Нормативний документ про охорону праці

Міністерства зв'язку України

УЗГОДЖЕНО

Генеральний директор

УОЕЗ "Укртелеком"

Г.Г.Бутенко

14.12.1996 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Мінзв'язку України

від 15.01.97 № 5

В Д О П 5.2.00.5.07-97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ РОБОТІ У ПРИМІЩЕННЯХ

З МОЖЛИВОЮ НАЯВНІСТЮ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГАЗІВ

Київ

1. Загальні положення

1.1. Типова інструкція з охорони праці при роботі у приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись при проведенні робіт на підприємствах зв'язку у приміщеннях з можливою загазованістю такими газами як: метан, пропан, бутан, водень, хладон-22, вуглекислий газ, сірководень.

1.2. Типова інструкція є обв'язковою для всіх підприємств зв'язку незалежно від організаційно-правової структури, форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв'язку наказом власника підприємства.

1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв'язку може розроблювати відповідну інструкцію, якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при роботі на підприємстві у приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів.

Вимоги такої інструкції не можуть суперечити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4. Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція видається під розпис всім, хто виконує роботи у приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів. Працівник повинен постійно мати при собі інструкцію під час роботи у приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів.

1.5. За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. Потенційно небезпечними приміщеннями з точки зору загазованості вищевказаними газами є: приміщення вводу кабелів, кабельні колодязі, колектори, тунелі метрополітену.

1.7. Загазованість приміщення небезпечними газами несе дві головні небезпеки для людини: вибухову небезпечність і шкідливі впливи на здоров'я і життя (задуха, наркотичні сп'яніння та інш.).

2. Головні фактори небезпеки в загазованих приміщеннях

2.1. Вибухову небезпечність визначають гази групи вуглеводів: метан, пропан, бутан, водень, сірководень.

2.2. Головні фізичні властивості вуглеводів:

Таблиця

Газ

Густина при нормальних умовах, кг/м3

Межі вибухово-небезпечних концентрацій сумішей, %

Температура спалаху, 0С

Водень, H2

0,09

4 - 75

410

Метан, CH4

0,72

5 - 15

645

Пропан, C3 H8

2

2 - 9,5

496

Бутан, C4 H10

2,7

1,8 - 8,4

475

2.3. Небезпеку для здоров'я несуть гази: метан, пропан, бутан, водень, вуглекислий газ, сірководень, хладон-22. Особливо небезпечні ті, що мають густину більшу ніж повітря (пропан, бутан, вуглекислий газ, сірководень, хладон-22) і тому збираються у нижніх шарах повітря приміщень.

2.4. Невеликі концентрації всіх вищевказаних газів викликають у людини кисневий голод, задуху, наркотичні впливи. При великій загазованості людина може померти.

2.5. Додатковий негативний вплив хладона-22 пов'язаний з тим, що незалежно від його концентрації при температурах, які перевищують 4000С, він розкладається з утворенням високотоксичних речовин.

2.6. Поява в приміщеннях таких вибухонебезпечних газів, як метан, пропан, бутан, пов'язана з такими факторами: природний, натікання з негерметичних газопроводів, використання штучних газів (пропан, бутан) для опалення та інших промислових потреб.

Поява в приміщеннях таких газів, як водень, вуглекислий газ, хладон-22, пов'язана з їх використанням самим персоналом при виконанні спеціальних робіт: вимірювальних, технологічних і таке інше.

Поява в приміщеннях сірководню пов'язана з процесом гниття.

3. Обов'язкові вимоги до персоналу, що працює у приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів

3.1. До роботи в приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів допускаються працівники не молодші 18 років, які пройшли навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки з позитивним результатом та із записом в посвідченні про перевірку знань і про допуск до роботи з газом в балонах, течошукачами, індикаторами газів.

3.2. Особи, що працюють в приміщеннях з можливою загазованістю небезпечними газами, повинні знати заходи надання першої допомоги потерпілим від негативних впливів небезпечних газів і керуватися вказівками по безпечним методам праці, що викладені в таких документах:

- Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення, 1996 р.;

- Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях, 1996 р.;

- Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, 1994 р.;

- Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція з охорони праці при роботі у приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів.

4. Визначення наявності небезпечних газів.

4.1. Присутність і концентрація вибухонебезпечних газів в приміщеннях підприємств зв'язку визначається такими газовими індикаторами:

- ІВП (індикатор вибухонебезпечності переносний) - на метан, пропан, бутан;

- ПГФ2М (переносний газоаналізатор Файнберга) - на метан, пропан,

бутан;

- СВК-3М1 (сигналізатор вибухонебезпечної концентрації) - на метан,

пропан, бутан, водень.

4.2. Присутність і концентрація вуглекислого газу визначається шахтним інтерферометром ШІ-10.

4.3. Присутність і концентрація хладона-22 та сірководню визначається такими течошукачами:

- ГТШ-6 (галоїдний течошукач);

- БГТШ-7 (батарейний галоїдний течошукач).

