Об экологической экспертизе


З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> <br> Про екологічну експертизу<br> <br> <br>( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 8, ст.54 )<br> <br>( Вводиться в дію Постановою ВР N <A HREF="17767">46/95-ВР</A> від 09.02.95,<br> ВВР, 1995, N 8, ст.55 )<br> <br>( Із змінами, внесеними згідно із Законами<br> N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 <br> N 254-IV ( <A HREF="120014">254-15</A> ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.31 )<br> <br> <br> ( У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього<br> природного середовища та ядерної безпеки України" та<br> "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках<br> замінено відповідно словами "спеціально уповноважений<br> центральний орган виконавчої влади з питань екології<br> та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений<br> центральний орган виконавчої влади з питань охорони<br> здоров'я" у відповідних відмінках, а слова "народних<br> депутатів" виключено згідно із Законом<br> N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> <br> <a name="RI"></a>Р о з д і л I<br> <br> ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Екологічна експертиза в Україні<br> <br> Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної<br>діяльності спеціально уповноважених державних органів,<br>еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується<br>на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці<br>передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів,<br>реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан<br>навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку<br>висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної<br>діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону<br>навколишнього природного середовища, раціональне використання і<br>відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.<br>( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III<br>( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Законодавство про екологічну експертизу<br> <br> Відносини в галузі екологічної експертизи регулюються цим<br>Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного<br>середовища" ( <A HREF="3008">1264-12</A> ) та іншими актами законодавства України.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Завдання законодавства про екологічну експертизу<br> <br> Завданням законодавства про екологічну експертизу є<br>регулювання суспільних відносин в галузі екологічної експертизи<br>для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього<br>природного середовища, раціонального використання і відтворення<br>природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян<br>і держави.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Мета екологічної експертизи<br> <br> Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу<br>антропогенної діяльності на стан навколишнього природного<br>середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної<br>безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на<br>окремих територіях і об'єктах.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи<br> <br> Основними завданнями екологічної експертизи є:<br> 1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки<br>запланованої чи здійснюваної діяльності;<br> 2) організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки<br>об'єктів екологічної експертизи;<br> 3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам<br>екологічного законодавства, будівельних норм і правил; ( Пункт 3<br>статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III<br>( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи<br>на стан навколишнього природного середовища, і якість природних<br>ресурсів; ( Пункт 4 статті 5 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та<br>достатності заходів щодо охорони навколишнього природного<br>середовища; ( Пункт 5 статті 5 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 6) підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків<br>екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Основні принципи екологічної експертизи<br> <br> Основними принципами екологічної експертизи є:<br> 1) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей<br>навколишнього природного середовища;<br> 2) збалансованість екологічних, економічних,<br>медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування<br>громадської думки;<br> 3) наукова обгрунтованість, незалежність, об'єктивність,<br>комплексність, варіантність, превентивність, гласність;<br> 4) екологічна безпека, територіально-галузева і економічна<br>доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи,<br>запланованої чи здійснюваної діяльності;<br> 5) державне регулювання;<br> 6) законність.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи<br> <br> Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та<br>інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні<br>матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій,<br>матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до<br>порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан<br>навколишнього природного середовища.<br> Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації,<br>що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі<br>об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан<br>навколишнього природного середовища.<br> Військові, оборонні та інші об'єкти, інформація про які<br>становить державну таємницю, підлягають екологічній експертизі<br>відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів<br>України.