Вимірювання швидкості повітря

ЗО. Вимірювання швидкості повітря проводиться на прямих незахаращених ділянках виробок на відстані не меншій як 15 м від розгалужень, з'єднань і різких поворотів вентиляційних струменів.

Під час вимірювання анемометр слід переміщувати шляхом, зазначеним на мал,7; вимірювач може знаходитись:

а) у тому ж перерізі, де вимірюється швидкість (спосіб "у перерізі");

б) на відстані витягнутої руки від перерізу, у якому вимірюється швидкість (спосіб «перед собою»);

в) на відстані 1,5-2 м від перерізу, у якому вимірюється швидкість (вимір анемометром, закріпленим на жерди-ні).

Вимірювання способом «перед собою» може проводитися при висоті виробки в просвіті не більше як 2 м. Для одержання істинної середньої швидкості повітря значення швидкості; визначене за графіком анемометра, треба помножити на поправочний коефіцієнт, який при вимірі способом «перед собою» приймається рівним 1,14, а при вимірі способом «у перерізі» визначається із виразу:

k = (S - 0,4)/S, (4)

Де S -

площа поперечного перерізу виробки в просвіті, м2 .

а стовпової системи розробки з прямоточною схемою провітрювання: 1-5 -пункти вимірювань

Мал.З. Схема розташування вимірювальних пунктів за комбінованої системи розробки з прямоточною схемою провітрювання: 1-6 -пункти вимірювань

Мал.4. Схема розташування вимірювальних пунктів за стовпової системи розробки з зворотноточною схемою провітрювання: 1-4 -пункти вимірювань

Мал.5. Схема розташування вимірювальних пунктів

за суцільної системи розробки з послідовним

провітрюванням очисних виробок: 1—7 - пункти

вимірювань

Мал.6. Схема розташування вимірювальних пунктів

за стовпової системи розробки спарованими лавами:

1-6 - пункти вимірювань

а

б

Мал.7. Схема переміщення анемометра під час вимірів середньої швидкості повітря в поперечному перерізі виробки, закріпленої:

а - трапецієподібним кріпленням; б - арочним кріпленням

(7)

де Спj -cередня за добу концентрація метану у вихідному струмені виїмкової дільниці за даними переносних приладів, %;

nn - число середніх за добу значень концентрації за даними переносних приладів протягом місяця.

У формули (6) і (7) підставляються значення кількості повітря Qк з "Вентиляційного журналу", значення середньої за добу концентрації Сті у формулу (6) - з «Журналу оператора АГК», а середня за добу концентрація Спj у формулу (7) - з "Книги вимірів метану й обліку загазувань (підвищених концентрацій вуглекислого газу)".

При автоматичному телеконтролі кількості повітря у формули (6) і (7) замість QК підставляються середні за добу значення кількості повітря у вихідному струмені виїмкової дільниці за даними «Журналу оператора АГК», а замість пв - число середніх за добу значень кількості повітря за даними телевимірювань протягом місяця.

72. Середня за рік (місяць) кількість газу в пункті вимірювання

_

I=Σ І/n, (8)

де Σ I - сума кількості газу, визначена за результатами всіх вимірювань, проведених у даному пункті протягом року (місяця), м3/хв; n - число визначень І за рік (місяць), прийнятих до

розрахунку.

Якщо при визначенні кількості газу значення І = 0, то таке вимірювання в розрахунок не приймається.

73. Кількість метану в дегазаційному трубопроводі при окремому вимірюванні

Ітр=Σ IСВ, (9)

де ΣІСВ - сума кількості метану, відсмоктуваного з кожної

свердловини, м3/хв.

Значення Ісв беруться з «Книги обліку роботи дегазаційних свердловин», передбаченої посібником з дегазації вугільних шахт.

74. Середня за рік (місяць) кількість метану в дегазаційному трубопроводі

Ітр=ΣІтр/nтр) (10)

де £Ітр - сума кількості метану в дегазаційному трубопроводі за окремими вимірюваннями протягом року (місяця), м3/хв;

nТР - число вимірювань в дегазаційному трубопроводі протягом року (місяця).

75. Середня кількість газу, що виділився у виробку або її частину на ділянці між пунктами вимірювань:

а) за відсутності розгалужень або злиття вентиляційних струменів між двома крайніми пунктами вимірювання

_ _ _

Iв = Iк - Iп, (11)

_

де IВ - середня кількість газу, що виділилася у вироб-ку між кінцевими пунктами вимірювання, м3/хв;

_ _

Iп, Ік- середня кількість газу в пунктах вимірювань, розташованих відповідно на початку та у кінці виробки (або її ділянки), рахуючи за ходом вентиляційного струменя, м3/хв; визначається за формулою 8;

б) за наявності розгалужень або злиття вентиляційних струменів між крайніми пунктами вимірювань

_ _ _ _ _

Iв =Iк -Іп -ΣIПР + ΣІВІД, (12)

де ΣIвід, ΣZIпр-сумарна кількість газу, відповідно віднесеного з виробки й принесеного до неї струменями, що відгалужуються і вливаються, розташованими між початковими і кінцевими пунктами, м3/хв.

