ДБН В.2.4-1-99. . Мелиоративные системы и сооружения


ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 97

Додаток К

(рекомендований)

Коефіцієнти шорсткості п каналів та природних водотоків

Таблиця К.1

Витрати води в

каналі, м3/с

Коефіцієнт шорсткості n зрошувальних каналів

у земляному руслі

у зв’язних і піщаних

грунтах

у гравелисто-галькових

грунтах

Понад 25

Від 1 до 25

Менше 1

Канали постійної мережі періодичної дії

Зрошувачі

0,0200

0,0225

0,0250

0,0275

0,0300

0,0225

0,0250

-

-

-

Примітка 1. Для каналів водозбірно-скидної мережі значення коефіцієнта шорсткості збіль-

шується на 10% порівняно ізззначенням того ж коефіцієнта для зрошувальних каналів і

округлюється до найближчого, прийнятого в таблиці значення.

Примітка 2. Для каналів, будівництво яких ведеться підривним способом, значення коефіцієнта шорсткості збільшується на 10-20% залежно від розмірів прийнятої доробки перерізів каналу.

Таблиця К.2

Характеристика поверхні ложа каналу

Коефіцієнт шорсткості n

каналів у скелі

Добре обробллена поверхня

Грубо оброблена поверхня без виступів

Те саме, з виступами

0,020-0,025

0,030-0,035

0,040-0,045

Таблиця К.3

Облицювання

Коефіцієнт шорсткості n каналів з

облицюванням

Бетонне добре оброблене

Бетонне грубе

Збірні залізобетонні лотки

Покриття з асфальто-бітумних матеріалів

Обдерноване русло

0,012-0,014

0,015-0,017

0,012-0,015

0,013-0,016

0,030-0,050

Таблиця К.4

Характеристика русла

Коєфіцієнт

шорсткості

n

природних

водотоків

Характеристика русла

Коєфіцієнт

шорсткості

n

природних

водотоків

Природне русло в сприятливих

умовах ( чисте, пряме, незасміче-

не, земляне, з вільною течією)

Те саме, з камінням

Періодичні потоки (великі й малі)

при доброму стані поверхні та

форми ложа

Земляні русла сухих балок у

відносно сприятливих умовах

Русла періодичних водотоків, що

несуть під час паводка значну

кількість наносів, з крупногалько-

вим або вкритим рослинністю ло-

жем; періодичні водотоки, дуже

засмічені й завивисті

Чисте завивисте ложе з невеликою

кількістю вимоїн і обмілин

Те саме, злегка вкрите рослинніс-

тю і з камінням

0,025- 0,033

0,030- 0,040

0,033

0,040

0,050

0,033-0,045

0,035-0,050

Зарослі ділянки річок з дуже повільною течією і

глибокими вимоїнами

Зарослі ділянки річок болотного типу (зарості, купини, у багатьох місцях майже

стояча вода тощо)

Заплави великих та середніх

річок, порівняно розроблені,

вкриті рослинністю ( трава,

чагарники)

Густо зарослі запливи зі

слабкою течією і великими

глибокими вимоїнами

Те саме, з неправильною

косоструминною течією і

великими заводями тощо

Заплави лісисті зі значними

мертвими просторами, міс-

цевими заглибленнями, озе-

рами та ін.

Глухі заплави,суцільні за-

рості(лісові, тайгового типу)

0,050-0,080

0,075-0,150

0,050

0,080

0,100

0,133

0,200

ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 98

Додаток Л

(рекомендований)

Коефіцієнти закладання т укосів каналів і дамб

Таблиця Л.1

Грунт

Коефіцієнт закладання m

укосів каналів

залежно від грунту,

що складає русло

Грунт

Коефіцієнт закладання m

укосів каналів

залежно від грунту,

що складає русло

укоси

укоси

підводні

надводні

підводні

надводні

Скельний

0,00-0,50

0,00-0,25

Пісок дрібний або торф

Напівскельний

0,50-1,00

0,50

потужністю пласта до 0,7 м, що

що підстилається

Галька і гравій з піском

1,25-1,50

1,00

цими грунтами

1,50-2,50

1,00-2,00

Глина, суглинок важкий і

Пісок пилоподібний

3,00-3,50

2,50

середній, торф потужністю пласта до 0,7 м, що підстилається цими грунтами

1,00-1,50

0,50-1,00

Торф із ступенем розкладання до 50%

1,25-1,75

1,25

Суглинок легкий, супісок або торф

потужністю пласта

до 0,7 м, що підстилається цими

грунтами

1,25-2,00

1,00-1,50

Торф із ступенем розкладання понад 50%

1,50-2,00

1,50

Таблиця Л.2

Грунт

Коефіцієнт закладання m

зовнішніх укосів дамб,

каналів, що влаштовують-

ся в насипі або напівнасипі

Грунт

Коефіцієнт закладання m

зовнішніх укосів дамб,

каналів, що влаштовують-

ся в насипі або напівнасипі

Глина, суглинок

важкий і середній

Суглинок легкий

0,75 - 1,00

1,00 - 1,25

Супісок

Пісок

1,00 - 1,50

1,25 - 2,00

Примітка. Перше значення коефіцієнта закладання для каналів з витратою води менше 0,5 м3/с, друге - з витратою води понад 10 м3/с. Коефіцієнти закладання внутрішніх і зовнішніх укосів каналів можуть бути збільшеними порівняно із зазначеними в табоицях, якщо цього

вимагають умови застосування прогресивних методів виконання будівельних робіт.