<br>( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III<br>( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Загальні вимоги щодо проведення екологічної<br> експертизи<br> <br> До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються<br>обгрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої<br>чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною<br>оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього<br>природного середовища, оцінкою екологічного ризику та з<br>альтернативними прогнозними варіантами зменшення цього впливу.<br>( Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> Особи, які передають документацію на об'єкти екологічної<br>експертизи, в разі необхідності організують і фінансують<br>проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт,<br>забезпечують гласність і враховують громадську думку щодо<br>запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують достовірність<br>попередньої оцінки впливу на навколишнє природне середовище, що<br>відображається в Заяві про екологічні наслідки діяльності.<br>( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Суб'єкти екологічної експертизи<br> <br> Суб'єктами екологічної експертизи є:<br> 1) Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої<br>влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на<br>місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації та<br>еколого-експертні підрозділи чи комісії;<br> ( Пункт 2 статті 9 виключено на підставі Закону N 1642-III<br>( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 3) інші державні органи, місцеві Ради і органи виконавчої<br>влади на місцях відповідно до законодавства;<br> 4) громадські організації екологічного спрямування чи<br>створювані ними спеціалізовані формування;<br> 5) інші установи, організації та підприємства, в тому числі<br>іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення<br>екологічної експертизи;<br> 6) окремі громадяни в порядку, передбаченому цим Законом та<br>іншими актами законодавства.<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Гласність екологічної експертизи<br> <br> Замовники екологічної експертизи об'єктів, що в процесі<br>реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно<br>впливати на стан навколишнього природного середовища, зобов'язані<br>оголосити через засоби масової інформації про проведення<br>екологічної експертизи у спеціальній Заяві про екологічні наслідки<br>діяльності. ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно<br>із Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> Еколого-експертні органи чи формування після завершення<br>екологічної експертизи повідомляють про її висновки через засоби<br>масової інформації.<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Участь громадськості в процесі екологічної<br> експертизи<br> <br> З метою врахування громадської думки суб'єкти екологічної<br>експертизи проводять публічні слухання або відкриті засідання.<br> Участь громадськості в процесі екологічної експертизи може<br>здійснюватись шляхом виступів у засобах масової інформації,<br>подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення<br>представників громадськості до складу експертних комісій, груп по<br>проведенню громадської екологічної експертизи.<br> Підготовка висновків екологічної експертизи і прийняття<br>рішень щодо подальшої реалізації (використання, застосування,<br>експлуатації тощо) об'єкта екологічної експертизи здійснюються з<br>урахуванням громадської думки.<br> <br> <br> <a name="RII"></a>Р о з д і л II<br> <br> ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Форми екологічної експертизи<br> <br> В Україні здійснюються державна, громадська та інші<br>екологічні експертизи.<br> Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для<br>виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів<br>екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи<br>враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз.<br> Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають<br>рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні<br>державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень<br>щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Державна екологічна експертиза<br> <br> Державна екологічна експертиза організується і проводиться<br>еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами,<br>організаціями або спеціально створюваними комісіями спеціально<br>уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань<br>екології та природних ресурсів, його органів на місцях із<br>залученням інших органів державної виконавчої влади. ( Частина<br>перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III<br>( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> До проведення державної екологічної експертизи можуть у<br>встановленому порядку залучатися фахівці інших установ,<br>організацій і підприємств, а також експерти міжнародних<br>організацій.<br> Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим<br>для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену<br>екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що<br>становлять підвищену екологічну небезпеку, встановлюється<br>Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально<br>уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань<br>екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого<br>центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.<br> Проведення додаткових державних екологічних експертиз<br>здійснюється за ініціативою заінтересованих осіб на підставі<br>договору про надання еколого-експертних послуг або за рішенням<br>Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим,<br>місцевих Рад чи їх виконавчих комітетів.