НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНІ

АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтування та експлуатування

Технічні вимоги

ДСТУ 4490:2005

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, Всеукраїнська громадська організація «Український Союз виробників протипожежної продукції та послуг»

РОЗРОБНИКИ: О. Сізіков, канд. техн. наук (керівник розробки); І. Колосов, канд. техн. наук;

Б. Платкевич; О. Коваленко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р.№ 338 з 2006-07-01
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування3

2 Нормативні посилання3

З Терміни та визначення понять, познаки та скорочення3

4 Загальні положення3

5 Вимоги до проектування3

6 Вимоги до монтування, пуско-налагоджувальних робіт та приймання до експлуатування3

7 Вимоги щодо експлуатації та технічного обслуговування3

8 Вимоги щодо безпеки та охорони навколишнього середовища

Додаток А Методика розрахування автоматичних установок аерозольного пожежогасіння3

Додаток Б Методика розрахування надлишкового тиску під час подавання вогнегасного аерозолю у приміщення3

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНІ

АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Проектування, монтування та експлуатування

Технічні вимоги

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Проектирование, монтаж и эксплуатация

Технические требования

AEROSOLE AUTOMATIC

FIRE FIGHTING SYSTEMS

Design, installation

and use

___________________________________________________________________________________

Чинний від 2006-07-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до проектування, монтування та експлуатування автоматичних установок аерозольного пожежогасіння. Вимоги стандарту поширюються на проектування, монтування, експлуатування, а також технічне обслуговування автоматичних установок аерозольного пожежогасіння (далі - АУАП) з використанням твердопаливних генераторів вогнегасного аерозолю (далі - генератори або ГВА), що призначені для локалізації або ліквідації пожеж об'ємним способом у будівлях, спорудах та приміщеннях.

Стандарт не поширюється на автоматичні установки аерозольного пожежогасіння, в яких використовують аерозоль системи газ - твердий діоксид вуглецю, газ - дрібнорозпорошена вода.

Вимоги стандарту обов'язкові для підприємств, організацій, а також громадян, які проектують, монтують АУАП, їх експлуатують та обслуговують незалежно від форм власності та підпорядкування.

Стандарт встановлює технічні вимоги до проектування, монтування та експлуатування АУАП на об'єктах різного призначення незалежно від їх виду (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо) та форм власності, за винятком об'єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин та інших будівель і споруд, вимоги до яких визначаються спеціальними нормативними документами.

1.2 Під час проектування, монтування та експлуатування АУАП слід також керуватися чинними нормативними документами в галузі будівництва, стандартами та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки в частині загальних вимог до автоматичних установок пожежогасіння.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення

ДСТУ 2273-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 4442:2005?? Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробовування.

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ (EN 54-1:1996, ЮТ)

ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики

НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86) (Визначання категорій приміщень і споруд щодо вибухонебезпечної та пожежної небезпеки)

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ЗНТП 24-86 Правила влаштування електроустановок (ПУЕ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования (Установки пожежогасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розташовування і обслуговування)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров (Пожежна техніка. Класифікація пожеж).

ЗТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення згідно з ДСТУ 2272, ДСТУ 2273, ДСТУ 4442, ДБН В.2.5-13, НАПБ Б.01.004, ДСТУ EN 54-1.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 автоматична установка аерозольного пожежогасіння (АУАП)

Автоматична установка об'ємного пожежогасіння на основі генераторів вогнегасного аерозолю з електричним запуском із застосуванням автоматичних засобів виявляння пожежі, у якій вогнегасний аерозоль використовують як вогнегасну речовину

3.2 автономна установка аерозольного пожежогасіння

Установка аерозольного пожежогасіння, що виконує функції виявляння та гасіння пожежі незалежно від зовнішніх джерел живлення, систем управління, не пов'язана з установкою автоматичної пожежної сигналізації та не видає сигнал про пожежу для персоналу

3.3 генератор вогнегасного аерозолю (ГВА)

Пристрій для одержування вогнегасного аерозолю із заданими параметрами та подавання його у захищуване приміщення

3.4 аерозольоутворювальна сполука (АУС)

Композиція спеціального складу, яка здатна горіти без доступу повітря з утворенням вогнегасного аерозолю

3.5 вогнегасний аерозоль

Продукти генерації аерозольутворювальної сполуки, які характеризуються вогнегасною здатністю

3.6 нормативна вогнегасна здатність аерозолю, q, кг ·м-3

Вогнегасна здатність аерозолю, яку вказують в технічній документації на ГВА, величину якої використовують під час розрахунку АУАП у разі проектування

3.7 температурні зони

Зони, які утворюються безпосередньо біля ГВА під час його роботи, температуру у границях яких вказують у технічній документації на ГВА

3.8 тривалість подавання вогнегасного аерозолю, , с

Проміжок часу від моменту початку до моменту закінчення виходу вогнегасного аерозолю з випускних отворів ГВА

3.9 тривалість роботи ГВА, , с

Проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск ГВА до моменту закінчення виходу вогнегасного аерозолю з випускних отворів ГВА

3.10 тривалість роботи АУАП, , с

Проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск АУАП до моменту закінчення роботи останнього ГВА

3.11 маса АУС ГВА, т, кг

Маса АУС, що знаходиться в одному ГВА

3.12 сумарна маса АУС, М, кг

Сума мас АУС усіх ГВА, що входять до складу АУАП

3.13 запас ГВА

Потрібна кількість ГВА, яку зберігають на об'єкті, необхідна для оперативного відтворювання працездатності АУАП після її спрацьовування

3.14 ступінь негерметичності приміщення, %

Відношення сумарної площі відкритих прорізів F, м2, до сумарної площі огороджувальних конструкцій

приміщення S, м2, виражене у відсотках

3.15 параметр негерметичності приміщення, , м-1

Відношення сумарної площі відкритих прорізів F, м2, до об'єму захищуваного приміщення

3.16 площа огороджувальних конструкцій, S, м2

Сума площ внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій у захищуваному приміщенні

3.17 параметр розподілу негерметичності за висотою, , %

Відношення площі постійно відкритих прорізів у верхній половині захищуваного приміщення FB, м2, до сумарної площі постійно відкритих прорізів приміщення F, м2, виражене у відсотках.

