ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ

Метод визначення

звукоізоляції

ДСТУ Б В.2.6-19-2000

(ГОСТ 26602.3-99)

БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ

Метод определения

звукоизоляции

ГОСТ 26602.3-99

Видання офіційне Издание официальное

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики

України

Межгосударственная научно-техническая

комиссия по стандартизации,

техническому нормированию

и сертификации в строительстве

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури і будівельних наук та Федеральним науково-технічним центром із сертифікації у будівництві при Держбуді Росії

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації технічного нормування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 20 травня 1999 р.

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу

державного управління будівництвом

Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з

архітектури і будівництва при Уряді

Республіка

Молдова

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикистан

Республіка

Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук и Федеральным научно-техническим центром по сертификации в строительстве при Госстрое России

ВНЕСЕН

Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1999 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Казахстан

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Киргизская

Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве

Республика

Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Госстрой

Республика

Таджикистан

Комитет по делам архитектуры и строительства

Республика

Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Наказом Держбуду України від 9.10.2000 р.

№ 226

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ДСТУ Б.В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)

Зміст Содержание

1Галузь використання ........................... 1

2 Нормативні посилання .......................... 1

3 Терміни, позначення та

визначення ..............................................2

4 Випробувальне обладнання та

апаратура .............................................. З

5 Визначення ізоляції повітряного

шуму....................................................... 4

6 Оформлення результатів

випробувань ......................................... 9

Додаток А

Метод оцінки звукоізоляції допоміжної перегородки .......................................... 10

Додаток Б

Вимоги до звукоізоляційної замазки, яка

застосовується при випробуваннях.... 11

1 Область применения ........................... 1

2 Нормативные ссылки........................... 1

3 Термины, обозначения и

определения......................................... 2

4 Испытательное оборудование и

аппаратура ......................................... 3

5 Определение изоляции воздушного

шума ................................................... 4

6 Оформление результатов

испытаний ......................................... 9

Приложение А

Метод оценки звукоизоляции вспомогательной перегородки........................................10

Приложение Б

Требования к звукоизоляционной замазке, применяемой при испытаниях ........ 11

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

Блоки віконні та дверні

Метод визначення звукоізоляції

Конструкции зданий и сооружений

Блоки оконные и дверные ДСТУ Б В.2.6-19-2000

Метод определения звукоизоляции (ГОСТ 26602.3-99)

Structures of buildings and erections

Windows and doors

Method of measurement of sound insulation

Чинний від 2001-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт поширюється на віконні та дверні блоки житлових, громадських, виробничих та інших будівель та споруд і установлює метод визначення їх звукоізоляції у лабораторних умовах.

Метод також може бути застосований для визначення звукоізоляції вітражів, вітрин та інших світлопрозорих огороджувальних конструкцій або їх фрагментів.

Метод, що встановлюється даним стандартом, застосовують при проведенні класифікаційних, сертифікаційних та інших періодичних лабораторних випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

Дата введения 2000-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на оконные и дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и сооружений и устанавливает метод определения их звукоизоляции в лабораторных условиях.

Метод также может быть применен для определения звукоизоляции витражей, витрин и других светопрозрачных ограждающих конструкций или их фрагментов.

Метод, установленный в настоящем стандарте, применяют при проведении классификационных, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 6495-89

Микрофоны. Общие технические условия

ГОСТ 17168-82

Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 17187-81

Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23854-79

Измерители уровня электрических сигналов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24388-88

Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 27296-87

Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения

СТ СЭВ 4867-84

Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Нормы

____________________________________________________________________________________________

Видання офиційне

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) С.2

З ТЕРМІНИ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА

ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовують такі терміни з відповідними визначеннями.

Час реверберації Т, с - час, що вимагається для зниження рівня звукового тиску у замкнутому приміщенні на 60 дБ після вимкнення джерела звуку.

Звукоізоляція віконного блока RAтран, дБА -величина, що служить для оцінки зниження віконним блоком повітряного шуму потоку міського транспорту.

Індекс ізоляції повітряного шуму Rw, дБ -величина, що служить для оцінки звукоізоляції конструкції одним числом і визначається співставленням частотної характеристики ізоляції повітряного шуму R(f) із спеціальною оцінною кривою згідно з СТ СЕВ 4867.

Ізоляція повітряного шуму (звукоізоляція)

R, дБ - десятикратний десятковий логарифм відношення звукової потужності, яка падає на випробуваний зразок, до звукової потужності, що передана крізь цей зразок.

Середній рівень звукового тиску у приміщенні L??, дБ - десятикратний десятковий логарифм відношення усереднених у просторі та часі квадратів значення звукового тиску до квадрата порогового значення тиску Po= 20 мкПа.

