Попередній стандарт prEN 1467 Вироби із природного каменю. Блоки необроблені. Вимоги

Попередній стандарт prEN 1468 Вироби із природного каменю. Плити необроблені. Вимоги

Попередній стандарт prEN 1469 Вироби із природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги

Попередній стандарт prEN 12057 Вироби із природного каменю. Модульні плитки. Вимоги

Попередній стандарт prEN 12058 Вироби із

природного каменю. Плити для підлоги і сходів.

Вимоги

Попередній стандарт prEN 12059 Вироби із

природного каменю. Будівельні вироби із

природного каменю. Вимоги

3 Вимірювання розмірів необроблених блоків

3.1Загальні положення

Ці методи використовуються для вимірювання розмірів брутто й розмірів нетто необроблених блоків, що відповідають вимогам попереднього стандарту prEN 1467.

3.2Вимірювання розміру брутто необроблених блоків

3.2.1Загальні положення

Вимірювання розмірів найменшого паралелепіпеда (Р1), описаного навколо необробленого блока.

3.2.2Обладнання

 • Жорстка лінійка відповідного розміру з поділками 10 мм.
 • Дві пласкі металеві контрольні перевірочні лінійки.

the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

prEN 1467, Natural stone products – Rough blocks –Requirements.

prEN 1468, Natural stone products – Rough slabs –Requirements.

prEN 1469, Natural stone products – Slabs for claddings – Requirements

prEN 12057, Natural stone products – Modular tiles –Requirements.

prEN 12058, Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements

prEN 12059, Natural stone products – Dimensional stone work – Requirements.

3 Measurement of the dimensions of rough blocks

3.1General

These methods are to be used for the measurement of the gross dimensions and the net dimensions of rough blocks that conform with prEN 1467.

3.2Measurement of the gross dimensions of rough blocks

3.2.1General

Measurement of the dimensions of the smallest parallelepiped (P1) that contains a rough block.

3.2.2Apparatus

 • A rigid rule of appropriate size graduated in 10 mm.
 • Two flat metal reference straight-edges.

3.2.3Процедура вимірювання

Обирається ортогональна система координат (осі х, y, z) (рисунок 1).

Висота zi і довжина хi (або ширина yi) кожної поверхні i блока вимірюються в такий спосіб:

 • перевірочні лінійки показують дві паралельні сторони найменшого прямокутника, описаного навколо поверхні блока. Виміри знімаються в площині відповідної поверхні паралелепіпеда p1. Відстань між перевірочними лінійками вимірюється з округленням до 10 мм (рисунок 2);
 • розміри брутто блока – це найменші величини xi, уi, і zi, виражені в метрах.

Рисунок 1 – Ортогональна система координат, що визначає площини вимірювання

(паралелепіпед p1)

Figure 1 – Orthogonal reference system

defining the planes of measurement

(parallelepiped P1)

3.3 Вимірювання розмірів нетто необроблених блоків

3.3.1Загальні положення

Вимірювання розмірів найбільшого паралелепіпеда (Р2), вписаного в необроблений блок.

3.2.3Procedure of measurement

An orthogonal reference system is chosen (x, y, z) (Figure 1).

The height zi and the length xi (or the width yi) of each face i of the block are measured in the following manner:

The straight-edges show the two parallel sides of the smallest rectangle containing the face of the block. Measurements are taken in the plane of the corresponding face of the parallelepiped P1. The distance between the straight-edges is measured to the nearest 10 mm (Figure 2).

The gross dimensions of the block are the smallest value of xi, уi and zi, expressed in metres.

Рисунок 2 – Вимірювання довжини брутто хi (або ширини брутто уi) поверхні

необроблeного блока

Figure 2 – Measurement of the gross length xi

(or of the gross width yi) of a face of a rough

block

3.3 Measurement of net dimensions of rough blocks

3.3.1General

Measurement of the dimensions of the largest parallelepiped (P2) that can be inscribed within a rough block.

