ДСТУ Б В.2.6-20-00. ДСТУ Б В.2.6-20-2000. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ

Метод визначення загального коефіцієнта пропускання

світла

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)

БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

Метод определения общего коэффициента пропускания света

ГОСТ 26602.4-99

Видання офіційне Издание официальное

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики

України

Межгосударственная научно-техническая

комиссия по стандартизации,

техническому нормированию и

сертификации в строительстве

ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук, ВАТ "Институт стекла" за участю Федерального центру із сертифікації у будівництві при Держбуді Росії

ВНЕСЕНИЙ

Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 20 травня 1999 р.

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу

державного управління будівництвом

Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з

архітектури і будівництва при Уряді

Республіка

Молдова

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикистан

Республіка

Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук, ОАО "Институт стекла" с участием Федерального центра по сертификации в строительстве при Госстрое России

ВНЕСЕН

Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1999 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Казахстан

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Киргизская

Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве

Республика

Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Госстрой

Республика

Таджикистан

Комитет по делам архитектуры и строительства

Республика

Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р.

№ 226

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)

Зміст Содержание

1 Галузь використання ................................ 1

2 Нормативні посилання ................................ 1

3 Терміни, позначення та визначення ..........2

4 Апаратура ................................................... 3

5 Зразки .......................................................... 3

6 Визначення загального коефіцієнта

пропускання світла .................................... 4

7 Обробка результатів випробувань ........... 5

8 Оформлення результатів випробувань .... 7

Додаток А

Установка для визначення загального коефіцієнта пропускання світла ............... 9

Додаток Б

Оформлення результатів вимірювань і визначення загального коефіцієнта пропускання світла зразка виробу ......... 10

1 Область применения ............................. 1

2 Нормативные ссылки ........................... 1

3 Термины, обозначения и определения.. 2

4 Аппаратура ............................................. 3

5 Образцы .................................................. 3

6 Определение общего коэффициента пропускания света ................................. 4

7 Обработка результатов испытаний ...... 5

8 Оформление результатов испытаний .... 7

Приложение А

Установка для определения общего коэффициента пропускания света ......... 9

Приложение Б

Оформление результатов измерений и определение общего коэффициента пропускания света образца изделия ..... 10

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИМЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

Блоки віконні та дверні

Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

Конструкции зданий и сооружений

Блоки оконные и дверные

Метод определения общего коэффициента пропускания света

Structures of buildings and erections

Windows and doors

Method of determination of total

light transmittance

ДСТУ Б В.2.6-20-2000

( ГОСТ 26602.4-99)

________________________________________________________________

Чинний від 2001-01-01 Дата введения 2000-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на

віконні та засклені дверні блоки житлових, громадських, виробничих та інших будинків і установлює метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла цих виробів.

Метод може бути застосований для визначення загального коефіцієнта пропускання світла вітражів, вітрин, зенітніх

ліхтаріх та інших світлопрозорих конструкцій та їх фрагментів, що містять в

собі різні комбінації непрозорих і світлопро-

пускних елементів із різних видів скла ( про-

зорого та забарвленого, без покриттів або з

покриттями, візерунчастого, армованого,

багатошарового тощо).

Метод застосовують для класифікаційних,

сертифікаційних, типових та інших періо-

дичних лабораторних випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий.

Метод может быть применен для опре-

деления общего коэффициента пропус-

кания света витражей, витрин, зенитных

фонарей и других светопрозрачных кон-

струкций или их фрагментов, включаю-

щих в себя различные комбинации не-

прозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол

(прозрачных или окрашенных, без по-

крытий или с покрытиями, узорчатых,

армированных, многослойных и т.д.).

Метод применяют для классифика-

ционных, сертификационных, типовых

и других периодических лабораторных

испытаний.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы

ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.326-89

ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

ГОСТ 8.332-78

ГСИ. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения

ГОСТ 2327-89

Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели и переключатели-разъединители врубные низковольтные. Общие технические условия

Видання офіційне

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.2

ГОСТ 2388-70

Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колорирования пиротехнических средств. Общие технические требования

ГОСТ 7721-89

Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8711-93

Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам

ГОСТ 15543-70

Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 19798-74

Фотоэлементы. Общие технические условия

З ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ

ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.

Фрагмент виробу - частина виробу, що відображує його основні конструктивні особливості та оптичні характеристики.

