Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 года


З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> <br> Про Загальнодержавну програму реформування<br> і розвитку житлово-комунального господарства<br> на 2004-2010 роки<br> <br> <br> Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :<br> <br> 1. Затвердити Загальнодержавну програму реформування і<br>розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки<br>(далі - Програма), що додається.<br> <br> 2. Кабінету Міністрів України:<br> <br> при підготовці проектів законів України про Державний бюджет<br>України на відповідний рік передбачати видатки на адресне<br>фінансування заходів, передбачених Програмою;<br> <br> протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом<br>привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим<br>Законом.<br> <br> 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,<br>Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,<br>органам місцевого самоврядування:<br> <br> протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом<br>розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні<br>та місцеві програми (заходи) реформування і розвитку<br>житлово-комунального господарства;<br> <br> під час розроблення та затвердження проектів місцевих<br>бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення<br>виконання регіональних та місцевих програм (заходів).<br> <br> 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 24 червня 2004 року<br> N 1869-IV<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Законом України<br> від 24 червня 2004 року N 1869-IV<br> <br> ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА<br> РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО<br> ГОСПОДАРСТВА НА 2004-2010 РОКИ<br> <br> <br> I. Сучасний стан житлово-комунального господарства<br> <br> Недосконалість системи управління житлово-комунальним<br>господарством України, зволікання з його реформуванням призвели до<br>того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в<br>ринкових умовах і надавати споживачам послуги належних рівня та<br>якості. На 1 січня 2004 року дебіторська заборгованість у галузі<br>становила 8,7 млрд. гривень, кредиторська - 8,6 млрд., з них<br>5,2 млрд. гривень - з оплати житлово-комунальних послуг<br>населенням. За підсумками роботи у 2003 році збитки підприємств<br>перевищили 1,1 млрд. гривень, що у 2,2 раза більше, ніж у<br>2002 році.<br> <br> Кожен третій жилий будинок потребує капітального ремонту. В<br>аварійних та ветхих будинках проживає 202,4 тис. осіб, які<br>потребують відселення з наданням необхідного житла. Майже у<br>85 відсотків жилих будинків підвищеної поверховості (10 поверхів і<br>вище) система протипожежного захисту не працює або її технічне<br>обслуговування не здійснюється.<br> <br> В аварійному стані перебувають майже третина<br>водопровідно-каналізаційних та теплових мереж, близько<br>30 відсотків теплопунктів, понад 15 відсотків мостів та<br>шляхопроводів.<br> <br> Потребують заміни 82 відсотки рухомого складу міського<br>електричного транспорту та більше 35 відсотків трамвайних колій,<br>контактної та кабельної мереж, 70 відсотків автотранспорту у сфері<br>благоустрою, близько 40 відсотків насосного обладнання та котлів,<br>понад 20 тисяч ліфтів тощо.<br> <br> Площа природного та техногенного підтоплення міських<br>територій становить близько 11 відсотків. Необхідно здійснити<br>терміновий ремонт або реконструкцію 50 відсотків захисних споруд<br>морського узбережжя. Не відповідають санітарним нормам<br>48 відсотків полігонів для твердих побутових відходів. У 2003 році<br>утворилося понад 2,5 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ.<br> <br> З кожним роком погіршується якість житлово-комунальних<br>послуг. Так, порушуються строки початку і закінчення опалювального<br>сезону, послуги з централізованого теплопостачання надаються з<br>відхиленням від нормативних вимог. У ряді міст взагалі відсутнє<br>централізоване постачання гарячої води, в окремих регіонах гаряча<br>вода подається лише в зимовий період.<br> <br> Більш як половина міст з населенням понад 100 тис. чоловік<br>забезпечується питною водою не цілодобово, а за графіком. У деяких<br>областях зафіксовано випадки невідповідності проб питної води<br>вимогам державного стандарту за хімічними і бактеріологічними<br>показниками. Незадовільний технічний стан водопровідних мереж<br>призводить до вторинного забруднення питної води і загрози<br>виникнення інфекційних захворювань.<br> <br> Зростають питомі витрати енергетичних ресурсів під час<br>виробництва і надання житлово-комунальних послуг, які у 2-3 рази<br>більші, ніж у країнах Європейського Союзу.<br> <br> Законодавство у сфері житлово-комунального господарства<br>(особливо нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій<br>та органів місцевого самоврядування) не повністю відповідає<br>директивам Європейського Союзу та Європейській хартії місцевого<br>самоврядування, що не сприяє створенню привабливого інвестиційного<br>клімату.<br> <br> Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері<br>житлово-комунального господарства, неякісне надання<br>житлово-комунальних послуг, низький рівень поінформованості<br>населення, неузгодженість норм законодавства і відсутність у ньому<br>певних норм щодо регулювання взаємовідносин споживачів і<br>виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлює<br>зростання незадоволення серед населення.<br> <br> II. Мета Програми та основні принципи державної<br> політики з реформування житлово-комунального<br> господарства<br> <br> 1. Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з<br>реформування житлово-комунального господарства, підвищення<br>ефективності та надійності його функціонування, забезпечення<br>сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського<br>комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до<br>встановлених нормативів і національних стандартів.