6.4 Порядок виготовляння та передавання документів страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування на довгострокове зберігання

 1. Виготовляють та передають документи СФД на довгострокове зберігання у терміни та обсягах, визначених у плані виготовляння та передавання документів СФД.
 2. Підприємство СФД здійснює контролювання фізичного стану та комплектності НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування, поданої для виготовляння документів СФД постачальником документації, на відповідність вимогам національних стандартів комплексу «Страховий фонд документації».
 3. Підприємство СФД повертає постачальнику документів на доопрацювання НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування, яка не відповідає вимогам національних стандартів комплексу «Страховий фонд документації», та коригує план виготовляння та передавання документів СФД.

6.4.4 Виготовляння документів СФД на мікроформах виконують згідно з вимогами ГОСТ 13.1.102, ГОСТ 13.1.104, ГОСТ 13.1.105 та технічних умов на мікрофільм СФД.

 1. Підприємство СФД не пізніше 10 днів після завершення виготовляння документів СФД повертає постачальнику документів НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування в його тарі партіями такого самого складу, як і під час одержання їх для виготовляння документів СФД.
 2. До НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування, яку повертають постачальнику документів, прикладають оригінали комплектувальних документів із зазначенням позначення виготовленого документа СФД.
 3. Постачальник документів, який готує та подає НПД та ОД на об'єкти архітектури та містобудування для виготовляння документів СФД за договором, один примірник комплектувальних документів із зазначенням позначення виготовленого документа СФД надсилає власнику об'єкта архітектури та містобудування.
 4. Підприємство СФД після завершення виготовляння документів СФД передає їх на довгострокове зберігання.
 5. Передавання документів СФД на довгострокове зберігання здійснюють відповідно до вимог національних стандартів комплексу «Страховий фонд документації».

6.4.10 До документів СФД, які передають на довгострокове зберігання, прикладають їх технічні паспорти та копію комплектувального документа НПД та ОД.

7 Порядок створення галузевого (обласного (регіонального)) страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування, які не увійшли до галузевої (обласної (регіональної)) програми

 1. Створення галузевого (обласного (регіонального)) СФД AM на об'єкти, які не увійшли до галузевої (обласної (регіональної)) програми (далі – об'єкти, які не увійшли до програми), здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (місцевий орган виконавчої влади) відповідно до порядку створення галузевого (обласного (регіонального)) СФД AM.
 2. Основою для створення галузевого (обласного (регіонального)) СФД AM на об'єкти, які не увійшли до програми, є:
 • зміни у Реєстрі та списках, які вносить центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини відповідно до законодавства України (далі – зміни);
 • заявка власника об'єктів архітектури та містобудування центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (місцевому органові виконавчої влади) або підприємству СФД на створення СФД на об'єкти архітектури та містобудування національного (місцевого) значення, які перебувають у його власності (далі – заявка).
 1. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (місцевий орган виконавчої влади) на підставі змін та заявок розробляє доповнення до галузевої (обласної (регіональної)) програми.
 2. Доповнення до галузевої (обласної (регіональної)) програми розробляють за формою, наведеною у додатку В.

У формі додатка В після крапки у кінці заголовка до галузевої (обласної (регіональної)) програми наводять фразу «Доповнення №..., дата...».

Нумерацію доповнень починають з цифри 1. Кожному наступному доповненню надають номери у порядку їх зростання та зазначають дату розробляння доповнення.

 1. Під час подання заявки підприємству СФД доповнення до галузевої (обласної (регіональної)) програми не розробляють.
 2. Після погодження доповнення до галузевої (обласної (регіональної)) програми з Державним департаментом СФД центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини затверджує його, місцеві органи виконавчої влади – погоджують і подають на затвердження до органу місцевого самоврядування.
 3. Готування та подання НПД та ОД на об'єкти, які не увійшли до програми, та виготовляння документів СФД здійснюють за окремим договором на виконання цих робіт або за додатковою угодою до договору, укладеного раніше.

8 Звітність

 1. Власник об'єктів архітектури та містобудування на основі розпорядчого документа центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (місцевого органу виконавчої влади) відповідно до плану подання НПД та ОД на об'єкти національного (місцевого) значення щорічно складає звіт про подання НПД та ОД на ці об'єкти до підприємства СФД для виготовляння документів СФД (далі – звіт про подання НПД та ОД).
 2. Звіт про подання НПД та ОД не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним роком, направляють до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (місцевого органу виконавчої влади).
 3. Звіт про подання НПД та ОД складають за формою, наведеною у додатку Е.
 4. Підприємство СФД відповідно до плану виготовляння та передавання документів СФД складає квартальні звіти про виконання плану виготовляння та передавання на зберігання документів СФД (далі – квартальний звіт про виготовляння та передавання документів СФД).
 5. Квартальний звіт про виготовляння та передавання документів СФД не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, направляють до Державного департаменту СФД.
 6. База зберігання СФД за результатами приймання на зберігання документів СФД складає квартальні переліки об'єктів архітектури та містобудування, з документації на які виготовлені та прийняті на зберігання документи СФД (далі – квартальні переліки).
 7. Квартальний перелік не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, направляють до Державного департаменту СФД.
 8. Державний департамент СФД на основі квартальних переліків складає довідку, яку не пізніше 10 березня року, наступного за звітним періодом, направляє до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
 9. Підприємство СФД на основі витягів із квартальних переліків складає довідку, яку не пізніше 10 березня року, наступного за звітним періодом, направляє до місцевого органу виконавчої влади.