Зразок для випробувань - складена світло-прозора огороджувальна конструкція або її фрагмент, придатні до випробувань, технічні характеристики яких повністю відповідають представленим у випробувальний центр (лабораторію) супроводжувальній нормативній і конструкторській документації.

Світлопрозора огороджувальна конструкція - будівельна конструкція, що призначена для забезпечення природного освітлення внутрішніх приміщень будинку або споруди.

Світловий потік Ф, лм - величина, пропорційна потоку випромінювання, з урахуванням відносної спектральної ефективності монохроматичного випромінювання.

Освітленість Е, лк - відношення світлово-го потоку, що падає на малу ділянку поверхні, що розглядається, до площі цієї ділянки.

Середня освітленість зразка Е, лк - відношення світлового потоку, що падає на зразок, до площі цього зразка.

Коефіцієнт заскління віконного блоку (або іншої світлопрозорої конструкції) Кзаскл -від- ношення площі світлопрозорої частини віконного блока до його робочої площі. У випадку наявності в конструкції декількох рядів заскління за площу світлопрозорої частини приймають площу заскління ряду з найменшою світлопрозорою частиною.

Загальний коефіцієнт пропускання світла ??L, відн. од. - відношення світлового потоку, що пройшов крізь виріб, до світлового потоку, що упав на нього. 2

З ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Фрагмент изделия - часть изделия, отражающая его основные конструктивные особенности и оптические характеристики.

Образец для испытаний - светопрозрачная ограждающая конструкция в сборе или ее фрагмент, пригодные для испытаний, технические характеристики которых полностью соответствуют представленным в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации.

Светопрозрачная ограждающая конструкция - строительная конструкция, предназначенная для обеспечения естественного освещения внутренних помещений здания или сооружения.

Световой поток Ф, лм - величина, пропорциональная потоку излучения, с учетом относительной спектральной эффективности монохроматического излучения.

Освещенность Е, лк - отношение светового потока, падающего на рассматриваемый малый участок поверхности, к площади этого участка.

Средняя освещенность образца Е, лк — отношение светового потока, падающего на образец, к площади этого образца.

Коэффициент остекления оконного блока (или другой светопрозрачной конструкции)

Кост - отношение площади светопрозрачной части оконного блока к его рабочей площади. В случае наличия в конструкции нескольких рядов остекления за площадь светопрозрачной части принимают площадь остекления ряда с наименьшей светопрозрачной частью.

Общий коэффициент пропускания света , ??L ,отн. ед. - отношение светового потока, прошедшего сквозь изделие, к световому потоку, упавшему на него.

ДСТУ Б В.2.7-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) С.3

4 АПАРАТУРА

Випробувальна утановка, що складається із:

- джерела дифузного світла типу А

(штучного небосхилу відбитого світла,

забарвленого білою дифузно відбивною

фарбою) згідно з ГОСТ 7721;

- світломірної камери, забарвленої ма-

товою білою дифузно відбивною фар-

бою, що відокремлена горизонтальною

перегородкою з прорізом і опорними

ґратами у ньому для установлення

зразка, який випробовується;

- вимірювального блока, що складається

із зовнішнього і не менше трьох

внутрішніх фотоелементів згідно з ГОСТ

2388, ГОСТ 19798, відкаліброваних за

ГОСТ 8.322 для світлоадаптованого ока

з лінійною залежністю сили струму від

світлового потоку, що на нього падає, з

відносною похибкою не більше ±1 %;

мікроамперметра згідно з ГОСТ 8711 або

гальванометра за нормативною

документацією, що затверджена у

встановленому порядку, не нижче 2-го

класу точності і перемикача згідно з

ГОСТ 2327 для фотоелементів;

- затемнювана світла згідно з ГОСТ 15543.

5 ПОРЯДОК ВІДБОРУ І ПІДГОТОВКИ ЗРАЗКІВ ДО ВИПРОБУВАНЬ

5.1 Випробування проводять на зразках, що представляють собою готові вироби або фрагменти виробів, які відповідають вимогам, встановленим у нормативній (конструкторській) документації на конкретну продукцію повної заводської готовності. У випадку, якщо результати випробувань передбачається поширити на типорозмірний ряд (який включає продукцію, що випробовується), то для проведення випробувань вибирають конструкцію з найменшим коефіцієнтом скління. Мінімальний розмір зразків - 700х700 мм, максимальний розмір зразків визначають технічними можливостями випробувальної установки.