<br> <br> 2. Державна політика реформування житлово-комунального<br>господарства базується на таких основних принципах:<br> <br> 1) забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку<br>сфери житлово-комунального господарства;<br> <br> 2) удосконалення системи управління житлово-комунальним<br>господарством;<br> <br> 3) забезпечення доступу всіх верств населення до<br>житлово-комунальних послуг, які відповідають вимогам державних<br>стандартів;<br> <br> 4) запровадження державних соціальних стандартів (норм та<br>нормативів) у сфері житлово-комунального обслуговування;<br> <br> 5) стимулювання інвестиційної діяльності у сфері<br>житлово-комунального господарства;<br> <br> 6) забезпечення ефективного використання грошових, людських<br>та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами<br>житлово-комунальних послуг;<br> <br> 7) пріоритетності інноваційного розвитку в життєзабезпеченні<br>населених пунктів, сприяння науково-технічному прогресу у сфері<br>житлово-комунального господарства;<br> <br> 8) гласності, громадського контролю та прозорості у прийнятті<br>рішень з питань житлово-комунального господарства органами<br>виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно<br>до їх повноважень;<br> <br> 9) відповідальності органів місцевого самоврядування за<br>ефективне використання майна територіальної громади та<br>забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідно<br>до державних соціальних стандартів;<br> <br> 10) створення однакових умов для всіх суб'єктів<br>підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального<br>господарства.<br> <br> III. Основні напрями, завдання та заходи з виконання<br> Програми<br> <br> 1. Виконання Програми здійснюється за такими основними<br>напрямами:<br> <br> 1) організація ефективного управління у сфері виробництва і<br>надання житлово-комунальних послуг;<br> <br> 2) поглиблення демонополізації житлово-комунального<br>господарства, створення конкурентного середовища на ринку<br>житлово-комунальних послуг;<br> <br> 3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств<br>житлово-комунального господарства;<br> <br> 4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства,<br>наближення до вимог Європейського Союзу показників використання<br>енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво<br>житлово-комунальних послуг.<br> <br> 2. Виконання Програми потребує нормативно-правового та<br>науково-технічного забезпечення, реалізації центральними і<br>місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого<br>самоврядування Основних завдань центральних та місцевих органів<br>виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо<br>реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку<br>житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки (додаток N 1<br>до Програми).<br> <br> 3. Нормативно-правове забезпечення виконання Програми<br>передбачає:<br> <br> 1) поетапне розроблення протягом 2004-2006 та 2007-2010 років<br>проектів нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у<br>сфері житлово-комунального господарства;<br> <br> 2) проведення гармонізації національних стандартів та інших<br>нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального<br>господарства з директивами Європейського Союзу.<br> <br> 4. Науково-технічне забезпечення виконання Програми<br>передбачає:<br> <br> 1) проведення науково-технічних досліджень з питань<br>експлуатації та технічного обслуговування об'єктів<br>житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів,<br>захисту територій від шкідливої дії вод;<br> <br> 2) розроблення та впровадження новітніх технологій і<br>обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприємств<br>житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат<br>енергетичних і матеріальних ресурсів;<br> <br> 3) налагодження виробництва нових зразків комунальної техніки<br>та обладнання для потреб житлово-комунального господарства;<br> <br> 4) створення системи моніторингу стану житлово-комунального<br>господарства і його реформування, відповідних баз даних;<br> <br> 5) внесення змін до будівельних норм і правил для більш<br>активного використання науково-технічних досягнень та на їх базі<br>оновлення основних фондів підприємств житлово-комунального<br>господарства;<br> <br> 6) розроблення і реалізацію програм розвитку підприємств<br>житлово-комунального господарства;<br> <br> 7) утворення енергосервісних компаній у житлово-комунальному<br>господарстві;<br> <br> 8) розроблення і забезпечення виконання програм стимулювання<br>економного використання споживачами питної води і теплової<br>енергії;<br> <br> 9) створення Фонду муніципального розвитку України за участю<br>Міжнародного банку реконструкції та розвитку, цільових фондів<br>енергозбереження на підприємствах житлово-комунального<br>господарства, впровадження довгострокових проектів їх технічного<br>переоснащення на основі лізингу.<br> <br> 5. Щорічно місцеві органи виконавчої влади та органи<br>місцевого самоврядування розробляють відповідно до напрямів<br>Програми регіональні та місцеві програми (заходи) реформування і<br>розвитку житлово-комунального господарства.<br> <br> IV. Етапи виконання Програми<br> <br> 1. Програма виконується у два етапи.<br> <br> 2. На першому етапі (2004-2006 роки) передбачається:<br> <br> 1) завершити розробку першочергових нормативно-правових актів<br>у сфері житлово-комунального господарства, які б сприяли<br>проведенню системних перетворень у галузі та визначали пріоритетні<br>напрями її розвитку;<br> <br> 2) реформувати систему управління житлово-комунальним<br>господарством, сформувати нові інституції управління житловим<br>фондом, що базуються на системі договірних відносин;<br> <br> 3) досягти покращання фінансово-економічного стану<br>підприємств житлово-комунального господарства, створити умови для<br>їх беззбиткової діяльності;<br> <br> 4) створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних<br>ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств<br>житлово-комунального господарства та розвитку комунальної<br>інфраструктури;<br> <br> 5) створити передумови для забезпечення населення<br>житлово-комунальними послугами належних рівня та якості відповідно<br>до національних стандартів;<br> <br> 6) забезпечити проведення постійних консультацій з<br>громадськістю з питань реалізації державної та регіональної<br>політики щодо реформування і розвитку житлово-комунального<br>господарства;<br> <br> 7) забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних<br>жилих будинків та відновлення аварійних об'єктів комунального<br>господарства за рахунок солідарного фінансування з державного та<br>місцевих бюджетів.<br> <br> 3. На другому етапі (2007-2010 роки) передбачається:<br> <br> 1) забезпечити населення житлово-комунальними послугами<br>високих рівня та якості відповідно до вимог національних<br>стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;<br> <br> 2) провести комплексну модернізацію та технічне переоснащення<br>підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення<br>ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм<br>протипожежного захисту;<br> <br> 3) забезпечити повне відшкодування підприємствам економічно<br>обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;<br> <br> 4) зменшити регіональні диспропорції щодо якості та рівня<br>забезпечення населення житлово-комунальними послугами;<br> <br> 5) врахувати витрати на капітальний ремонт житлового фонду у<br>структурі тарифів плати за житло;<br> <br> 6) запровадити ефективну систему державного регулювання<br>діяльності суб'єктів природних монополій у сфері водо-,<br>теплопостачання та водовідведення;<br> <br> 7) наблизити необліковані втрати води і теплової енергії та<br>витрати енергоресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг<br>до рівня країн Європейського Союзу;<br> <br> 8) забезпечити облік води та теплової енергії в точках<br>розподілу та на вводах до багатоквартирних жилих будинків;<br> <br> 9) забезпечити запровадження та дотримання державних<br>соціальних стандартів (норм та нормативів) у сфері<br>житлово-комунального обслуговування населення.