3.3.2Обладнання

 • Жорстка лінійка відповідного розміру з поділками 10 мм.
 • Дві пласкі металеві контрольні перевірочні лінійки.

3.3.3Процедура вимірювання

Обирається ортогональна система координат (осі х, y, z) (рисунок 3).

Висота zi і довжина хi (або ширина yi) кожної поверхні i блока вимірюються в такий спосіб:

 • перевірочні лінійки показують дві паралельні сторони найбільшого прямокутника, вписаного в поверхню блока. Виміри знімаються в площині відповідної поверхні паралелепіпеда Р2. Відстань між перевірочними лінійками вимірюється з округленням до 10 мм (рисунок 4);
 • розміри нетто блока – це найменші величини хi, yi, i zi, виражені в метрах.

Рисунок 3 – Ортогональна система координат, що визначає площини вимірювання (паралелепіпед Р2)

Figure 3 – Orthogonal reference system defining the planes of measurement (parallelepiped P2)

3.3.2Apparatus

 • A rigid rule of appropriate size graduated in 10 mm.
 • Two flat metal reference straight-edges.

3.3.3Procedure of measurement

An orthogonal reference system is chosen (x, y, z) (Figure 3).

The height zi and the length xi (or the width yi) of each face i of the block are measured in the following manner:

 • the straight-edges show the two parallel sides of the largest rectangle that can be inscribed within the face of the block. Measurements are taken in the plane of the corresponding face of the parallelepiped P2. The distance between the straignt-edges is measured to the nearest 10 mm (Figure 4);
 • the net dimensions of the block are the smallest values of xi, yi, zi, expressed in metres.

Рисунок 4 – Вимірювання довжини нетто хi (або ширини нетто уi) поверхні необробленого блока

Figure 4 – Measurement of the net length xi (or of the net width yi) of a face of a rough block

4 Вимірювання розмірів необроблених плит

4.1Загальні положення

Ці методи використовуються для вимірювання розмірів брутто й розмірів нетто необроблених плит, що відповідають вимогам попереднього стандарту prEN 1468.

4.2Вимірювання розмірів брутто необроблених плит

4.2.1Загальні положення

Вимірювання розмірів найменшого прямокутника, описаного навколо плити.

4.2.2Обладнання

 • Жорстка лінійка відповідного розміру з поділками 10 мм.
 • Дві пласкі металеві контрольні перевірочні лінійки.

4.2.3Процедура вимірювання

Обирається ортогональна система координат (осі х, z).

Висота zi і довжина хi плити вимірюються в такий спосіб:

 • перевірочні лінійки показують дві паралельні сторони найменшого прямокутника, описаного навколо плити, відстань між перевірочними лінійками вимірюється з округленням до 10 мм (рисунок 5);

-розміри брутто плити необробленої – це найменші величини хi і zi, виражені в міліметрах.

4 Measurement of the dimensions of rough slabs

4.1General

These methods are to be used for the measurement of the gross dimensions and net dimensions of rough slabs that conform with prEN 1468.

4.2Measurement of the gross dimensions of rough slabs

4.2.1General

Measurement of the dimensions of the smallest rectangle that contains a slab.

4.2.2Apparatus

 • A rigid rule of appropriate size graduated in 10 mm.
 • Two flat metal reference straight-edges.

4.2.3Procedure of measurement

An orthogonal reference system is chosen (x, z).

The height (zi) and the length (xi) of the slab are measured in the following manner:

-with the straight-edges show the two parallel sides of the smallest rectangle containing the slab, the distance between the straight-edges is measured to the nearest 10 mm (Figure 5);

 • the gross dimensions of the rough slab are: the smallest values of хi and zi, expressed in millimetres.

Рисунок 5 – Вимірювання довжини брутто хi необробленої плити

Figure 5 – Measurement of the gross length Xi of a rough slab

4.3 Вимірювання розмірів нетто необроблених плит

4.3.1Загальні положення

Вимірювання розмірів найбільшого прямокутника, вписаного в плиту.

