Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения


З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> <br> Про відповідальність підприємств,<br> їх об'єднань, установ та організацій за<br> правопорушення у сфері містобудування<br> <br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 46, ст.411 )<br> <br> { Вводиться в дію Постановою ВР <br> N 239/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.412 }<br> <br>{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами <br> N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49 <br> N 350/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.214 <br> N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 <br> N 783-XIV ( <A HREF="58345">783-14</A> ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274<br> N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398 <br> N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247<br> N 3370-IV ( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 <br> N 1026-V ( <A HREF="297305">1026-16</A> ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 }<br> <br> <br> <br> Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх<br>об'єднань, установ та організацій всіх форм власності за<br>правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення<br>державного контролю за забудовою територій, розміщенням і<br>будівництвом об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами<br>архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої<br>проектної документації, місцевих правил забудови населених<br>пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав<br>споживачів будівельної продукції. ( Преамбула в редакції Закону<br>N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> <br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері<br> містобудування<br> <br> Підприємства, їх об'єднання, установи та організації<br>(далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють<br>проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та<br>капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють<br>будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є<br>замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і<br>підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі<br>правопорушення:<br> проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або<br>без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти<br>відсотків вартості цих робіт;<br> передачу проектною організацією замовнику робочої<br>документації для будівництва, що не відповідає державним<br>стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування<br>об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та<br>затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості<br>розробленої робочої документації; ( Абзац третій частини першої<br>статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> виробництво, реалізацію або застосування в будівництві<br>будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають<br>державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, а<br>так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її,<br>- у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої<br>продукції;<br> виконання будівельних робіт, що не відповідають державним<br>стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі<br>десяти відсотків вартості виконаних робіт;<br> прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням<br>законодавства, а так само місцевих правил забудови населених<br>пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості<br>відповідних об'єктів;<br> здійснення окремих видів господарської діяльності у<br>будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без<br>отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за<br>видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у<br>будівництві; ( Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції<br>Закону N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів<br>інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у<br>розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;<br>( Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними<br>згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96, в редакції Закону<br>N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> передачу проектною організацією замовнику робочої<br>документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту<br>об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням<br>вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у<br>розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої<br>документації; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із<br>Законом N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> експлуатацію або використання будинків чи споруд після<br>закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними<br>(технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості<br>виконаних робіт; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно<br>із Законом N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> затвердження містобудівної документації з порушенням<br>встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних<br>на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості<br>розробленої містобудівної документації; ( Частину першу статті 1<br>доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від<br>21.09.2000 )<br> недотримання регіональних або місцевих правил забудови під<br>час планування і забудови населених пунктів, режиму використання<br>та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна<br>діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів<br>доходів громадян. ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом<br>згідно із Законом N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> Сплата штрафів не звільняє підприємство від усунення<br>допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок<br>порушень, передбачених цим Законом.<br> <br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про<br> правопорушення у сфері містобудування<br> <br> Справи про правопорушення, передбачені цим Законом,<br>розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією<br>України та її територіальними органами (далі - інспекції<br>державного архітектурно-будівельного контролю). { Частина перша<br>статті 2 в редакції Законів N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000,<br>N 1026-V ( <A HREF="297305">1026-16</A> ) від 16.05.2007 }<br> Iнспекції державного архітектурно-будівельного контролю<br>здійснюють державний нагляд за додержанням підприємствами вимог<br>містобудівної документації, місцевих правил забудови населених<br>пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні<br>проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних<br>матеріалів, виробів і конструкцій.<br> Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного<br>контролю мають право:<br> безперешкодного доступу на будівництво об'єктів і<br>підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності;<br> давати у межах своїх повноважень учасникам будівництва та<br>виробникам будівельних матеріалів, виробів і конструкцій<br>обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень державних<br>стандартів, норм і правил, а так само технічних умов або<br>затверджених проектних рішень;<br> одержувати від замовників, проектних і будівельних<br>організацій та підприємств будівельної індустрії необхідну для<br>виконання покладених на них функцій нормативно-технічну, проектну<br>та іншу документацію;<br> зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам<br>державних стандартів, норм і правил, затвердженим проектним<br>рішенням або місцевим правилам забудови населених пунктів,<br>здійснюються без дозволу на їх виконання, а так само виробництво і<br>застосування у будівництві будівельних матеріалів, виробів і<br>конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів;<br> вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій<br>на право провадження окремих видів господарської діяльності у<br>будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних<br>умов, а також на інших підставах відповідно до закону. ( Абзац<br>шостий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000; в редакції Закону<br>N 3370-IV ( <A HREF="234644">3370-15</A> ) від 19.01.2006 )<br> Накладати штраф від імені інспекцій державного<br>архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники,<br>начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю<br>та їх заступники у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів<br>України. { Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1026-V<br>( <A HREF="297305">1026-16</A> ) від 16.05.2007 }<br> Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам<br>послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та<br>придбанні будівельної продукції, а також застосування штрафів у<br>цих випадках здійснюються іншими державними органами у порядку,<br>передбаченому чинним законодавством.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за<br> правопорушення у сфері містобудування<br> <br> Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері<br>містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою<br>інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за<br>результатами перевірки.<br> Разом з протоколом складається припис про усунення допущених<br>порушень.<br> У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про<br>правопорушення питання про накладення штрафу розглядається<br>посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного<br>контролю.<br> Рішення посадової особи інспекції державного<br>архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу<br>оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за<br>правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.<br> Постанова про накладення штрафу складається у трьох<br>примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після<br>її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому<br>представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться<br>запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в<br>інспекції, яка наклала штраф.<br> Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально<br>уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань<br>містобудування та архітектури.<br> Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний<br>термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений<br>термін він стягується у судовому порядку.<br>( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР<br>від 18.11.97, N 783-XIV ( <A HREF="58345">783-14</A> ) від 30.06.99, в редакції Закону<br>N 1988-III ( <A HREF="74029">1988-14</A> ) від 21.09.2000 )<br> <br> <br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення<br> у сфері містобудування<br> <br> Рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування,<br>передбачені цим Законом, може бути оскаржено до господарського<br>суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу<br>зупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали<br>господарським судом. ( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003 )<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного<br> архітектурно-будівельного контролю<br> <br> Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного<br>контролю під час виконання своїх службових обов'язків перебувають<br>під захистом закону.<br> Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та<br>майна посадової особи органу державного архітектурно-будівельного<br>контролю і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших<br>протиправних дій.<br> Посадові особи інспекцій архітектурно-будівельного контролю<br>підлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови<br>страхування посадових осіб інспекцій державного<br>архітектурно-будівельного контролю визначаються Кабінетом<br>Міністрів України.<br> ( Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону<br>N 350/97-ВР від 17.06.97 ) <br> <br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 14 жовтня 1994 року<br> N 208/94-В</FONT></PRE><br>