<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи<br> <br> Державній екологічній експертизі підлягають:<br> 1) державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і<br>розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного<br>господарства;<br> 2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем<br>районного планування, схем генеральних планів промислових вузлів,<br>схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем<br>упорядкування промислової забудови, інша передпланова і<br>передпроектна документація;<br> 3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обгрунтування і<br>розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та<br>розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих<br>підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та<br>ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших<br>промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно<br>впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі<br>військового та оборонного призначення;<br> 4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів,<br>що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому<br>числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного<br>середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може<br>негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;<br>( Пункт 4 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 5) документація по впровадженню нової техніки, технологій,<br>матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за<br>кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому<br>природному середовищу. ( Пункт 5 частини першої статті 14 із<br>змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від<br>06.04.2000 )<br> Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду<br>Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих<br>комітетів державній екологічній експертизі можуть підлягати<br>екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і<br>регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому числі<br>військового та оборонного призначення, що мають значний негативний<br>вплив на стан навколишнього природного середовища. ( Частина друга<br>статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III<br>( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Спеціальні вимоги до документації на об'єкти<br> державної екологічної експертизи<br> <br> В документації на об'єкти державної екологічної експертизи<br>повинні передбачатися:<br> 1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої<br>чи здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного<br>середовища, використання і відтворення природних ресурсів,<br>оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і<br>Заяви про екологічні наслідки діяльності; ( Пункт 1 частини першої<br>статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III<br>( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 2) обгрунтування впровадження сучасних, досконалих<br>нематеріало- і неенергоємних, мало- і безвідхідних технологічних<br>процесів;<br> 3) забезпечення комплексної переробки, утилізації і<br>ефективного використання відходів виробництва;<br> 4) заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення<br>ефективної очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання<br>для технічних потреб без скидання цих вод у природні водотоки і<br>водойми;<br> 5) дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо<br>охорони атмосферного повітря від забруднення;<br> 6) забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів<br>рослинного і тваринного світу та природно-заповідного фонду;<br> 7) забезпечення захисту населення і навколишнього природного<br>середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних<br>та біологічних факторів.<br> Документація, що подається на об'єкти державної екологічної<br>експертизи, повинна бути у встановленому порядку погоджена з<br>заінтересованими органами та містити оцінку можливих соціальних<br>наслідків.<br> Замовники державної екологічної експертизи зобов'язані<br>підготувати Заяву про екологічні наслідки діяльності та матеріали,<br>на яких вона грунтується.<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Громадська екологічна експертиза<br> <br> Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в<br>будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного<br>обгрунтування, за ініціативою громадських організацій чи інших<br>громадських формувань.<br> Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно<br>з державною екологічною експертизою шляхом створення на<br>добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних<br>колективів громадських організацій чи інших громадських формувань.<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Інші екологічні експертизи<br> <br> Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за<br>ініціативою заінтересованих юридичних і фізичних осіб на<br>договірній основі із спеціалізованими еколого-експертними органами<br>і формуваннями.<br> Примірний договір про надання еколого-експертних послуг<br>затверджується спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.<br> <br> <a name="RIII"></a>Р о з д і л III<br> <br> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ<br> ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Компетенція Верховної Ради України в галузі<br> екологічної експертизи<br> <br> До відання Верховної Ради України в галузі екологічної<br>експертизи належить:<br> 1) законодавче регулювання відносин у галузі екологічної<br>експертизи;<br> 2) визначення основних принципів і порядку здійснення<br>державної, громадської та інших екологічних експертиз;<br> 3) вирішення інших питань у галузі екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки<br> Крим у галузі екологічної експертизи<br> <br> До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим у<br>порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства,<br>належить:<br> 1) координація діяльності суб'єктів екологічної експертизи;<br> 2) здійснення контролю за дотриманням законодавства про<br>екологічну експертизу;<br> 3) вирішення інших питань у галузі екологічної експертизи у<br>межах своєї компетенції.