<br> <br> V. Організаційне забезпечення виконання Програми<br> <br> 1. Функції сприяння взаємодії та забезпечення координації<br>роботи міністерств, інших центральних і місцевих органів<br>виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,<br>установ та організацій незалежно від форми власності, пов'язаної з<br>виконанням Програми, а також коригування передбачених нею Основних<br>завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади та<br>органів місцевого самоврядування щодо реалізації Загальнодержавної<br>програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства<br>на 2004-2010 роки відповідно до наявних фінансових і матеріальних<br>можливостей покладаються на Міжвідомчу комісію з реалізації<br>реформи житлово-комунального господарства, регіональні комісії з<br>реформування житлово-комунального господарства в порядку,<br>визначеному Кабінетом Міністрів України.<br> <br> 2. Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до<br>своїх повноважень:<br> <br> 1) на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з<br>питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи<br>виконавчої влади в межах своїх повноважень;<br> <br> 2) на регіональному рівні - Республіканський комітет з<br>житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,<br>управління (головні управління) житлово-комунального господарства<br>місцевих держадміністрацій;<br> <br> 3) на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи<br>виконавчих органів міських, селищних, сільських рад.<br> <br> 3. Моніторинг реформування житлово-комунального господарства<br>здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України<br>на основі системи індикаторів (показників). Перелік необхідних<br>індикаторів (показників) розробляється центральним органом<br>виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за<br>погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань<br>статистики.<br> <br> 4. Форми проведення державних статистичних спостережень за<br>станом реформування житлово-комунального господарства та<br>відповідні роз'яснення розробляє і затверджує центральний орган<br>виконавчої влади з питань статистики за погодженням з центральним<br>органом виконавчої влади з питань житлово-комунального<br>господарства. Центральний орган виконавчої влади з питань<br>статистики встановлює територіальним органам державної статистики<br>строки подання інформації за затвердженою формою та забезпечує її<br>узагальнення.<br> <br> 5. Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової<br>інформації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.<br> <br> VI. Фінансове забезпечення<br> <br> 1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за<br>такими напрямами:<br> <br> 1) організація ефективного управління у сфері виробництва і<br>надання житлово-комунальних послуг;<br> <br> 2) поглиблення демонополізації житлово-комунального<br>господарства, створення конкурентного середовища на ринку<br>житлово-комунальних послуг;<br> <br> 3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств<br>житлово-комунального господарства;<br> <br> 4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства,<br>наближення до вимог Європейського Союзу показників використання<br>енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво<br>житлово-комунальних послуг.<br> <br> 2. Джерелами фінансування заходів Програми є:<br> <br> 1) кошти державного та місцевих бюджетів;<br> <br> 2) кошти підприємств житлово-комунального господарства<br>відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого<br>самоврядування в порядку, встановленому законом;<br> <br> 3) гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні<br>внески;<br> <br> 4) іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб, що<br>залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального<br>господарства, передачі об'єктів галузі в управління, оренду,<br>концесію;<br> <br> 5) кредити вітчизняних комерційних банків.<br> <br> 3. Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання<br>завдань Програми наведено в додатку N 2 до неї.<br> <br> 4. Обґрунтування необхідного обсягу асигнувань з державного<br>бюджету подається щороку разом з проектами Державної програми<br>економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України<br>на відповідний рік центральним органом виконавчої влади з питань<br>житлово-комунального господарства, іншими виконавцями Програми в<br>установленому законодавством порядку.<br> <br> VII. Контроль за виконанням Програми<br> <br> 1. Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних<br>та місцевих програм здійснюють Міжвідомча комісія з реалізації<br>реформи житлово-комунального господарства, центральний орган<br>виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші<br>центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної<br>Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські<br>держадміністрації, органи місцевого самоврядування в межах своєї<br>компетенції.<br> <br> 2. Громадський контроль за ходом реалізації Програми<br>здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських<br>організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері<br>житлово-комунального господарства.<br> <br> 3. Центральний орган виконавчої влади з питань<br>житлово-комунального господарства щороку подає Кабінету Міністрів<br>України інформацію про хід виконання завдань, визначених<br>Програмою.<br> <br> 4. Кабінет Міністрів України щороку, не пізніше 1 липня, на<br>підставі моніторингу подає Верховній Раді України звіт про стан<br>виконання Програми. У разі потреби за поданням центрального органу<br>виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства<br>Міжвідомча комісія з реалізації реформи житлово-комунального<br>господарства вносить пропозиції щодо коригування завдань Програми.<br> <br> 5. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на<br>забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку,<br>встановленому бюджетним законодавством.