ДСТУ Б В.2.7-23-95. . Растворы строительные. Общие технические условия


ДСТУ Б В.2.7-23-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ

Загальні технічні умови

Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ 1996

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Державним комунальним проектно-

технологічним інститутом "Київоргбуд"

корпорації "Київміськбуд"

ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації

і промисловості будівельних матеріалів

Держкоммістобудування України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Держкоммістобудування України від

23.06.95р. N 129

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

В цей стандарт внесено поправки згідно з

наказом N 34 від 12.03.97р. Держкоммістобудування

України

3 наданням чинності цьому стандарту на

території України припиняють дію

ГОСТ 28013-89, ГОСТ 4.233-86

ДСТУ Б В.2.7-23-95

Зміст

С.

1 Галузь застосування ............................... 1

2 Нормативні посилання .............................. 2

3 Визначення ........................................ 3

4 Технічні вимоги.................................... 3

5 Правила приймання ................................. 5

б Методи контролю ................................... 6

7 Транспортування ................................... 7

8 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища . 7

Додаток А

Номенклатура показників якості розчинних сумішей

і розчинів.......................................... 8

Застосовність показників якості розчинних сумішей

та розчинів ........................................ 9

Додаток Б

Марки розчинної суміші по рухомості ................ 10

ДСТУ Б В.2.7-23-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

----------------------------

Будівельні матеріали

РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ

Загальні технічні умови

Строительные материалы

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Общие технические условия

Вuilding materials

МORTARS

General specifications

-------------------------------------------------------------

Чинний від 1996-01-01

1 Галузь застосування

Цей стандарт поширюється на розчини для кам'яних кладок,

монтажу будівельних конструкцій, облицювальних і штукатурних

робіт.

Стандарт установлює загальні технічні вимоги до будівельних

розчинів, правила контролю показників якості, приймання та тран-

спортування.

Стандарт не поширюється на розчини жаростійкі, хімічно

стійкі, радіаційнозахисні, напружувальні.

Вимоги пунктів 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.8;

4.1.9; 4.1.10; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7;

5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 6.1; 6.2; роділу 7, розділу 8 є

обов'зковими.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

-----------------------------------------------------

Видання офіційне

- 2 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-17-95 |Гравій, щебінь і пісок штучні пористі.

|Технічні умови

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 4.233-86 |СПКП. Строительство. Растворы

|строительные. Номенклатура показателей

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 125-79 |Вяжущие гипсовые. Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 310.4-81 |Цементы. Методы определения предела

|прочности при изгибе и сжатии

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 3476-74 |Шлаки доменные и злектротермофосфорные

|гранулированные для производства цементов

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 5802-86 |Растворы строительные. Методы испытаний

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 8135-74 |Сурик железный. Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 8736-85 |Песок для строительных работ. Технические

|условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 9179-77 |Известь строительная. Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 10178-85 |Портландцемент и шлакопортландцемент.

|Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 10223-82 |Весовые дозаторы дискретного действия, весы

|и весовые дозаторы непрерывного действия.

|Общие технические требования

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 12966-85 |Алюминия сульфат технический очищенный.

|Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 15825-80 |Портландцемент цветной. Технические

|условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 18172-80 |Пигмент желтый железоокисный. Технические

|условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 23732-79 |Вода для бетонов и растворов. Технические

|условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 24211-91 |Добавки для бетонов. Общие технические

|требования

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 25328-82 |Цемент для строительних растворов.

|Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 25818-91 |Зола-унос теплових злектростанций для

|бетонов. Технические условия

---------------------------------------------------------------

- 3 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

ГОСТ 26644-85 |Щебень и песок из шлаков тепловых электро-

|станций для бетона. Технические условия

---------------------------------------------------------------

ГОСТ 28498-90 |Термометры жидкостные стеклянные. Общие

|технические требования. Методы испытаний

---------------------------------------------------------------

РБН 356-91 |Положення про радіаційний контроль на

|об'єктах будівництва та підприємствах

|будіндусгрії і будматеріалів України

---------------------------------------------------------------

РСН 345-87 |Применение химических добавок в тяжелых

|бетонах и строительных растворах

3 Визначення

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

- розчинна суміш - це суміш в'яжучих, дрібного заповню-

вача, води та необхідних добавок, ретельно перемішана

і готова до використання;

- розчин - це розчинна суміш, що затужавіла;

- термін придатності - час від моменту приготування роз-

чинної суміші, за який вона може бути використана без

зниження основних показників якості розчину.

4 Технічні вимоги

4.1 Вимоги до розчинів

4.1.1 Розчини будівельні повинні готуватися відповідно до ви-

мог цього стандарту за технологічною документацією, затвердже-

ною у встановленому порядку.

4.1.2 Розчини будівельні поділяють на прості з використанням

одного виду в'яжучого (цемент, вапно, гіпс та ін.) та складні з ви-

користанням змішаних в'яжучих (цементно-вапняні, вапняно-зольні,

вапняно-гіпсові та ін.).

4.1.3 Розчини дозволяється застосовувати, якщо гарантовані

виготовлювачем показники якості охоплюють і задовольняють усі

проектні вимоги до якості розчину.

4.1.4 Основні показники якості повинні бути наведені роз-

робником проектної документації для конкретної будівлі, споруди

чи конструкції з числа показників, що наведені у додатку А.

До основних показників якості розчину, незалежно від його

призначення, відносяться:

- для розчииної суміші

рухомість,

водоутримувальна здатність,

розшаровуваність;

- для розчину

міцність на стиск у певному віці.

4.1.5 В залежності від рухомості розчинні суміші підрозділя-

ються на марки згідно з додатком Б.