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Органи державного управління в галузі екологічної<br> експертизи<br> <br> Державне управління в галузі екологічної експертизи<br>здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки<br>Крим, місцеві Ради, органи виконавчої влади на місцях, спеціально<br>уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології<br>та природних ресурсів як спеціально уповноважений орган у цій<br>галузі і його органи на місцях та інші органи державної виконавчої<br>влади відповідно до законодавства України. ( Стаття 20 із змінами,<br>внесеними згідно із Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> )<br>від 06.04.2000 )<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі<br> екологічної експертизи<br> <br> Кабінет Міністрів України в галузі екологічної експертизи:<br> 1) призначає проведення державної екологічної експертизи<br>екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів, негативний<br>вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється<br>або може поширюватися за межі однієї області чи за межі Автономної<br>Республіки Крим;<br> 2) призначає проведення додаткової державної екологічної<br>експертизи зазначених у пункті 1 цієї статті об'єктів екологічної<br>експертизи;<br> 3) визначає порядок передачі документації на державну<br>екологічну експертизу;<br> 4) затверджує перелік видів діяльності та об'єктів, що<br>становлять підвищену екологічну небезпеку;<br> 5) здійснює й інші функції в галузі екологічної експертизи в<br>межах своєї компетенції.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у<br> галузі екологічної експертизи<br> <br> Уряд Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим<br>Законом та іншими законодавчими актами:<br> 1) приймає рішення про проведення державної екологічної<br>експертизи екологічних ситуацій та діючих об'єктів і комплексів,<br>негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища<br>поширюється за межі одного району;<br> 2) призначає проведення додаткової державної екологічної<br>експертизи зазначених у пункті 1 цієї статті об'єктів екологічної<br>експертизи;<br> 3) вирішує інші питання у галузі екологічної експертизи в<br>межах своєї компетенції.<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Компетенція місцевих Рад у<br> галузі екологічної експертизи<br> <br> Місцеві Ради в межах відповідної території у порядку,<br>встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами:<br> 1) приймають рішення і організують у разі необхідності<br>проведення екологічної експертизи;<br> 2) визначають граничні розміри відрахувань на проведення<br>екологічних експертиз з відповідних позабюджетних фондів охорони<br>навколишнього природного середовища;<br> 3) координують діяльність суб'єктів екологічної експертизи;<br> 4) сприяють інформуванню населення про результати екологічних<br>експертиз;<br> 5) здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства про<br>екологічну експертизу;<br> 6) вирішують інші питання у галузі екологічної експертизи в<br>межах своєї компетенції.<br> Окремі повноваження щодо регулювання відносин у галузі<br>екологічної експертизи місцеві Ради можуть делегувати своїм<br>виконавчим комітетам.<br> <br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Компетенція спеціально уповноваженого <br> центрального органу виконавчої влади з питань <br> екології та природних ресурсів<br> в галузі екологічної експертизи<br> <br> До відання спеціально уповноваженого центрального органу<br>виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його<br>органів на місцях належить:<br> 1) здійснення державної екологічної експертизи, в тому числі<br>додаткової;<br> 2) затвердження у встановленому порядку нормативно-технічних<br>та інструктивно-методичних документів у галузі екологічної<br>експертизи;<br> 3) формування системи і структури експертних підрозділів у<br>складі Міністерства та його органів на місцях;<br> 4) створення у встановленому порядку спеціалізованих установ<br>і організацій, необхідних для науково-технічного забезпечення<br>державної екологічної експертизи;<br> 5) залучення спеціалістів і науковців до проведення державної<br>екологічної експертизи;<br> 6) здійснення заходів щодо забезпечення еколого-експертних<br>підрозділів, установ і організацій висококваліфікованими<br>фахівцями, вдосконалення експертної діяльності, форм і методів<br>еколого-експертного аналізу та оцінки об'єктів екологічної<br>експертизи;<br> 7) координація еколого-експертної діяльності, здійснення<br>методичного керівництва з питань проведення екологічної експертизи<br>незалежно від її форм;<br> 8) узагальнення практики проведення екологічної експертизи,<br>застосування новітніх форм і методів еколого-експертного аналізу<br>та оцінки;<br> 9) здійснення інших функцій у галузі екологічної експертизи<br>відповідно до законодавства України.<br> <br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Компетенція статутних органів об'єднань громадян<br> та інших громадських формувань у галузі<br> екологічної експертизи<br> <br> Компетенція статутних органів об'єднань громадян та інших<br>громадських формувань у галузі екологічної експертизи визначається<br>їх статутними документами відповідно до законодавства України.<br> <br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Експертні та консультативні ради екологічної<br> експертизи<br> <br> Експертні та консультативні ради екологічної експертизи<br>можуть утворюватися на добровільних засадах при державних<br>еколого-експертних органах, об'єднаннях громадян та інших<br>формуваннях з працівників науково-дослідних установ, вузів,<br>висококваліфікованих спеціалістів - практиків народного<br>господарства, представників громадськості та засобів масової<br>інформації.