(Поправлено, Зміна № 1).

Б.5.2 Конструкцію щупів наведено на рисунку Б.3.

Стержні щупів виготовляють із нержавіючої сталі діаметром (6,0±0,1) мм і діаметром (25,0±0,2) мм. Тримачі щупів мають бути виготовлені з теплоізолювального матеріалу і забезпечувати безпечне застосування щупів.

(Поправлено, Зміна № 1).

1 - циліндричний сталевий стержень; 2 - тримач

Рисунок Б.3 - Щупи для оцінки цілісності діаметром (а) та діаметром (б)

ДОДАТОК В

(обов'язковий)

СТВОРЕННЯ ДОДАТКОВИХ (АЛЬТЕРНАТИВНИХ) ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ

В.1 Створення температурного режиму вуглеводневої пожежі

В.1.1 Під час проведення випробування середня температура у печі Tf має змінюватись відповідно до температурного режиму вуглеводневої пожежі, який визначається залежністю:

(В.1)

де t- час, що відраховується від початку випробування, хв;

Ts1 - температура, яка відповідає часу t, °С.

Значення температури Ts1, що розраховані за формулою (В.1), наведені у таблиці В.1. На рисунку В.1 наведено графік температурного режиму вуглеводневої пожежі.

Таблиця В.1 - Значення температури Ts1

Час t, хв

Температура Ts1, °С

1 - стандартний температурний режим; 2 - температурний режим вуглеводневої пожежі; 3 - температурний режим зовнішньої пожежі; 4 - температурний режим пожежі, яка повільно розвивається

Рисунок В.1 - Стандартний і додаткові (альтернативні) температурні режими.

0

20

5

948

10

1034

15

1071

30

1098

45

1100

60

1100

90

1100

120

1100

150

1100

180

1100

240

1100

360

1100

Середня температура в печі Tf визначається як середнє арифметичне показань термопар, що розміщені в печі відповідно до Б.1.1.

В.1.2 Допустимі відхилення d1 середньої температури в печі Tf від температурного режиму вуглеводневої пожежі не повинні перевищувати значень, які наведені в 6.1.2 цього стандарту.

Відхилення d1 розраховують за формулою:

(В.2)

В.2 Створення температурного режиму зовнішньої пожежі

В.2.1 Під час проведення випробування середня температура у печі Tf має змінюватись відповідно до температурного режиму зовнішньої пожежі, який визначається залежністю:

Ts2 = 660 [1 - 0,687 e- 0.32 t - 0,313 е – 3.8 t ] + 20,(В.3)

де t- час, що відраховується від початку випробування, хв;

Ts2 - температура, яка відповідає часу t, °С.

Значення температури Ts2, що розраховані за формулою (В.3), наведені у таблиці В.2. На рисунку В.1 наведено графік температурного режиму зовнішньої пожежі.

Таблиця В.2 - Значення температури Ts2

Час t,хв

Температура Ts2, °С

0

20

5

588

10

662

15

676

30

680

45

680

60

680

90

680

120

680

150

680

180

680

240

680

Середня температура в печі Tf визначається як середнє арифметичне показань термопар, що розміщені в печі відповідно до Б.1.1.

В.2.2 Допустимі відхилення d2 середньої температури в печі Tf від температурного режиму зовнішньої пожежі не повинні перевищувати значень, які наведені в 6.1.2 цього стандарту.

Відхилення d2 розраховують за формулою:

(В.4)

В.З Створення температурного режиму пожежі, яка повільно розвивається

В.3.1 Під час проведення випробування середня температура у печі Tf має змінюватись відповідно до температурного режиму пожежі, яка повільно розвивається, що визначається залежністю:

- для проміжку часу випробувань 0 < t ≤ 21

(В.5)

- для проміжку часу випробувань t > 21

(В.6)

де t- час, що відраховується від початку випробування, хв;

Ts3 - температура, яка відповідає часу t, °С.

Значення температури Ts3, що розраховані за формулами (В.5) і (В.6), наведені у таблиці В.3. На рисунку В.1 наведено графік температурного режиму пожежі, яка повільно розвивається.

Середня температура в печі Tf визначається як середнє арифметичне показань термопар, що розміщені в печі відповідно до Б.1.1.

Таблиця В.3 - Значення температури Ts3

Час t,хв

Температура Ts3, °С

0

20

5

250

10

294

15

323

30

678

45

815

60

885

90

968

120

1022

150

1061

180

1092

240

1140

В.3.2 Допустимі відхилення d3 середньої температури в печі Tf від температурного режиму пожежі, яка повільно розвивається, не повинні перевищувати значень, що наведені в 6.1.2 цього стандарту.

Відхилення d3 розраховують за формулою:

(В.7)

(Долучено, Зміна № 1)

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ВИПРОБУВАННЯ

Г.1 За даними випробувань значення похибки випробувань Δt визначають таким чином.

Для інтервалу часу від 0 до tmes визначають інтегральне значення Af середньої температури Tf в печі під час випробування за формулою:

(Г.1)

де Tfi - значення середньої температури в печі, що відповідає часу ti, °С;

ti - час i-го циклу вимірювання середньої температури, хв;

i - номер циклу вимірювання середньої температури (дорівнює часу ti, якщо вимірювання проводять через 1 хв);

n - номер циклу вимірювання, для якого ti = tmes.

Таким же чином для інтервалу часу від 0 до tmes визначають інтегральне значення As стандартної температури Ts за формулою:

(Г.2)

де TSi - значення стандартної температури, що відповідає часу ti, °С.

Формулу для розрахунку значень температури Ts залежно від часу для стандартного температурного режиму наведено в 6.1 цього стандарту, для додаткових (альтернативних) режимів - у додатку В цього стандарту.

