1. 3     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. 3.1     Порядок і терміни виконання заходів, які забезпечують дотримання вимог даних Правил, визначаються керівниками (власниками) підприємств по узгодженню з територіальними управлінням Держнаглядохоронпраці.
  2. 3.2     Проектування виробничих об’єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні проводитись з урахуванням вимог щодо охорони праці та пожежної безпеки. Забороняється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення і впровадження нових технологій і вказаних засобів без попередньої експертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці та з пожежної безпеки.
  3. 3.3     Відповідно до вимог ст. 24 закона України “Про охорону праці” забороняється введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці та органом державного пожежного нагляду.
  4. 3.4     На підприємствах наказом призначаються посадові особи, відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію об єктів підвищеної небезпеки. Накази про призначення цих працівників видаються після перевірки, у встановленому порядку, знань ними відповідних нормативних актів з питань охорони праці та пожежної безпеки (правил, інструкцій, положень тощо).
  5. 3.5     Виробничі будівлі, споруди, устаткування, технологічні процеси, транспортні засоби повинні відповідати вимогам, що забезпечують нешкідливі для здоров’я і безпечні умови праці.

Ці вимоги включають безпеку використання території та виробничих приміщень, безпечну експлуатацію устаткування та організацію технологічних процесів, захист працюючих від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, утримання виробничих приміщень та робочих місць у відповідності з санітарно-гігієнічними нормами.

 1. 3.6     Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх вимогам нормативних актів про охорону праці, пожежну безпеку та охорону навколишнього середовища, чинних в Україні.
  1. 3.7     У випадку зміни технологічного процесу, заміни устаткування, виникнення аварійної ситуації, аварій або травмування працюючих технологічні регламенти, інструкції, нормативні акти з охорони праці підприємства необхідно переглянути і при потребі внести до них зміни у встановленому порядку.
  2. 3.8     Внесення змін у технологію, конструкцію устаткування (проектну документацію) заміна устаткування, або його перекомпанування повинно бути попередньо узгодженно з організацією-розробником проекту, технології оба устаткування і впроваджуватись у виробництво у встановленному порядку.
  3. 3.9     Температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень підприємств повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91, ГОСТ 12.1.005-88.
  4. 3.10     Рівні шуму і вібрації на постійних робочих місцях не повинні перевищувати гранично допустимих значень за ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90.
  5. 3.11     Захист будівель і споруд від прямих влучень блискавки і повторних її проявів повинен виконуватись згідно з вимогами інструкції РД 34.21.122-87.
  6. 3.12     Організація роботи з охорони праці на підприємстві, права та обов’язки посадових осіб та робітників повинні бути викладені у нормативних актах, розроблених згідно з Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, діючих на підприємстві.
  7. 3.13     Контроль за додержанням вимог даних Правил здійснює адміністрація, служба охорони праці і профспілковий комітет підприємства, органи державного нагляду та місцева державна адміністрація, згідно Закону України “Про охорону праці”.
  8. 3.14     Особи, які допустили порушення вимог даних Правил несуть персонольну відповідальність згідно з чинним законодавством.
  9. 3.15     Розслідування і облік нещасних випадків, що мали місце на виробництві, проводиться відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
  10. 3.16     Порядок проведення інструктажу, навчання, перевірки знань з охорони праці та допуску персоналу до самостійноі роботи визначається Типовим положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань робітників з питань охорони праці.
  11. 3.17     Забороняється допуск осіб віком до18 років до робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці , на яких забороняється зостосування праці неповнолітніх .
  12. 3.18     Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно, по місцю роботи, проходять інструктаж з питань пожежної безпеки у відповідності з Типовим положенням, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.
  13. 3.19     Робітники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної небезпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
  14. 3.20     Забороняється допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці і пожежної безпеки.
 2. 4     ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
  1. 4.1     Загальні вимоги.
   1. 4.1.1     При проектуванні наново збудованих та реконструйованих будівель повинні додержуватися основні протипожежні норми і вимоги, приведені у ГОСТ 12.1.004-91, СНиП 2.01.02-85 і Правил пожежної безпеки в Україні.
   2. 4.1.2     У відповідності з чинним законодавством, відповідальність за забезпечення пожежної безпеки підприємства несе власник; за забезпечення пожежної безпеки окремих цехів, лабораторій, складів, майстерень та інших виробничих дільниць несуть керівники або особи що виконують їх обов’язки.
   3. 4.1.3     Власник підприємства:
 • -     розробляє комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки, розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють в межах підприємства, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;
 • -     впроваджує досягнення науки і техніки, передовий досвід;
 • -     забезпечує додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;
 • -     організовує навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;
 • -     утримує у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
 • -     створює у разі потреби відповідно до встановленого по рядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
 • -     подає на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що ними виробляється;
 • -     здійснює заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення і гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;
 • -     своєчасно інформує пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;
 • -     провадить службове розслідування випадків пожеж.
  1. 4.1.4     У кожному підрозділі (цеху, майстерні, лабораторії чи іншому приміщенні) повинна бути опрацьована інструкція щодо заходів пожежної безпеки і схема евакуації людей з приміщення, затверджена власником, вивчена в системі виробничого навчання та вивішена на видному місці.
   1. 4.1.5     Під’їзди до дільниць, виходи та проходи на установці, сходові клітки, проходи до протипожежного інвентарю та засобів пожежегасіння не повинні захаращуватись.
   2. 4.1.6     Слід передбачати в будівлі засіб оповіщення про пожежу (технічні або організаційні заходи), який визначається в залежності від призначення будівлі і його об’ємно-планувальних та конструктивних рішень.
   3. 4.1.7     Засоби пожежогасіння, сигналізації і зв’язку повинні бути справними і постійно готовими до дії.
   4. 4.1.8     У виробничих, адміністративних і побутових будівлях підприємства забороняється:
 • -     виконувати прибирання приміщень з використанням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин;
 • -     відігрівати трубопроводи у разі їх замерзання паяльними лампами або іншими засобами з застосуванням відкритого вогню;
  1. 4.1.9     Забороняється збереження спецодягу, промаслених обтиральних матеріалів у цеху поза спеціально обладнаних металевих ящиків, а також сушіння обтирального матеріалу, спецодягу та інших предметів на апаратах і трубопроводах.
   1. 4.1.10     При загоранні водню полум’я необхідно гасити азотом та вуглекислотою.
   2. 4.1.11     Паління і запалювання вогню у вибухопожежонебезпечних приміщеннях, а також у камерах газового вводу і у зоні огородження газгольдеру зобороняється, про що на видних місцях повинні бути вивішені попереджувальні плакати “Палити забороняється!”.