<br> Типове положення про експертні та консультативні ради<br>екологічної експертизи затверджується спеціально уповноваженим<br>центральним органом виконавчої влади з питань екології та<br>природних ресурсів.<br> <br> <a name="RIV"></a>Р о з д і л IV<br> <br> СТАТУС ЕКСПЕРТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ<br> <br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Експерт екологічної експертизи<br> <br> Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який<br>має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і<br>професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації<br>і методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний<br>досвід у відповідній галузі не менше трьох років.<br> <br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Права експерта державної екологічної експертизи<br> <br> Експерт державної екологічної експертизи має право:<br> 1) одержувати на свою вимогу відомості та матеріали,<br>необхідні для проведення екологічної експертизи;<br> 2) ставити питання про відхилення поданих на екологічну<br>експертизу матеріалів, які не відповідають вимогам<br>природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і<br>нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень,<br>пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень;<br> 3) вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної<br>експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення<br>належної матеріально-технічної та інформаційної бази;<br> 4) на викладення особистої думки щодо висновків проведеної<br>екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Обов'язки експерта екологічної експертизи<br> <br> Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:<br> 1) дотримувати встановлених строків та порядку здійснення<br>екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону<br>навколишнього природного середовища, раціональне використання і<br>відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;<br> 2) забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне і<br>ефективне проведення екологічної експертизи;<br> 3) своєчасно готувати обгрунтовані та об'єктивні висновки;<br> 4) обгрунтовувати пропозиції про повернення документації на<br>об'єкти екологічної експертизи на доопрацювання;<br> 5) вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і<br>методів проведення екологічної експертизи;<br> 6) заявляти самовідвід за наявності особистої<br>заінтересованості щодо конкретного об'єкта екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Гарантії незалежності експерта екологічної<br> експертизи<br> <br> Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується:<br> 1) проведенням екологічної експертизи у встановленому<br>законодавством порядку;<br> 2) виконанням еколого-експертних функцій відповідно до вимог<br>законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних<br>органів, об'єднань громадян та інших формувань;<br> 3) свободою вибору форм і методів еколого-експертного аналізу<br>і оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного<br>аналізу;<br> 4) забороною втручатися будь-кому в проведення екологічної<br>експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог<br>законодавства;<br> 5) захистом порушених прав експерта у встановленому<br>законодавством порядку.<br> <br> <br> <a name="RV"></a>Р о з д і л V<br> <br> ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ<br> <br> <a name="S31"></a>Стаття 31. Права замовників екологічної експертизи<br> <br> Замовники екологічної експертизи мають право:<br> 1) порушувати відповідні клопотання та одержувати<br>консультації;<br> 2) надавати суб'єктам екологічної експертизи письмові чи усні<br>пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів екологічної<br>експертизи чи з окремих їх рішень та обгрунтувань;<br> 3) знайомитися з висновками екологічної експертизи;<br> 4) клопотати про проведення додаткової екологічної<br>експертизи;<br> 5) одержувати інформацію про хід проведення екологічної<br>експертизи;<br> 6) здійснювати й інші функції в галузі екологічної експертизи<br>в порядку, встановленому законодавством.<br> <br> <a name="S32"></a>Стаття 32. Обов'язки замовників екологічної експертизи<br> <br> Замовники екологічної експертизи зобов'язані:<br> 1) подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на<br>об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки<br>їх впливу на навколишнє природне середовище; ( Пункт 1 статті 32<br>із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від<br>06.04.2000 )<br> 2) сприяти суб'єктам екологічної експертизи в об'єктивному і<br>комплексному розгляді об'єктів екологічної експертизи та їх<br>науково обгрунтованій оцінці;<br> 3) надавати суб'єктам екологічної експертизи необхідні<br>додаткові відомості та матеріали;<br> 4) своєчасно вносити до документації на об'єкти екологічної<br>експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують<br>конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані<br>еколого-експертні роботи згідно з договорами;<br> 5) виконувати вимоги висновків екологічної експертизи;<br> 6) вирішувати інші питання відповідно до законодавства<br>України.<br> <br> <a name="RVI"></a>Р о з д і л VI<br> <br> ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ<br> <br> <a name="S33"></a>Стаття 33. Процедура проведення екологічної експертизи<br> <br> Процедура проведення екологічної експертизи передбачає<br>вирішення еколого-експертними органами чи формуваннями завдань<br>експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної експертизи,<br>підготовку обгрунтованого об'єктивного еколого-експертного<br>висновку.