НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ

ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Види випробувань

ДСТУ Б В.2.6 –27:2006

Видання офіційне

Київ

Міністерство будівництва, архітектури

та житлово-комунального господарства України

2006

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним Інститутом будівельних конструкцій Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України РОЗРОБНИКИ П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, док. техн. наук; В. Приємський, Ю. Радиш, канд. фіз.-мат. наук; О. Хавкін, канд. техн. наук (керівник розробки) А. Юров

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 4 травня 2006 р. № 158

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати І розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях Інформації без офіційного дозволу заборонено

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися у Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 2006

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Вимоги до видав випробувань 4 1 Загальні вимоги

4 2 Попередні випробування

4 3 Дослідна експлуатація

4.4. Приймальні випробування (комплексна перевірка)

Додаток А Вимоги до розробки програм І методик випробувань Додаток Б Форма протоколу попередніх випробувань Додаток В Форма протоколу приймальних випробувань

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО

ДІАГНОСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Види випробувань

Конструкции зданий и сооружений

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Виды испытаний

Structures of the buildings

COMPUTER-AIDED TEST SYSTEMS OF BUILDING CONSTRUCTIONS

Types of tests

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1Цей стандарт поширюється на автоматизовані системи технічного діагностування (АСТД) будівельних конструкцій (БК) будинків, будівель та споруд виробничого та цивільного призначення першого та другого рівня відповідальності згідно з ГОСТ 27751 під час будівництва, експлуатації або реконструкції (експлуатація).

1.2Стандарт встановлює види випробувань, зміст випробувань на кожному етапі, загальні вимоги до їх проведення, вимоги до розроблення програм та методик випробувань, а також вимоги до документування випробувань під час введення в дію знов створених, удосконалених або модернізованих АСТД, які призначені для контролю, прогнозування або діагностування технічного стану БК.

1.3Цей стандарт застосовується на підприємствах, установах та в організаціях, що діють на території України, та створюють АСТД БК або є замовниками на їх створення.

Видання офіційне

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.6-25-2003 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги

ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення

ДБН А.3.1*) Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Організація впровадження на будівельних об'єктах

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы (Єдина система конструкторської документації. Текстові документи)

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения (Технічна діагностика. Терміни та визначення)

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення з розрахунку)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 1. У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ Б В.2.6-25: автоматизована система технічного діагностування, діагностування технічного стану БК, контроль технічного стану БК, припустимий (чи неприпустимий) вид технічного стану БК, прогнозування технічного стану БК, технічний стан БК, вимірювальний канал ПТК, а також такі:
 2. діалоговий режим

Режим роботи обчислювальної системи, у якому послідовність почергових запитів та відповідей між користувачем та системою здійснюється у формі, подібній до діалогу двох осіб (ДСТУ 2226)

3.3програмно-технічний комплекс АС (ПТК)

Організована сукупність технічних і програмних засобів АСТД (ДСТУ 2226)

3.4об'єкт технічного діагностування

Вироб, і (або) його складові частини, які підлягають (піддаються) діагностуванню (контролю) (ГОСТ 20911)

4 ВИМОГИ ДО ВИДІВ ВИПРОБУВАНЬ

4.1 Загальні вимоги

 1. Випробування АСТД здійснюють на стадії "Введення в дію" з метою перевірки відповідності створюваної АСТД вимогам технічного завдання (ТЗ).
 2. Випробування АСТД являють собою процес перевірки виконання заданих функцій системи, визначення та перевірки відповідності вимогам ТЗ кількісних і (або) якісних характеристик системи, виявлення та усунення недоліків у діях системи та у розробленій документації. У загальному випадку випробування повинні включати:
 • розгляд технічної документації;
 • експериментальне дослідження АСТД (або окремих частин);
 • оформлення результатів випробувань.

4.1.3Для АСТД встановлюють такі основні види випробувань:

 • попередні випробування;
 • дослідна експлуатація;
 • приймальні випробування (комплексна перевірка).

Примітка. Види випробувань та статус приймальної комісії встановлюють у договорі і (або) ТЗ

4.1.4Залежно від взаємозв'язків частин АСТД, які випробуються, випробування можуть бути автономні або комплексні.