4.1.6 Для розчину встановлені такі марки по міцності на стиск:

М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200. Марку міцності

- 4 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

розчину на осьовий стиск призначають і контролюють у всіх випад-

ках.

Для розчину, який підлягає поперемінному заморожуванню та

відтаюванню у зволоженому стані в конструкціях будівель і споруд,

призначають та контролюють марки по морозостійкості: Р10, Р15,

Р25, Р35, Р50, Р75.

4.1.7 Водоутримувальна здатність розчинної суміші, що виз-

начається в лабораторних умовах, повинна бути не менше:

- 90% - при приготуванні в зимових умовах;

- 95% - при приготуванні в літніх умовах.

Водоутримувальна здатність розчинної суміші, що визнача-

ється на місці проведення робіт, повинна бути не менш 75% водо-

утримувальної здатності, встановленої в лабораторних умовах.

4.1.8 Розшаровуваність розчинної суміші не повинна бути біль-

ша 10%.

4.1.9 За середньою густиною розчини поділяють на:

- важкі (з середньою густиною 1500 кг/м3 і більше);

- легкі (з середньою густиною менше 1500 кг/м3).

Нормоване значення середньої густини розчинів встановлює

споживач відповідно до проекту робіт. Відхилення середньої

густини розчину допускається не більше 10% від встановленої про-

ектом.

4.1.10 При виготовленні розчинної суміші дозування всіх скла-

дових повинно вестися по масі. Пористі заповнювачі, воду і добавки

в рідкому стані допускається дозувати за об'ємом. Похибка дозу-

вання не повинна перевищувати:

- 2% для в'яжучих, води і добавок;

- 2,5% для заповнювачів.

Дозувальні пристрої повинні відповідати вимогам ГОСТ 10223.

Температура розчинних сумішей, що застосовуються в зимо-

вий період, повинна бути не менше 5 оС. Вода дня замішування

повинна мати температуру не більше 80 оС.

4.2 Вимоги до матеріалів для розчинів

4.2.1 Для приготування розчину застосовують матеріали, що

відповідають вимогам діючих стандартів. Сумарна питома актив-

ність природних радіонуклідів у матеріалах, що застосовуються, не

повинна перевищувати встановленої РБН 356 для відповідного виду

(класу) будівництва.

4.2.2 Цемент для виготовлення розчинів повинен задовольняти

вимоги ГОСТ 25328 і ГОСТ 10178, вапно - ГОСТ 9179, гіпс - ГОСТ

125, пісок - ГОСТ 8736, пісок з шлаків теплових електростанцій -

ГОСТ 26644, зола-унос - ГОСТ 25818, вода для замішування скла-

дових розчинної суміші та приготування добавок - ГОСТ 23732,

шлак доменний - ГОСТ 3476.

Для виготовлення кольорових цементно-піщаних штукатур-

них розчинів належить застосовувати кольорові цементи за ГОСТ

15825, природні або штучні пігменти за ГОСТ 8135, ГОСТ 12966,

ГОСТ 18172.

4.2.3 В залежності від виду та призначення будівельних роз-

чинів належить застосовувати різні види заповнювачів.

4.2.3.1 Як заповнювач в штукатурних розчинах належить застосо-

вувати пісок для будівельних робіт з модулем крупності від 1 до

- 5 -

ДСТУ Б В.2.7-23-95

2,2. Вміст зерен розміром вище 2,5 мм в пісках, що застосовуються в

штукатурних розчинах, не допускається. В розчинах для опоряджува-

льного шару не допускається наявність зерен піску крупністю понад

1,25 мм.

4.2.3.2 Для декоративних розчинів можуть застосовуватися

різні заповнювачі, наприклад, миті піски і крихта подрібнених

гірських порід (гранітна, мармурова, керамічна, вугільна, пластма-

сова).

4.2.3.3 Для легких розчинів як заповнювач повинні застосову-

ватися пористі спучені піски за ДСТУ Б В.2.7-17-95, зола-винесення

за ГОСТ 25818.

4.2.4 Вологість заповнювіча повинна враховуватися при під-

биранні складу розчину. При зміні вологості заповнювача належить

провести коригування складу розчину.

4.2.5 Пісок і зола, що застосовуються для виготовлення роз-

чинної суміші, не повинні вміщувати мерзлі грудки та лід розміром

більше 1 см.

При підігріванні піску його температура повинна бути не вище

60 оС.

4.2.6 Для одержання рухомих і таких, що не розшаровуються,

розчинних сумішей, а також для прискорення зростання міцності

розчину, підвищення морозостійкості і т.д. до їх складу належить

вводити різні види добавок (пластифікуючі, повітревтягувальні,

такі, що прискорюють і сповільнюють тужавлення і тверднення,

протиморозні та ін.) та комплекси на їх основі згідно з РСН 345-87,

що відповідають вимогам ГОСТ 24211.

Вибір хімічних добавок повинен вестися в залежності від необ-

хідних проектних характеристик розчинів.

Хімічні добавки не повинні викликати шкідливих наслідків в

період експлуатації будівель (руйнування матеріалів, корозію арма-

тури, висоли та ін.).

Допускається застосовувати в цементних розчинах неорганічні

пластифікуючі добавки (глину, вапно, цементний пил, що улов-

люється при виробництві клінкеру, карбідний мул, золу-винесення

і золу гідровидалення ТЕЦ, золошлакові суміші, шлам очисних

споруд металургійних виробництв) і органічні пластифікатори-

мікропіноутворювачі, що відповідають вимогам відповідних стан-