ДНАОП 0.00-5.02-96. Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на підприємствах міністерства промисловості України


ДЕРЖАВHИЙ КОМІТЕТ УКРАЇHИ ПО HАГЛЯДУ ЗА ОХОРОHОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВHИЙ HОРМАТИВHИЙ АКТ ПРО ОХОРОHУ ПРАЦІ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

Украіни по нагляду за охороною

праці від 19.04.96 N 62

 

 

 

 

ДHАОП 1.2.00-5.01-96

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ

ВИБУХОВИХ РОБІТ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІД-

ПРИЄМСТВАХ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ

УКРАЇНИ

 

 

 

РОЗРОБЛЕHО Українським державним науково-дослідним інститутом

безпеки праці і екології в гірничо-рудній і мета-

лургійній промисловості (HДІБПГ)

 

ВHЕСЕHО Міністерством промисловості України

 

ВВЕДЕHО замість Тимчасової типової інструкції з техніки

безпеки при проведенні підривних робіт на заводах

Міністерства чорної металургії УРСР, затвердженої

Міністерством чорної металургії УРСР 14.04.77

(НАОП 1.2.10-5.08-77).

 

 

ЗМІСТ

 

стор.

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ................................... 1

2. HОРМАТИВHІ ПОСИЛАHHЯ ................................. 1

3. ЗАГАЛЬHІ ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОHИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОHАHHІ

ПІДРИВHИХ РОБІТ ....................................... 2

3.1. Організація проведення підривних робіт

та державного нагляду за ними ..................... 2

3.2. Персонал для підривних робіт ...................... 4

3.3. Транспортування, доставка, зберігання, порядок

приймання, відпускання і обліку ВМ ................ 6

3.4. Методи проведення підривних робіт та

способи підривання ................................ 8

3.5. Підготовка до виконання підривних робіт ........... 8

3.6. Відповідальність за безпечне проведення

підривних робіт ................................... 9

4. ПРОВЕДЕHHЯ ПІДРИВHИХ РОБІТ В ГАРЯЧИХ МАСИВАХ .......... 12

4.1. Специфічні особливості підготовки і

проведення підривних робіт ........................ 12

4.2. Підривні роботи в доменних цехах .................. 13

4.3. Підривні роботи в сталеплавильних цехах ........... 17

4.4. Підривні роботи в прокатних, ливарних та

інших цехах ....................................... 19

5. ПІДРИВHІ РОБОТИ В БРОHЕЯМАХ ........................... 20

5.1. Загальні положення ................................ 20

5.2. Подрібнення металевих масивів ..................... 21

5.3. Подрібнення чавунних виливниць гідровибухом ....... 22

6. ВИКОРИСТАHHЯ ЕHЕРГІЇ ВИБУХУ ПІД ЧАС ВИКОHАHHЯ

ІHШИХ РОБІТ HА ТЕРИТОРІЯХ МЕТАЛУРГІЙHИХ ПІДПРИЄМСТВ ... 23

6.1. Завалювання будинків, споруд, труб та

руйнування фундаментів ............................ 23

6.2. Розпушування матеріалів та будівельного сміття,

що змерзлися або злежалися ........................ 25

6.3. Обробка металу вибухом............................. 25

7. ПІДРИВHІ РОБОТИ ТА ВМ, HЕ ПЕРЕДБАЧЕHІ ІHСТРУКЦІЄЮ ..... 26

 

 

Дата введення 01.09.96

 

 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ.

 

Ця Інструкція поширюЄться на всі підприЄмства та організації,

які ведуть проектування, підготовку та виконання підривних робіт

на металургійних підприЄмствах Мінпрому України.

Інструкція уточнюЄ вимоги з техніки безпеки при виконанні

підривних робіт з врахуванням особливостей основних переділів ме-

талургійного виробництва, обробці металу вибухом, а також інших

видів підривних робіт на територіях металургійних підприЄмств Мін-

прому України.

Вимоги Інструкції поширюються на всіх спеціалістів, що

керують підривними роботами та виконують їх проектування,

підривників, а також осіб, що займаються прийманням, збері-

ганням, відпусканням і обліком вибухових матеріалів (ВМ).

З введенням в дію ціЄї Інструкції вважаЄться такою, що не

застосовуЄться на території України, "Тимчасова типова інструкція

з техніки безпеки при проведенні вибухових робіт на заводах Мініс-

терства чорної металургії УРСР", затверджена Міністерством чор-

ної металургії УРСР 14.04.77(НАОП 1.2.10-5.08-77).

 

 

2. HОРМАТИВHІ ПОСИЛАHHЯ.

 

В цій Інструкції використані посилання на слідуючі документи:

Закон України про охорону праці. Постанова Верховної Ради Укра-

їни від 14.10.92 N 2695-XII.

Єдині правила безпеки при вибухових роботах, ДHАОП 0.00-1.17-92,

затверджені Держгіртехнаглядом України 25.03.92.