ДБН В.2.4 - 1- 99 С. 99

Додаток М

(рекомендований)

Гідравлічний розрахунок каналів

M.I При рівномірному русі води в каналах витрата Q, м3 /с, визначається за формулою

, (M.I)

де 5 - площа живого перерізу, м2;

v — швидкість течії води, м/с;

С - коефіцієнт Шезі, м0,5/с;

R - гідравлічний радіус, м;

і - гідравлічний уклон.

Для каналів з гідравлічним радіусом К = 5 м коефіцієнт Шезі слід визначати, як правило, за формулою

, (M.2)

(М.З)

де п - коефіцієнт шорсткості, що визначається за

таблицями К.1-К.4.

Допускається визначати коефіцієнт Шезі за формулою

(М.4)

Для практичних розрахунків значення коефіцієнта Шезі у формулі (M.2) допускається приймати з гідравлічних довідників.

Для наближених розрахунків допускається застосування формули

(М.5)

Для каналів з гідравлічним радіусом R > 5 м коефіцієнт Шезі слід визначати, як і для каналів, що працюють в аналогічних умовах.

M.2 При нерівномірному русі води в каналах потрібно визначати співвідношення побутової hо і критичної dcr глибин, при яких можливі криві підпору або спаду.

Критичну глибину dcr, м, потрібно визначати методом підбору за рівнянням:

(М.б)

де Scr - площа живого перерізу, щo

відповідає критичній глибині, м2,

Вcr - ширина каналу по урізу води при кри

тичній глибині, м,

- коефіцієнт, що вводиться для

врахування кінетичної енергії й

дорівнює 1,1;

Q - витрата води в каналі, м3 /с;

g - прискорення вільного падіння, м/с2.

Критичну глибину dcr, м, для каналів трапецеїдального перерізу потрібно визначати за формулою

, (М.7)

( М.8)

( М.9)

де dcrf - критична глибина в умовному

прямокутному перерізі, ширина по дну

якого дорівнює ширині дна каналу

трапецеїдального перерізу, який

розраховується, м;

  1. ширина трапецеїдального каналу по дну, м',

т- коефіцієнт закладання укосу.

Критичну глибину dcrf, м, в умовному прямокутному руслі потрібно визначати за формулою

( М.10)

де Q - витрата, що дорівнює витраті каналу трапецеїдального перерізу, який розраховується, м3/с;

1,1.

Критичний ухил ісr слід визначати за формулою

( М.11)

де Сcr - коефіцієнт Шезі для каналу з критичною

глибиною dcr,

cr - змочений периметр каналу при критичній

глибині, м.

Решта позначень такі самі, як і в формулі (М.б).

Виходячи з одержаних значень dcr та іск , установлюють значення глибини наповнення та уклону дна каналу.

Близький до критичного режим роботи каналу не допускається.

М.З Параметри каналів з нестаціонарним рухом води при автоматизованому водорозподілі слід визначати з урахуванням динамічних характеристик автоматичних регуляторів і споживачів.

Параметри нестаціонарного руху води потрібно визначати за спеціальними номограмами і графіками з остаточною перевіркою методами чисельного інтегрування системи диференційних рівнянь або наближеними інженерними методами.

ДБН В.2.4 -1-99 С. 100

Додаток Н

(обов'язковий)

Допустимі нерозмиваючі швидкості

Таблиця H.I

Середній

розмір частинок

грунту, мм

Допустима нерозмиваюча

середня швидкість потоку, м/с, для однорідних незв’язних грунтів, якщо вміст в них глинистих частинок становить менше0,1 кг/м3, при глибині потоку, м

Середній

розмір частинок

грунту, мм

Допустима нерозмиваюча середня швидкість потоку, м/с, для однорідних незв’язних грунтів, якщо вміст в них глинистих частинок становить менше 0,1 кг/м3, при глибині потоку, м

0,5

1,0

3,0

5,0

0,5

1,0

3,0

5,0

0,05

0,52

0,55

0,60

0,62

10,00

1,10

1,23

1,42

1,51

0,15

0,36

0,38

0,42

0,44

15,00

1,26

1,42

1,65

1,76

0,25

0,37

0,39

0,41

0,45

20,00

1,37

1,55

1,84

1,96

0,37

0,38

0,41

0,46

0,48

25,00

1,46

1,65

1,93

2,12

0,50

0,41

0,44

0,50

0,52

30,00

1,56

1,76

2,10

2,26

0,75

0,47

0,51

0,57

0,59

40,00

1,68

1,93

2,32

2,50

1,00

0,51

0,55

0,62

0,65

75,00

2,01

2,35

2,89

3,14

2,00

0,64

0,70

0,79

0,83

100,00

2,15

2,54

3,14

3,46

2,50

0,69

0,75

0,86

0,90

150,00

2,35

2,84

3,62

3,96

3,00

0,73

0,80

0,91

0,96

200,00

2,47

3,03

3,92

4,31

5,00

0,87

0,96

1,10

1,17

300,00

2,90

3,32

4,40

4,94

Примітка. В таблицях Н.1-Н.4 величини допустимих нерозмиваючих швидкостей наведено для грунтів, щільність у яких становить 2650 кг/м3 , при коефіцієнті умов роботи Кс = 1 . При іншій щільності грунтів та інших значеннях коефіцієнта умов роботи допустимі нерозмиваючі швидкості визначаються шляхом множення величин, наведених у таблицях Н.1-Н.4, на коефіцієнт, що дорівнює