6.1.3. Технічне завдання, розроблене та затверджене згiдно з ГОСТ 15.001.

6.1.4. Копія заповненого паспорта.

6.1.5. Довідка про наявність на підприємстві розроблених технологічних процесів, необхідних для виготовлення об’єкта.

6.2. Вказані документи подаються територіальному управлінню за місяць до розгляду проекту дослідного зразка на науково-технічній раді підприємства.

6.3. Територіальне управління на підставі інформації підприємства повідомляє Комітет про засідання науково-технічної ради, яке має відбутися, для спільного визначення кола спеціалістів, яких доцільно залучити для попереднього розгляду проекту.

6.4. Під час попереднього розгляду проекту необхідно встановити:

6.4.1. Відповідність проекту Правилам та Технічним умовам.

6.4.2. Оснащеність дослідного зразка контрольно-вимірювальними пристроями і засобами автоматики та захисту.

6.4.3. Рівень механізації виробничих процесів.

6.4.4. Зручність в обслуговуванні об’єкта.

6.4.5. Ремонтоздатність об’єкта.

6.4.6. Зручність у транспортуванні та монтажі об’єкта.

6.5. Представник територіального управління бере участь у засіданні науково-технічної ради, використовуючи при цьому результати попереднього розгляду проекту.

В необхідних випадках до участі у роботі науково-технічної ради залучаються також спеціалісти, які брали участь у попередньому розгляді проекту.

6.6. Якщо розгляд на засіданні науково-технічної ради не передбачений, то територіальне управління надсилає підприємству свої зауваження та пропозиції в письмовому вигляді.

6.7. Якщо у територіального управління немає впевненості в тому, що на підприємстві є необхідні умови для забезпечення якісного виготовлення дослідного зразка, то видачі дозволу повинне передувати обстеження підприємства.

6.8. При позитивних результатах поданих підприємством матеріалів територіальне управління видає йому дозвіл на виготовлення дослідного зразка. Термін розгляду документів не повинен перевищувати 10 днів.

6.9. В окремих випадках за погодженням з Комітетом дозвіл може бути виданий на виготовлення не одного дослідного зразка, а дослідної партії у кількості не більше 5 одиниць.

6.10. В Інструкції по експлуатації повинна бути вказана періодичність та обсяг контролю дослідного зразка (дослідної партії), який має виконувати його власник, та періодичність інформації, яку він повинен направляти підприємству-виготовлювачу.

6.11. Відмова у видачі дозволу та її оскарження здійснюються згідно з вимогами п.п.4.10., 4.11. цієї Інструкції.

7. ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА

7.1. Приймальні випробування проводяться згідно з вимогами ГОСТ 15.000. Для участі у роботі комісії Комітет направляє свого представника.

7.2. Про випробування дослідного зразка, які мають відбутися, підприємство повинно не менше ніж за місяць до початку роботи комісії повідомити територіальне управління та подати креслення загального виду об’єкта, технічні умови, технічне завдання, розроблені та затверджені згідно з ГОСТ 15.001, а також Інструкцію по монтажу та експлуатації.

7.3. Територіальне управління на підставі інформації підприємства повідомляє Комітет про намічені випробування для визначення спеціалістів, яких доцільно залучити для попереднього розгляду випробувань.

7.4. Під час попереднього розгляду технічної документації та результатів випробувань об’єктів необхідно звернути увагу на відповідність дослідного зразка поданій документації, Правилам та технічним умовам, а також на виконання вимог, викладених у п.п.6.4.1—6.4.6.

7.5. Узагальнені пропозиції та зауваження, одержані під час попереднього розгляду, вносяться представником Держнаглядохоронпраці на обговорення приймальної комісії. У разі необхідності для участі у роботі приймальної комісії можуть залучатися спеціалісти, які брали участь у попередньому розгляді результатів випробувань об’єкта.

7.6. Поданий для приймання дослідний зразок та його технічна документація повинна мати гриф “дослідний”.

7.7. Приймальні випробування дослідного зразка повинні проводитись за програмою, складеною розробником проекту та погодженою з Комітетом.

7.8. Акт приймальної комісії є підставою для розгляду питання про серійне виготовлення даного об’єкта.

7.9 У випадках, коли виготовлено не один дослідний зразок, а дослідну партію, випробування можуть бути проведені на одному зразку, а зауваження комісії щодо усунення виявлених при цьому недоліків поширюються на всю партію.

7.10. Підприємство повинно направляти всім власникам зразків дослідної партії ці вказівки та вжити заходів, які забезпечували б їх виконання, а також внести відповідні зміни в конструкторсько-технологічну документацію на виготовлення наступних об’єктів.