Визначення газовості виїмкової дільниці шахтопласта й шахти за рік

76. Середня абсолютна газовість виїмкової дільниці

Ї Д.Д = ЇД.ВИХ-Ї Д.ВХ+0,835 Ід.з.+0,45 Ї Д.П+Ї Д.ПОВ+Ї Д.ПЛ+Ї Н.В, (13)

_ _

де Ід вих, Ід вх-середня кількість газу відповідно у вихідних і вхідних струменях виїмкової дільниці, м /хв; визначається за формулою (8); 0,835; 0,45 - коефіцієнти, що враховують вплив дега-

зації на збільшення кількості каптованого метану відповідно підземними свердловинами й свердловинами, які пробурені з поверхні;

Ід 3, Ід-п, Ід.пов. Ід.пл -середня кількість метану, каптованого дегазаційною установкою відповідно із зближених пластів підземними й поверхневими свердловинами, виробленого простору й розроблюваного пласта, м^/хв; визначається за формулою (10);

Ін в - середня кількість метану, що відводиться трубопроводом або непідтримуваною виробкою (дренажною) за межі виїмкової дільниці, м3/хв;

_ _ _

І Н.В = Ік.зм1 -Ік.зм2; (14).

_ _

Ік.змі, ІК зм2 - середня кількість метану в 15-20 м за і перед змішувальною камерою, м3/хв.

77. Середня абсолютна газовість шахтопласта

_ _ _ _ _

Ішп.д = Σ Iшп.вих+ Σ (0,835Iд.3+0,45Iд.п+I пов їIд/пл), (15)

_

де ΣIшп.вих -сума середньої кількості газу у вихідних струменях шахтопласта, м3/хв; визнача-ється за формулою (8);

_ _ _

Σ(0,835ЇД 3+0,45ІД п+Iд.ПОВ+ІД.пЛ) - сума середньої кількості метану, відсмоктуваного дегазаційними установками з виробок шахтопласта,

м3/хв.

78. Середня абсолютна газовість шахти

_ _ _ _

Іш.д =ΣIш.вих+ Σ (0,835Їд.3+0,45Їд.п+Iд.пов Iд.ІІЛ), (16)

Де Σ ЇШ вих ~ сума середньої кількості газу у вихідних струменях шахти, м3/хв; визначається за формулою (8);

Σ(0,835Ї Д.З+0,45Ї Д.П+Ї Д.ПОВ+Ї Д.ПЛ) - сума середньої кількості метану, відсмоктуваного дегазаційними установками, м3/хв,

IV. Установлення категорій шахт за метаном

79. Категорія шахт за метаном встановлюється за величиною відносної метановості та виду виділення метану (суфлярне, раптові викиди).

Якщо дві або декілька шахт об'єднані в одну вентиляційну систему, то для них установлюється єдина категорія за метаном.

80. Відносна метановість шахт на період їх будівництва приймається згідно з проектом.

81. Відносна метановість (газовість за вуглекислим газом) діючих шахт установлюється щорічно в січні за результатами опрацьовування щомісячних вимірювань, проведених відповідно до § 262 Правил протягом року. Відносна газовість (метановість, газовість за вуглекислим газом) шахти, горизонту, шахтопласта, крила виїмкової дільниці визначається за формулою:

(17)

де n1 -число місяців роботи об'єкту протягом року;

Іi - кількість газу на об'єкті (виїмковій дільниці, крилі, шахтопласті, шахті в і-му місяці, м3/хв; величина

Іi- визначається за формулами (ІЗ), (15), (16);

Nі - число фактично відпрацьованих днів у місяці з видобутку вугілля;

Аі - видобуток вугілля на об'єкті за кожний місяць в минулому році, т;

k3 - коефіцієнт, що враховує вплив зольності гірничої маси, що добувається, на зміну відносної газовості;

для виїмкових дільниць визначається за формулою (18), а для інших об'єктів приймається рівним одиниці.

k3=(100-А ПЛ)/(100-А Г.М) (18)

де АПЛ - пластова зольність вугілля (зольність вугільних пачок), %;

А Г.М - середня фактична зольність гірничої маси, що добувається, %.

Усі розрахунки з визначення фактичної газовості виїмкових дільниць, крил, шахтопластів і шахти та категорії шахти за метаном зберігаються на дільниці ВТБ повний строк служби шахти.