<br> Процедура проведення екологічної експертизи передбачає:<br> 1) перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і<br>реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення<br>еколого-експертних комісій (груп) відповідно до вимог<br>законодавства (підготовча стадія);<br> 2) аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи,<br>в разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі<br>порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної<br>безпеки, достатності та ефективності екологічних обгрунтувань<br>діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія);<br> 3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної<br>інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку<br>висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим<br>органам і особам (заключна стадія).<br> <br> <a name="S34"></a>Стаття 34. Умови і підстави проведення державної<br> екологічної експертизи<br> <br> Державна екологічна експертиза проводиться у разі:<br> 1) наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів<br>екологічної експертизи для навколишнього природного середовища;<br>( Пункт 1 частини першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 2) прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів<br>України, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами<br>чи їх виконавчими комітетами, судом та правоохоронними органами<br>відповідно до законодавства;<br> 3) обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.<br> Державна екологічна експертиза видів діяльності та об'єктів,<br>що становлять підвищену екологічну небезпеку, проводиться після<br>оголошення замовником через засоби масової інформації Заяви про<br>екологічні наслідки діяльності і подання еколого-експертним<br>органам комплекту документів з обгрунтуванням оцінки впливу на<br>навколишнє природне середовище.<br> Порядок передачі документації на державну екологічну<br>експертизу визначається Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S35"></a>Стаття 35. Заява про екологічні наслідки діяльності<br> <br> Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити<br>відомості про:<br> <br> а) заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;<br> <br> б) суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан<br>навколишнього природного середовища з урахуванням можливості<br>виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;<br> <br> в) кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного<br>ризику запланованої діяльності, а також заходи, що гарантують<br>впровадження діяльності відповідно до екологічних стандартів і<br>нормативів;<br> <br> г) інформування громадськості щодо запланованої діяльності,<br>її мету і шляхи її здійснення.<br>( Стаття 35 в редакції Закону N 254-IV ( <A HREF="120014">254-15</A> ) від 28.11.2002 )<br> <a name="S36"></a>Стаття 36. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на<br> навколишнє природне середовище<br> <br> У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище<br>запланованої чи здійснюваної діяльності обгрунтовуються її<br>доцільність та способи реалізації, можливі альтернативні варіанти<br>рішень, характеристика стану навколишнього природного середовища<br>території, види та рівні впливу на нього в нормальних і<br>екстремальних умовах, можливі зміни його якісного стану,<br>еколого-економічні наслідки діяльності, заходи щодо зменшення<br>рівня екологічного ризику і забезпечення вимог екологічної<br>безпеки.<br> <br> <a name="S37"></a>Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи<br> <br> Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:<br> 1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами<br>спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих<br>установ і організацій органів спеціально уповноваженого<br>центрального органу виконавчої влади з питань екології та<br>природних ресурсів; ( Пункт 1 статті 37 із змінами, внесеними<br>згідно із Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 2) еколого-експертних досліджень і оцінки об'єктів<br>екологічної експертизи - спеціально створюваними комісіями із<br>залученням фахівців - практиків та науковців інших підприємств,<br>установ і організацій;<br> 3) створення спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів спільно з<br>іншими органами державної виконавчої влади міжгалузевих експертних<br>комісій;<br> 4) залучення на договірних засадах інших спеціалізованих<br>організацій для попереднього експертного розгляду та підготовки<br>відповідних пропозицій.<br> <br> <a name="S38"></a>Стаття 38. Строки проведення державної екологічної<br> експертизи<br> <br> Граничні строки проведення державної екологічної експертизи<br>об'єктів:<br> 1) групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів,<br>установ чи організацій спеціально уповноваженого центрального<br>органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів -<br>до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а<br>у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120<br>днів;<br> 2) спеціально створеними міжгалузевими еколого-експертними<br>комісіями чи іншими спеціалізованими організаціями - до 90<br>календарних днів;<br> 3) за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків<br>попередньої екологічної експертизи - до 30 календарних днів.<br> Початком державної екологічної експертизи вважається день<br>подання еколого-експертному органу комплекту необхідних матеріалів<br>і документів, а у разі необхідності - і додаткової<br>науково-дослідної інформації з тих питань, що виникли під час<br>проведення експертизи.