Относительно рассмотрения вопросов из строительства


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 08.07.2004 N 19-5-709<br> <br> <br> У зв'язку із зверненням <...> повідомляємо, що порушені у<br>ньому питання слід вирішувати з урахуванням наступного.<br> <br> Щодо пункту 1 звернення<br> <br> Відповідно до статті 192 Господарського кодексу України<br>( <A HREF="125822">436-15</A> ) політика ціноутворення, порядок встановлення та<br>застосування цін, повноваження органів державної влади та органів<br>місцевого самоврядування щодо встановлення та регулювання цін, а<br>також контролю за цінами і ціноутворенням визначаються Законом<br>"Про ціни і ціноутворення" ( <A HREF="2234">507-12</A> ), іншими законодавчими<br>актами.<br> <br> Згідно з абзацами третім та четвертим статті 4 та частиною<br>другою статті 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення"<br>( <A HREF="2234">507-12</A> ) Кабінет Міністрів України, зокрема, визначає перелік<br>продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та регульовані<br>ціни і тарифи на які затверджуються відповідними органами<br>державного управління, крім сфери телекомунікацій;<br> визначає повноваження органів державного управління в галузі<br>встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за<br>цінами (тарифами).<br> Формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку<br>її застосування в будівництві, контроль за дотриманням<br>замовниками, проектними, будівельно-монтажними організаціями та<br>іншими учасниками інвестиційної діяльності нормативних документів<br>і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що<br>споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України,<br>бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також<br>коштів державних підприємств, установ та організацій, здійснюється<br>спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з<br>питань містобудування і архітектури.<br> Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України<br>від 25.12.96 р. N 1548 ( <A HREF="27057">1548-96-п</A> ) "Про встановлення повноважень<br>органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо<br>регулювання цін (тарифів)" Державний комітет будівництва,<br>архітектури та житлової політики формує кошторисну нормативну базу<br>та визначає порядок її застосування в будівництві.<br> <br> Щодо пункту 2 звернення<br> <br> Відповідно до частини п'ятої статті 318 Господарського<br>кодексу України ( <A HREF="125822">436-15</A> ) договір підряду на капітальне<br>будівництво повинен передбачати, зокрема, відповідальність сторін<br>(відшкодування збитків).<br> Відповідно до статті 2 Закону України "Про майнову<br>відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту)<br>про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( <A HREF="68272">1641-14</A> ) положення<br>цього Закону поширюються на правовідносини, що виникають між<br>підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності,<br>які є замовниками, підрядчиками та інвесторами у процесі<br>будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального<br>ремонту об'єктів, споруд та технічного переоснащення підприємств,<br>що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України,<br>республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих<br>бюджетів, коштів державних та комунальних підприємств, установ та<br>організацій за договором підряду (контрактом), а також<br>міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,<br>Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними<br>адміністраціями, виконавчими, органами рад, що забезпечують<br>фінансування капітальних вкладень із залученням зазначених коштів.<br> Дію Закону України "Про майнову відповідальність за порушення<br>умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на<br>будівництві об'єктів" ( <A HREF="68272">1641-14</A> ) на 2004 рік зупинено відповідно<br>до пункту 23 статті 80 Закону України "Про Державний бюджет<br>України на 2004 рік" ( <A HREF="149603">1344-15</A> ).<br> Разом з цим відповідно до частини першої статті 638<br>Цивільного кодексу України ( <A HREF="127234">435-15</A> ) договір є укладеним, якщо<br>сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов<br>договору.<br> Істотними умовами договору є умови про предмет договору,<br>умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для<br>договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою<br>хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.<br> <br> Щодо пункту 3 звернення<br> <br> Відповідно до положень абзацу першого частини першої статті<br>881 та частини першої стати 875 Цивільного кодексу України<br>( <A HREF="127234">435-15</A> ) підрядник зобов'язаний укласти договір страхування<br>об'єкта будівництва або комплексу робіт, якщо інше не встановлено<br>договором будівельного підряду.<br> За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується<br>збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші<br>будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації,<br>а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний<br>майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну<br>документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника,<br>прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.