Якщо Af ≥ As, то беруть Δt = 0. Якщо Af < As, то похибку Δt визначають за формулою:

(Г.3)

де Аmin - інтегральне значення мінімально допустимої температури Tmin для інтервалу часу від 0 до tmes, °С∙хв.

Значення Аmin визначають за формулою, що аналогічна формулам (8) і (9),

(Г.4)

де Tmin i - значення мінімально допустимої температури Тmin , що відповідає часу ti, °С.

Температуру Тmin визначають за формулою:

(Г.5)

де d- допустиме відхилення середньої температури в печі від температури Ts, %.

Залежності для визначення відхилення d для стандартного температурного режиму наведено в 6.1 цього стандарту; для додаткових (альтернативних) температурних режимів - у додатку В цього стандарту.

(Долучено, Зміна № 1)

УДК 614.841.332: 624.07:006.0391 060; 91 080, 13 220 50

Ключові слова: вогнестійкість, межа вогнестійкості, будівельні конструкції, методи випробувань.

ДСТУ Б В.1.1-4-98*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Защита от пожара

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Методы испытаний на огнестойкость.

Общие требования

Государственный комитет Украины

по строительству и архитектуре

Киев 2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН:

Украинским научно-исследовательским институтом пожарной безопасности

(УкрНИИПБ) МВД Украины и Украинским зональным научно-исследовательским и проектным

институтом по гражданскому строительству (ОАО КиевЗНИИЭП)

РАЗРАБОТЧИКИ:

И.А.Харченко, канд. техн. наук (руководитель разработки); С.В.Новак, канд. техн. наук (ответственный исполнитель разработки); Л.А.Присяжнюк; Л.Н.Нефедченко; М.И.Коляков, д-р техн. наук, проф.

ВНЕСЕН:

Украинским научно-исследовательским институтом пожарной безопасности (УкрНИИПБ) МВД Украины

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины № 247 от 28.10.98г.

3 Стандарт соответствует EN 1363-1:1999 Fire resistance tests - Part 1: General requirements (Испытания на огнестойкость - Часть 1: Общие требования) в части подразделов 5.5, 6.1, 6.3, 7.2, раздела 9, подпункта Б.1.2, подразделов Б.4, Б.5; EN 1363-2:1999 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures (Испытания на огнестойкость - Часть 2: Альтернативные и дополнительные процедуры) в части приложения В

(Изменено, Изменение № 1)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

С вступлением в действие этого стандарта на территории Украины прекращается действие СТ СЭВ 1000-88 и СТ СЭВ 5062-85

ПЕРЕИЗДАНИЕ, . с учетом Изменения № 1, утвержденного приказом Госстроя Украины № 108 от 7 июля . с введением в действие с 01.01.2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

с.

1 Область применения1

2 Нормативные ссылки1

3 Определения1

4 Сущность методов испытаний2

5 Средства испытаний2

5.1 Испытательные печи2

5.2 Оборудование для установки образца в печи2

5.3 Средства измерительной техники2

6 Условия испытаний3

6.1 Создание стандартного температурного режима3

6.2 Создание избыточного давления в печи4

6.3 Нагружение, опирание и крепление образцов4

6.4 Условия окружающей среды4

7 Образцы для испытаний на огнестойкость4

7.1 Изготовление образцов4

7.2 Проверка образцов на соответствие технической документации5

8 Подготовка и проведение испытаний5

8.1 Установка образцов5

8.2 Начало испытании5

8.3 Измерения и наблюдения в процессе испытаний5

8.4 Прекращение испытаний6

9 Предельные состояния и классы строительных конструкций по огнестойкости6

9.1 Предельное состояние по признаку потери несущей способности6

9.2 Предельное состояние по признаку потери целостности7

9.3 Предельное состояние по признаку потери теплоизолирующей способности7

9.4 Классы огнестойкости строительных конструкций7

10 Оценка результатов испытаний8

11 Правила оформления результатов испытаний8

12 Техника безопасности при проведении испытаний9

Приложение А

Требования к конструкции и аттестации испытательных печей10

Приложение Б

Требования к конструкции средств измерительной техники11

Приложение В

Создание дополнительных (альтернативных) температурных режимов14

Приложение Г

Определение погрешности испытания (Изменено, Изменение № 1)16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Защита от пожара

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.

Методы испытаний на огнестойкость.

Общие требования

Захист від пожежі

БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ.

Методи випробувань на вогнестійкість.

Загальні вимоги

Fire protection

BUILDING CONSTRUCTIONS.

Fire resistance test methods.

General requirements

Дата введения 1999-03-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам испытаний строительных конструкций на огнестойкость при стандартном температурном режиме и/или при дополнительных (альтернативных) температурных режимах. Дополнительные требования к методам испытаний на огнестойкость строительных конструкций конкретных типов регламентируются отдельными стандартами.

Стандарт применяется для определения предела огнестойкости строительных конструкций.

Стандарт распространяется на все виды испытаний строительных конструкций на огнестойкость.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

(Изменен, Изменение № 1).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

СТ СЭВ 383-87Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения

ГОСТ 24555-81Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

ДСТУ 2837-94Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики

(ГОСТ 3044-84)перетворення

(Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические характеристики преобразования)

(Изменен, Изменение № 1)

ДСТУ Б В.2.6-7-95Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань

(ГОСТ 8829-94)навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості

(Изделия строительные бетонные и железобетонные. Правила оценки мощности, жесткости и трещиностойкости)

(Добавлен, Изменение № 1)

ДСТУ Б В.2.6-10-96Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням

(Конструкции стальные строительные. Методы испытания нагруженном

(Добавлен, Изменение № 1)

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения: