Додаток 3

до пункту 4.20.8 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

КРИТЕРІЇ БРАКУВАННЯ РЕЙКОВИХ КОЛІЙ

Таблиця 3.1

Найменування

колії

Дефекти рейок

Рейкова колія опорних вантажопідіймальних машин

1. Тріщини будь-яких розмірів.

2. Сколення головки або підошви рейки.

3. Вертикальне, горизонтальне або наведене (вертикальне плюс половина горизонтального) спрацювання головки рейки більше 15 % величини відповідного розміру неспрацьованого профілю.

4. У залізобетонних шпалах:

– сколення бетону до появи арматури, а також інше сколення бетону на ділянці довжиною більше 250мм;

– суцільні оперізуючі або поздовжні тріщини довжиною більше 100мм з розкриттям більше 0,3 мм.

5. У дерев'яних напівшпалах:

– злам, поперечні тріщини глибиною більше 50 мм та довжиною понад 200мм, поверхнева гнилизна розміром більше 20 мм під накладками та більше 60 мм на інших поверхнях.

6. Відхилення рейкових колій у плані і профілі, вище зазначених у додатку 2.

Рейкова колія підвісних вантажопідіймальних машин

1. Тріщини та сколення будь-яких розмірів.

2. Зменшення ширини полиці рейки внаслідок спрацювання - ??В ?? 0,05В (рисунок 3.1).

3. Зменшення товщини полиці рейки внаслідок спрацювання - ???? ?? 0,2?? з одночасним відгином полиці f1 ?? 0,15??.

4. Відгин полиці рейки f1 ?? 0,25?? з одночасним спрацюванням полиці ???? ?? 0,1??.

В – первинна ширина полиці; t – товщина стінки; ??В – спрацювання полиці; f1 – відгин полиці; ?? – первинна товщина полиці на відстані (В – t)/4 від краю; ???? – зменшення товщини полиці через спрацювання

Рисунок 3.1 – Схема проведення вимірювань величини спрацювання та відгину полиці монорельса при проведенні його дефектації

Додаток 4

до пункту 4.20.11 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ФОРМА АКТУ

здавання-приймання наземної кранової рейкової колії в експлуатацію

(організація)

"____" __________________ 20 р.

Адреса об'єкта

Тип крана, його заводський і реєстраційний номери

Кранова рейкова колія

Довжина колії, м

Наявність проектної документації

(розробник проекту)

Відповідність конструкції кранової рейкової колії проектній документації

Наявність акта здавання-приймання земельного полотна під обладнання верхньої будови колії

Проведена обкатка колії проходженнями крана:

без вантажу

з максимальним робочим вантажем

Результати вимірювань:

ширина колії, мм

прямолінійність, мм

поздовжній ухил, % (град.)

поперечний ухил, % (град.)

пружне осідання, мм

Наявність та справність лінійок вимикання

Наявність та справність тупикових упорів

Заземлення колії

Конструкція заземлення

Місце знаходження та довжина заземлення

Найменування, тип і номер приладу для вимірювання опору заземлення

Місце вимірювання

Погода протягом останніх трьох діб і в день проведення вимірювань

Опір заземлення, Ом

Заземлення колії:

відповідає нормам

не відповідає нормам

Заземлення рейкової колії виконав

(організація, посада, прізвище, підпис)

Вимірювання опору заземлення виконав

(організація, посада, прізвище, підпис )

Роботу з обладнання кранової колії виконав і здав

(організація)

(посада, прізвище, підпис)

Кранову колію прийняв до експлуатації

(організація)

(посада, прізвище, підпис)

Додаток 5

до пункту 5.1.11 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ФОРМА ПАСПОРТА САМОХІДНОГО СТРІЛОВОГО КРАНА

Обкладинка паспорта

(найменування крана)

(індекс крана)

ПАСПОРТ ??)

(позначення паспорта)

Титульний аркуш

Кран підлягає реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації)

Код ДКПП крана

Код ТНЗЕД

Місце товарного знака (емблеми) виробника

(найменування виробника)

(найменування, тип крана)

(індекс крана)

П А С П О Р Т

(позначення паспорта)

(реєстраційний номер)

В разі передавання крана іншому роботодавцю або в разі здавання крана в оренду разом з краном повинен бути переданий цей паспорт

Зворотний бік титульного аркуша

УВАГА!

1 Паспорт має постійно знаходитися у роботодавця (приватної особи), який експлуатує кран.

2 Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, встановленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3 Відомості про сертифікацію

№ сертифікату відповідності, термін його дії, найменування Органу з

сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД на відповідність яким проводилася сертифікація

4

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу роботодавця)

Стор. 1

М І С Ц Е

для креслення загального вигляду крана в робочому і транспортному стані з зазначенням основних розмірів

формат 210х297 (218х290) мм

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Загальний вигляд крана в робочому положенні з вантажем.

Загальний вигляд крана в транспортному положенні (дається вид збоку із кабіною машиніста, а також, за необхідності, із змінним робочим устаткуванням).

Загальний вигляд крана в транспортному положенні (вид спереду).

Загальний вигляд крана на виносних опорах (вид ззаду).

Для крана в робочому положенні зазначаються граничні вильоти і висоти підіймання для всіх довжин стріл і змінного робочого устаткування.

Для крана в транспортному положенні вказуються габаритні розміри (довжина, ширина, висота) крана, довжина стріли в транспортному положенні, висота осі п'яти стріли щодо основи і прив'язка її до осі обертання поворотної частини крана, висота нижньої частини противаги відносно основи, прив'язка виносних опор відносно коліс шасі, база шасі, колія, кліренс, а також кути в'їзду і виїзду.