<br> <br> <a name="S39"></a>Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи<br> <br> Висновки державної екологічної експертизи повинні містити<br>оцінку екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо<br>об'єкта екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні<br>наслідки.<br> Позитивні висновки державної екологічної експертизи після<br>затвердження їх спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його<br>органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів<br>і програм чи діяльності.<br> Реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних<br>висновків державної екологічної експертизи забороняється.<br> В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної<br>експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання<br>відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну<br>передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.<br> <br> <a name="S40"></a>Стаття 40. Строк дії висновків державної екологічної<br> експертизи<br> <br> Позитивний висновок державної екологічної експертизи є<br>дійсним протягом трьох років від дня його видачі.<br> Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об'єкта<br>державної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній<br>екологічній експертизі.<br> <br> <a name="S41"></a>Стаття 41. Оголошення Заяви про проведення громадської<br> екологічної експертизи<br> <br> З метою інформування населення та погодження дій з іншими<br>об'єднаннями громадян суб'єкти громадської екологічної експертизи<br>оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення<br>громадської екологічної експертизи, в якій зазначаються відомості<br>про склад громадського еколого-експертного формування, перелік<br>спеціалістів, залучених до участі в експертизі, об'єкт екологічної<br>експертизи, строки її проведення.<br> Заява про проведення громадської екологічної експертизи<br>подається до відповідних місцевих Рад, органів державної<br>виконавчої влади та державної екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S42"></a>Стаття 42. Висновки громадської екологічної експертизи<br> <br> Висновки громадської екологічної експертизи можуть бути<br>висвітлені у засобах масової інформації і надіслані відповідним<br>Радам, органам виконавчої влади на місцях, органам державної<br>екологічної експертизи, іншим заінтересованим органам і особам та<br>замовникам об'єктів екологічної експертизи, стосовно яких вона<br>проводилася.<br> Висновки громадської екологічної експертизи можуть<br>враховуватися при проведенні державної екологічної експертизи, а<br>також органами, що приймають рішення про реалізацію об'єкта<br>експертизи.<br> <br> <a name="S43"></a>Стаття 43. Зміст висновків екологічної експертизи<br> <br> Висновки екологічної експертизи складаються з вступної<br>(протокольної), констатуючої (описової) та заключної<br>(оціночно-узагальнюючої) частин.<br> У вступній частині містяться дані про орган, що проводив<br>екологічну експертизу, склад експертів, час проведення,<br>найменування об'єкта екологічної експертизи, його кількісні та<br>якісні показники, відомості про виконавців і замовників<br>екологічної експертизи та про орган, який приймає рішення щодо<br>реалізації об'єкта екологічної експертизи.<br> У констатуючій частині подається коротка характеристика видів<br>запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан<br>навколишнього природного середовища, ступеня екологічного ризику<br>відповідних заходів, спрямованих на нейтралізацію і запобігання<br>цьому впливові, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону<br>навколишнього природного середовища, раціональне використання і<br>відтворення природних ресурсів. ( Частина третя статті 43 із<br>змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від<br>06.04.2000 )<br> У заключній частині містяться узагальнена оцінка об'єкта<br>екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення<br>обгрунтування його екологічного впливу, висновки щодо схвалення,<br>повернення на доопрацювання чи відхилення його від подальшого<br>еколого-експертного розгляду з посиланням на відповідні нормативні<br>документи та щодо можливості прийняття рішення про подальшу<br>реалізацію об'єкта екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S44"></a>Стаття 44. Оскарження висновків державної екологічної<br> експертизи<br> <br> Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків<br>державної екологічної експертизи або їх окремих положень, подають<br>обгрунтовану заяву до відповідних Рад, органів державної<br>виконавчої влади, державної екологічної експертизи та інших<br>органів, які приймали рішення про проведення такої експертизи. В<br>разі відмови у розгляді заяви вони мають право звернутися до суду.<br> Відповідні Ради, органи державної екологічної експертизи,<br>інші органи, які приймали рішення про проведення державної<br>екологічної експертизи, зобов'язані в місячний строк розглянути<br>подану заяву і за наявності підстав призначити проведення<br>додаткової державної екологічної експертизи із залученням<br>незалежних експертів. Оскарження висновків державної екологічної<br>експертизи не припиняє їх дії.<br> Висновки додаткової державної екологічної експертизи є<br>остаточними для прийняття відповідним органом рішення щодо<br>подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S45"></a>Стаття 45. Визнання висновків державної екологічної<br> експертизи недійсними<br> <br> Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані<br>недійсними в судовому порядку в разі:<br> 1) порушення вимог законодавства про проведення державної<br>екологічної експертизи;<br> 2) недотримання державних санітарних норм, правил,<br>гігієнічних нормативів, будівельних норм і правил, вимог щодо<br>охорони навколишнього природного середовища, використання<br>природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;<br> 3) неврахування важливих достовірних відомостей про стан<br>екологічної ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації<br>об'єкта екологічної експертизи, який може негативно впливати на<br>стан навколишнього природного середовища, природних ресурсів,<br>здоров'я людей;<br> 4) порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо<br>це призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.