Автономні випробування виконують для окремих частин АСТД. Їх проводять за умови готовності частин АСТД до здачі в дослідну експлуатацію.

Комплексні випробування проводять для груп взаємопов'язаних частин АСТД або для АСТД у цілому.

 1. Для планування проведення кожного виду випробувань розробляють документ "Програма і методика випробувань" (ПМ). Розробник документу встановлюється в договорі або ТЗ. У загальному випадку ПМ повинна розроблюватися згідно з додатком А.
 2. ПМ може бути розроблена на АСТД в цілому, а також на частини АСТД. У додатках до ПМ можуть бути наведені тести (контрольні приклади).
 3. В залежності від вимог, яким повинні відповідати АСТД під час випробувань, перевірці або атестації підлягають:
 • ПТК в цілому або окремі частини;
 • персонал;
 • експлуатаційна документація, що регламентує діяльність персоналу під час функціонування АСТД;
 • АСТД у цілому.

4.1.8Під час випробувань АСТД перевірці підлягають:

 • якість виконання ПТК в усіх режимах функціонування АСТД;
 • знання персоналом експлуатаційної документації та наявність у нього навичок, необхідних для виконання встановлених функцій в усіх режимах функціонування АСТД;

-повноту та доступність викладення вказівок, які містяться в експлуатаційній документації та забезпечують однозначність їх сприйняття персоналом АСТД під час виконання їм функцій в усіх режимах функціонування АСТД;

-кількісні і (або) якісні характеристики виконання автоматизованих функцій АСТД;

-інші властивості АСТД, яким вона повинна відповідати згідно ТЗ.

4.1.9Випробування АСТД проводять на об'єкті користувача.

За погодженням між замовником та розробником попередні випробування АСТД дозволяється проводити на технічних засобах розробника.

4.1.10 Дозволяється послідовне проведення випробувань та здача частин АСТД у дослідну та постійну експлуатацію при дотриманні послідовності введення АСТД у дію, яка була встановлена в ТЗ.

4.2 Попередні випробування

4.2.1Попередні випробування АСТД проводять для перевірки її працездатності та прийняття рішення про приймання АСТД у дослідну експлуатацію.

4.2.2У загальному випадку попередні випробування проводять після налагодження і тестування ПТК системи розробником АСТД та підготовки акту готовності до попередніх випробувань згідно з додатком Г ДБН А3.1*) а також після ознайомлення персоналу АСТД з експлуатаційною документацією.

4.2.3Попередні випробування АСТД можуть бути:

 • автономні;
 • комплексні.

Необхідність поділу попередніх випробувань на автономні та комплексні для конкретної АСТД повинна бути зазначена в ТЗ.

4.2.4Автономні випробування

4.2.4.1Автономні випробування АСТД проводяться згідно з ПМ автономних випробувань, яка розроблюється для окремих частин або для АСТД в цілому.

4.2.4.2У програмі автономних випробувань наводять:

-перелік функцій АСТД, які підлягають випробуванням;

-опис взаємозв'язків частини АСТД, що випробується, з іншими частинами АСТД (у випадку, коли ПМ розроблена на одну або кілька частин системи);

 • умови, порядок і методи проведення випробувань та обробки результатів;
 • критерії приймання частин системи за результатами випробувань.

До ПМ автономних випробувань повинен бути доданий графік проведення випробувань.

4.2.4.3Підготовлені та погоджені тести (контрольні приклади) на етапі автономних випробувань повинні забезпечити:

 • повну перевірку функцій та процедур згідно з переліком, погодженим з замовником системи;
 • значення похибок обчислень, встановлені в ТЗ;
 • перевірку основних часових характеристик функціонування програмних засобів (за необхідністю);

-перевірку надійності та стійкості функціонування програмних і технічних засобів АСТД.

 1. Як вхідну інформацію для тесту рекомендується використовувати фрагмент реальної інформації організації-замовника в обсязі, достатньому для забезпечення необхідної вірогідності випробувань.
 2. Результати автономних випробувань частин АСТД повинні бути задокументовані у протоколах випробувань, підготовлених згідно з додатком Б. Протокол повинен містити висновок про можливість (неможливість) допуску частини АСТД до комплексних випробувань.

