редакцiя вiд 25.12.2002

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 листопада 1995 р. N 947

Київ

Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду

засобами обліку та регулювання споживання води і

теплової енергії на 1996 - 2007 роки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1657 ( 1657-98-п ) від 19.10.98

N 1957 ( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )

З метою забезпечення економного споживання води та теплової

енергії у побуті Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму поетапного оснащення наявного

житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і

теплової енергії на 1996 - 2007 роки (далі - Програма),

розроблену Державним комітетом по житлово-комунальному

господарству за участю Уряду Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських державних

адміністрацій, Міністерства машинобудування,

військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерства

економіки, Державного комітету у справах містобудування та

архітектури, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно

з Постановами КМ N 1657 ( 1657-98-п ) від 19.10.98, N 1957

( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )

2. Установити, що у 1996 - 2005 роках підлягають

обов'язковому оснащенню засобами обліку та регулювання споживання

води і теплової енергії абонентські вводи багатоповерхових

будинків (п'ять поверхів і вище), а до кінця 2007 року

малоповерхові будинки з одночасним у разі можливості

впровадженням поквартирного обліку. ( Пункт 2 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 1657 ( 1657-98-п ) від

19.10.98, N 1957 ( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )

3. Міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки

Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним

адміністраціям забезпечити виконання Програми та створення служб

монтажу, обслуговування, ремонту засобів обліку та регулювання

споживання води і теплової енергії та контролю за їх

функціонуванням.

4. Покласти на Державний комітет по житлово-комунальному

господарству координацію робіт з виконання Програми і надання

методичної допомоги у вирішенні питань, пов'язаних з виробництвом

і впровадженням засобів обліку та регулювання споживання води і

теплової енергії.

5. Відповідальність за впровадження засобів обліку, теплової

енергії і газу покласти на Уряд Автономної Республіки Крим,

обласні, Київську та Севастопольську міські державні

адміністрації.

6. Міністерству статистики за поданням Державного комітету по

житлово-комунальному господарству у двомісячний термін запровадити

державну статистичну звітність про хід оснащення житлового фонду

засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.

7. Міністерству машинобудування, військово-промислового

комплексу і конверсії разом з Державним комітетом по

житлово-комунальному господарству протягом двох місяців внести

Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розроблення та

освоєння виробництва терморегуляторів і приладів - розподілювачів,

що встановлюються на опалювальних пристроях у квартирах.

8. Контроль за ходом виконання цієї постанови покласти на

Віце-прем'єр міністра України Кінаха А.К.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.35

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 1995 р. N 947

ПРОГРАМА

поетапного оснащення наявного житлового фонду

засобами обліку витрачання та регулювання

споживання води і теплової енергії на 1996-2002 роки

( Термін виконання Програми продовжено до 2002 року згідно з

Постановою КМ N 1657 ( 1657-98-п ) від 19.10.98 )

( Термін виконання Програми продовжено до 2007 року згідно з

Постановою КМ N 1957 ( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )

ВСТУП

Одним з важливих пріоритетів нинішньої економічної політики є

реалізація комплексу питань, покликаних забезпечити якнайшвидше

подолання енергетичної кризи.

Упродовж багатьох років ефективність функціонування

водопровідного і теплового господарств визначалася збільшенням

обсягів виробництва і споживання води та теплової енергії, що не

стимулювало їх економію. В умовах енергетичної кризи і постійного

зростання вартості енергоносіїв економія цих видів ресурсів стала

нагальною проблемою, яка частково може бути розв'язана шляхом

впровадження системи обліку їх споживання. Нині лише промисловим

підприємствам та більшості об'єктів соцкультпобуту питна вода

подається за показниками приладів обліку. В наявному житловому

фонді, де споживається майже 60 відсотків питної води та 41

відсоток теплової енергії, їх облік з використанням відповідних

приладів майже не ведеться.

Існуюча система розрахунків населення за користування водою і

тепловою енергією, в основу якої покладено залежність обсягів

споживання від розміру житлової площі, кількості мешканців

квартири та діаметра трубопроводів, не відображає фактичних витрат

їх у побуті, що значно перевищують санітарно-гігієнічні норми.