8. ДОВИГОТОВЛЕННЯ НЕТРАНСПОРТАБЕЛЬНИХ ПОСУДИН

8.1. Довиготовлення нетранспортабельних посудин, які складаються із окремих збільшених блоків (частин), виконується на місці монтажу підприємством-виготовлювачем або залученою ним спеціалізованою монтажною організацією. Відповідальність за якість виготовлення та оформлення документації, яка вимагається Правилами, несе підприємство-виготівник. У таких випадках оформлення додаткового дозволу територіального управління на виконання робіт по довиготовленню посудин не потрібне.

8.2. Підприємство-виготівник повинно своєчасно (не пізніше ніж за один місяць) повідомити територіальне управління, на території якого будуть виконуватись роботи по довиготовленню посудин, про дату початку виконання цих робіт.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ НД ПРИ ВИГОТОВЛЕННІОБ’ЄКТІВ КОТЛОНАГЛЯДУ, ДЕТАЛЕЙ,СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

9.1. Контроль за додержанням підприємствами НД при виготовленні об’єктів котлонагляду, деталей, складальних одиниць здійснює територіальне управління шляхом періодичного та цільового обстеження цих підприємств.

9.2. Періодичні обстеження підприємств-виготівників проводяться згідно з планом роботи територіального управління в строки, встановлені залежно від рівня технологічної дисципліни на підприємстві та якості продукції, що випускається, але не рідше, ніж один раз в календарний рік. Для перевірки виконання раніше виданих приписів та окремих конкретних питань можуть проводитися позапланові цільові обстеження.

Заводи-виготовлювачі об’єктів котлонагляду, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, та об’єктів, які працюють під тиском до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) або з температурою нагріву до 115OС, обстежуються не рідше одного разу у 2 роки.Обстеження цих заводів-виготовлювачів можуть проводитись державними інспекціями котлонагляду та підйомних споруд.

Обстеження проводиться в присутності головного інженера та начальника ВТК підприємства або їх заступників.

9.3. При періодичному обстеженні необхідно впевнитися у наявності документації, яка передбачена п.4.7, та у її відповідності фактичним умовам виробництва, а також перевірити:

9.3.1. Наявність рекламацій та здійснення підприємством заходів до усунення виявлених недоліків та їх причин.

9.3.2. Виконання приписів.

9.3.3. Відповідність об’єктів, що випускаються, поданій в територіальне управління документації та виданому ним дозволу.

9.3.4. Виконання ВТК покладених на нього функцій по оперативному контролю та прийманню готової продукції і правильність ведення працівниками ВТК необхідної документації.

9.3.5. Організацію та здійснення контролю за дотриманням установлених конструкторською документацією розмірів (з урахуванням допусків) та режиму термічної обробки при гнутті, штампуванні, вальцюванні та зварюванні.

9.3.6. Додержання вимог НД по контролю якості зварних з’єднань (зовнішній огляд, механічні випробування, металографічні дослідження, неруйнівний контроль, гідравлічні випробування) та наявність передбаченого НД маркування зварних з’єднань.

9.3.7. Додержання встановленого технічними умовами порядку сортування, кроєння і перенесення даних (маркування) під час кроєння листів матеріалу.

9.3.8. Наявність передбаченого НД маркування на виготовленому об’єкті та його окремих деталей.

9.3.9. Правильність проведення передбачених НД технічних опосвідчень об’єктів котлонагляду та оформлення їх результатів.

9.3.10. Правильність заповнення паспортів, наявність передбачених в них додатків (креслень, розрахунків на міцність, паспортів запобіжних клапанів, перелік і паспорти приладів вимірювання, управління, сигналізації та автоматизації, інструкцій по їх експлуатації та вказівок щодо місця розташування, якщо вони поставляються разом з об’єктом котлонагляду та ін.), а також наявність інструкції по монтажу та експлуатації об’єктів котлонагляду та достатність відомостей, що містяться в них.

9.3.11. Наявність та стан контрольно-вимірювального обладнання, приладів та інструмента, своєчасність проведення державної перевірки та метрологічного контролю.

9.3.12. Наявність та стан стендів, стапелів, кондукторів та іншого технологічного оснащення, своєчасність перевірки їх на технологічну точність.

9.4. Під час перевірки цехів та дільниць підприємства необхідно вибірково перевірити наявність у інженерно-технічних працівників та робітників відповідних посвідчень. Якщо у працівника, який підлягає перевірці, не виявилось посвідчення, то його навченість може бути перевірена за протоколами або журналами обліку перевірки знань.

