ДБН В.2.4-1-99. . Мелиоративные системы и сооружения


ДБН В.2.4 - 1-99 С. 103

Додаток П

(рекомендований)

Визначення транспортуючої здатності каналу і незамулюючих швидкостей

Транспортуючу здатність каналу р, г/м3 , потрібно визначати за формулами:

при2< W < 8 мм/с

(П.1)

при 0,4<W<2 мм/с

( П.2 )

де W — гідравлічна крупність частинок середнього

діаметра, мм/с, яка приймається за таблицею

П. 1;

v - швидкість течії води в каналі, м/с;

R - гідравлічний радіус каналу, м;

і - уклон дна каналу.

Величину незамулюючої швидкості vs , м/с, необхідно обчислювати за формулою

(П.З)

де R - гідравлічний радіус каналу, мТаблиця П.1

d,мм

W,

мм/с

d,мм

W,

мм/с

d, мм

W,

мм/с

0,005

0,0175

0,060

2,49

0,150

15,60

0,010

0,0692

0,070

3,39

,0,175

18,90

0,020

0,2770

0,080

4,43

0,200

21,60

0,030

0,6230

0,090

5,61

0,225

24,30

0,040

1,1100

0,100

6,92

0,250

27,00

0,050

1,7300

0,125

10,81

0,275

29,90

Допускається визначати незамулюючу швидкість за формулою

(П.4)

де А - емпіричний коефіцієнт:

А= 0,33 для < 1,5;

A= 0,44 для = 1,5-3,5;

A = 0,55 для >3,5:

- середньозважена гідравлічна крупність наносів,

мм/с;

Q - розрахункова витрата каналу, м3/с.

ДБН В.2.4 - 1-99 С. 104

Додаток Р

(рекомендований)

Визначення фільтраційних втрат води з каналів

Розрахунок фільтраційних втрат води Qf , м3/с, з

каналів безперервної дії в земляному руслі при усталеній вільній фільтрації слід виконувати, використовуючи такі залежності:

а) для каналів полігональної та параболічної форми

Qf = 0,0116kf (B +2dc); (P.I)

б) для каналів трапецеїдальної форми при <4

(P.2)

при <4

Qf, =0,0116 kf (B +Adc ), (P.3)

де Qf - фільтраційні втрати, м3/c на 1 км довжини

каналу;

kf - коефіцієнт фільтрації грунтів ложа ка

налу, м/добу,

В - ширина каналу по урізу води, м;

b - ширина каналу по дну, м;

dc - глибина води в каналі, м;

; А - коефіцієнти, що визначаються за таб -

лицею P.I.

Таблиця P.I

b

dc

m = 1,0

m = 1,5

m = 2,0

A

µ

A

µ

A

µ

2

0,98

0,78

0,62

3

-

1,00

-

0,98

-

0,82

4

-

1,14

-

1,04

0,94

5

3,0

-

2,5

-

2,1

-

6

3,2

-

2.7

-

2,3

-

7

3,4

-

3,0

-

2,7

-

10

3,7

-

3,2

-

2,9

-

15

4,0

-

3,6

-

3,3

-

20

4,2

-

3,9

-

3,6

-

При багатошаровій основі коефіцієнт фільтрації слід визначати за формулою

, (Р.4)

де t 1 - tn - потужність шару грунту, м',

k1 - kn - коефіцієнт фільтрації цього шару

грунту, м/добу.

Розрахунки фільтраційних втрат з облицьованих каналів Qf , м3/c на 1 км, з однаковою товщиною облицювання дна й укосів при усталеній вільній фільтрації рекомендується виконувати за формулою

(Р.5)

t - товщина облицювання, м;

Ь - ширина каналу по дну, м;

dc - глибина наповнення каналу при розрахунковій

витраті, м;

т - коефіцієнт закладання укосів.

Усереднені коефіцієнти фільтрації протифільтраційних покриттів каналів (з урахуванням фільтрації крізь шви) слід приймати за таблицею P.2.

Втрати при підпірній фільтрації Qfl ,м3/с, слід визначати за залежністю

QfL=Qf a ( P.6)

де Qf - фільтраційні втрати при вільній фільтрації,м3/с;

a - коефіцієнт, що характеризує вплив підпору ґрунтових вод на величину втрат (a <1) залежно від висоти перевищення каналу над дзеркалом ґрунтових вод і визначається за таблицею P.3.