Стор. 2

Дозвіл на виготовлення

№ від “ ” 20 р.

(найменування й адреса органу Держнаглядохоронпраці, що

видав дозвіл на виготовлення крана)

1ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Виробник та його адреса

1.2 Тип крана

ходового пристрою

1.3 Індекс крана

(в індексі крана вказується його виконання)

1.4 Заводський номер

1.5 Рік виготовлення

1.6 Призначення крана

1.7 Група класифікації (режиму роботи) за ISO 4301/1:

крана

механізмів:

головного підіймання

допоміжного підіймання

підіймання стріли

висування секції стріли

повертання

пересування крана

(указується для кранів, що пересуваються з вантажем)

1.8 Тип приводу

(вказується тип приводу механізму пересування і механізмів, розташованих на

поворотній платформі, та виносних опор)

1.9 Навколишнє середовище, у якому може працювати кран:

температура:

робочого стану ??С

неробочого стану ??С

відносна вологість повітря, %

вибухонебезпечність

пожежонебезпечність

інші характеристики середовища за необхідності

(засоленість і т. ін.)

1.10 Допустима швидкість вітру (на висоті 10 м), м/с:

для робочого стану (з урахуванням поривів вітру)

для неробочого стану крана

1.11 Допустимий ухил майданчика для встановлення стрілового самохідного крана, % (град.):

в разі роботи на виносних опорах

в разі роботи без виносних опор

1.12 Вимоги до майданчика, на якому допускається пересування крана з вантажем:

тиск на ґрунт (питомий), Па (кг/см2)

ухил, % (град)

1.13 Обмеження одночасного виконання робочих операцій крана (на горизонтальних майданчиках, на ухилах тощо)

1.14 Рід електричного струму, напруга і кількість фаз:

коло силове

коло керування

коло робочого освітлення

коло ремонтного освітлення

1.15 Основні нормативні документи, у відповідності з якими виготовлений кран (позначення і найменування)

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

2.1 Основні характеристики крана*:

вантажопідіймальність максимальна головного підіймання, т

(проміжна, на канатах)

вантажопідіймальність максимальна допоміжного підіймання, т

(проміжна, на канатах)

вантажопідіймальність при максимальному вильоті, т

максимальний вантажний момент, кН·м (тс·м)

висота підіймання максимальна, м

висота підіймання при максимальному вильоті, м

глибина опускання максимальна, м

виліт при максимальній вантажопідіймальності, м

виліт максимальний, м (вказується два значення вильоту – проектний (без навантаження) та робочий (з вантажем на гаку)

виліт мінімальний, м

  1. Вантажовисотні характеристики (складаються для всіх комбінацій умов роботи та варіантів виконань крана, за яких передбачена його експлуатація)

Вантажні характеристики

Місце для таблиць, графіків і діаграм

вантажних характеристик крана для всіх виконань робочого устаткування

Висотні характеристики

Місце для таблиць, графіків і діаграм

висоти підіймання

2.2.1 Максимальна маса вантажу, з якою допускається висування секції стріли, т, (вказується конструкція стріли: телескопічна, телескопічна з подовжувачем, з механічним висуванням, а також для роботи на виносних опорах або без них)

2.2.2 Максимальна маса вантажу, з якою допускається пересування стрілового самохідного крана, т (вказується стан майданчика, швидкість пересування, положення стріли відносно осі руху)

  1. Маса випробувальних вантажів:

статичне випробування

динамічне випробування

2.3 Геометричні параметри крана:

база, м

колія, м

база виносних опор, м

відстань між виносними опорами, м

задній габарит, м

(вказується при втягнутій і висунутій противазі)

радіус повертання, м

(за габаритом основної стріли)

Місце для схеми крана і таблиць зі

значеннями основних розмірів крана і параметрів його маневреності

  1. Швидкості робочих рухів

2.4.1 Швидкість підіймання (опускання) і посадження вантажу, м/с (м/хв)

Кратність поліспаста

Швидкість

головного підіймання

Швидкість

допоміжного підіймання

номінальна

збільшена*

посадки

номінальна

збільшена*

посадки

2.4.2 Швидкість пересування, м/с (м/хв.; км/година – для транспортного режиму):

крана з вантажем на гаку

крана транспортна своїм ходом

(вказується діапазон швидкостей від мінімуму до максимуму)

крана транспортна максимальна на буксирі

2.4.3 Швидкість висування / втягування секції стріли, м/с (м/хв.)

2.4.4 Частота обертання, рад/с (об/хв.)

(указується для всіх виконань робочого обладнання)

2.4.5 Кут повороту, рад (град.)

2.5 Час повної зміни вильоту (для основної стріли) , с (хв.):

від максимального до мінімального

від мінімального до максимального

2.6 Ухил шляху, що долається, рад (град.)

(указується значення для всіх варіантів транспортування або їх діапазон)

2.7 Місце керування:

під час роботи

під час монтажу та випробування

під час пересування стрілового самохідного крана:

в робочому режимі

в транспортному режимі

в разі установлення на виносні опори

2.8 Спосіб керування (вказуються способи керування): механічний, електричний, гідравлічний, пневматичний і т. ін., відповідно до конкретного механізму або групи механізмів

2.9 Спосіб підведення струму:

до крана

до механізмів

2.10 Маса крана і його основних частин, т:

конструктивна маса крана (вказується з основною стрілою)