МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ

КАТАЛОГ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

(за станом на 01.01.2008 року)

КНИГА І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ МІНРЕГІОНБУДУ УКРАЇНИ

КНИГА II. СТАНДАРТИ ЗА МІЖНАРОДНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ СТАНДАРТІВ ICS ТА БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ ЗА РЕЄСТРАЦІЙНИМИ НОМЕРАМИ

/Зміни до каталогу розміщені в кінці документа/

УДК 69(083.74)

ББК 65.9(4 Укр)31-372

К-29

Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 1 січня 2008 року). Видання офіційне / Укрархбудінформ, Київ, 2008. – 252 с.

ISBN 978-966-8539-56-5

Схвалений секцією з питань технічного регулювання у будівництві НТР Мінрегіонбуду України (протокол № 14 від 13 грудня 2007 р.)

Каталог підготовлений згідно з вимогами "Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів" (наказ Держспоживстандарту і Держбуду України від 24.02.2003 року № 27/12) та на підставі "Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів" (наказ Держбуду України від 25.02.2005 року № 41)

ISBN 978-966-8539-56-5

УДК 69(083.74) ББК 65.9(4 Укр)31-372

ПЕРЕДМОВА

"Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" містить чинні на 01.01.2008 р. в Україні державні (національні) стандарти та будівельні норми, що затверджені Мінрегіонбудом України (який є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України та Мінбуду України) та міждержавні нормативні документи, що затверджені колишнім Держбудом СРСР і дія яких не скасована на території України.

В Каталог включені також нормативні документи розділів 91 "Будівельні матеріали і будівництво" та 93 "Цивільне будівництво" Каталогу нормативних документів (Держспоживстандарт України) та Покажчика міждержавних стандартів (Держспоживстандарт України), які прийняті Держстандартом колишнього СРСР, Держспоживстандартом України та Держпланом колишньої УРСР для застосування у будівельному комплексі, дію яких станом на 01.01.2008 року не скасовано.

Каталог складається з двох книг та чотирьох частин:

Книга І. Нормативні документи за класифікацією Мінрегіонбуду України

Частина 1. Реєстр Фонду чинних державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Частина 2. Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Книга II. Стандарти за міжнародною класифікацією стандартів ICS та будівельні норми за реєстраційними номерами

Частина 3. Перелік чинних державних (національних) і міждержавних стандартів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів за Міжнародною класифікацією стандартів ICS

Частина 4. Перелік чинних державних (національних) і міждержавних будівельних норм за реєстраційними номерами

Примітка. У книзі II ті самі документи, що й в книзі І, але за іншою класифікацією.

У Каталозі використовуються такі умовні позначення:

ДСТУ Б – державний (національний) стандарт України, прийнятий Мінрегіонбудом України

ДСТУ – державний (національний) стандарт України, прийнятий Держспоживстандартом України

ДБН – державні (національні) будівельні норми України

РСТ – республіканський стандарт (колишньої УРСР, дію якого не скасовано)

РСН – республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, дію яких не скасовано)

ГОСТ – государственный стандарт (стандарт колишнього СРСР, дію якого в Україні не скасовано)

СТ СЭВ – стандарт СЭВ (стандарт колишньої РЕВ, дію якого в Україні не скасовано)

СНиП – строительные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

РНиП – реставрационные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

СН – строительные нормы (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

МСН – межгосударственные строительные нормы (чинні в СНД, до дії яких приєдналась Україна)

МРД – межгосударственный руководящий документ (чинний в СНД, до дії якого приєдналась Україна)

КНИГА I

Нормативні документи

за класифікацією

Мінрегіонбуду України

Класифікація Мінрегіонбуду України нормативних документів у галузі будівництваі промисловості будівельних матеріалів

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

А.

Організаційно-методичні нормативні документи

А 1.

Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія

А 1.1.

Система стандартизації та нормування у будівництві

А 1.2.

Система сертифікації продукції в будівництві

А 1.3.

Система метрологічного забезпечення в будівництві

А 2.

Вишукування, проектування і територіальна діяльність

А 2.1.

Вишукування

А 2.2.

Проектування

А 2.3.

Територіальна діяльність в будівництві

А 2.4.

Система проектної документації для будівництва

A 3.

Виробництво продукції в будівництві

А 3.1.

Управління, організація і технологія

А 3.2.

Система стандартів безпеки праці

А 3.3.

Система технологічної документації в будівництві

Б.

Містобудівні нормативні документи

Б 1.

Містобудівна документація та інформаційне забезпечення

Б 1.1.

Система містобудівної документації

Б 2.

Планування та забудова територій і населених пунктів

Б 2.1.

Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування

Б 2.2.

Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій

Б 2.3.

Планування і забудова сільських поселень

В.

Технічні нормативні документи

В 1.

Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

В 1.1.

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

В 1.2.

Система надійності та безпеки в будівництві

В 1.3.

Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві

В 1.4.

Система радіаційної безпеки в будівництві

В 2.

Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

В 2.1.

Основи та фундаменти споруд

В 2.2.

Будинки і споруди

В 2.3.

Споруди транспорту

В 2.4.

Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки

В 2.5.

Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж

В 2.6.

Конструкції будинків і споруд

В 2.7

Будівельні матеріали

В 2.8.

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

В 3.

Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

В 3.1.

Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж

В 3.2.

Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва

Г.

Рекомендовані нормативні документи, посібники

Г 1.

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

Д.

Кошторисні норми та правила

Д 1.

Організація робіт з кошторисного нормування

Д 1.1.

Кошторисна документація

Д 1.2.

Вартість будівництва об'єктів і робіт

Д 2.

Кошторисні норми

Д 2.1.

Кошторисні норми на проектне-вишукувальні роботи

Д 2.2.

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Д 2.3.

Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування

Д 2.4.

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи

Д 2.5.

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

Д 2.6.

Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи

Д 2.7

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

6

Частина 1

РЕЄСТР

Фонду чинних державних (національних)нормативних документіву галузі будівництва та промисловостібудівельних матеріалів

Як користуватись реєстром Фонду чинних державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Реєстр містить чинні державні (національні) нормативні документи (ДСТУ Б, ДБН, РСТ УССР та РСН УССР), які прийняті Мінрегіонбудом* України та чинні за станом на 01.01.2008 р. і які зберігаються у його Галузевому Фонді.

В цю частину Каталогу включені також РСТ УРСР, які прийняті до 1992 року Держпланом колишньої УРСР, та ДСТУ , які прийняті після 1992 року Держспоживстандартом України для застосування у будівельному комплексі України, дія котрих станом на 01.01.2008 року не скасована.

Нормативні документи подані за класифікацією Мінрегіонбуду України і містять такий бібліографічний опис:

приклад

ДСТУ Б В.2.7-8-94

(1)

Плити п і нополістирольні. Технічні умови

(2)

Чинні з 01.07.94 р.(Наказ від 24.03.94 р. № 64)

(4)

На заміну ГОСТ 15588-86

(5)

Зміна № 1 чинна з 01.03.98 р.(Наказ від 30.01.98 р. № 23, БУ № 1-1998 р.)

(6)

005

(3)

003

(7)

  1. Позначення нормативного документа – складається з абревіатури виду документа (ДСТУ), покажчика комплексу за класифікацією НД Мінрегіонбуду України (В.2.7), реєстраційного номера (8) та року прийняття (1994)
  2. Назва НД українською мовою
  3. Шифр організації, що здійснює супровід НД**
  4. Термін надання чинності та документ про надання чинності (для Мінрегіонбуду – наказ; для Держспоживстандарту – наказ ДС; для Держплану УРСР – постанова ДП)
  5. На заміну – містить перелік НД, на заміну яких введено даний НД
  6. Зміна – містить перелік змін до НД (термін надання чинності та документ про прийняття кожної; видання, де вона надрукована**)
  7. Шифр організації, що розповсюджує НД**

____________

* Мінрегіонбуд України є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України та Мінбуду України.

** Шифри організацій наведені на сторінках 147-151.

***БУ – журнал "Будівництво України" (номер-рік) – Укрархбудінформ

Збірник змін (рік) – Укрархбудінформ

ІПС – Інформаційний покажчик стандартів (номер – рік) – Держспоживстандарт України

ИУРСТ – Информационный указатель республиканских стандартов УССР (номер – рік)

ІБ – Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду України (номер-рік)

8

A 1.1

Позначення

Назва; організація, що здійснює супровід

Додаткові дані

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія

А 1.1 Система стандартизації та нормування у будівництві (ССНБ)

Система стандартизации и нормирования в строительстве (ССНС)

МСН 1.01-01-96

Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения

Чинні з 01.06.97 р.

(Наказ від 28.05.97 р. № 88)

На заміну МДС-2

002

003

МРД 1.01-201-96

Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому нормированию в строительстве

Чинний з 01.06.97 р.

(Наказ від 28.05.97 р. № 88)

На заміну МДС-3

002

003

ДБН А.1.1-1-93

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

Чинні з 01.07.93 р.

(Наказ від 27.04.93 р. № 46)

На заміну СНиП 1.01.01-82

002

003

ДБН А.1.1-2-93

Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів

Чинні з 01.07.93 р. (Наказ від 27.04.93 р. № 46)

На заміну СНиП 1.01.02-83

Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.

(Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.)

002

003

ДБН А.1.1-3-93

Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів

Чинні з 01.07.93 р.(Наказ від 27.04.93 р. № 46)

На заміну СНиП 1.01.03-83

Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р.(Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.)

004

003

ДСТУ Б А.1.1-5-94

Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення

Чинний з 01.10.94 р.(Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

005

003

ДСТУ Б А.1.1-6-94

Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення

Чинний з 01.10.94 р.(Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

005

003

ДСТУ Б А.1.1-7-94

Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення

Чинний з 01.10.94 р.(Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

005

003

ДСТУ Б А.1.1-8-94

Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни та визначення

Чинний з 01.10.94 р.(Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

005

003

ДСТУ Б А.1.1-9-94

Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни та визначення

Чинний з 01.10.94 р.(Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

005

003

ДСТУ Б А.1.1-10-94

Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалов. Терміни та визначення

Чинний з 01.10.94 р.(Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

005

003