ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сеотифікації та інформатики і Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держстандарту України

ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 30 грудня 1996 р. №587

3ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ 3498-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система сертифікації УкрСЕПРО

Бланки документів. Форма та опис

Система сертификации УкрСЕПРО

БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ

Форма й описание Certification system for Ukrainian certification of products

DOCUMENT FORMS Form and description

Чинний від 1997-01-01

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ісце поправки

Надруковано

Повинно бути

Додаток А, пункти А.1 , А. 2, А.З, А. 4

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України)

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України (Держстандарт України)

(ІПС № 5-2000) c.35

Попр (БіС 4-2000.c.22)Изм. 1 (2-2003 с.47)Попр. к изм.1 (7-2003, с.41)

1ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює загальні положення та вимоги до бланків сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання державної Системи сертифікації УкрСЕПРО (далі —Система), додатків до них (далі — документи) та копій цих документів.

Вимоги цього стандарту обов'язкові для всіх членів та учасників Системи.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі правові та нормативні документи: ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни І визначення ДСТУ 3413—96 Система сертифікації УкрСЕПРО, Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3417—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується ГОСТ 2.301—68 ЕСКД. ФорматьІ

Правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджені спільним наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 р. № 98, Служби безпеки України від 15 листопада 1993 р. № 118, Міністерства внутрішніх справ від 24 листопада 1993 р. № 740, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 січня 1994 р. №8/217.

3ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використовуються терміни та визначення згідно з ДСТУ 2462.

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Документи в Системі видаються відповідно до вимог ДСТУ 3413 та ДСТУ 3417 на підставі рішення акредитованого (уповноваженого) органу з сертифікації юридичним та фізичним особам, які заявили продукцію на сертифікацію (далі — заявники).

4.2 Документи повинні оформлюватись органами з сертифікації на бланках за встанов леними формами (додаток А).

4.3 Копії документів, що видаються заявникам, оформляються на бланках установленного зразка (додаток Б).

Копії виготовляються тільки з оригіналів документів і тільки на підставі задокументованої інформації реєстру органу з сертифікації, що видав оригінал.

4.4Бланки документів та їх копій е документами суворої звітності і виготовляються з друкарською нумерацією відповідно до «Правил виготовлення бланків цінних паперів і доку ментів суворого обліку».

5 ОПИС

5.1Бланки документів повинні виготовлюватись на аркушах формату А4 згідно з ГОСТ 2.301 спеціального паперу з водяними знаками і захисними волокнами, які змінюють свій колір під дією ультрафіолетового випромінювання.

5.2Бланки документів та їх копій повинні мати 12 ступенів захисту від підробки, в тому числі:

  • фарби, що світяться лише в ультрафіолетовому спектрі;
  • мікрошрифти, що не можуть бути сприйняті будь-якими способами ксерокопіювання;
  • оригінальні смуги та заставки орнаментів національної символіки, які використовують ся лише у поліграфії цінних паперів;
  • резетку посередині документа, яка виконується шляхом нашарування різних за малюнком та насиченістю растрів блакитного і жовтого кольорів;
  • вибір таких кольорових тонів, які не заважають головному тексту документа, але значно ускладнюють можливість підробки;
  • обрамлення, що характеризується спеціальною рамкою з захисними елементами, переплетенням тонких ліній у позитивному і негативному зображеннях, а також гільоширни-ми сітками з перемінним кроком жовтого та блакитного кольорів;
  • спеціальну сітку, кольорову рамку з рельєфним написом «Держстандарт» на звороті бланків.

5.3Бланки документів та їх копій повинні мати кольорову гаму відповідно до кольорової гами державного прапору України. Обрамлення бланків повинно мати більш насичений тон.

Колір рамки бланків сертифікатів відповідності: форми 1 — блакитний; форми 2 — зелений; форми 3 — рожевий, бланки свідоцтв про визнання мають рамку світло-коричневого кольору, бланки копій—жовтого.

5.4 Для бланків документів та їх копій повинна бути забезпечена можливість занесення текстової інформації із застосуванням комп'ютерної техніки.

5.5 Конкретні вимоги художньо-графічного та кольорового рішення бланків документів та їх копій визначаються в договорі з фабрикою Держзнаку України на їх виготовлення.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Зворотний бік форми 1

1. Виданий на підставі:

- випробувань, що проведені випробувальною(ними) лабораторією(ями)

Назва акредитованої випробувальної лабораторії (АВЛ), адреса

Номер протоколу випробувань, дата його затвердження

Реєстраційний номер АВЛ у Реєстрі Системи УкрСЕПРО

- обстеження виробництва

№ акту обстеженій, дата реєстрації

- атестації виробництва

№ атестата, дата реєстрації, термін дії

- сертифікації системи якості

№ сертифіката, дата реєстрації, термін дії

2. Маркування продукції здійснюється знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься накожний виріб відповідно до вимог.

позначення нормативного документа на продукцію

Місце знаходження знака відповідності.

опис місця знаходження знака на прооукції

3. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність продукції вимогам нормативних документів, наведених у цьому сертифікаті. За умови порушення вимог сертифікат може бути анульований рішенням органу з сертифікації або Держстандарту України.

Печатка

A.2 БЛАНК СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

(форма 2)

Зворотний бік форми 2

1.Виданий на підставі:

- випробувань, що проведені вііпробувальною(ними) лабораторією(ями)

Назва акредитованої випробувальної лабораторії (АВЛ), адреса

Номер протоколу випробувань, дата його затвердження

Реєстраційний номер АВЛ у Реєстрі Системи УкрСЕПРО

- обстеження виробництва _____________________________________________________________

№ акту обстеження, дата ресстрації

- атестації виробництва ________________________________________________________________

№ атестата, дата реєстрації, термін дії

- сертифікації системи якості ___________________________________________________________

№ сертифіката, дато реєстрації, термін дП

2. Маркування продукції здійснюється знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься накожний виріб відповідно до вимог _______________________________________________________

позначення нормативною документа на продукцію

Місце знаходження знака відповідності___________________________________________________

oпиc місця знаходження знака на продукції

3. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність продукції вимогам нормативних документів, наведених у цьому сертифікаті. За умови порушення вимог сертифікат може бути анульований рішенням органу з сертифікації або Держстандарту України.

Печатка

А.3 БЛАНК СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

(форма 3)

Зворотний бік форми 3

1.Виданий на підставі:

- випробувань, що проведені випробувальною(ними) лабораторією(ями)

Назва акредитованої випробувальної лабораторії (АВЛ), адреса

Номер протоколу випробувань, дата його затвердження

Реєстраційний номер АВЛ у Реєстрі Системи УкрСЕПРО

- обстеження виробництва ___________________________________________________________________

№ акту обстеження, дата реєстрації

- атестації виробництва ______________________________________________________________________

№ атестата, дата реєстрації, термін дії

- сертифікації системи якості__________________________________________________________________

№ сертифіката, дата реєстрації, термін дії

2. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність продукції вимогам нормативних документів, наведених у цьому сертифікаті. За умови порушення вимог сертифікат може бути анульований рішенням органу з сертифікації або Держстандарту України.

Печатка

A.4 ФОРМА БЛАНКА СВІДОЦТВА ПРО ВИЗНАННЯ

A. 5 ФОРМА БЛАНКА ДОДАТКА

ДОДАТОК

№ 000000 до Сертифіката відповідності

№.

від «»19 р.

ДОДАТОК Б (обов'язковий)

Форма бланка копії

КОПІЯ

Зображення бланка документа оригіналу

КОПІЯ

Ключові слова: система сертифікації УкрСЕПРО, бланки документів