<br> <br> VIII. Очікувані результати<br> <br> 1. Виконання Програми дасть змогу:<br> <br> 1) забезпечити реалізацію державної політики щодо<br>регіонального розвитку, передусім у сфері житлово-комунального<br>господарства;<br> <br> 2) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних<br>фондів у житлово-комунальному комплексі та витрати і втрати при<br>виробництві житлово-комунальних послуг;<br> <br> 3) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств<br>житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем<br>життєзабезпечення населених пунктів;<br> <br> 4) поліпшити якість житлово-комунального обслуговування<br>населення;<br> <br> 5) досягти оптимального співвідношення у рівні доходів<br>населення і його витратах на оплату житлово-комунальних послуг;<br> <br> 6) створити прозорий механізм взаємодії органів виконавчої<br>влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та<br>громадськості, спрямований на вирішення проблемних питань у сфері<br>житлово-комунального господарства.<br> <br> <br> Додаток N 1<br> до Загальнодержавної програми реформування<br> і розвитку житлово-комунального господарства<br> на 2004-2010 роки<br> <br> Основні завдання центральних та місцевих органів<br> виконавчої влади та органів місцевого самоврядування<br> щодо реалізації Загальнодержавної програми<br> реформування і розвитку житлово-комунального<br> господарства на 2004-2010 роки<br> <br>-------------------------------------------------------------------------------<br>N | Завдання | Зміст заходу |Термін| Виконавці | Очікувані<br>п/| | |вико- | | результати<br>п | | |нання | | реалізації<br>-------------------------------------------------------------------------------<br> I. Напрям реформування: організація ефективного управління<br> та належного використання майнових комплексів у сфері<br> виробництва і надання житлово-комунальних послуг<br> <br>1. Розмежування 1. Внести пропозиції<br> повноважень щодо:<br> органів<br> місцевого - законодавчого 2004- Мінекономіки, Розширення<br> самоврядування, закріплення 2005 Держжитлокомун- повноважень та<br> місцевих розмежування роки госп, фінансових<br> державних повноважень органів Мінфін, можливостей<br> адміністрацій у державної влади та Мінагропо- органів<br> сфері житлово- органів місцевого літики, місцевого<br> комунального самоврядування у Мін'юст самоврядування,<br> господарства сфері підвищення<br> житлово-комунального дієвості<br> господарства на системи<br> основі дотримання управління<br> принципів житлово-<br> субсидіарності та комунальним<br> децентралізації, господарством,<br> фінансового і покращання<br> матеріального якості<br> забезпечення функцій обслуговування<br> громади щодо населення<br> утримання і розвитку<br> комунальної<br> інфраструктури;<br> <br> - законодавчого 2005 Держжитлокомун-<br> врегулювання статусу рік госп,<br> спільної власності Мінекономіки,<br> територіальних громад Мін'юст<br> районів та областей у<br> сфері<br> житлово-комунального<br> господарства.<br> <br> 2. Підготувати 2004- Держжитлокомун- Створення<br> проекти постанов 2005 госп, передумов<br> Кабінету Міністрів роки Мінфін, поліпшення<br> України щодо Мін'юст, управління<br> затвердження типових Фонд державного майном<br> положень з питань: майна України, комунальної<br> Держпідприєм- власності<br> - формування і ництва,<br> ведення Реєстру Мінагрополітики<br> об'єктів комунальної<br> власності;<br> <br> - проведення<br> інвентаризації<br> комунального майна;<br> <br> - формування та зміни<br> статутного капіталу<br> підприємств<br> комунальної<br> власності.<br> <br> 3. Провести 2005- Рада міністрів Забезпечення<br> інвентаризацію майна 2006 Автономної виконання<br> у сфері роки Республіки повноважень<br> житлово-комунального Крим, місцеві органів<br> господарства та держадміністра- місцевого<br> створити реєстри ції, органи самоврядування<br> майнових комплексів, місцевого щодо<br> що перебувають у самоврядування збереження та<br> власності ефективного<br> територіальних громад використання<br> сіл, селищ, міст та майнових<br> спільній власності комплексів<br> територіальних громад житлово-<br> районів та областей, комунального<br> завершити роботу щодо господарства<br> передачі та<br> юридичного<br> закріплення об'єктів<br> права комунальної<br> власності за<br> територіальними<br> громадами.<br> <br> 4. Розробити проекти 2004- Держжитлокомун- Поліпшення<br> законів України, які 2005 госп, рівня<br> б врегульовували роки інші центральні житлово-<br> відносини у сфері органи комунального<br> міського виконавчої обслуговування<br> електротранспорту, влади населення<br> теплопостачання,<br> благоустрою та<br> санітарної очистки<br> населених пунктів.<br> <br> 5. Розробити та 2004- Держжитлокомун- Покращання<br> затвердити 2006 госп, якості<br> нормативно-правові роки інші центральні утримання<br> акти з питань надання органи житла,<br> населенню виконавчої врегулювання<br> житлово-комунальних влади питань щодо<br> послуг, утримання прав та<br> жилих будинків та обов'язків<br> прибудинкової виробників/<br> території. виконавців і<br> споживачів<br> житлово-<br> комунальних<br> послуг<br> <br> 6. Забезпечити 2004 Держжитлокомун- Прискорення<br> розроблення рік госп розвитку<br> методичних комунальної<br> рекомендацій щодо інфраструктури,<br> підготовки та подолання<br> прийняття диспропорцій,<br> регіональних підвищення<br> (місцевих) програм надійності<br> реформування і життєзабез-<br> розвитку печення<br> житлово-комунального населених<br> господарства. пунктів<br> <br>2. Формування 1. Підготувати 2004- Держжитлокомун- Створення<br> інститутів законопроект про 2005 госп, правового поля<br> управління внесення змін до роки інші центральні для управління<br> жилими Закону України "Про органи спільною<br> будинками та об'єднання виконавчої власністю у<br> органів співвласників влади житловому<br> самоорганізації багатоквартирного господарстві<br> населення будинку" ( <A HREF="90976">2866-14</A> )<br> щодо врегулювання<br> питань управління<br> спільною власністю.<br> <br> 2. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Створення<br> нормативно-правовий рік госп, передумов для<br> акт щодо стимулювання Мінпаливенерго, збільшення<br> створення об'єднань Національна кількості ОСББ<br> співвласників комісія<br> багатоквартирного регулювання<br> будинку (далі - ОСББ) електроенер-<br> шляхом удосконалення гетики,<br> тарифної політики. Мінекономіки<br> <br> 3. Передбачати заходи 2005- Місцеві Збільшення<br> щодо стимулювання 2010 державні кількості<br> утворення ОСББ роки адміністрації, ОСББ,<br> (надання з місцевих органи покращання<br> бюджетів одноразової місцевого житлових умов<br> фінансової допомоги самоврядування населення<br> при організації<br> об'єднання, спрощення<br> процедури реєстрації,<br> надання допомоги на<br> обладнання будинків<br> приладами обліку,<br> фінансування робіт з<br> капітального ремонту<br> жилих будинків тощо).