Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов 

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 р. N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475 

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907

1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - Правила)".

2. У пункті 1.2 Типової інструкції слово "власник" та у пункті 2.3 Типової інструкції слова "адміністрація підприємства" і далі за текстом замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках.

3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках.

4. У пункті 1.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою, відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках.

5. У пункті 1.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533".

6. Пункт 1.10 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.10. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил, інструкцій для стропальників, інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

7. Пункти 1.11, 1.12 Типової інструкції та друге речення підпункту 1.13.1 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.15 Типової інструкції вважати пунктами 1.11 - 1.13 відповідно.

8. У підпункті 3.18.1 Типової інструкції цифри "15" замінити цифрами "14", а у підпункті 3.18.15 Типової інструкції цифри "30" замінити цифрами "40".

9. У пункті 3.22 Типової інструкції слова "особи, відповідальної за утримання кранів в справному стані" замінити словами "працівників, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані".

10. Пункт 6.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "6.1. Кранівник стрілового самохідного крана, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".

 Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду В. М. Бабійчук 

 

УТВЕРЖДЕНО

 

приказом Государственного

 

комитета Украины по надзору

 

за охраной труда

 

от 25 сентября 1995 г. №135

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯпо безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов

1. Общие положения

1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее Правила), утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 №128, распространяется на все ведомства, предприятия, организации Украины независимо от их ведомственной (отраслевой) принадлежности и граждан, которые являются владельцами кранов, определяет общие права и обязанности крановщиков стреловых самоходных кранов, а также устанавливает порядок безопасного производства работ по перемещению грузов кранами.

1.2. Для управления и обслуживания стреловых самоходных кранов владелец обязан назначить крановщиков, имеющих удостоверение на право управления краном данного типа.

На паровые краны для обслуживания парового котла, помимо крановщика, должен назначаться его помощник. На краны с другим приводом помощники назначаются в тех случаях, когда это предусмотрено инструкцией по монтажу и эксплуатации крана или обуславливается местными условиями работы.

Управление автомобильным краном может быть поручено шоферу после его обучения и аттестации в квалификационной комиссии. Обучение и аттестация указанных лиц проводятся в порядке, установленном Правилами.

1.3. В случае, если кран находится в частной собственности, обязанности крановщика, его помощника может выполнять собственник при условии, что он прошел обучение и аттестацию как крановщик в порядке, установленном Правилами.

1.4. Для подвешивания груза на крюк крана назначаются стропальщики. К выполнению обязанностей стропальщиков могут быть допущены другие рабочие (такелажники, монтажники и другие), прошедшие обучение по профессии, квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение работ по строповке груза.

В случае, если кран находится в частной собственности, обязанности стропальщика может выполнять собственник при условии, что он прошел обучение и аттестацию как стропальщик в порядке, установленном Правилами.

1.5. При работе двух и более стропальщиков один из них назначается старшим.

1.6. В случаях, когда зона обслуживания краном полностью не обозревается из кабины крановщика и отсутствует радио или телефонная связь между крановщиком и стропальщиком для передачи сигналов стропальщика крановщику лицом, ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, назначается сигнальщик.

1.7. Для выполнения обязанностей крановщика, его помощника могут назначаться рабочие, достигшие 18 лет. Перед назначением на работу они должны пройти медицинское освидетельствование для определения соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к этим профессиям.

1.8. Во время работы крановщик и его помощник должны иметь при себе удостоверения на право управления краном.

Подсобные рабочие могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе крана, после того как грейфер или магнит будут опущены на землю.

3.18.22. При работе крана с крюком или подъемным электромагнитом опускание груза, электромагнита или стрелы необходимо производить только двигателем.

3.18.23. При одновременной работе нескольких железнодорожных кранов на одном пути (за исключением совместной работы) во избежание столкновения необходимо соблюдать расстояние между габаритами кранов или габаритами подвешенных грузов не менее 5 м . Крановщики должны друг друга предупреждать сигналами о приближении своего крана.

3.18.24. При производстве работ железнодорожными кранами и при их передвижении на электрофицированных железнодорожных путях промышленных предприятий, строительстве и других для соблюдения безопасности следует руководствоваться Правилами безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрофицированных линиях.

3.18.25. Выполнение работ на территории, опасной во взрыво- и пожарном отношении или с ядовитыми, едкими грузами крановщик может производить только после получения специального указания от лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.18.26. При работе стрелового самоходного крана расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и габаритами строений, или штабелями грузов, или другими предметами должно быть не менее 1 м.

3.19. При подъеме и перемещении грузов крановщику запрещается:

3.19.1. Допускать к строповке, зацепке и обвязке грузов лиц, не имеющих удостоверений стропальщиков (зацепщиков), а также применять съемные грузозахватные приспособления, не имеющие клейм или бирок с указанием его номера, грузоподъемности и даты испытания. Крановщик в этих случаях должен прекратить работу краном и поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.19.2. Поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы. Если крановщик не знает массы груза, то он должен получить сведения о массе груза у лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.19.3. Опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет меньше массы поднимаемого груза.

3.19.4. Производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом.

3.19.5. Подтаскивать груз по земле, рельсам или лагам крюком крана при косом натяжении канатов, а также передвигать железнодорожные вагоны, платформы, вагонетки или тележки при помощи крюка.

3.19.6. Отрывать крюком или грейфером груз, засыпанный землей или примерзший к земле, заложенный другими грузами, укрепленный болтами или залитый бетоном.

3.19.7. Освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления (стропы, цепи, траверсы, захваты и другое).

3.19.8. Поднимать железобетонные и бетонные изделия массой более 500 кг, не имеющие маркировки и указания о фактической массе.

3.19.9. Поднимать:

— железобетонные изделия с поврежденными петлями;

— груз, строповка (обвязка, зацепка) которого не соответствует схемам безопасных методов строповки;

— груз, находящийся в неустойчивом положении;