Для паління повинні бути передбачені спеціальні приміщення, ізольовані від виробничих приміщень у відповідності з вимогами протипожежних норм.

 1. 4.1.12     У приміщеннях цехів повинні бути встановлені ящики з сухим піском. Біля ящика з піском повинна постійно знаходитися лопата (совок). Ящики фарбують в червоний колір і щільно зачиняють.
  1. 4.2     Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і засоби зв’язку.
   1. 4.2.1     Водопровідна мережа, на якій встановлюється пожежне обладнання, повинна забезпечувати необхідний напір та пропускати розраховану кількість води з метою пожежогасіння. При недостатньому напорі на об’єктах повинні встановлюватись насоси-підвищувачі.

Тимчасове відключення ділянок водопровідної мережі з встановленими на них пожежними гідрантами або кранами, а також зменшення напору в мережі нижче потрібного допускається за умовою повідомлення про це пожежної охорони.

 1. 4.2.2     Кришки люків колодязів пожежних підземних гідрантів повинні бути очищені від грязі, льоду і снігу, а стояк - звільнений від води. Взимку пожежні гідранти повинні утеплюватись для запобігання промерзанню.
  1. 4.2.3     Пожежні гідранти та крани повинні не рідше одного разу на шість місяців підлягати технічному обслуговуванню і перевірятися на роботоздатність шляхом пуску води.
   1. 4.2.4     Пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу в усіх приміщеннях необхідно обладнати рукавами та стволами, які повинні знаходитись в опломбованих шафах.

Пожежні рукави повинні бути сухими, скоченими і підключеними до кранів і стволів.

На дверцятах шафи пожежного крана повинні бути вказані літерний індекс пожежного крана, порядковий номер пожежного крана, номер телефону найближчої пожежної частини.

 1. 4.2.5     Виробничі, адміністративні, складські і допоміжні будівлі та приміщення повинні бути забезпечені засобами гасіння пожеж та зв’язку (пожежна сигналізація, телефони) для негайного виклику пожежної допомоги у випадку виникнення пожежі.
  1. 4.2.6     Відповідальність за утримання та своєчасний ремонт пожежної техніки та устаткування, засобів зв’язку і пожежогасіння покладається на власника підприємства. Вогнегасники і засоби виклику пожежної допомоги, що знаходяться у виробничих приміщеннях, лабораторіях і складах, передаються під відповідальність (збереження) керівників цехів, складів та інших посадових осіб.
   1. 4.2.7     Забороняється використання пожежної техніки для потреб, не пов’язаних з навчанням пожежних формувань та пожежогасінням.
   2. 4.2.8     Для визначення місцезнаходження пожежної техніки і вогнегасячих засобів повинні застосовуватися вказівні позначки відповідно ГОСТ 15548-70, які розміщуються на видимих місцях на висоті 2-2,5 м, як усередині, так і поза приміщенням.
   3. 4.2.9     Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих приміщеннях, на території підприємства повинні встановлюватись спеціальні пожежні щити.
   4. 4.2.10     Контроль за утриманням і готовністю до дії вогнегасників та інших засобів гасіння пожеж, які знаходяться в цехах, складах, майстернях, лабораторіях, здійснюють працівники об,єктової пожежної чистини або добровільної пожежної дружини підприємства.
   5. 4.2.11     Порядок розміщення, обслуговування та застосування вогнегасників повинен дотримуватись у відповідності з вказівками інструкцій підприємств-виготовлювачів, чинних нормативно-технічних документів, а також з такими вимогами:
 • -     не допускається зберігання і застосування вогнегасників з зарядом, що включає галоїдовуглеводневі сполуки, в непровітрюваних приміщення площею менше 15 м2;
 • -     забороняється встановлювати вогнегасники на шляхах евакуації людей з приміщень, що захищаються, за винятком розміщення вогнегасників у нішах;
 • -     вогнегасники повинні розміщуватись на висоті не більше 1.5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані не менше 1.2 м від краю дверей при їх відчиненні;
 • -     конструкція і зовнішнє оформлення тумби або шафи для розміщення вогнегасників повинні бути такими, щоб можна було візуально визначити тип вогнегасників, що в них зберігаються.

Вогнегасник повинен встановлюватися таким чином, щоб інструктивний напис на його корпусі лишався видимим.