<br> <br> <a name="S46"></a>Стаття 46. Оскарження рішень, прийнятих на підставі<br> висновків державної екологічної експертизи<br> <br> Рішення, прийняті відповідними органами на підставі висновків<br>державної екологічної експертизи, можуть бути оскаржені<br>заінтересованими юридичними та фізичними особами до відповідних<br>вищих органів протягом місяця від дня їх прийняття, а в разі<br>незгоди з рішеннями цих органів - в судовому порядку відповідно до<br>законодавства України.<br>( Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 254-IV<br>( <A HREF="120014">254-15</A> ) від 28.11.2002 )<br> <a name="RVII"></a>Р о з д і л VII<br> <br> ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ<br> <br> <a name="S47"></a>Стаття 47. Фінансування державної екологічної експертизи<br> <br> Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її<br>замовником.<br> Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалізуються за<br>рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок<br>державного бюджету.<br> Фінансування державної екологічної експертизи екологічних<br>ситуацій та екологічно небезпечних діючих об'єктів і комплексів,<br>що проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України, Уряду<br>Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих<br>комітетів, здійснюється відповідно за рахунок коштів державного<br>бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а<br>також відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього<br>природного середовища.<br> Кошти на проведення державної екологічної експертизи<br>об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи державних<br>капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної<br>документації згідно з нормативами, що встановлюються Кабінетом<br>Міністрів України.<br> <br> <a name="S48"></a>Стаття 48. Фінансування інших екологічних експертиз<br> <br> Замовники інших екологічних експертиз, особи, заінтересовані<br>в проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи<br>та організації, що експлуатують екологічно небезпечні об'єкти, які<br>негативно впливають на стан навколишнього природного середовища і<br>здоров'я людей, проводять екологічні експертизи за свій рахунок<br>згідно з договорами.<br> <br> <a name="S49"></a>Стаття 49. Фінансування громадської екологічної експертизи<br> <br> Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється<br>за рахунок коштів об'єднань громадян, громадських природоохоронних<br>та інших фондів, а також цільових добровільних грошових внесків<br>громадян, підприємств, установ і організацій.<br> <br> <a name="RVIII"></a>Р о з д і л VIII<br> <br> ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА<br> ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ<br> <br> <a name="S50"></a>Стаття 50. Правопорушення в галузі екологічної експертизи<br> <br> Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:<br> 1) порушення встановленого законодавством порядку проведення<br>екологічної експертизи;<br> 2) надання свідомо неправдивих відомостей про екологічні<br>наслідки діяльності об'єкта екологічної експертизи;<br> 3) надання дозволів на спеціальне природокористування;<br>фінансування та реалізація проектів і програм чи діяльності, які<br>можуть негативно впливати на стан навколишнього природного<br>середовища без позитивного висновку екологічної експертизи;<br>( Пункт 3 частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> 4) здійснення екологічної експертизи неправоздатними<br>підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян<br>та іншими формуваннями;<br> 5) недотримання під час реалізації об'єкта експертизи вимог<br>щодо охорони навколишнього природного середовища, використання<br>природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки відповідно<br>до висновку державної екологічної експертизи;<br> 6) незаконне втручання будь-кого у проведення екологічної<br>експертизи;<br> 7) ухилення від надання на законну вимогу державних<br>еколого-експертних органів і формувань необхідних відомостей і<br>матеріалів;<br> 8) підготовка свідомо неправдивого висновку державної<br>екологічної експертизи.<br> Особи, винні в порушенні законодавства в галузі екологічної<br>експертизи, притягаються відповідно до дисциплінарної,<br>адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.<br> Законодавством України може бути встановлено відповідальність<br>і за інші правопорушення в галузі екологічної експертизи.<br> <br> <a name="RIX"></a>Р о з д і л IX<br> <br> МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ<br> ЕКСПЕРТИЗИ<br> <br> <a name="S51"></a>Стаття 51. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної<br> експертизи<br> <br> Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи<br>здійснюється відповідно до міжнародних договорів.<br> Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого<br>надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті,<br>що передбачені законодавством України про охорону навколишнього<br>природного середовища, то застосовуються правила міжнародного<br>договору України. ( Частина друга статті 51 із змінами, внесеними<br>згідно із Законом N 1642-III ( <A HREF="68096">1642-14</A> ) від 06.04.2000 )<br> Міжнародні екологічні експертизи регламентуються міжнародними<br>договорами.<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 9 лютого 1995 року<br> N 45/95-ВР<br></FONT></PRE><br>