82. Для встановлення категорії діючої шахти за метаном приймається найбільша відносна газовість виїмкової дільниці, крила, шахтопласта або шахти в цілому.

83. Шахта, яка будується, або діюча, незалежно від величини відносної метановості, переводиться в надкате-горну, якщо в її виробках відбувається суфлярне виділення або прорив метану.

При переведенні шахт у надкатегорні з причини суф-лярного виділення метану суфляром слід вважати газовиділення з видимих тріщин, шпурів або свердловин, що розкривають тріщинуваті породи, величиною 1 м3/хв і більше на ділянці виробки довжиною не більше як 20 м; суф-ляри в квершлагах або інших виробках при їх підході до пластів або пропластків вугілля до уваги не приймаються.

У межах поля шахти треба розрізняти пласти, небезпечні й безпечні за суфлярними виділеннями.

До небезпечних за суфлярами відноситься пласт, на якому під час проведення виробок мали місце суфляри експлуатаційного походження (виділення метану із суміжних пластів і пропластків тріщинами, що утворюються в гірничих породах у результаті їх зрушування при проведенні виробок).

У разі виникнення суфлярів у місцях геологічних порушень небезпечними за суфлярними виділеннями вважаються всі пласти в межах шахтного поля.

84. Головний інженер шахти щорічно не пізніше 15 січня повинен подати виробничому об'єднанню (комбінату, тресту, концерну, асоціації) і органу Держнаглядохорон-праці всі матеріали й розрахунки з визначення газовості всіх виїмкових дільниць, крил, шахтопластів і шахти в цілому.

Крім зазначених розрахунків, шахтою подаються такі дані:

а) категорія шахти за метаном та її абсолютна і відносна газовість (за метаном і вуглекислим газом) в попе-; редньому році;

б) середньорічна кількість метану, відсмоктуваного дегазаційними установками, м3 /хв;

в) відомості про те, чи мали місце коли-небудь у виробках шахти суфлярні виділення й прориви метану та дані про їх кількість і газовиділення за минулий річний період;

д) відомості про те, чи відбувалися коли-небудь у виробках шахти раптові викиди вугілля і газу та викиди породи;

е) відомості про те, чи мали місце коли-небудь у виробках нафтогазовиявлення, а також перелік діючих підготовчих виробок і виїмкових дільниць, небезпечних за нафтогазовиявленнями.

На основі зазначених вище матеріалів керівник органу Держнаглядохоронпраці і керівник виробничого об'єднання (комбінату, тресту, концерну, асоціації або підприємства) спільним наказом встановлюють категорії шахт за метаном (форма 4). Один екземпляр наказу надсилається до МакНДІ.

85. У разі виявлення метану в діючих виробках шахти, яка вважалася негазовою, остання негайно переводиться в І категорію за метаном, і в ній повинен здійснюватися відповідний газовий режим. Остаточне встановлення категорії шахти за метаном проводиться в січні наступного року відповідно до даної Інструкції.

Якщо метан виявлений тільки в ізольованих вироблених просторах і непровітрюваних виробках та на один об'єм метану приходиться 6,2 і більше об'ємів мертвого повітря, то шахта не переводиться в газові.

У разі появи у виробках шахти раптових викидів вугілля і газу, викидів породи або суфлярних виділень шахта негайно переводиться у відповідну категорію.

86. Шахти, які розробляють антрацити з об'ємним виходом летких речовин менше ніж 110 мл/г сухої беззоль-ноі маси і віднесені до небезпечних за газом, можуть бути переведені в негазові, якщо протягом 3 років у них не виявлено виділення метану.

Можливість переведення таких шахт у негазові або зниження їх категорії за метаном визначається виробничим об'єднанням (комбінатом, трестом, концерном, асоціацією, підприємством) та органом Держнаглядохоронпраці на основі висновку МакНДІ.

Переведення шахти в негазову або зниження категорії шахти за метаном встановлюється спільним наказом виробничого об'єднання (комбінату, тресту, концерну, асоціації, підприємства) та органу Держнаглядохоронпраці.

Форма 1

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир _____ взводу__ ВГРЗ

___________________________

" " 199 р.

Головний інженер шахти

______________________

« » 199 р.

ПЛАН

перевірки складу повітря в шахті _________

виробничого об'єднання (комбінату, тресту, концерну, асоціації)___________________

_______на___________ квартал 199__ р.

Категорія шахти за газом _________________________

Пласти вугілля, схильного до самозапалювання___________________________________________________

№ п/п

Назва виробок і місць перевірки складу

Група

Під

група

Кількість вимірювання (проб) в місяць

Гази, що визначаються

Примітка

І

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9