9.5. Шляхом вибіркового опитування необхідно переконатися в знанні інженерно-технічними працівниками технологічних процесів та НД по виготовленню об’єктів котлонагляду, які мають відношення до їх діяльності.

9.6. Представник територіального управління або інспекції, який проводив обстеження, має право вимагати від адміністрації необхідні документи, що стосуються виготовлення об’єктів котлонагляду, а в необхідних випадках — проведення позачергових випробувань окремих деталей або об’єкта в цілому.

9.7. За результатами обстеження підприємства складається припис, в якому вказуються виявлені порушення НД та строки їх усунення. Крім того, необхідно вказати строк, не пізніше якого підприємство повинно письмово повідомити територіальне управління про усунення виявлених недоліків.

9.8. За результатами обстеження на підприємстві повинен бути виданий наказ щодо усунення виявлених недоліків та розроблені заходи по недопущенню їх надалі. Копії цих документів підприємство зобов’язане надіслати територіальному управлінню.

9.9. При виявленні в процесі обстеження підприємства порушень, які були зазначені при попередньому обстеженні, або мають місце нові порушення НД, то, залежно від їх характеру, робота дільниці або цеху, де вони виявлені, повинна бути заборонена або анульований дозвіл на виготовлення об’єкта, деталей, складальної одиниці. На підприємстві повинні бути розроблені заходи щодо усунення виявлених порушень, призначені відповідальні особи за їх проведення, покарані особи, які допустили порушення, проведена перевірка знань ними Правил в комісії за участю представника територіального управління, або інспекції. Після виконання цих заходів територіальним управлінням може бути відновлена дія дозволу на виготовлення об’єкта котлонагляду, деталі, складальної одиниці. Якщо при наступному обстеженні знову будуть виявлені аналогічні порушення, територіальне управління зобов’язане анулювати дозвіл на виготовлення об’єкта котлонагляду, деталі, складальної одиниці і повідомити про це Комітет.

Дозвіл на виготовлення в цьому випадку може бути відновлений за рішенням Комітету.

9.10. Працівники органів Держнаглядохоронпраці у випадку виявлення ними при реєстрації, технічному опосвідченні, експлуатації, обстеженні, розслідуванні аварії або нещасного випадку та ін. дефектів конструкції, виготовлення або в оформленні технічної документації повинні повідомити про це територіальне управління, яке видало дозвіл на виготовлення об’єкта котлонагляду, і Комітет.

Після отримання повідомлення територіальне управління, яке видало дозвіл, зобов’язане поставити перед підприємством-виготовлювачем вимогу про усунення недоліків, вжиття заходів, які виключають їх повторення, та встановити контроль за виконанням всієї вимоги.

Про вжиті підприємством заходи щодо усунення недоліків територіальне управління, яке видало дозвіл на виготовлення, повинно повідомити територіальне управління, від якого було отримано повідомлення, і Комітет.

9.11. Підготовлені підприємством рекомендації щодо усунення недоліків конструкції або дефектів виготовлення на об’єктах котлонагляду, які експлуатуються, повинні бути до їх відправки власникам об’єктів, погоджені з територіальним управлінням, яке видало дозвіл на виготовлення об’єкта.

9.12. Територіальне управління, яке видало дозвіл на виготовлення, один примірник рекомендацій направляє в Комітет.

9.13. Підприємство-виготівник повинно вести журнал рекламаЦій, в який мають вноситися відповідні відомості про конструктивні недоліки та дефекти виготовлення, які виявлені під час монтажу або при експлуатації об’єкта, а також заходи щодо їх усунення.

10. ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА РЕМОНТОБ’ЄКТІВ КОТЛОНАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЬ ЗАДОДЕРЖАННЯМ ПЕДПРИЄМСТВАМИ НД ПРИ ВИКОНАННІЦИХ РОБІТ

10.1. Дозвіл на реконструкцію та ремонт з застосуванням зварювання або вальцювання реєстрованих об’єктів котлонагляду видається територіальним управлінням, а нереєстрованих об’єктів — інспекцією Держнаглядохоронпраці, підприємствам, які забезпечені технічними засобами для виконання таких робіт та контролю якості зварних з’єднань у відповідності з необхідною НД, а також підготовленими для виконання робіт кадрами.

10.2. Виконання реконструкції дозволяється тільки за проектом, розробленим спеціалізованою організацією.

Під реконструкцією необхідно розуміти виконання робіт по зміні конструкції об’єкта, параметрів його роботи (потужність, тиск, температура), розрахункових елементів, режиму роботи (наприклад: переведення парових котлів на водогрійний режим роботи чи навпаки, переведення посудини на роботу з іншим середовищем та ін.).