<br> <br> 4. Розробити 2005 Фонд сприяння Підвищення<br> методичні рік місцевому соціальної<br> рекомендації щодо самоврядуванню, свідомості<br> створення та Держжитлокомун- населення,<br> організації роботи госп, рівня його<br> різних органів інші центральні захисту та<br> самоорганізації органи якості<br> населення виконавчої управління<br> (квартальні, вуличні, влади житловим<br> будинкові комітети фондом<br> тощо).<br> <br> 5. Розробити та 2005- Держжитлокомун- Створення умов<br> затвердити необхідні 2006 госп, для покращання<br> нормативно-правові роки інші центральні якості<br> акти щодо органи житлово-<br> розмежування функцій виконавчої комунального<br> замовника та влади обслуговування<br> підрядника з надання<br> житлово-комунальних<br> послуг і<br> обслуговування<br> житлового фонду,<br> запровадження<br> діяльності з<br> управління жилими<br> будинками.<br> <br> 6. Розробити та 2005 Держжитлокомун- Нормативно-<br> затвердити типовий рік госп, правове<br> статут організації, інші центральні забезпечення<br> що здійснює органи діяльності<br> управління житловим виконавчої щодо<br> фондом, що перебуває влади управління<br> у комунальній житловим<br> власності. фондом<br> <br> 7. Забезпечити 2005- Місцеві Створення умов<br> вдосконалення системи 2010 державні для покращання<br> управління житловим роки адміністрації, якості<br> фондом шляхом органи утримання<br> створення служб місцевого житлових<br> єдиного замовника, самоврядування будинків<br> керуючих житловим<br> фондом організацій,<br> формування інституту<br> управителів, органів<br> самоорганізації<br> населення.<br> <br> 8. Забезпечити 2005 Органи Правове<br> укладання договорів рік місцевого врегулювання<br> про балансоутримання самоврядування відносин у<br> та управління сфері<br> житловим фондом, управління<br> надання житловим<br> житлово-комунальних фондом та<br> послуг. забезпечення<br> населення<br> необхідними<br> послугами<br> <br>3. Забезпечення 1. Розробити 2004 Держжитлокомун- Утворення<br> ефективного концепцію державного рік госп, прозорої<br> управління та регулювання Антимонопольний системи<br> регулювання діяльності суб'єктів комітет державного<br> діяльності природних монополій у України, регулювання<br> суб'єктів сфері Мінекономіки, ринками<br> природних житлово-комунального Мін'юст житлово-<br> монополій у господарства. комунальних<br> сфері житлово- послуг на<br> комунального основі<br> господарства економічних<br> важелів впливу<br> <br> 2. Розробити 2005 Держжитлокомун- Нормативно-<br> нормативно-правові рік госп, правове<br> акти щодо: Мінекономіки, забезпечення<br> Мінфін, запровадження<br> - особливостей Мін'юст, ефективного<br> передачі в Держпідприєм- управління у<br> управління, оренду, ництва сфері<br> концесію об'єктів виробництва і<br> тепло-, надання<br> водопостачання та житлово-<br> водовідведення, що комунальних<br> перебувають у послуг<br> комунальній<br> власності;<br> <br> - контролю за 2004 Держжитлокомун- Забезпечення<br> дотриманням рік госп, необхідного<br> підприємствами - Держпідприєм- рівня якості<br> суб'єктами природних ництва комунальних<br> монополій послуг<br> ліцензійних умов.<br> <br> 3. Передбачати 2004- Органи Створення<br> запровадження 2010 місцевого передумов<br> делегованого роки самоврядування належного<br> управління використання<br> підприємствами майнових<br> житлово-комунального комплексів<br> господарства шляхом комунальної<br> передачі їх в власності,<br> управління, оренду вдосконалення<br> та концесію. системи<br> управління<br> об'єктами<br> житлово-<br> комунального<br> господарства<br> <br>4. Запровадження 1. Розробити 2004- Держжитлокомун- Забезпечення<br> моніторингу комплекс 2005 госп, органів<br> стану нормативно-правових роки Мінекономіки, державної<br> реформування і актів щодо Держкомстат влади<br> розвитку організації аналітичною<br> житлово- моніторингу інформацією<br> комунального результативності та щодо<br> господарства ефективності реалізації<br> житлово-комунальної Програми та<br> реформи, підготовки прогнозування<br> звіту Кабінету розвитку<br> Міністрів України житлово-<br> про стан виконання комунального<br> Програми для подання господарства<br> Верховній Раді<br> України.<br> <br> 2. Розробити 2004 Держжитлокомун- Інформаційно-<br> комплексну 2005 госп, статистичне<br> загальнодержавну роки Держкомстат забезпечення<br> систему оцінки діяльності<br> розвитку та органів<br> реформування державної<br> житлово-комунального влади щодо<br> господарства України управління<br> та кожного регіону. житлово-<br> комунальною<br> реформою<br> <br> 3. Удосконалити форми 2005 Держкомстат, Забезпечення<br> статистичної рік Держжитлокомун- органів<br> звітності відповідно госп державної<br> до вимог цієї влади<br> Програми. достовірною<br> статистичною<br> інформацією<br> щодо резуль-<br> тативності<br> реалізації<br> житлово-<br> комунальної<br> реформи<br> <br> 4. Забезпечити 2005 Рада міністрів Створення<br> моніторинг стану рік Автономної ефективної<br> реформування і Республіки автоматизованої<br> розвитку Крим, місцеві системи<br> житлово-комунального держадміністра- оперативної<br> господарства в межах ції звітності для<br> своїх повноважень. забезпечення<br> органів<br> державної<br> влади<br> інформацією<br> щодо<br> реалізації<br> Програми,<br> планування та<br> прогнозування<br> розвитку<br> житлово-<br> комунального<br> господарства<br> <br>5. Утвердження 1. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Забезпечення<br> прозорості та висвітлення 2010 госп, громадськості<br> відкритості в аналітичної роки Держкомстат, достовірною<br> діяльності інформації про хід органи інформацією<br> органів реформування місцевого щодо резуль-<br> виконавчої житлово-комунального самоврядування тативності<br> влади, органів господарства в реалізації<br> місцевого засобах масової житлово-<br> самоврядування інформації та мережі комунальної<br> та підприємств Інтернет, реформи.<br> щодо вирішення запровадивши Налагодження<br> проблемних спеціальні рубрики та ефективного,<br> питань у сфері передачі. системного<br> житлово- діалогу з<br> комунального громадськістю<br> господарства,<br> налагодження 2. Створити 2004 Держжитлокомун- Забезпечення<br> ефективного Громадську раду при рік госп, постійних<br> системного Держжитлокомунгоспі. громадські консультацій з<br> діалогу з організації громадськістю<br> громадськістю під час<br> реалізації<br> Програми.<br> <br> 3. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Залучення<br> проведення 2010 госп, громадськості<br> консультацій з роки Фонд сприяння до процесів<br> громадськістю з місцевому формування та<br> питань реалізації самоврядуванню, реалізації<br> державної та Рада міністрів державної та<br> регіональної Автономної регіональної<br> політики щодо Республіки політики у<br> реформування і Крим, місцеві сфері<br> розвитку держадміністра- житлово-<br> житлово-комунального ції, комунального<br> господарства, органи господарства<br> вирішення місцевих місцевого<br> питань у цій сфері самоврядування,<br> шляхом організації засоби масової<br> громадських слухань, інформації<br> "круглих столів",<br> конференцій,<br> семінарів,<br> зустрічей, зборів,<br> інтернет-конференцій<br> тощо.<br> <br> 4. Розробити та 2005 Держжитлокомун- Нормативне<br> затвердити порядок і рік госп, забезпечення<br> форми щорічного інші центральні прозорості у<br> інформування через органи діяльності<br> засоби масової виконавчої насамперед<br> інформації про влади суб'єктів<br> результати діяльності природних<br> підприємств монополій у<br> житлово-комунального сфері<br> господарства. житлово-<br> комунального<br> господарства<br> <br> 5. Забезпечити 2004- Рада міністрів Забезпечення<br> щорічне оприлюднення 2010 Автономної конституційних<br> у встановленому роки Республіки прав громадян<br> порядку в місцевих Крим, місцеві на отримання<br> засобах масової держадміністра- інформації<br> інформації ції, органи<br> результатів місцевого<br> діяльності самоврядування<br> підприємств<br> житлово-комунального<br> господарства та<br> аналітичних<br> матеріалів щодо<br> відповідності їх<br> фактичних витрат<br> затвердженим у<br> тарифах.<br> <br> 6. Сприяти 2004- Рада міністрів Покращання<br> запровадженню в 2010 Автономної розрахунково-<br> містах роки Республіки касового<br> автоматизованої Крим, місцеві обслуговування<br> системи нарахування держадміністра- населення,<br> та обліку оплати ції, органи забезпечення<br> населенням спожитих місцевого прозорості<br> житлово-комунальних самоврядування фінансових<br> послуг та потоків<br> енергоносіїв.<br> <br> 7. Сприяти створенню 2004- Рада міністрів Створення умов<br> громадських 2006 Автономної для надання<br> приймалень виконавчих роки Республіки конкретної<br> органів місцевих рад, Крим, місцеві допомоги<br> інформаційно- держадміністра- населенню,<br> консультативних ції підвищення<br> центрів для вирішення його правової<br> проблемних питань у культури та<br> сфері свідомості<br> життєзабезпечення,<br> надання<br> консультативної<br> допомоги населенню,<br> проведення<br> роз'яснювальної<br> роботи тощо.<br> <br> 8. Розробити та 2004- МОН, Виховання у<br> запровадити в 2010 Держжитлокомун- громадян<br> навчальних закладах роки госп, ощадливого<br> навчальні програми органи ставлення до<br> щодо прав та місцевого комунального<br> обов'язків самоврядування майна та<br> споживачів, енергетичних<br> дбайливого ставлення ресурсів<br> до житлового фонду, держави<br> ощадливого споживання<br> тепла, питної води та<br> енергоресурсів.<br> <br>6. Підготовка 1. Організувати 2005- Держжитлокомун- Підвищення<br> кадрів з питань навчання методичним 2010 госп, кваліфікації<br> реформування і основам реформування роки Рада міністрів державних<br> розвитку житлово-комунального Автономної службовців,<br> житлово- господарства в Республіки службовців<br> комунального акредитованих Крим, місцеві органів<br> господарства спеціалізованих держадміністра- місцевого<br> навчальних закладах. ції, самоврядування,<br> органи працівників<br> місцевого житлово-<br> самоврядування комунального<br> господарства<br> <br> 2. Забезпечити 2004- Держжитлокомун- Покращання<br> розроблення 2005 госп, роботи щодо<br> навчальних програм з роки Рада міністрів реформування<br> питань, пов'язаних з Автономної житлово-<br> реформуванням і Республіки комунального<br> розвитком Крим, місцеві господарства<br> житлово-комунального держадміністра-<br> господарства. ції,<br> органи<br> місцевого<br> самоврядування<br> <br> 3. Підготувати та 2004- Держжитлокомун- Організаційно-<br> видати 2005 госп, методичне<br> навчально-методичний роки Фонд сприяння забезпечення<br> посібник для місцевому діяльності<br> посадових осіб самоврядуванню посадових осіб<br> органів місцевого місцевих<br> самоврядування, органів<br> місцевих органів виконавчої<br> виконавчої влади щодо влади, органів<br> їх діяльності у сфері місцевого<br> житлово-комунального самоврядування<br> господарства. у сфері<br> житлово-<br> комунального<br> господарства<br> <br>7. Запровадження 1. Розробити 2005 Мінпраці, Створення<br> державних нормативно-правові рік Держжитлокомун- прозорого та<br> соціальних акти щодо порядку госп, чіткого<br> стандартів і розрахунку та Мінагрополі- механізму<br> соціальних запровадження тики, реалізації<br> нормативів державних Мін'юст соціальних<br> надання (регіональних) прав громадян<br> житлово- соціальних стандартів України та<br> комунальних стосовно розмірів забезпечення<br> послуг плати за житло, державних<br> соціальних нормативів соціальних<br> у сфері гарантій у<br> житлово-комунального сфері<br> господарства та житлово-<br> міського комунального<br> електротранспорту. обслуговування<br> <br> 2. Забезпечити 2006- Рада міністрів Запровадження<br> впровадження та 2010 Автономної соціально<br> дотримання державних роки Республіки справедливих<br> соціальних стандартів Крим, місцеві механізмів<br> (норм та нормативів) держадміністра- реалізації<br> у сфері ції, процедур<br> житлово-комунального органи соціального<br> обслуговування місцевого захисту<br> населення сіл, селищ, самоврядування, малозабезпече-<br> міст. Держжитлокомун- них громадян на<br> госп, всій території<br> Мінагрополітики України<br> <br> II. Напрям реформування: поглиблення демонополізації<br> житлово-комунального господарства, створення<br> конкурентного середовища на ринку<br> житлово-комунальних послуг<br> <br>1. Залучення на 1. Розробити 2004 Держжитлокомун- Нормативно-<br> конкурсних нормативно-правовий рік госп, правове<br> засадах акт щодо порядку інші забезпечення<br> підприємств підготовки та центральні запровадження<br> усіх форм проведення конкурсів органи конкуренції<br> власності та на право надавати виконавчої серед<br> суб'єктів послуги з утримання влади виконавців<br> підприємницької житлових будинків та послуг з<br> діяльності до прибудинкової утримання житла<br> обслуговування території.