ЗАТВЕРДЖЕНО

Державний комітет зв'язку Укра??ни

наказ (розпорядження)

вiд____________№_____

ЛИСТОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ЦИФРОВІ

Норми на параметри основного цифрового каналу

і цифрових трактів первинної мережі зв'язку України

КНД 45-074-97

Директор УНДIЗ М.М.Стародуб

Керівник розробки, начальник вiддiлу В.I.Борисович

стандартизацiї і сертифікації

Начальник наукового відділу № 2 М.Л.Бiрюков

Начальник лабораторії № 22 В.А.Конофольский

Старший науковий співробітник Л.А.Крапив’янська

Інженер О.В.Пікуля

УЗГОДЖЕНО

Начальник Управління стандартизації,

сертифікації та нормативів

Державного комітету зв'язку Укра??ни

__________________В.І.Вознюк

"___"______________199___р

КЕРIВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ЦИФРОВІ

Норми на параметри основного цифрового каналу

і цифрових трактів первинної мережі зв'язку України

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

1998

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Українським науково-дослiдним iнститутом зв'язку

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом (розпорядженням)

Державного комітету зв'язку України ?? 76 вiд 06.05.98

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Розробники: В.І.Борисович, М.Л.Бірюков, В.А.Конофольский, Л.А.Крапив’янська, О.В.Пікуля

ЗМІСТ

1

Галузь використання.............................................

2

Нормативні посилання...........................................

3

Позначення та скорочення.......................................

4

Визначення......................................................

5

Основні положення..............................................

6

Загальні характеристики цифрових каналів і трактів..............

7

Норми на показники помилок основного цифрового каналу і цифрових трактів......................................

8

Норми на показники фазового дрижання та дрейфу фази.........

9

Методика вимірювань параметрів якості цифрових каналів і трактів......................................

Додаток А Критерії визначення стану готовності і

неготовності .....................................................

Додаток Б Параметри, які використовуються для оцінки відповідності оперативним нормам ..............................

Додаток В Перелік апаратури для вимірювання цифрових каналів та трактів ................................................

.

КЕРIВНИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ЦИФРОВІ

Норми на параметри основного цифрового каналу

і цифрових трактів первинної мережі зв'язкуУкраїни

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЦИФРОВЫЕ

Нормы на параметры основного цифрового канала

и цифровых трактов первичной сети связи Украины

Чинний від 01.10.98

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей нормативний документ розповсюджується на системи передавання цифрові та визначає норми на основн?? цифров?? канали (ОЦК) ?? цифров?? тракти, як?? утворюються і використовуються на пров??дникових, оптичних, рад??орелейних та супутникових л??н??ях первинно?? мереж?? Єдино?? Нац??онально?? Системи Зв’язку (ЄНСЗ) Укра??ни, а також на в??домчих та приватних цифрових мережах зв’язку, як?? розташован?? на територ???? кра??ни.

Ці норми призначені для використання під час експлуатації цифрових каналів та трактів і при введенні їх до експлуатації, а також для визначення вимог до показник??в якості цифрових систем передавання, окремих тип??в цифрового обладнання зв’язку, як?? п??длягають розробц??.

Наведен?? норми м??стять вимоги до як??сних параметрів ОЦК ?? цифрових тракт??в, як?? утворен?? на ном??нальних ланцюгах первинно?? мереж?? Укра??ни системами передавання (СП) плез??охронно?? та синхронно?? цифрових ??єрарх??й, що базуються на принципах ??мпульсно-кодово?? модуляц????, та методики вим??рювань цих параметрів. Норми д??йсн?? ?? для мереж з асинхронним способом передавання ??нформац????, як?? використовують в якост?? ф??зичного шару плез??охронну або синхронну цифрову ??єрарх??ю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на так?? нормативні документи:

- ДСТУ 2 615-94 Зв’язок цифровий та системи передавання цифров??. терм??ни та визначення;

- ДСТУ 3 256-95 Системи передавання волоконно-оптичні. Терміни та визначення;

- ГОСТ 26 886-86 "Стыки цифровых каналов передачи и групповых трактов первичной сети ЕАСС. Основные параметры";

- Рекомендац??ї МСЕ-Е: G.652, G.653, G.654, G.702, G.703, G.704, G.707, G.742, G.745, G.751, G.754, G.783, G.810, G.81s, G.821, G.823, G.825, G.826, G.921, G.957, G.958, M.2 100, M.2 101, M.2 110, M.2 120, O.151, O.152, О.161, О.162, O.171.

3 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

ВК

-

власний контроль

ЄНСЗ

-

єдина національна система зв’язку

МПЧI

-

максимальна помилка часового iнтервалу

MCE-Е

-

мiжнародний союз електрозв'язку по телефон????