Додаток А

(обов'язковий)

Форма переліку об'єктівнаціонального (місцевого) значення

Додаток Б

(обов'язковий)

Форма переліку науково-проектноїта облікової документації

Додаток В

(обов'язковий)

Форми галузевої(обласної (регіональної)) програми

В.1 Форма галузевої програми

В.1.1 Титульний аркуш програми

(гриф секретності за необхідності)

Прим. № ____

ПОГОДЖЕНО

Голова Державного департаменту СФД

_________________________________

Особистий підписпрізвище

Датапечатка

Керівник центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини

_________________________________

Особистий підписпрізвище

Датапечатка

ПРОГРАМА

СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇНА ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

В.1.2 Розділи текстової частини програми

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. МЕТА ПРОГРАМИ
 3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
 5. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

В.1.3 Додаток до програми створення галузевого страхового фонду документації на об'єкти архітектури та містобудування

Номер позиції

Власник об'єктів архітектури та містобудування (назва підприємства, установи, організації, прізвище та ім'я приватної особи, адреса)

Назва об'єкта архітектури та містобудування, його місцеперебування (адреса); номер за Реєстром, охоронний номер, номер у комплексі, номер за списком щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування

Назва розділу, назва або познака основного комплекту НПД; назва документа ОД

Вид документації (НПД, ОД)

Обсяг документації в аркушах, приведених до формату А4

Термін подання документації до підприємства СФД, рік

Постачальник документів (назва підприємства, установи, організації, адреса)

Загальна (орієнтовна) вартість робіт зі створення СФД AM, грн.

Джерела фінансування

Назва підприємства СФД

Примітка 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідальний виконавець_______________________________________________________________________

посадаособистий підписпрізвищедата

____________

1)У графі «Примітка» наводять позначку про виконання робіт зі створення СФД.

B.2 Форма обласної (регіональної) програми

В.2.1 Перший аркуш програми

(гриф секретності за необхідності)

Прим. № ____

ПОГОДЖЕНО

Керівник місцевого органу виконавчої влади

_________________________________

Особистий підписпрізвище

Датапечатка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення _______________________________

назва місцевого органу самоврядування

від ______________ № _____________

ПОГОДЖЕНО

Голова Державного департаменту СФД

_________________________________

Особистий підписпрізвище

Датапечатка

ПРОГРАМАСТВОРЕННЯ ОБЛАСНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО)СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. МЕТА ПРОГРАМИ
 3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
 5. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Примітка. Розділи текстової частини програми розміщують безпосередньо за назвою обласної (регіональної) програми на першому та наступних її аркушах.

В.2.2 Додаток до програми створення обласного (регіонального) страхового фонду документації.

Розділ: Страховий фонд документації на об'єкти архітектури та містобудування

Номер позиції

Власник об'єктів архітектури та містобудування (назва підприємства, установи, організації, прізвище та ім'я приватної особи, адреса)

Назва об'єкта архітектури та містобудування, його місцеперебування (адреса); номер за Реєстром, охоронний номер, номер у комплексі, номер за списком щойно виявлених об'єктів архітектури та містобудування

Назва розділу, назва або познака основного комплекту НПД; назва документа

ОД

Вид документації (НПД, ОД)

Обсяг документації в аркушах, приведених до формату А4

Термін подання документації до підприємства СФД, рік

Постачальник документів (назва підприємства, установи, організації, адреса)

Загальна (орієнтовна) вартість робіт зі створення СФД AM, грн.

Джерела фінансування

Назва підприємства СФД

Примітка 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Відповідальний виконавець_______________________________________________________________________

посадаособистий підписпрізвищедата

____________

1)У графі «Примітка» наводять позначку про виконання робіт зі створення СФД.

Додаток Г

(обов'язковий)

Форма плану подання науково-проектноїта облікової документації

Додаток Д

(обов'язковий)

Форма плану виготовляння та передаваннядокументів страхового фонду документації

Додаток Е

(обов'язковий)

Форма звіту про поданнянауково-проектної та облікової документації

УКНД 37.080

Ключові слова: страховий фонд документації, документ страхового фонду документації, об'єкти культурної спадщини, об'єкти архітектури та містобудування, порядок створення.