<br> житлового фонду<br> та 2. Розробити 2004- Держжитлокомун- Нормативно-<br> прибудинкової положення про порядок 2005 госп, правове<br> території, конкурсного відбору роки інші забезпечення<br> утримання підприємств для центральні запровадження<br> об'єктів надання послуг з органи конкуренції у<br> благоустрою утримання об'єктів виконавчої сфері<br> міського благоустрою. влади утримання<br> об'єктів<br> благоустрою<br> <br> 3. Забезпечити 2004- Органи Покращання<br> проведення конкурсів 2010 місцевого якості<br> (тендерів) на право роки самоврядування утримання<br> надавати послуги з жилих<br> утримання жилих будинків,<br> будинків та прибудинкової<br> прибудинкової території та<br> території, виконання об'єктів<br> робіт з благоустрою. благоустрою<br> <br>2. Корпоратизація, 1. Розробити 2005- Держжитлокомун- Удосконалення<br> акціонування та нормативно-правовий 2006 госп, системи<br> приватизація акт щодо особливостей роки Мін'юст, управління<br> підприємств корпоратизації Мінекономіки житлово-<br> житлово- підприємств комунальним<br> комунального житлово-комунального господарством<br> комплексу господарства.<br> <br> 2. Забезпечити 2005- Верховна Рада Створення<br> щорічне складання та 2010 Автономної конкурентного<br> оприлюднення роки Республіки середовища на<br> переліків об'єктів Крим, органи ринку житлово-<br> житлово-комунального місцевого комунальних<br> господарства, що самоврядування послуг<br> можуть бути<br> корпоратизовані,<br> акціоновані чи<br> приватизовані<br> відповідно до закону.<br> <br> III. Напрям реформування: забезпечення беззбиткового<br> функціонування підприємств житлово-комунального<br> господарства<br> <br> 1. Запровадження 1. Розробити<br> нового нормативно-правові<br> механізму акти щодо:<br> формування цін<br> і тарифів на - координації 2004- Мінекономіки, Удосконалення<br> житлово- діяльності державних 2005 Держжитлокомун- тарифної<br> комунальні органів виконавчої роки госп, політики у<br> послуги, влади та органів Мін'юст, сфері<br> спрямованого на місцевого Мінпаливенерго, житлово-<br> забезпечення самоврядування щодо Антимонопольний комунального<br> ефективного регулювання і комітет України господарства<br> господарювання встановлення на<br> та економного основі єдиних<br> використання критеріїв тарифів та<br> енергетичних і цін на суміжних<br> матеріальних ринках<br> ресурсів житлово-комунальних<br> послуг та<br> паливно-енергетичних<br> ресурсів;<br> <br> - формування, 2004- Держжитлокомун- Удосконалення<br> затвердження та 2005 госп, нормативно-<br> коригування цін роки Мінекономіки, правової<br> (тарифів) на Мін'юст, бази щодо<br> житлово-комунальні ДПА, ціноутворення<br> послуги із Антимонопольний у сфері<br> застосуванням методу комітет України житлово-<br> "заохочувального комунального<br> регулювання" та з господарства<br> урахуванням<br> платоспроможності<br> населення;<br> <br> - встановлення плати 2005 Держжитлокомун- Нормативно-<br> за рік госп, правове<br> житлово-комунальні Мінекономіки, врегулювання<br> послуги відповідно Держспоживстан- відносин між<br> до їх якості та дарт виробниками/<br> обсягів споживання, виконавцями та<br> порядку і правил споживачами<br> проведення житлово-<br> перерахунків у разі комунальних<br> порушення цих вимог послуг у<br> виробниками/ частині<br> виконавцями послуг. відповідності<br> плати рівню,<br> якості та<br> обсягам<br> споживання цих<br> послуг<br> <br> 2. Забезпечити 2004- Місцеві Запровадження<br> виконання вимог 2006 державні ринкових засад<br> законодавства щодо роки адміністрації, господарювання<br> повного відшкодування органи у сферу<br> суб'єктам місцевого житлово-<br> господарювання самоврядування комунального<br> економічно господарства,<br> обґрунтованих витрат, забезпечення<br> пов'язаних з беззбиткового<br> виробництвом та функціонування<br> виконанням суб'єктів<br> житлово-комунальних господарювання,<br> послуг, що обраховані що надають<br> відповідно до житлово-<br> стандартів, норм, комунальні<br> порядків та правил. послуги<br> <br> 2. Покращання 1. Розробити 2004 Держжитлокомун- Покращання<br> дисципліни законопроект щодо рік госп, дисципліни<br> розрахунків за реструктуризації Мінекономіки, платежів за<br> спожиті заборгованості Мінпаливенерго, енергоносії<br> житлово- житлово-комунальних Мін'юст, ДПА<br> комунальні підприємств за<br> послуги та спожиті енергоносії.<br> паливно-<br> енергетичні 2. Ліквідувати 2004- Мінфін, Покращання<br> ресурси заборгованість 2005 центральні та фінансового<br> минулих років за роки місцеві органи стану<br> спожиті комунальні виконавчої підприємств<br> послуги влади, органи житлово-<br> підприємствами, місцевого комунального<br> установами і самоврядування господарства,<br> організаціями, що підвищення<br> фінансуються з рівня оплати<br> бюджетів усіх за енергоносії<br> рівнів, та<br> забезпечити повну<br> оплату ними<br> поточного споживання<br> цих послуг.<br> <br> 3. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Забезпечення<br> законопроект щодо рік госп, соціальної<br> упорядкування надання Мінпраці, справедливості<br> пільг з квартирної Мінекономіки, щодо захисту<br> плати, плати за Мінпаливенерго, малозабезпече-<br> комунальні послуги та Мін'юст них верств<br> паливо із визначенням населення та<br> джерел фінансування фінансового<br> кожної пільги. покриття<br> витрат<br> житлово-<br> комунальних<br> підприємств,<br> пов'язаних з<br> наданням<br> житлово-<br> комунальних<br> послуг за<br> пільговими<br> тарифами<br> <br> 4. Передбачати в 2004- Мінфін, Забезпечення<br> проектах державного 2010 Держказначей- соціальної<br> бюджету та місцевих роки ство, справедливості,<br> бюджетів видатки на Рада міністрів покращання<br> виконання у повному Автономної фінансового<br> обсязі зобов'язань Республіки стану<br> держави щодо Крим, місцеві підприємств<br> відшкодування витрат держадміністра- житлово-<br> житлово-комунальних ції, комунального<br> підприємств, органи господарства<br> пов'язаних з місцевого<br> виробництвом та самоврядування<br> наданням<br> житлово-комунальних<br> послуг окремим<br> категоріям населення,<br> що мають пільги або<br> отримують субсидії<br> відповідно до<br> законодавства.<br> <br> 5. Підготувати 2005 Держжитлокомун- Покращання<br> законопроект щодо рік госп, позовної<br> врегулювання Мінекономіки, роботи,<br> відповідальності за Мінпаливенерго, збільшення<br> борговими Мін'юст рівня оплати<br> зобов'язаннями з житлово-<br> оплати спожитих комунальних<br> житлово-комунальних послуг<br> послуг та тимчасового<br> звільнення суб'єктів<br> господарювання, що<br> виробляють та надають<br> житлово-комунальні<br> послуги, від сплати<br> державного мита по<br> позовах до суду до<br> громадян, які<br> заборгували.<br> <br> 3. Оптимізація 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Вишукання<br> витрат і втрат проведення 2006 Автономної внутрішніх<br> енергетичних і енергетичного та роки Республіки резервів<br> матеріальних технічного обстеження Крим, місцеві здешевлення<br> ресурсів об'єктів держадміністра- вартості<br> (палива, житлово-комунального ції, житлово-<br> електричної господарства, органи комунальних<br> енергії, води, експертизи витрат та місцевого послуг<br> теплової втрат, пов'язаних з самоврядування,<br> енергії) у виробництвом та Держжитлокомун-<br> сфері виконанням госп,<br> виробництва та житлово-комунальних Держкоменерго-<br> надання послуг суб'єктами збереження<br> житлово- господарювання.