Так, фактичне споживання води на одного міського жителя становить

328 л/добу, тоді як у розвинутих країнах цей показник дорівнює

150-240 л/добу.

Штучне заниження тарифів на послуги для населення та значне

їх підвищення для промислових підприємств не стимулює ні

виробників, ні споживачів послуг до економного і раціонального

витрачання води та теплової енергії.

У нинішніх умовах назріла об'єктивна необхідність у розробці

та реалізації програми повсюдного впровадження приладів обліку і

регулювання споживання води та теплової енергії, що передбачено

постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. N 483

( 483-95-п ) "Про впровадження засобів обліку витрачання і

приладів регулювання споживання води та теплової енергії в

побуті".

I. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ

В Україні налічується близько 600 тис. будинків державної та

колективної власності, з них багатоповерхових (5 поверхів і

більше) - 70 тисяч.

Ступінь санітарно-технічного оснащення державного та

колективного житлового фонду України характеризується такими

даними:

холодне водопостачання і каналізацію мають 92,3 відсотка

цього фонду;

гаряче водопостачання - 75,8 відсотка;

центральне опалення - 87,7 відсотка.

Щорічний приріст житлового фонду в середньому дорівнює 1,2

відсотка, або 7460 будинків.

Нині приладами обліку холодної води обладнано тільки 9

відсотків усього житлового фонду, а облік споживання гарячої води

та теплової енергії в житлових будинках майже не ведеться.

Централізованим водопостачанням в Україні забезпечені близько

100 тисяч комунально-побутових і соціально-культурних об'єктів,

мешканці близько 12,8 млн.квартир та індивідуальних житлових

будинків. Всього на побутові потреби використовується 3,7

млрд.куб.метрів води за рік, що становить 44 відсотки загального

відпуску води, 60 відсотків якого споживається населенням.

На опалення наявного житлового фонду в середньому за рік

витрачається 70-75 млн.тонн умовного палива, або 1,3-1,4 тонни на

одного мешканця, що в 1,5 - 2,2 раза більше, ніж у США, Данії та

інших високорозвинутих країнах. При цьому слід враховувати, що в

Україні для вироблення теплової енергії використовується переважно

природний газ (його частка на ці потреби в загальному обсязі

споживання становить 96 відсотків).

За нинішніх умов близько 30 відсотків води втрачається і

використовується нераціонально, що потребує додаткових витрат 1,1

млрд.кВт.год електроенергії щорічно. Непродуктивні витрати

теплової енергії при транспортуванні її від виробника до споживача

в деяких областях становлять до 40 відсотків.

Наведені дані свідчать, що обсяги споживання води і теплової

енергії в житловому фонді України та витрати на їх виробництво

значно перевищують рівень споживання цих видів ресурсів у

розвинутих країнах. Це зумовлює необхідність вжиття відповідних

заходів економії, пріоритетним серед яких є впровадження системи

обліку витрачання та регулювання споживання води та теплової

енергії в побуті.

II. КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕТА ПРОГРАМИ

Програма поетапного оснащення наявного житлового фонду

засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і

теплової енергії (далі - Програма) є складовою частиною державної

енергозберігаючої політики.

Програма базується на таких основних положеннях:

залучення до виконання завдань Програми всіх міністерств,

відомств, органів місцевої державної виконавчої влади, підприємств

і організацій, які мають житловий фонд, незалежно від форм

власності і їх підпорядкованості;

покладення, в основному, на вітчизняні підприємства і

організації функцій забезпечення реалізації Програми необхідними

матеріально-технічними ресурсами (промисловим обладнанням,

засобами обліку і регулювання, трубопровідною арматурою тощо),

науково-дослідними, конструкторськими та проектними розробками,

роботами з монтажу, налагодження і технічного обслуговування

систем обліку і регулювання, нормативно-технічним, правовим та

економічним механізмами;

поступовий перехід до єдиних економічно обгрунтованих тарифів

на воду та теплову енергію для всіх категорій споживачів;

встановлення науково обгрунтованих норм споживання води і

теплової енергії та запровадження диференційованих тарифів за

нормативне і понаднормативне їх використання;

заборона Урядом, починаючи з другого півріччя 1995 року,

введення в експлуатацію житлових будинків, закладів культури,

об'єктів соціально-побутового та виробничого призначення без

оснащення засобами обліку витрачання та регулювання споживання

води і теплової енергії.

Хмельницька 8493 11158 13070 14858 17513

Черкаська 11724 15403 18042 20510 24175

Чернігівська 13059 17158 20097 22846 26929

Чернівецька 9176 12056 14121 16052 18921

м.Київ 8302 10908 12776 14524 17119

м.Севастополь 2741 3602 4219 4796 5653

Разом 488455 641745 751667 854499 1007221

—————————————————————————————————————————————————————————————————

| Завдання щодо впровадження (за роками)

|———————————————————————————————————————————————

Р е г і о н | лічильників гарячої води

|———————————————————————————————————————————————

| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Автономна

Республіка Крим 26256 34006 41473 46363 53785

Області:

Вінницька 7247 9386 11447 12796 14845

Волинська 5678 7354 8969 10027 11632

Дніпропетровська 20237 26210 31966 35734 41455

Донецька 42842 55489 67674 75652 87763

Житомирська 12548 16252 19821 22158 25705

Закарпатська 4085 5290 6452 7213 8367

Запорізька 13163 17048 20792 23243 26964

Івано-Франківська 5776 7482 9124 10200 11833

Київська 10922 14146 17252 19286 22373

Кіровоградська 6205 8036 9801 10956 12710

Луганська 24923 32280 39368 44010 51055

Львівська 14826 19203 23419 26181 30372

Миколаївська 9971 12914 15749 17606 20425

Одеська 17626 22829 27842 31124 36107

Полтавська 9664 12517 15266 17066 19797

Рівненська 5121 6632 8089 9042 10490

Сумська 9410 12188 14865 16617 19277

Тернопільська 4009 5193 6333 7079 8213

Харківська 19470 25218 30755 34381 39885

Херсонська 13565 17569 21427 23953 27788

Хмельницька 5537 7171 8745 9777 11342

Черкаська 7643 9899 12072 13496 15656

Чернігівська 8513 11026 13447 15033 17439

Чернівецька 5982 7747 9449 10563 12254

м.Київ 5412 7010 8549 9557 11087

м.Севастополь 1787 2315 2823 3156 3661

Разом 318416 412407 502969 562268 652278

—————————————————————————————————————————————————————————————————

| Завдання щодо впровадження (за роками)

|———————————————————————————————————————————————

Р е г і о н | Терморегуляторів, приладів-розподілювачів

|———————————————————————————————————————————————

| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Автономна

Республіка Крим 66275 85797 91213 108081 122471

Області:

Вінницька 18292 23680 25175 29831 33802

Волинська 14333 18555 19726 23374 26486

Дніпропетровська 51082 66128 70302 83304 94394

Донецька 108144 139997 148835 176359 199839

Житомирська 31674 41004 43592 51654 58531

Закарпатська 10310 13347 14190 16814 19052

Запорізька 33225 43012 45727 54184 61397

Івано-Франківська 14581 18876 20068 23779 26945

Київська 27569 35690 37943 44959 50945

Кіровоградська 15662 20275 21555 25541 28941

Луганська 62911 81441 86583 102595 116254

Львівська 37425 48448 51507 61032 69157

Миколаївська 25168 32581 34638 41044 46508

Одеська 44492 57597 61233 72557 82217

Полтавська 24395 31580 33574 39783 45080

Рівненська 12926 16733 17790 21079 23886

Сумська 23754 30751 32692 38738 43895

Тернопільська 10120 13101 13928 16504 18701

Харківська 49147 63624 67640 80149 90820

Херсонська 34241 44327 47125 55840 63274

Хмельницька 13975 18092 19234 22791 25825

Черкаська 19292 24974 26551 31461 35649

Чернігівська 21489 27819 29575 35044 39710

Чернівецька 15099 19547 20780 24623 27902

м.Київ 13661 17685 18801 22278 25244

м.Севастополь 4511 5840 6208 7356 8336

Разом 803756 1040499 1106183 1310754 1485261

Таблиця N 3

Потреба в засобах обліку витрачання та регулювання