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Проектування, монтування та експлуатування автоматичних установок аерозольного пожежогасіння слід здійснювати згідно з вимогами цього стандарту, нормативно-технічної документації на АУАП та її елементів, а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують загальні вимоги до вказаних робіт.

4.2 АУАП застосовують для гасіння (ліквідації) пожеж підкласу А2 (горіння твердих речовин, яке не супроводжується тлінням), класу В (горіння рідких речовин) та локалізування пожеж підкласу А1 (горіння твердих речовин, яке супроводжується тлінням) згідно з ГОСТ 27331 об'ємним способом у приміщеннях об'ємом до , висотою не більшою ніж та з параметром негер-метичності, що не перевищує вказаного у таблиці 1 додатка А.

У цьому разі допустима наявність у приміщеннях, де можливі пожежі підкласу А2 та В, горючих матеріалів, горіння яких відноситься до пожежі підкласу А1 згідно з ГОСТ 27331, у кількості, гасіння яких може бути здійснене первинними засобами пожежогасіння згідно з НАПБ А.01.001.

Застосування АУАП для захисту кабельних споруд (напівповерхи, колектори, шахти тощо) допустимо для споруд об'ємом до , висотою не більшою ніж , за значень параметра негерметичності приміщення не більше ніж -1, та за відсутності в електромережі захищуваної споруди пристроїв автоматичного повторного вмикання (або його блокування АУАП).

4.3 У приміщеннях вибухонебезпечних категорій А та Б згідно з НАПБ Б.07.005 та у вибухонебезпечних зонах згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 можливе застосування ГВА, що мають необхідний рівень вибухозахисту або ступінь захисту оболонки:

 • електричних частин генератора;
 • генератора, як пристрою, що містить аерозольутворювальну сполуку, та вузол запуску, що містить піротехнічні елементи.

Застосування ГВА у приміщеннях вибухонебезпечних категорій А та Б згідно з НАПБ Б.07.005 та у вибухонебезпечних зонах згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 має бути узгоджено з органами держ-пожнагляду у встановленому порядку.

4.4 Установки аерозольного пожежогасіння не забезпечують повного припинення горіння та, як правило, не застосовують для гасіння:

 • волокнистих, сипких, пористих та інших горючих матеріалів, здатних самозайматись і (або) тліти всередині шару (тирса, бавовна, трав'яне борошно тощо);
 • лужних та лужно-земельних металів;
 • хімічних речовин та їх сполук, полімерних матеріалів, які здатні тліти та горіти без доступу повітря;
 • устатковання та трубопроводів з горючими рідинами і газами, що перебувають під тиском (якщо відсутнє автоматичне блокування подачі рідин та газів в устаткованні та трубопроводах);
 • гідридів металів та пірофорних речовин;
 • порошків металів та хімічно активних металів (магній, титан, цирконій тощо).

4.5 Заборонено застосовувати АУАП у приміщеннях, які не можуть бути залишені людьми до початку роботи ГВА, та у приміщеннях з масовим перебуванням людей (більше 50 осіб).

4.6 АУАП складаються з таких елементів:

 • пожежні сповіщувачі або інші пристрої виявляння пожежі;
 • пожежні приймально-контрольні прилади;
 • прилади керування пожежні або пристрої контролювання та керування установкою;
 • пристрої електроживлення;
 • генератори вогнегасного аерозолю;
 • електричні кола керування, шлейфи або сигнальні лінії пожежної сигналізації;
 • пожежні оповіщувачі спрацьовування установки;
 • пристрої блокування автоматичного пуску установки під час відчиняння дверей у приміщення з індикацією заблокованого стану;
 • пристрої, що формують сигнали керування на відключення систем вентиляції, технологічного устат-

ковання, закривання протипожежних клапанів тощо у захищуваних приміщеннях.

4.7 Конструктивні рішення та виконання устатковання (в тому числі ГВА), електропроводок, що входять до складу АУАП, повинні відповідати категоріям приміщень згідно з ЗНТП 24-86, класам зон згідно з ПУЕ та вимогами ГОСТ 12.3.046-91.

За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі АУАП належать до І категорії згідно з ПУЕ. В якості другого джерела електроживлення електроприймачів установки допустимо використовувати акумуляторні батареї, агрегати безперебійного живлення тощо згідно з ПУЕ. Ємність акумуляторних батарей беруть з розрахунку забезпечення живлення електроприй-мачів АУАП у режимі очікування протягом 24 год і в режимі тривоги (пожежогасіння) - 3 год.

4.8 Під час проектування, монтування та експлуатування АУАП слід передбачати, що апаратура і устатковання, які входять до складу АУАП, повинні мати нормативно-технічну документацію, сертифікати (згідно з вимогами Держспоживстандарту України) та відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації підприємств-виробників. Під час монтування та експлуатування апаратура і устатковання АУАП повинні бути справні, без дефектів та пошкоджень.