<br> Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента<br>та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу,<br>інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту,<br>вимог розумності та справедливості.<br> <br> Щодо пунктів 4, 5 звернення<br> <br> Частиною першою статті 884 Цивільного кодексу України<br>( <A HREF="127234">435-15</A> ) встановлено, що підрядник гарантує досягнення об'єктом<br>будівництва визначених у проектно-кошторисній документації<br>показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до<br>договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено<br>договором будівельного підряду. Гарантійний строк становить десять<br>років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший<br>гарантійний строк не встановлений договором або законом.<br> Гарантійний строк - строк, протягом якого підрядник<br>відповідає перед замовником за відповідність якості виконаних<br>робіт діючим нормам і правилам, умовам контракту.<br> Відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України<br>( <A HREF="127234">435-15</A> ) сторони є вільними в укладенні договору, виборі<br>контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього<br>Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового<br>обороту, вимог розумності та справедливості.<br> Згідно із статтями 256, 257, 258 Цивільного кодексу України<br>( <A HREF="127234">435-15</A> ) позовна давність - це строк, у межах якого особа може<br>звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або<br>інтересу.<br> Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три<br>роки.<br> Для окремих видів вимог законом може встановлюватися<br>спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно<br>із загальною позовною давністю.<br> Відповідно до частини третьої статті 322 Господарського<br>кодексу України ( <A HREF="125822">436-15</A> ) позовна давність для вимог, що<br>випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на<br>капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи<br>замовником і становить, зокрема, один рік - щодо недоліків<br>некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути<br>виявлені за звичайного способу прийняття роботи - два роки.<br> Слід зазначити, що позовна давність, встановлена законом,<br>може бути збільшена за домовленістю сторін.<br> Договір про збільшення позовної давності укладається у<br>письмовій формі.<br> Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена<br>за домовленістю сторін (стаття 259 Цивільного кодексу України<br>( <A HREF="127234">435-15</A> )).<br> <br> Щодо пункту 6 звернення<br> <br> Згідно із положеннями частини першої статті 837 Цивільного<br>кодексу України ( <A HREF="127234">435-15</A> ) за договором підряду одна сторона<br>(підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за<br>завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується<br>прийняти та оплатити виконану роботу. Тобто сторонами у договорі<br>підряду є підрядник і замовник.<br> Відповідно до статті 1 Закону України "Про майнову<br>відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту)<br>про виконання робіт на будівництві об'єктів" ( <A HREF="68272">1641-14</A> ) замовник<br>- юридична особа будь-якої форми власності, яка видає замовлення<br>на будівництво, укладає договір підряду (контракт) про виконання<br>робіт на будівництві об'єктів, контролює хід його виконання,<br>приймає та оплачує виконані роботи; підрядник - юридична особа<br>будь-якої форми власності, яка укладає договір підряду (контракт)<br>на будівництво (проектування) об'єктів, відповідно до визначених у<br>ньому умов виконує передбачені договором підряду (контрактом)<br>роботи та передає їх замовникові.<br> Контроль за дотриманням сторонами договірних зобов'язань та<br>вимог, передбачених цим Законом, покладається на спеціально<br>уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань<br>будівництва, архітектури та житлової політики, а також відповідні<br>структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, які йому<br>підзвітні та підконтрольні. Порядок контролю за дотриманням<br>сторонами зобов'язань за договором підряду (контрактом)<br>встановлюється Кабінетом Міністрів України (стаття 3 зазначеного<br>Закону).<br> У пункті 2 Порядку здійснення контролю за дотриманням<br>сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на<br>будівництві об'єктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів<br>України від 12.05.2004 р. N 609 ( <A HREF="163239">609-2004-п</A> ), визначено, що<br>контроль за дотриманням сторонами договірних зобов'язань та вимог,<br>передбачених Законом покладається на Держбуд, а також на інспекції<br>державного архітектурно-будівельного контролю, що входять до<br>складу органів містобудування і архітектури Автономної Республіки<br>Крим, областей, та інспекції державного архітектурно-будівельного<br>контролю у м. Києві і м. Севастополі.<br> <br> Заступник Міністра Л.Єфіменко</FONT></PRE><br>