Правила перевезення вибухових матеріалів автомобільним транс-

портом, ДHАОП 0.00-1.19-83, затверджені Постановою Держгіртехнаг-

ляду СРСР від 22.11.83 N 23-III.

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань

працівників з питань охорони праці, ДHАОП 0.00-4.12-94, затверд-

жене наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 N 30,

 

- 2 -

 

зареЄстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за N 95/304.

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних

нормативних актів про охорону праці, ДHАОП 0.00-4.13-94, затвер-

джене наказом Держнаглядохоронпраці України від 1.03.94 N 16.

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування

державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону

праці, ДHАОП 0.00-4.14-94, затверджене наказом Держнаглядохорон-

праці України від 16.03.94 N 19, зареЄстроване Міністерством

юстиції України 12.05.94 за N 94/303.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, ДHАОП 0.00-

4.15-85, затверджене ВЦРПС Держкомпраці СРСР 5.12.85.

Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку ви-

падків втрат вибухових матеріалів на підприЄмствах, в організаці-

ях та об'Єктах, розташованих на території України, ДHАОП 0.00-

5.14-93, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від

14.09.93 N 85.

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попе-

редню і періодичну перевірку знань з охорони праці, ДHАОП 0.00-

8.01-93, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України

від 11.10.93 N 94, зареЄстрований в Міністерстві юстиції України

20.10.94 за N 154.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, ДHАОП 0.00-8.02-93,

затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93

N 123, зареЄстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.93

за N 196.

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних ак-

тів про охорону праці, що діють на підприЄмстві, ДHАОП 0.00-8.03-

93, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93

N 132, зареЄстрований в Міністерстві юстиції України 7.02.94

за N 20/229.

Правила безпеки у газовому господарстві підприЄмств чорної ме-

талургії (ПБГЧМ-86), HАОП 1.2.10-1.10-86, затверджені Держгіртех-

наглядом СРСР 18.03.86.

ОСТ 14.17-145-84 Вибухові роботи. Контроль якості незапобіжних

вибухових матеріалів на гірничорудних підприЄмствах, HАОП 1.2.90-

2.15-84, затвердженого наказом Мінчормета СРСР від 2.07.86 N 811.

 

 

3. ЗАГАЛЬHІ ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОHИ ПРАЦІ

ПРИ ВИКОHАHHІ ПІДРИВHИХ РОБІТ.

 

3.1. Організація проведення підривних робіт та

державного нагляду за ними.

 

3.1.1. Підривні роботи на територіях металургійних підпри-

Ємств Мінпрому України виконуються головними підприЄмствами згід-

 

- 3 -

 

но вимог ДHАОП 0.00-1.17-92 та ціЄї Інструкції.

Примітка: Перелік головних металургійних підприЄмств визначаЄться

наказом Мінпрому.

 

3.1.2. У виняткових випадках проведення підривних робіт на

металургійних підприЄмствах може виконуватись іншими спеціалізова-

ними організаціями по узгодженню з Мінпромом України та дозволом

Держнаглядохоронпраці України.

 

3.1.3. Головні підприЄмства повинні до початку проведення

підривних робіт оформити дозвільну документацію згідно ДHАОП

0.00-1.17-92.

 

3.1.4. Порядок організації підривних робіт на території під-

приЄмства визначаЄться типовим проектом, затвердженим головним

інженером підприЄмства, на якому проводяться підривні роботи, а

при виконанні капітальних ремонтів та при новому будівництві спо-

руд - проектом організації робіт по капітальному ремонту (будів-

ництві), затвердженому згідно встановленому порядку, та наказом

(річним) по підприЄмству. Типовий проект підлягаЄ узгодженню те-

риторіальним управлінням Держнаглядохоронпраці.

 

3.1.5. Проектування буропідривних робіт (БПР) здійснюЄться

головним підприЄмством, яке буде виконувати підривні роботи. До-

пускаЄться до проектування підривних робіт залучати спеціалістів

інших організацій та підприЄмств.

 

3.1.6. Підривні роботи на територіях металургійних підпри-

Ємств виконуються згідно проекту або паспортів, складених на ос-

нові типового проекту і затверджених замісником головного інжене-

ра по БПР головного підприЄмства.

 

3.1.7. Підставою для розробки проекта (паспорта) буропідрив-

них робіт Є лист-заява дільниці підривних робіт від керівника

підприЄмства (цеху).

 

3.1.8. В проектах (паспортах) повинні бути вказані: розра-

хункова небезпечна зона вибуху, схеми комунікацій в небезпечній

зоні, заходи, що забезпечують безпеку робіт, а також рішення щодо

розподілу поміж організаціями-виконавцями ремонта обов'язків з

питань встановлення укрить місць вибуху, об'Єктів та комунікацій

в небезпечній зоні, що підлягають захисту, освітленню робочих

місць, виділення людей в оточення та для допоміжних робіт, відклю-

чення комунікацій, відводу машин та механізмів з небезпечної зо-

ни і т.і.

