Таблиця 3

— Класифікація періоду часу для сповіщення

Період часу сповіщення

Клас

Т1

Т2

тз

Т4

Т5

Т6

Максимальний період

32 доби

25год

300 хв

180 с

90 с

20 с

Якщо для забезпечування придатності системи відповідності певному класу необхідні додаткові канали або устаткування, перевірянню також повинні бути піддані первинні додаткові канали та устаткування, Про наявність будь-якої несправності повинно бути сповіщено протягом періоду часу, що не повинен перевищувати значення наведеного у таблиці 3 для відповідного класу навіть тоді, коли через надлишковість функція не втрачена.

Протягом періоду (резервування), коли дублювальний канал не використовують в первинному призначенні (для передавання тривожних сповіщень), період часу для передавання сповіщення для дублювального каналу може бути відмінний від часу класифікованого для первинного каналу.

Сповіщення про короткочасні несправності системи передавання тривожних сповіщень у первинних каналах або устатковані не потрібно передавати за умов виконання вимог 6.3.2.

Сповіщення про короткочасні несправності системи передавання тривожних сповіщень у дублювальних каналах або устатковані не потрібно передавати за умов виконання вимог 6.3.2 та якщо усі додаткові канали або устаткування попередньо були несправні. Кінцеве середнє значення для значень часу несправностей короткої тривалості повинно бути визначено оператором системи передавання тривожних сповіщень, для оцінки можливості придатності.

Примітка. Несправність, тривалість якої перевищує період часу для сповіщення, зазначений для відповідного класу, не враховується.

6.4 Доступність системи передавання тривожних сповіщень

Доступність системи передавання тривожних сповіщень є відсотком часу, протягом якого відомо, що система спроможна передати стан тривоги від будь-якої системи тривожної сигналізації, з'єднаної з центром (-ами) приймання тривожних сповіщень без помилок та в межах зазначеного часу затримування у разі передавання.

6.4.1 Надлишковість/дублювання:

якщо в устатковані підохоронного приміщення чи центрі приймання тривожних сповіщень є декілька інтерфейсів системи передавання тривожних сповіщень, у випадку несправності одного чи більше інтерфейсів, система повинна забезпечити:

а)принаймні одним каналом передавання тривожних сповіщень між інтерфейсом системи тривожної сигналізації та інтерфейсом у центрі приймання тривожних сповіщень;

б)при цьому:

- сповіщення повинні нормально передаватися і прийматися на усіх інтерфейсах, або

- сповіщення повинні нормально передаватися і прийматися через один первинний інтерфейс в обидва кінці, але у випадку несправності система повинна автоматично переходити на дублювальний інтерфейс.

6.4.2 Підтвердження передавання сигналу тривоги:

устаткування повинно забезпечувати функцію підтвердження правильності передавання кожного тривожного сповіщення до устаткування центру приймання тривожних сповіщень. Цю функцію потрібно забезпечувати наприклад: передаванням сповіщення підтвердження від трансивера центра приймання тривожних сповіщень до віддаленого центра.

6.4.3 Несправності системи передавання тривожних сповіщень:

для визначання доступності системи потрібно розглядати тільки такі умови:

a) Усі несправності в системі передавання тривожних сповіщень, що можуть унеможливити передавання сповіщення про тривогу від будь-якої системи сигналізації, до центра приймання тривожних сповіщень, навіть якщо сповіщення про тривогу успішно прийняте альтернативним центром приймання тривожних сповіщень .

Примітка. Зайняті канали зв'язку між трансивером центра приймання тривожних сповіщень та устаткуванням оповіщення (пультом централізованого спостерігання) не вважається несправністю системи передавання тривожних сповіщень.

б) Усі несправності, які перешкоджають передаванню сповіщення про тривогу, внаслідок чого будь-яка або уся передана інформація може бути втрачена, винятком є випадок коли інформація відновлена автоматичною повторною передачею сповіщення про тривогу для отримування в межах максимального можливого часу, зазначеного в таблиці 2 для відповідного класу.

в) Усі несправності, що затримують передавання сповіщення про тривогу більш ніж на максимально припустимий час, зазначений у таблиці 2.

г) Недоступність через технічне обслуговування, якщо не передбачені альтернативні засоби. Система передавання тривожних сповіщень повинна бути недоступна, у разі існування будь-якої з цих умов.