4.2.4.6У випадку, якщо проведені автономні випробування будуть визнані недостатніми, або буде виявлене порушення вимог ТЗ або чинних нормативних документів до складу або змісту документації, частина АСТД може бути повернута на доробку та повинен бути призначений новий термін випробувань.

4.2.5 Комплексні випробування

 1. Комплексні випробування АСТД проводять шляхом виконання комплексних тестів. Результати випробувань документують у протоколі, підготовленому згідно з додатком Б. Роботу завершують оформленням акта приймання в дослідну експлуатацію згідно з додатком Д ДБН A3.1*).
 2. У ПМ комплексних випробувань АСТД у цілому або кількох взаємопов'язаних частин АСТД вказують:
 • перелік об'єктів випробувань – частин АСТД;
 • перелік документації, яка надається до випробувань;
 • опис взаємозв'язків між частинами АСТД, які випробуються;
 • послідовність випробувань частин АСТД;
 • порядок і методи випробувань, склад програмних засобів та обладнання, необхідних для проведення випробувань, у тому числі спеціальні стенди.

4.2.5.3На комплексні випробування повинні бути надані:

-ПМ комплексних випробувань;

-протоколи автономних випробувань відповідних частин АСТД з висновками щодо можливості проведення комплексних випробувань та відомостями про усунення помилок і зауважень, виявлених під час автономних випробувань;

-комплексні тести;

-програмні і технічні засоби АСТД та комплект відповідних експлуатаційних документів.

4.2.5.4Як вхідну інформацію для комплексних випробувань дозволяється використання інформації, яка була отримана під час автономних випробувань частин АСТД.

4.2.5.5Комплексний тест повинен:

-бути логічно ув'язаним;

-забезпечувати перевірку виконання функцій частин АСТД в усіх режимах функціонування, встановлених у ТЗ на АСТД, у тому числі всіх зв'язків між ними;

-забезпечувати перевірку реакції АСТД на некоректну інформацію та аварійні ситуації.

4.2.5.6Протокол комплексних випробувань повинен містити висновок про можливість (неможливість) передачі АСТД у дослідну експлуатацію, а також перелік зауважень та необхідних доробок і рекомендовані терміни їх виконання.

Після усунення недоліків проводять повторні комплексні випробування в необхідному обсязі.

4.3 Дослідна експлуатація

 1. Дослідну експлуатацію АСТД проводять на об'єкті користувача згідно з 4.1.9.
 2. У загальному випадку зміст робіт на етапі дослідної експлуатації повинен відповідати вимогам ДБН A3.1*).

4.3.3Дослідну експлуатацію АСТД проводять з метою визначення фактичних значень кількісних і якісних характеристик АСТД та готовності персоналу до роботи в умовах функціонування АСТД, визначення фактичної ефективності АСТД, коригування (за необхідністю) документації.

4.3.4Дослідну експлуатацію проводять згідно з ПМ дослідної експлуатації, у якій вказують:

-умови і порядок функціонування частин АСТД та АСТД у цілому;

 • тривалість дослідної експлуатації, достатню для перевірки правильності функціонування АСТД під час виконання кожної функції системи та готовності персоналу до роботи в умовах функціонування АСТД;
 • порядок усунення недоліків, виявлених у процесі дослідної експлуатації.
 1. Під час дослідної експлуатації АСТД повинен вестись робочий журнал, де документують тривалість функціонування АСТД, інформацію про відмови, збої, аварійні ситуації, зміни параметрів об'єкта технічного діагностування, проведені коригування документації та програмних засобів, налагодження технічних засобів. Інформацію заносять до журналу з зазначенням дати і прізвища відповідальної особи. У журнал можуть бути занесені зауваження персоналу на незручності в експлуатації АСТД.
 2. За результатами дослідної експлуатації приймають рішення про можливість (або неможливість) пред'явлення частин АСТД та системи в цілому на приймальні випробування.