ДСТУ Б В.2.7-46-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

====================================================================

Будівельні матеріали

Цементи загальнобудівельного

призначення

Технічні умови

Видання офіційне

! До тексту внесені поправки (“БіС” №4, 2002)

згідно листа Держбуду України від 3 жовтня 2002 року № 5/7-212

Держкоммістобудування України

Київ 1996

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Відкритим акціонерним товариством «Укрдіцемент»

ВИКОНАВЦІ

А.Й.Здоров, канд.техн.наук; М.В.Бабич;

Е.Є.Кіряєва, канд.техн.наук; Л.С.Полонська

2 ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації і виробничої кооперації у будівництві

Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Держкоммістобудування України від 3.10.1996 №178

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

З наданням чинності цьому стандарту на території України припиняють дію

ГОСТ 10178-85, ГОСТ 22266-76 в частині вимог до пуцоланового цементу

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Зміст

Вступ .............................. IV

1 Галузь використання ..................... 1

2 Нормативні посилання .................... 1

3 Вимоги ............................. 5

3.1 Класифікація і позначення ................. 5

3.2 Загальні технічні вимоги .................. 6

3.3 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища ............................................ 13

3.4 Правила приймання ..................... 14

3.5 Методи випробувань .................... 15

3.6 Пакування, маркування, транспортування і зберігання 15

3.7 Гарантії виготовлювача .................. 15

ДСТУ Б В.2.7-46-96

Вступ

Входження України у Європейське співтовариство ставить завдання ідентифікації якісних показників продукції, що виробляється. Це в повній мірі стосується цементу, який використовується як в межах країни, так і поставляється за кордон.

Більшість європейських країн при виробництві цементу користуються стандартами EN 196 на методи випробування цементів і планують перехід на загальноєвропейський стандарт EN 197 на цементи, який передбачається ввести в дію в 1996 році. Метою даної роботи є створення державного стандарту України на цемент загальнобудівельного призначення. При цьому з метою підвищення і стабілізації якості цементу, а також гармонізації його споживчих властивостей передбачається наближення технічних вимог даного стандарту до технічних вимог, прийнятих в європейському стандарті (проекті) ENV 197. Мається також на увазі, що цементними заводами України буде здійснено поступовий перехід на методи випробування цементів за європейським стандартом EN 196, що дозволить надалі практично повністю ідентифікувати український стандарт на цементи загальнобудівельного призначення з європейським стандартом.

Даний стандарт поширюється на цементи загальнобудівельного призначення на основі портландцементного клінкеру, крім цементів, до яких ставляться спеціальні вимоги і які виробляються згідно з відповідними стандартами і технічними умовами.

Стандарт може використовуватися при сертифікації цементів.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

==================================================================

Будівельні матеріали

Цементи загальнобудівельного призначення

Технічні умови

Строительные материалы

Цементы общестроительного назначения

Технические условия

Building materials

Common cements

Specifications

Чинний від 1997-01-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на цементи загальнобудівельного призначення, що виготовляються на основі портландцементного клінкеру.

Стандарт не поширюється на цементи, до яких ставляться спеціальні вимоги і які виготовляються за відповідними стандартами і технічними умовами.

Вимоги, викладені в 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.8, 3.5, є обов'язковими.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.2

ГОСТ

12.1.003-83

ССБТ. Шум.

Общие требования безопасности

ГОСТ

12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность.

Общие требования

ГОСТ

12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху

рабочей зоны

ГОСТ

12.1.007-76

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования

безопасности

ГОСТ

12.1.012-90

ССБТ. Вибрация.

Общие требования безопасности

ГОСТ

12.1.019-79

ССБТ. Электробезопасность.

Общие требования

ГОСТ

12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное.

Общие требования безопасности

ГОСТ

12.3.002-75

ССБТ. Процессы производственные.

Общие требования безопасности

ГОСТ

12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.

Общие требования безопасности

ГОСТ

12.4.010-75

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ

12.4.011-89

ССБТ. Средства защиты работающих.

Общие требования и классификация

ГОСТ

12.4.013-75

ССБТ.

Очки защитные

ГОСТ

12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные.

Общие требования

ГОСТ

12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток».

Технические условия

ГОСТ

12.4.051-87

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха.

Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ

12.4.068-79

ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические.

Классификация и общие требования

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.3

ГОСТ 12.4.127-83

ССБТ. Обувь специальная.

Номенклатура показателей качества

ГОСТ 310.1-76

Цементы. Методы испытаний.

Общие положения

ГОСТ 310.2-76

Цементы. Методы определения

тонкости помола

ГОСТ 310.3-76

Цементы. Методы определения нормальной густоты,

сроков схватывания

и равномерности изменения объема

ГОСТ 310.4-81

Цементы. Методы определения

прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования

и контроль за качеством

ГОСТ 3476-74

Шлаки доменные и электротермофосфорные

гранулированные для

производства цементов

ГОСТ 4013-82

Камень гипсовый и гипсоангидритовый

для производства вяжущих материалов.