4.3.2Обладнання

 • Жорстка лінійка відповідного розміру з поділками 10 мм.
 • Дві пласкі металеві контрольні перевірочні лінійки.

4.3.3Процедура вимірювання

Обирається ортогональна система координат (осі х, z).

Висота zi і довжина хi плити вимірюються в такий

спосіб:

- перевірочні лінійки показують дві паралельні сторони найбільшого прямокутника, вписаного в плиту; відстань між перевірочними лінійками вимірюється з округленням до 10 мм (рисунок 6). Розміри нетто необробленого блока – це найменші величини хi і zi, виражені в міліметрах.

4.3.4Вимірювання товщини необробленої плити

Див. 5.3.

4.3 Measurement of the net dimensions of rough slabs

4.3.1General

Measurement of the dimensions of the largest rectangle that can be inscribed within a slab.

4.3.2Apparatus

 • A rigid rule of appropriate size graduated in 10 mm.
 • Two flat metal reference straight-edges.

4.3.3Procedure of measurement

An orthogonal reference system is chosen (x, z).

The height (zi) and the length (xi) of the slab are measured in the following manner:

-with the straight-edges show the two parallel sides of the largest rectangle that can be inscribed within the slab; the distance between the straight-edges is measured to the nearest 10 mm (Figure 6). The net dimensions of the rough slab are: the smallest values of х1 and z1 expressed in millimetres.

4.3.4Measurement of the thickness of a rough slab

See clause 5.3

4.3.5Перевірка площинності необробленої плити

Див. 5.4.

4.3.5Verification of the flatness of a rough slab

See clause 5.4

Рисунок 6 – Вимірювання довжини нетто хi – необробленої плити

Figure 6 – Measurement of the net length Xi, of a rough slab

5 Вимірювання розмірів і перевірка інших геометричних характеристик готових виробів

5.1Загальні положення

Ці методи використовуються для вимірювання розмірів і перевірки площинності й прямокутності готових виробів, що відповідають попереднім стандартам prEN 1469, prEN 12057, prEN 12058 і prEN 12059.

5.2Вимірювання розмірів готових виробів

5.2.1Загальні положення

Вимірювання довжини, ширини й товщини суцільно кам'яних виробів, що мають форму паралелепіпеда.

Вимірювання довжини й ширини таких прямокутних виробів із пиляними краями: облицювальних плит, плит для підлоги й сходів і модульних плиток.

Вимірювання товщини облицювальних плит, плит для підлоги й сходів і модульних плиток, але лише в тому разі, якщо ці вироби мають шліфовану, глянцеву або поліровану поверхню. Вимірювання товщини текстурної або колотої поверхні див. в 5.3.

5 Measurement of the dimensions and verification of other geometric characteristics of finished products

5.1General

These methods are to be used for the measurement of dimensions, and verification of flatness and squareness of finished products that conform to prEN 1469, prEN 12057, prEN 12058 and prEN 12059.

5.2Measurement of the dimensions of finished products

5.2.1General

Measurement of the length, width and thickness of parallelepiped elements in solid stone.

Measurement of the length and width of the following rectangular elements with sawn edges: slabs for cladding, slabs for floors and stairs and modular tiles.

Measurement of the thickness of slabs for claddings, slabs for floors and stairs and modular tiles, but only when these products have a ground, honed or polished finish. For measuring thickness in the case of a textured or riven surface finish, see clause 5.3.

5.2.2Обладнання

-Штангенциркуль із рухомими губками, із точністю вимірювання до 1/20 мм і вимірювальним діапазоном, що принаймні дорівнює розміру виробу, який вимірюється (до 1000 мм).

5.2.3Процедура вимірювання

 • Усі виміри знімаються з округленням до 0,1 мм.

-За довжиною й шириною знімаються три виміри з кожної поверхні (рисунок 7)

-За товщиною виміри знімаються у 8 точках (рисунок 8).