<br> комунальних<br> послуг 2. Сприяти 2004- Рада міністрів Зменшення<br> розробленню та 2010 Автономної питомих витрат<br> реалізації пілотних роки Республіки енергоресурсів<br> інвестиційно- Крим, місцеві під час<br> інноваційних держадміністра- виробництва та<br> проектів у ції, надання<br> житлово-комунальному органи житлово-<br> господарстві, місцевого комунальних<br> спрямованих на самоврядування послуг<br> зменшення<br> технологічних витрат<br> та втрат ресурсів,<br> впровадження<br> прогресивних<br> технологій.<br> <br> IV. Напрям реформування: технічне переоснащення<br> житлово-комунального господарства, наближення<br> до вимог Європейського Союзу щодо використання<br> енергетичних і матеріальних ресурсів на<br> виробництво житлово-комунальних послуг<br> <br>1. Модернізація 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Повна<br> житлового поступове виведення з 2010 Автономної ліквідація<br> господарства експлуатації роки Республіки аварійних<br> аварійного житлового Крим, місцеві жилих будинків<br> фонду. держадміністра- до кінця 2010<br> ції, органи року<br> місцевого<br> самоврядування<br> <br> 2. Забезпечити 2004- Рада міністрів Створення<br> капітальний ремонт 2010 Автономної безпечних умов<br> житла, відновлення та роки Республіки проживання<br> ефективну Крим, місцеві населення,<br> експлуатацію держадміністра- підвищення<br> ліфтового ції, органи якості<br> господарства, місцевого житлово-<br> впровадження сучасних самоврядування комунального<br> систем автоматичного обслуговування<br> пожежного захисту<br> жилих будинків<br> підвищеної<br> поверховості.<br> <br> 3. Розробити 2004- Держжитлокомун- Стимулювання<br> нормативно-правові 2005 госп, залучення<br> акти щодо: роки Мінекономіки, коштів місцевих<br> Мінфін бюджетів у<br> - порядку відбору та розвиток<br> фінансування об'єктів житлово-<br> житлово-комунального комунального<br> господарства, господарства<br> реконструкція та<br> будівництво яких<br> повністю або частково<br> фінансуються за<br> рахунок коштів<br> державного бюджету;<br> <br> - солідарного 2005 Мінфін, Законодавче<br> фінансування рік Мінекономіки, забезпечення<br> капітального ремонту Держжитлокомун- діяльності<br> та витрат першого госп, органів влади<br> року утримання Мін'юст щодо<br> об'єктів фінансування<br> житлово-комунального робіт із<br> господарства, що завершення<br> передаються у передачі у<br> комунальну власність; комунальну<br> власність<br> житлового<br> фонду та<br> об'єктів<br> життєзабезпе-<br> чення населених<br> пунктів<br> <br> - запровадження 2005 Держжитлокомун- Нормативно-<br> диференційованої рік госп, правове<br> плати за житло, до Мінекономіки, визначення<br> складу якої Мін'юст джерел<br> включається поступово фінансування<br> (з 2008 р.) плата за капітального<br> капітальний ремонт ремонту житла,<br> жилого будинку; приведення<br> рівня плати за<br> житло у<br> відповідність<br> з його<br> благоустроєм<br> <br> - порядку 2005 Мінфін, Забезпечення<br> перерахування та рік Мінекономіки, цільового<br> використання Держжитлокомун- використання<br> трансфертів з госп, бюджетних<br> державного бюджету, Мін'юст коштів<br> передбачених на<br> фінансування<br> видатків, пов'язаних<br> з утриманням і<br> капітальним ремонтом<br> об'єктів соціальної<br> інфраструктури,<br> переданих у<br> комунальну власність;<br> <br> - проведення 2005 Держбуд, Забезпечення<br> капітального ремонту рік Держжитлокомун- конституційних<br> жилих будинків з госп, прав громадян<br> відселенням та без Мін'юст на житло та<br> відселення мешканців; безпечні умови<br> проживання<br> <br> - порядку накопичення 2005 Держжитлокомун- Нормативно-<br> та використання рік госп, правове<br> коштів на капітальний Мінекономіки, визначення<br> ремонт жилих Мін'юст механізмів<br> будинків. захисту коштів,<br> що<br> накопичуються<br> для проведення<br> капітального<br> ремонту житла,<br> від інфляції,<br> забезпечення<br> їх цільового<br> використання<br> <br>2. Розвиток і 1. Забезпечити 2004- Рада міністрів Зменшення<br> реконструкція розвиток і 2010 Автономної диспропорцій в<br> централізованих реконструкцію роки Республіки якості та рівні<br> систем водо-, централізованих Крим, місцеві комунального<br> теплопостачання систем водо-, держадміністра- обслуговування<br> та теплопостачання та ції, органи між населеними<br> водовідведення водовідведення. місцевого пунктами<br> самоврядування,<br> Держжитлокомун-<br> госп<br> <br> 2. Створити у 2005- Рада міністрів Створення<br> регіонах комунальні 2010 Автономної передумов для<br> спеціалізовані роки Республіки залучення<br> небанківські Крим, місцеві небюджетних<br> інноваційні держадміністра- інвестицій у<br> фінансово-кредитні ції, органи розвиток<br> установи, комунальні місцевого об'єктів водо-,<br> фонди кредитування самоврядування теплопостачання<br> розвитку підприємств. та<br> водовідведення<br> <br> 3. Запровадити 2004- Рада міністрів Прискорення<br> фінансування 2010 Автономної технічного<br> інноваційних проектів роки Республіки переоснащення<br> у сфері Крим, місцеві підприємств<br> житлово-комунального держадміністра- житлово-<br> господарства за ції, органи комунального<br> рахунок механізмів, місцевого господарства,<br> передбачених самоврядування наближення до<br> Кіотським протоколом. стандартів ЄС у<br> сфері охорони<br> навколишнього<br> середовища<br> <br> 4. Забезпечити 2004- Рада міністрів Підвищення<br> реалізацію пілотних 2010 Автономної якості послуг<br> проектів щодо роки Республіки теплопостачан-<br> вдосконалення систем Крим, місцеві ня, здешевлення<br> теплопостачання держадміністра- їх вартості за<br> населених пунктів за ції, органи рахунок<br> рахунок їх помірної місцевого скорочення<br> децентралізації, самоврядування питомих витрат<br> технічного палива<br> переоснащення та<br> запровадження<br> технологій<br> когенерації, глибокої<br> утилізації газів<br> тощо.<br> <br> 5. Розробити 2005 Держжитлокомун- Створення<br> законопроекти щодо: рік госп, фінансових<br> Мінекономіки, передумов<br> - звільнення від Мінфін, модернізації та<br> оподаткування частини ДПА, розвитку<br> прибутку підприємств, Мін'юст житлово-<br> яка використовується комунального<br> на інвестиції в господарства<br> розширення/ населених<br> модернізацію пунктів<br> об'єктів<br> житлово-комунального<br> господарства чи<br> передається до<br> комунального фонду<br> кредитування розвитку<br> житлово-комунального<br> господарства;<br&g