Таблиця P.2

Протифільтраційне покриття

Усереднений коефіцієнт фільтрації, м/добу

Бетонне монолітне облицювання, якість швів задовільна

0.0007-0.0003

Бетонне монолітне облицювання зі швами, герметизованими профільними прокладками типу "констоп"

0,0002

Залізобетонне збірне облицювання, шви герметизовано пороізолом і бітумно-полімерними мастиками

0,0007-0,0003

Залізобетонне збірне облицювання, шви герметизовано тіоколовими мастиками

0,0004-0.00025

Збірне бетоноплівкове облицювання

0,0003-0,00025

Монолітне бетоноплівкове облицювання

0,0003-0,00025

Асфальтобетонне облицювання

0,0004-0,0002

Грунтоплівкові екрани, поверхневі екрани з полімерних плівок

0,00035-0,00025

Таблиця Р.З

Витра-

Глибина залягання грунтових вод, м

та

води в

каналі,

м3/с

до 3

3

5

7,5

10

15

20

25

1

0,63

0,79

-

-

-

-

-

-

3

0,50

0,63

0,82

-

-

-

-

10

0,41

0,50

0,65

0,79

0,91

-

-

-

20

0,36

0,45

0,57

0,71

0,82

-

-

-

ЗО

0,35

0,42

0,54

0,66

0,77

0,94

-

-

50

0,32

0,37

0,49

0,60

0,69

0,84

0,97

-

100

0,28

0,33

0,42

0,52

0,58

0,73

0,84

0,94

де ks - коефіцієнт фільтрації екрана, м/добу;

ДБН В.2.4 - 1-99 С. 105

Додаток С

(рекомендований)

Схеми регулювання водорозподілу

Таблиця C.I

Спосіб поливу

Тип і конструкція во-

Рекомендована схема

доводів

регулювання

Постійна внутрішньогосподарська мережа

Полив дощувальними машинами:

незалежно від уклону

напірні трубопроводи

в напірних трубопроводах

уклони перевищують критичні

самонапірні трубопро-

в напірних трубопроводах, по ниж-

води

ньому б'єфу на трубопроводах

Середньоуклонні поверхні землі по

канали

каскадне регулювання по ниж-

трасі каналу менше ніж 0,001

ньому б'єфу або змішане регулю-

вання

Полив затопленням на рисових систе-

канали

каскадне регулювання по ниж-

мах

ньому б'єфу

Міжгосподарська мережа

Полив дощувальними машинами і зато-

пленням на рисових системах:

середні уклони поверхні землі по

канали

каскадне регулювання (по нижньо-

трасі каналу менше ніж 0,001

му б'єфу, змішане регулювання,

підтримування постійних пере-

падів)

середні уклони поверхні землі по

канали

каскадне регулювання з перетіка-

трасі каналу менше ніж 0,002

ючими б'єфами

Уклони менші за критичні

канали

по верхньому б'єфу

Середні уклони поверхні землі понад

канали

по верхньому б'єфу

0,002

ДБН В.2.4 - 1-99 С. 106

Додаток Т

(рекомендований)

Верхня межа допустимого вмісту солей

Таблиця T.I - Верхня межа допустимого вмісту солей у грунті залежно від типу засолення, %, на суху наважку (за даними аналізу водної витяжки 1:5)

Тип засолення

Параметри

хлоридний

сульфат-но-хлоридний

хлоридно-сульфатний

сульфатний

хлоридно-содовий та содово-хлориднчй

сульфатно-содовий та содово-сульфатний

сульфатно-хлоридно-гідрокарбо-натний

Загальний вміст солей (густий залишок)

0,150

0,200

0,4 (0,6)

0,6(1,2)

0,200

0,250

0,400

Сума токсичних солей

0,100

0,120

0,250

0,300

0,150

0,250

0,300

Токсичний сульфат-іон

0,020

0,040

0,110

0,140

0,007

0,100

Хлор-іон

0,030

0,030

0,030

0,030

0,020

-

0,030

Рухливий натрій-іон

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

0,046

Гідрокарбонат-іон

0,080

0,080

0,080

0,080

0,100

0,100

0,100

рН в суспензії 1:2,5

8,300

8,300

8,300

8,300

8,500

8,500

8,500

Поглинутий натрій

У високогумусних та малогумусних грунтах верхня межа не повинна перевищувати

відповідно 10% і 5% суми катонів

Примітка 1. Цифри без дужок відповідають вмісту гіпсу в грунтах не більше ніж 0,5%, у дужках - понад 0,5%.

Примітка 2. Вміст солей не повінен перевищувати величини будь-якого з наведених показників.