Зразок для випробування - виріб, придатний для випробування, технічні характеристики якого повністю відповідають наданій у випробувальний центр (лабораторію) супроводжувальній нормативній та конструкторській документації.

Фрагмент виробу - частина виробу, що відображає його основні конструктивні особливості і звукоізоляційні характеристики.

Частотна характеристика ізоляції повітряного шуму R(f), дБ - значення ізоляції повітряного шуму R у кожній із третинно-октавних смуг з частотами f, Гц, які знаходяться у діапазоні 100 ??3150 Гц (у графічній або табличній формі).

Еквівалентна площа звукопоглинання А, м2 - площа поверхні з коефіцієнтом звукопоглинання, що дорівнює одиниці, яка мала б таку саму здатність поглинати звук, як і всі разом взяті поверхні огороджувальних конструкцій випробувальної камери.

З ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Время реверберации Т, с - время, требуемое для снижения уровня звукового давления в замкнутом помещении на 60 дБ после выключения источника звука.

Звукоизоляция оконного блока RАтран, дБА - величина, служащая для оценки снижения оконным блоком воздушного шума потока городского транспорта.

Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ - величина, служащая для оценки звукоизоляции конструкции одним числом и определяемая путем сопоставления частотной характеристики изоляции воздушного шума R(f) со специаль-ной оценочной кривой по СТ СЭВ 4867.

Изоляция воздушного шума (звукоизоляция) R, дБ - десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой мощности, падающей на испытываемый образец, к звуковой мощности, переданной через этот образец.

Средний уровень звукового давления в помещении Lm, дБ - десятикратный десятичный логарифм отношения усредненных в пространстве и времени квадратов значения звукового давления к квадрату порогового значения давления Po= 20 мкПа.

Образец для испытания - изделие, пригодное для испытания, технические характеристики которого полностью соответствуют представленной в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации.

Фрагмент изделия - часть изделия, отражающая его основные конструктивные особенности и звукоизоляционные характеристики.

Частотная характеристика изоляции воздушного шума R(f), дБ - значение изоляции воздушного шума R в каждой из третьоктавных полос с частотами f, Гц, лежащими в диапазоне 100 ?? 3150 Гц (в графической или табличной форме).

Эквивалентная площадь звукопоглощения А, м2 - площадь поверхности с коэффициентом звукопоглощения, равным единице, которая обладала бы такой же способностью поглощать звук, как и все вместе взятые поверхности ограждающих конструкций испытательной камеры.

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) C.3

4 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ТА АПАРАТУРА

Випробувальне обладнання та апаратура включають випробувальну камеру з передавальною і приймальною вимірювальними системами.

4.1 Передавальна вимірювальна система, що містить у собі:

- генератор шуму з діапазоном 31-10000

Гц згідно з нормативною документацією

(далі - НД);

- фільтри смугові третиннооктавні класу 1

або 2 згідно з ГОСТ 17168;

- підсилювачі потужності згідно з ГОСТ

24388;

- гучномовці з робочим діапазоном частот

50-8000 Гц згідно з НД (нерівномірність

характеристики не повинна

перевищувати 15дБ).

4.2 Приймальна вимірювальна система, що містить у собі:

- мікрофон вимірювальний класу точнос-

ті 1 або 2 з номінальним діапазоном

частот 31,5-18000 Гц згідно з ГОСТ 6495;

- шумомір класу точності 1 або 2 згідно з

ГОСТ 17187;

- фільтри смугові третиннооктавні класу 1

або 2 згідно з ГОСТ 17168;

- прилад реєструючий згідно з ГОСТ

23854.

4.3 Випробувальна (ревербераційна) камера повинна складатись із двох суміжних за горизонталлю приміщень (пара приміщень), у проріз між якими монтують зразок випробуваної конструкції, і відповідати вимогам ГОСТ 27296.

4.4 Площа прорізу, що призначається для монтажу зразка випробуваної конструкції, повинна складати не менше 8 м2.

Якщо випробуваний зразок (вікно) за розміром менше випробувального прорізу, то у прорізі слід установити допоміжну перегородку із заздалегідь більш високою у порівнянні із зразком звукоізоляцією і в неї вставити зразок (рисунок 1).

4.5 Звукоізоляція допоміжної перегородки на всіх частотах повинна бути не менше ніж на 6 дБ вище за звукоізоляцію випробуваного зразка.

У необхідних випадках проводять оцінку ізоляції повітряного шуму цією перегородкою методом, що наведений у додатку А.