5.2.2Apparatus

-A sliding calliper gauge accurate to 1/20 mm with a measuring range at least equal to the size of the element to be measured (up to 1000 mm).

5.2.3Procedure of measurement

 • All measurements are made to the nearest 0,1 mm.

-For the length and width, three measurements per face are taken (Figure 7).

 • For the thickness, measurements are taken at 8 positions (Figure 8).

Розміри в міліметрах

Dimensions in millimetres

Позначення

1 Штангенциркуль із рухомими губками

L Довжина виробу

Key

1 Sliding calliper gauge

L Length of the element

Рисунок 7 – Вимірювання довжини готового виробу в трьох точках

Figure 7 – Measurement of the length of finished products at three points

Розміри в міліметрах

Dimensions in millimetres

Позначення

1 Штангенциркуль із рухомими губками

L Довжина виробу

В Ширина виробу

Key

1 Sliding calliper gauge

L Length of the element

В Width of the element

Рисунок 8 – Вимірювання товщини готового виробу у восьми точках

Figure 8 – Measurement of the thickness of finished products at eight points

5.3 Вимірювання товщини текстурної поверхні

5.3.1 Вимірювання нерівності поверхні

5.3.1.1Загальні положення

Вимірювання нерівності поверхні облицювальних плит, плит для підлоги й сходів і модульних плиток із текстурною поверхнею (текстурованої на відкритому полум'ї, обробленої бучардою тощо).

5.3.1.2Обладнання

 • Штирковий рівень для вимірів у розрізі довжиною понад 500 мм.
 • Жорстка лінійка достатнього розміру, градуйована в міліметрах.

5.3 Measurement of the thickness for a textured finish

5.3.1 Measurement of surface irregularities

5.3.1.1General

Measurement of surface irregularities for slabs for claddings and for floors and stairs, and modular tiles with a textured surface finish (flame-textured, bush-hammered etc.).

5.3.1.2Apparatus

 • A profile gauge (comb) > 500 mm long.
 • A rigid rule of appropriate size graduated in millimetres.

5.3.1.3Процедура вимірювання

 • Покласти виріб, який вимірюється, на контрольну поверхню.
 • Установити штирковий рівень на ніжки й притиснути до основи.
 • Виміряти відстань (вимір е) від кінців штирків до корпусу рівня з округленням до 1 мм.
 • Поділити поверхню виробу щонайменше на чотири зони, завести штирковий рівень в одну зону, опустити всі штирки на поверхню (див. рисунок 9).
 • Зняти рівень і виміряти найнижчу й найвищу точки (вимір с).
 • Щоб отримати максимальний і мінімальний вимір у розрізі, обчислити різницю між результатами виміру е і виміру с.
 • Повторити процедуру в інших зонах.

5.3.2 Вимірювання остаточної товщини

 • Грубий вимір товщини виробу знімається за методом, наведеним в 5.2.
 • Остаточна товщина, що враховується, – це груба величина товщини за вирахуванням найбільшої глибини поглиблення, отриманої за допомогою штиркового рівня.

5.3.1.3Procedure of measurement

 • Place the element to be measured on a reference surface.
 • Place the profile gauge support onto the spacing shims and press the fingers on the base.
 • Measure the distance (measurement e) between the end of the blade and the gauge support to the nearest 1 mm.
 • Divide the facing surface of the element into at least four areas, place the gauge on one of these areas and press all the blades onto the surface (see Figure 9).
 • Remove the gauge and measure the highest and lowest points (measurements c).
 • Take the difference between the result of the measurement e and the result of the measurements с to obtain the maximum and minimum profiles.
 • Repeat the operation for the other areas.

5.3.2 Measurement of resulting thickness

 • A rough measurement of the thickness of the element is taken according to the method described in clause 5.2.
 • The resulting thickness to be taken into account, is the rough thickness reduced by the biggest depth of hollows obtained with the profile gauge.

Позначення

 1. Штирковий рівень
 2. Виріб, що вимірюється