OI

-

одиничний iнтервал

ПВ

-

підлягає вивченню

ОЦК

-

основний цифровий канал

ПВП

-

псевдовипадкова послiдовнiсть iмпульсiв

ПЦІ

-

плез??охронна цифрова ієрарх??я

СП

-

система передавання

СЦІ

-

синхронна цифрова iєрархiя

УЕЦД

-

умовна еталонна цифрова дiлянка

ЦТ

-

цифровий тракт

AIS (alarm indication signal)

-

сигнал iндикацiї аварійного стану

АMI (alternation mark inversion)

-

бiполярний код або код з чергуванням полярностi iмпульсiв

AU (administrative unit)

-

адмiнiстративний блок

ВВЕ (background block error)

-

блок з фоновими помилками

ВЕ (block error)

-

блок з помилками

BER (bit error ratio)

-

коефiцiєнт помилок по бiтах

BBER (background block error)

-

коефiцiєнт помилок по блоках

ВIР (bit interleaved parіty)

-

перевiрка парностi чергуючих бiтiв

CMI (coding mark inversion)

-

дворiвневий код з iнверсiєю посилок

CRC (cyclic redundance check)

-

циклічна перевiрка надмiрностi

ES (errored second)

-

секунда з помилками

ESR (errored second ratio)

-

коефiцiєнт помилок по секундах з помилками

FAS (frame alignment signal)

-

цикловий синхросигнал

HP (High order parh)

-

тракт вищого рiвня

HDB3 (High density bipolar of оrder 3)

-

бiполярний код високої щiльностi 3-го порядку

HRZ (non-return to zero)

-

л??н??йний код скрембльований згiдно з Рекомендацiєю МСЕ-Е G.707

LED (light-emitting diode)

-

світловипромінювальний діод

LOF (loss of frame)

-

загублення циклу

LOM (loss of multiframe)

-

загублення надциклу

LOP (loss of pointer)

-

загублення покажчика

LOS (loss of signal)

-

загублення сигналу

LP (low order parh)

-

тракт нижчого рiвня

MLM (multi longitudinal mode)

-

лазерний діод багатомодовий

MS (multiplex section)

-

секцiя мультиплексування

RMS (root-mean-square)

-

максимальна ефективна ширина спектра

RDI (remote defect indication)

-

iндикацiя дефекту вiддаленого кiнця

REI (remote error indication)

-

iндикацiя помилки вiддаленого кiнця

SLM (single longitudinal mode)

-

лазерний діод одномодовий

STM-N (synchronous transport

module )

-

синхронний транспортний модуль

N-ого рiвня

SES (severely errored second)

-

сильно уражена помилками секунда

SESR (severely errored second

ratio)

-

коефiцiєнт помилок по секундах, які сильно уражені помилками

VC (virtual container)

-

вiртуальний контейнер

4 ВИЗНАЧЕННЯ

4.1 первинна цифрова мережа зв’язку (digital primary telecommunication network) - сукупність типових фізичних ланцюгів, типових каналів передавання та мережних трактів, які розташовані на визначеній території і утворені на базі мережних вузлів, мережних станцій, прикінцевого обладнання первинної мережі та ліній передавання, які їх з’єднують. Уся ця сукупність технічних та програмних засобів зв’язку забезпечує передавання, приймання та розподіл цифрової інформації.

4.2 Цифрова магістральна первинна мережа (digital routing primary network) - частина первинної мережі, яка забезпечує з’єднання між собою цифрових каналів і мережних трактів різних внутрішньозонових первинних мереж на території країни.

4.3 Цифрова внутрішньозонова первинна мережа (digital regional primary network) - частина первинної мережі, яка забезпечує з’єднання між собою цифрових каналів та трактів передавання різних місцевих первинних мереж однієї зони нумерації телефонної мережі.

4.4 Цифрова місцева первинна мережа (digital local primary network) - частина первинної мережі, яка обмежена територією міста з передмістям або сільського району.

4.5 Цифрова лінія передавання (transmission digital line) - сукупність лінійних трактів цифрових систем передавання та (або) типових фізичних ланцюгів, які мають спільні лінійні споруди, обладнання для їх обслуговування та однакове середовище розповсюдження в межах дії засобів обслуговування.

Примітка 1. Лінії передавання надається назва в залежності:

- від первинної мережі, до якої вона належить, наприклад, магістральна, внутрішньозонова, місцева;

- від середовища розповсюдження, наприклад, кабельна, волоконно-оптична, радіорелейна, супутникова.

Примітка 2. Лінія передавання, яка складається з послідовного з’єднання різних за середовищем розповсюдження ліній передавання, має назву комбінованої.

4.6 цифровий мережний вузол (digital network node) - комплекс технічних та програмних засобів, які забезпечують утворення та перерозподіл цифрових каналів, мережних трактів, а також надання їх вторинним мережам і окремим користувачам.

Примітка 1. Мережному вузлу в залежності від типу первинної мережі, до якої він належить, надають назву: магістральний, внутрішньозоновий, місцевий .

Примітка 2. Мережному вузлу в залежності від виду виконуємих функцій надають назву: мережний вузол перемикання, мережний вузол виділення.

4.7 Цифровий лінійний тракт (digital line path) - комплекс технічних засобів системи цифрового передавання, що забезпечує передавання цифрових сигналів електрозв’язку зі швидкістю, відповідно до даної системи передавання.

4.8 Цифровий груповий тракт (digital group path) - комплекс технічних засобів системи цифрового передавання, який призначений для передавання цифрових сигналів електрозв’язку нормалізованого числа цифрових каналів зі швидкістю передавання, характерних для даного групового тракту.

Примітка. Груповому тракту надають назву залежно від нормалізованого числа каналів: первинний, вторинний, третинний або N-груповий тракт.

4.9 Цифровий мережний тракт (network digital path) - типовий цифровий груповий тракт або кілька послідовно з’єднаних типових цифрових групових трактів.

Примітка 1. Цифровому мережному тракту надають назву залежно від цифрового групового тракту, на базі якого він створений: первинний, вторинний, третинний або N-й груповий тракт.

Примітка 2. У цифрових мережних трактах апаратура утворення трактів не використовується, тому різниці між цифровими мережними та груповими трактами немає.