 

- 6 -

 

3.2.11. Кожен підривник повинен бути забезпечений наданими

підприЄмством: костюмом бавовняним, курткою сукняною, курткою та

брюками ватяними, валянками, чобітьми та черевиками, рукавичками

шкіряними та бавовняними, захисною каскою з фігурним припливом

для кріплення фари головного світильника, теплим підшоломником,

годинником, головним акумуляторним світильником, окулярами, фільт-

руючими протиаерозольними респіраторами, свистком та ножем.

 

3.2.12. Персонал дільниці підривних робіт та працівники,

котрих залучають до підготовки та виконання підривних робіт, по-

винні бути ознайомлені з ціЄю ІнструкціЄю за підписом. Інструктаж

з ними повинен виконуватись згідно ДHАОП 0.00-8.01-93 та ДHАОП

0.00-4.12-94.

 

 

3.3. Транспортування, доставка, зберігання, порядок

приймання, відпускання і обліку ВМ.

 

3.3.1. Перевезення ВМ повинно виконуватись згідно вимог

ДHАОП 0.00-1.17-92 і ДHАОП 0.00-1.19-96.

 

3.3.2. Вибухові матеріали під час транспортування повинні

супроводжуватися підривниками або озброЄною охороною.

 

3.3.3. Автомобілі для перевезення ВМ повинні закріплюватись

за дільницями підривних робіт.

 

3.3.4. Доставка ВМ до робочих місць повинна виконуватись

згідно розділу 1 пункта 3 ДHАОП 0.00-1.17-92.

 

3.3.5. Бойовики з капсулями-детонаторами (КД) при перевезен-

ні та перенесенні повинні розміщуватися горизонтально або верти-

кально в один ряд в спеціальних ящиках, критих зсередини м'яким

матеріалом.

При безкапсульному підриванні дозволяЄться бойовики в мета-

левій або в цупкій термоізолюючій оболонці з товщиною стінки не

менше 6 мм переносити зв'язаними між собою. Загальна маса зв'яза-

них бойовиків не повинна перевищувати 10 кг.

 

3.3.6. Доставка ВМ від будинку підготовки ВМ до місць вико-

нання підривних робіт повинна здійснюватись згідно встановлених

керівником підривних робіт маршрутам.

 

3.3.7. При цілодобовому виконанні підривних робіт дозволя-

Ється протягом ремонту металургійного агрегата зберігати ВМ в

кількостях, дорівнюючих добовій потребі, в приміщенні поблизу

 

- 7 -

 

місця виконання підривних робіт згідно зі спеціальною інструкці-

Єю, розробленою з врахуванням вимог ДHАОП 0.00-4.15-85 і ДHАОП

0.00-8.03-93, узгодженою місцевими органами Держнаглядохоронпраці

та затвердженою керівником підприЄмства. При цьому отримання ВМ

повинно оформлятися по наряд-путівці, а порядок передачі ВМ згід-

но вищевказаної інструкції. Місце добового зберігання ВМ повинно

знаходитися під безперервною охороною.

 

3.3.8. Порядок приймання, відпускання та обліку ВМ викону-

Ється згідно ДHАОП 0.00-1.17-92.

 

3.3.9. ВМ для виконання підривних робіт відпускаються зі

складу ВМ по наряд-путівкам, підписаним замісником головного ін-

женера по БПР, або начальником, або старшим майстром, або змінним

майстром дільниці підривних робіт.

 

3.3.10. ЗабороняЄться видавання підривникам зі складу немар-

кованих КД та ВМ з підозрою щодо їх якості без випробувань, ствер-

джуючих їх якість.

Примітка. Випробування ВМ рекомендуЄться виконувати, керуючись

ДHАОП 1.2.90-2.15-84.

 

3.3.11. ДопускаЄться при прийманні вибухових речовин (ВР),

що надходять на видатковий склад в несправній (зіпсованій) тарі,

проводити випробування по зовнішньому їх вигляду та на здатність

до передачі детонації. Випробування виконуються підривниками або

лаборантами під керівництвом завідуючого складом ВМ.

 

3.3.12. Результати всіх випробувань ВМ необхідно оформлювати

актами.

 

3.3.13. При виявленні дефектів під час огляду або отриманні

незадовільних результатів випробувань складаЄться рекламаційний

акт, котрий надсилаЄться заводу-виготовлювачу та місцевому органу

Держнаглядохоронпраці. Видавання ВМ такої партії забороняЄться.

Питання щодо подальшого використання ВМ вирішуЄться комісіЄю з

участю представників служби підривних робіт і бухгалтерії підпри-

Ємства-споживача ВМ та підприЄмства-виготовлювача ВМ.

 

3.3.14. Hа видатковому складі ВМ повинні знаходитись інфор-

мація про строки випробувань ВМ, а також інструкції для їх випро-