6.4.4 Тривалість несправності;

час, протягом якого система передавання тривожних сповіщень повинна вважатися недоступною, тобто з моменту коли востаннє система була доступна (без несправностей) до моменту виявляння несправності, відновлювання та перевіряння системи. Для кожної несправності мінімальний час недоступності системи повинен дорівнювати 15 хв.

Примітка. Несправності, спричинені навмисними спробами саботувати систему не враховують, якщо про їх виявлення було сповіщено в межах часу, зазначеного у таблиці 3 для відповідного класу.

6.4.5 Доступність:

доступність системи передавання тривожних сповіщень відповідно до 7.5, не повинна бути менша ніж значення, наведені у таблиці 4 для відповідного класу.

Таблиця 4

Класифікація доступності

Доступність

Клас

А0

А1

А2

A3

А4

Доступність усієї системи в цілому в будь-якому12-місячному періоді

He регламентовано

97%

99,3 %

99,5 %

99,8 %

Щомісячна доступність

He регламентовано

75%

91 %

95%

98,5 %

6.5 Сигнальний захист

Система передавання тривожних сповіщень повинна бути забезпечена заходами запобігання або виявляння навмисних спроб перешкоджання передаванню тривожного сповіщення або іншої інформації, яка передається від системи тривожної сигналізації до під'єднаного до нього центра приймання тривожних сповіщень, її блокуванню або заміни одним з таких шляхів:

6.5.1 Захист від замінювання устаткування: захист проти несанкціонованого замінювання трансивера підохоронного приміщення аналогічним устаткуванням на усіх ділянках системи передавання тривожних сповіщень повинен бути забезпечений одним з таких заходів:

S0 — заходи захисту відсутні;

S1 — заходи виявляння замінювання трансивера підохоронного приміщення або втручання в усі сповіщення, що передаються каналом передавання тривожних сповіщень;

S2 — заходи виявляння замінювання трансивера підохоронного приміщення за допомогою:

- кодування ідентичності або адреси в усіх сповіщеннях, що передаються каналом передавання тривожних сповіщень, чи

- підтвердження справжності трансивера підохоронного приміщення доповненням іншого та прихованого коду для кожного під'єднаного трансивера, чи

- інші заходи, визначені виробником.

Підтвердження справжності завжди вимагає достатньої кількості кодів для забезпечування кожного під'єднаного трансивера своїм унікальним кодом.

Діапазон ідентичності в S2 не повинен бути менший ніж 250 унікальних адрес.

6.5.2 Інформаційний захист:

Захист інформації, яку передають системою передавання тривожних сповіщень, повинен бути забезпечений одним з таких заходів:

I 0 — Заходи захисту відсутні

I 1 — Заходи запобігання несанкціонованому зчитуванню переданої інформації.

Примітка, Можливе застосування кодування.

I 2 — Заходи запобігання несанкціонованому змінюванню переданої інформації'.

Примітка. Можлива застосування кодування або метод у ідентифікаційного коду.

I 3 — Заходи запобігання несанкціонованому зчитуванню та несанкціонованому змінюванню переданої інформації.

Алгоритми кодування повинні бути: для синхронних систем передавання тривожних сповіщень — модель даних будь-яких послідовних 100 біт не повинна бути повторена в межах 10000000 послідовних біт; для асинхронних систем, модель даних будь-яких послідовних 100 байтів не повинна бути повторена в межах 1000000 послідовних байтів.

7 ПЕРЕВІРЯННЯ ФУНКЦІЮВАННЯ

Якщо мережу передавання використовують, як загальну частину системи передавання тривожних сповіщень, що обслуговує багато систем сигналізації, перевіряння функціювання систем сигналізації потрібно проводити після початку уведення в експлуатацію мережі і після будь-яких головних розширень, щоб гарантувати ефективне контролювання усіх частин мережі та формування і успішне передавання сповіщення про тривогу або сповіщення про несправність у випадку виявленої несправності.

7.1 Загальні положення

Випробовування щодо перевіряння роботи системи передавання тривожних сповіщень повинні містити багато аспектів, наведених нижче:

I) Перевіряння, які підтверджують приймання системою передавання тривожних сповіщень належним чином сформованого на вході сигналу про тривогу.

Примітка. Перевіряють інтерфейс підохоронкого приміщення системи тривожної сигналізації згідно з EN 50136-2-1.

