Начальник дільниці ВТБ_________ «__» _________ 199__ р.

Форма 2.

АКТ-НАРЯД №_____

з перевірки складу (відбір проб) повітря в шахті

виробничого об'єднання (комбінату, тресту, концерну, асоціації) ________________________

Перевірка складу (відбір проб) проведена ___________

(посада)

__________взводу_________ВГРЗ ____________

(прізвище)

і представником шахти ________________

_____________________________________________

(посада, прізвище)

«__» 199__р. в зміну у таких виробках

№ пп

Назва виробок і місць перевірки складу повітря

Номер посудин

(проб)

Результати вимірювання

концентрації газів переносними

приладами

Температура

повітря,

іС

Примітка

СН4

С02

N0

NО2

СО

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

Начальник дільниці ВТБ ________________

Працівник ДВГРС _______________________

Працівник шахти __________________________

(посада, прізвище)

Проби в кількості ______________ здані до лабораторії

(посада, підпис)

"__"_____ 199__ р. в _________ год _______ хв

Проби прийняв_____________________

(посада, підпис)

Форма З

Газоаналітична лабораторія

____ взводу ______ ВГРЗ _________________

(посада, прізвище

_______________________________________

адресата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

за актом-нарядом № ___________ про результати

визначення складу повітря в шахті ____________

виробничого об'єднання (комбінату, тресту, концер

ну, асоціації) __________________________

Визначення складу (відбір проб) проводилося

«__»____________ 199__ р. в ____________ зміну

пп

Назва виробок і

місця відбору проб повітря

Концентрація газів, %

темпера-

тура

повітря, іС

При-

мітка

СН4

С02

02

СО

NO

NО2

Н2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Командир взводу ___________________

(підпис)

"__" ____________ 199__ р.

Лаборант_____________

(підпис)

«__» ____________ 199__ р.

Примітка. Якщо температура повітря перевищує 20 °С, то вводиться додаткова колонка «Відносна вологість» в таблиці форм 2 і 3.

Форма 4

НАКАЗ

по виробничому об'єднанню (комбінату, тресту, концерну, асоціації, шахті) і органу Держнаглядохоронпраці __________ від____________№_______

На основі .поданих матеріалів з перевірки газовості шахт

згідно з «Інструкцією з контролю складу рудникового

повітря, визначення газовості та установлення категорій

шахт за метаном» встановити для шахт виробничого

об'єднання (комбінату, тресту, концерну, асоціації, шах

ти) _________________________________________________

на 199__р. такі категорії за метаном:

№ пп

Назва

Категорія за

минулий рік

Середня

абсолютна газовість

шахт з урахуванням

каптонового

метану, м3/хв

Середньорічна

кількість

метану,

відсмоктуваного

дегазаційною

установкою,

м3/хв

Середньодобовий

видобуток

шахт

протягом

року, т

Відносна газовість

шахт, м3/т

Небезпечність за

пилом

Чи мають

місце

суфулярні

виділення

або прориви

метану

Небезпечність за

раптовими

викидами

Встановлена

категорія

за метаном

на 199__р.

за метаном

за вуглекислим

газом

за метаном

за вуглекислим

газом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Примітка. До списку включаються всі шахти виробничого

об'єднання (комбінату, тресту, концерну, асоціації), в тому числі і негазові

Керівник виробничого об'єднання (комбінату, тресту, концерну, асоціації, шахти)

Керівник органу Держнаглядохоронпраці

_______________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

підпис)

____________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Форма 5

ДОШКА ВИМІРЮВАНЬ МЕТАНУ І ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ

Назва виробки ________________

Прізвище вимірювача

Посада

Зміна І

Дата і час вимірювання

СН4,

%

СО2,

%

Підпис

II

Ш

IV

Пояснення до ведення запису

Дошка вимірювань повинна мати розміри приблизно 0,7x1,2 м, фарбуватися в темний колір і розкреслюватися лініями білого кольору. Нижні три рядки на дошці відведені для запису вимірювань, що виконуються інженерно-технічними працівниками шахти.

При розташуванні біля місць установлення датчиків метану вона повинна мати додаткову колонку «Справність АКМ» перед колонкою «Підпис».

Форма 6

ПЕРЕЛІК ДІЛЯНОК ВИРОБОК, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ШАРОВИМИ СКУПЧЕННЯМИ МЕТАНУ

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Державний інспектор Держ-наглядохоронпраці

Головний інженер шахти

«__ »__________ 199__ р.

« ____ » __________199___р.

Шахта _____________________________________

Виробниче об єднання: (комбінат, трест, кон-

церн, асоціація) _____________________________________

пп

Найменування виробки

Ділянка виробки, небезпечна за шаровими скупченнями

Начальник дільниці ВТБ ___________

(підпис)

Геолог шахти __________________

(підпис)