Технические условия

ГОСТ 5382-91

Цементы и материалы цементного производства.

Методы химического анализа

ГОСТ 6613-86

Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками.

Технические условия

ГОСТ 22236-85

Цементы. Правила приемки

ГОСТ 22237-85

Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование

и хранение

ГОСТ 27574-87

Костюмы женские для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий.

Технические условия.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.4

ГОСТ 27575-87

Костюмы мужские для защиты от общих

производственных загрязнений и механических

воздействий.

Технические условия.

ТУ 13-6-89

Добавки к цементу. Добавки-наполнители.

Технические условия

ТУ 21-26-11-90

Добавки для цементов. Активные минеральные добавки.

Технические условия

МУ № 3936-85

Контроль содержания вредных веществ в воздухе

рабочей зоны

МУ № 4436-87

Гравиметрическое определение пыли

в воздухе рабочей зоны и системах

вентиляционных установок

РБН 356-91

Положення про радіаційний контроль на

об'єктах будівництва та підприємствах

будіндустрії і будматеріалів України

СН-245-71

Санитарные нормы проектирования промышленных

предприятий

СН № 3223-85

Санитарные нормы допустимых уровней шума

на рабочих местах

СН № 4088-86

Санитарные нормы микроклимата производственных

помещений

СНиП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация

зданий

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и

кондиционирование

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

СНиП ІІІ-4-80*

Техника безопасности в строительстве

СП№ 1042-73

Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к

производственному оборудованию

ДСТУ Б В.2.7-46-96 С.5

СП № 4946-89

Санитарные правила по охране

атмосферного воздуха

населенных мест

СанПиН №4630-88

Санитарные правила по охране

атмосферного воздуха населенных мест

EN 196-1

Methods of testing cement.

Determination of strength.

EN 196-3

Methods of testing cement.

Determination of setting time and soundness.

EN 196-6

Methods of testing cement.

Determination of fineness.

3 Вимоги

Цемент повинен виготовлятися у відповідності з вимогами цього стандарту за технологічним регламентом, що затверджений підприємством-виготовлювачем.

3.1 Класифікація і позначення

3.1.1 За речовинним складом і міцністю на стиск в 28-добовому віці за ГОСТ 310.4 цемент поділяють на такі типи (таблиця 1) і марки:

- Тип І - портландцемент (від 0 до 5 % мінеральних добавок), марки 300, 400, 500, 550, 600;

- Тип II - портландцемент з добавками (від 6 до 35 % мінеральних добавок), марки 300, 400, 500, 550, 600;

- Тип III - шлакопортландцемент (від 36 до 80 % доменного гранульованого шлаку), марки 300, 400, 500;

- Тип IV - пуцолановий цемент (від 21 до 55 % мінеральних добавок), марки 300, 400, 500;

- Тип V - композиційний цемент (від 36 до 80 % мінеральних добавок), марки 300, 400, 500.

3.1.2 За міцністю в ранньому віці (після двох або семи діб тверднення) цементи марок 400 і 500 поділяють на два види: цемент із звичайною міцністю в ранньому віці і цемент з високою міцністю в ранньому віці (швидкотверднучий).

3.1.3 Умовне позначення цементу повинно включати:

- позначення типу цементу і його марку за 3.1.1;

ДСТУ Б В. 2.7-46-96 С.6

- повне або скорочене найменування цементу згідно з таблицею 1;

- позначення цементу з високою міцністю в ранньому віці - Р;

- позначення пластифікації і гідрофобізації цементу -ПЛ, ГФ;

- позначення цементу, одержаного на основі клінкеру нормованого складу - Н;

- позначення даного стандарту.

Приклад умовного позначення портландцементу марки 400 з добавкою до 20% шлаку, пластифікованого, з високою міцністю в ранньому віці:

ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-ПЛ ДСТУ...

3.2 Загальні технічні вимоги

3.2.1 При виробництві цементів використовують:

- портландцементний клінкер, хімічний склад якого відповідає технологічному регламенту.

Масова доля оксиду магнію (MgO) в клінкері не повинна перевищувати 5%.

Для окремих підприємств за переліком, встановленим концерном «Укрцемент», у зв'язку з особливостями хімічного складу сировини, що використовується, допускається вміст у клінкері від 5 до 6% MgO за умови забезпечення рівномірності зміни об'єму при випробуванні в автоклаві;

- гіпсовий і гіпсоангідритовий камінь згідно з ГОСТ 4013. Допускається використання фосфогіпсу, фторогіпсу, борогіпсу та інших матеріалів, які містять сульфат кальцію, за відповідною нормативною документацією;