II) Перевіряння основних функцій системи на відповідність вимогам цього та інших стандартів, вимоги яких поширюються на систему. Перевіряння містить випробовування щодо виявляння тривожних сповіщень, переданих через систему по відповідному призначенню та випробовування перевіряння системного контролювання.

ІІІ) Перевіряння часу затримування у разі передавання тривожного сповіщення.

ІV) Відповідне додаткове регулярне або стандартне перевіряння потрібне для встановлювання або підтверджування придатності системи до фукціювання.

7.2 Перевіряння систем передавання тривожних сповіщень,

які використовують устаткування інших систем

Перевіряння функціювання повинне гарантувати, що для системної конфігурації та очікуваного числа під'єднаних систем тривожної сигналізації, система передавання тривожних сповіщень відповідає вимогам 6.1. Це потрібно перевірити:

- практичним перевірянням функціювання сконфігурованої системи, чи

- перевірянням та експертуванням устаткування, яке представлено для випробовування відповідно до EN 50136-2-1, чи

- аналізування устаткування і його конфігурації, чи

- комбінацією цих способів.

7.3 Перевіряння групи системи передавання тривожних сповіщень

Для перевіряння функціювання системи передавання тривожних сповіщень, потрібно розглядати усі трансивери підохоронних приміщень одного типу, що зв'язуються з єдиним центром приймання тривожних сповіщень.

Якщо ці системи тривожної сигналізації об’єднані в ряд територіально різних груп і там де ці групи зв'язуються з окремими приймачами в межах центру приймання тривожних сповіщень або можуть бути окремо ідентифіковані, тоді кожна група може бути перевірена як окрема система передавання тривожних сповіщень, У разі використання цього розподілу, перевіряння повинно бути виконане окремо для кожної з ідентифікованих груп.

Примітка. Це може бути зроблено наприклад, якщо відокремити систему передавання тривожних сповіщень, яка перебуває у тому самому місті, що і центр приймання тривожних сповіщень, від більш віддалених систем.

7.4 Перевіряння часу затримування у разі передавання

Для кожної нової системи тривожної сигналізації, що від’єднується до системи передавання тривожних сповіщень, перевірянням повинно бути підтверджене правильне передавання усіх тривожних сповіщень призначеному адресату, враховуючи, відповідно, передавання тривожного сповіщення або сповіщення про несправність, по зв'язаних із системним контролем. Період часу затримування необхідний у разі передавання тривожного сповіщення, наприклад: тестове тривожне сповіщення повинно відповідати 6.3.2.

Для систем забезпечування контролювання, період часу затримування, необхідний для виявляння та під час передавання сповіщення про несправність у разі несправності каналу передавання між підохоронним приміщенням та центром приймання тривожних сповіщень, повинен відповідати 6.3.4.

Для кожної під'єднаної системи сигналізації стандартне перевіряння сповіщень про тривогу та несправність, прив'язане до конкретного часу, потрібно проводи™ щорічно або з регулярним інтервалом обслуговування системи охоронної сигналізації, якщо він триває більше ніж рік.

Якщо система передавання тривожних сповіщень може передавати різні види сповіщень із різними пріоритетами або прив'язкою до часу, перевіряння повинно бути виконане для кожної групи системи окремо. У цьому разі результати повинні бути визначені для кожної конкретної групи складників системи.

Якщо швидкість передавання тривожних сповіщень через систему значно змінюється у часі або система передавання тривожних сповіщень використовує систему для надання інших послуг, яка використовує те саме устаткування, яке змінює її швидкість передавання у часі (наприклад системи, що використовують суспільну скомутовну телефонну мережу), тоді розподіл часу, коли відбувається перевіряння функціювання, відобразить розподіляння часу протягом дня або тижня, коли очікується поява фактичних сповіщень.

Результати перевіряння для кожної під'єднаної системи тривожної сигналізації повинні бути проаналізовані для системи передавання тривожних сповіщень протягом наступних 3 міс. Це мається на увазі, що кожне нове під'єднання потрібно проаналізувати і перевірити через кожен наступний тримісячний період.

7.5 Перевіряння доступності

7.5.1. Звіти:

Звіти про усі несправності та перевіряння функціювання системи передавання
тривожних сповіщень потрібно зберігати.