4.4. Присутність газів, що використовуються в газовому господарстві, може бути також визначена за характерним запахом етилмеркаптана, що використовується як одоризант.

4.5. Взяття проб повітря на присутність метану і водню проводиться із верхніх шарів повітря приміщень, а на присутність вуглекислого газу, бутану, пропану, хладону-22, сірководню - із нижніх шарів.

Індикація присутності вуглекислого газу і хладону-22 проводиться тільки після встановлення факту відсутності вибухонебезпечних газів.

5. Вимоги безпеки перед початком робіт.

5.1. При відсутності засобів безперервного контролю загазованості приміщень з можливою наявністю небезпечних газів контроль наявності і концентрації цих газів проводиться не рідше одного разу на добу для приміщень, де роботи проводяться регулярно, і перед початком роботи для приміщень, де роботи проводяться періодично.

5.2. Контроль повинні проводити особи, які спеціально призначені для цього розпорядженням по підприємству, з використанням при цьому приладів, що перелічені у розділі 4.

5.3. Результати контролю фіксуються в журналі за формою, що подається у Додатку.

5.4. При виявленні в приміщенні вибухонебезпечних газів (метан, пропан, бутан, водень) особи, які проводять роботи, повинні негайно викликати аварійну службу газового господарства і довести цей факт до відома керівництва підприємством і особи, що відповідає за пожежну безпеку.

5.5. Роботи в приміщенні допускається почати після зупинення натікання газу і проведення вентилювання приміщення. Допустимий рівень концентрації вибухонебезпечних газів не повинен перевищувати значення 1%.

5.6. Перед початком конкретної роботи з виконавцями проводиться цільовий інструктаж керівником структурного підрозділу (цеху, ділянки тощо) підприємства.

6. Вимоги безпеки під час роботи

6.1. Загальною умовою безпечного проведення робіт є належна їх організація з призначенням відповідальних за проведення кожної роботи, відповідальних за стан контрольних приладів і використання засобів індивідуального захисту.

6.2. При проведенні робіт по локалізації пошкоджень з використанням індикаторних газів необхідно додержуватися таких правил:

6.2.1. Концентрація водневої суміші в балоні не повинна перевищувати 4%.

6.2.2. При роботі з хладоном-22:

- користуватись захисними окулярами і бавовняними рукавицями;

- при необхідності виконання робіт з відкритим вогнем роботи проводити при умові використання протигазу, а при роботах у кабельних колодязях - із забезпеченням інтенсивної вентиляції.

6.3. При проведенні вимірювальних і технологічних робіт з використанням вуглекислого газу необхідне забезпечення інтенсивної вентиляції.

7. Вимоги безпеки після закінчення робіт.

7.1. Перевірити функціонування вентиляційної системи.

7.2. При використанні балонів з газами (повітря, воднева суміш, вуглекислий газ, хладон) перевірити надійність закриття вентилів і забезпечити перенесення балонів у приміщення постійного зберігання.

8. При роботі у приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- починати роботу до перевірки загазованості приміщення вибухонебезпечними газами;

- проводити роботи по індикації хладону-22 і вуглекислого газу до встановлення факту відсутності в приміщенні вибухонебезпечних газів (метан, пропан, бутан, водень);

- палити, вмикати електронагрівальні прилади, користуватися відкритим вогнем при роботі з хладоном-22;

- використовувати газові балони, що не пройшли огляду і не мають тавра про останній огляд, а також такі, термін чергового огляду яких вже пройшов.

9. Дії в аварійних ситуаціях

9.1. При роботі в приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів можливі такі аварійні ситуації:

- поява загазованості вибухонебезпечними газами;

- обмороження вуглекислим газом чи хладоном-22 персоналу, що проводить технологічні роботи.

9.2. Кожний працівник, який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу і подати команду "Стоп!".

9.3. Команду "Стоп!", подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати всі працівники, які почули її.

9.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт.

9.5. При появі загазованості вибухонебезпечними газами необхідно:

- вжити всі заходи, що попереджають можливість вибуху, відключити електроприлади, що не мають вибухонебезпечного виконання;

- почати пошук джерела натікання газу;

- організувати вентиляцію загазованого приміщення усіма можливими засобами;

- викликати аварійну службу газового господарства.

9.6. При обмороженні вуглекислим газом чи хладоном-22 робітника, що проводить роботи, необхідно:

- обережно розтерти відморожену ділянку шкіри ватним тампоном чи серветкою до появи почервоніння шкіри;

- обтерти шкіру спиртом;

- зробити пов'язку з чистого бинта.

9.7. В усіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надавати потерпілому першу медичну допомогу.

9.8. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не пов'язаних безпосередньо з роботами в приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно плану ліквідації аварій.

Додаток

Ж У Р Н А Л

перевірки наявності небезпечних газів у

підприємствах зв’язку

Характер перевірки (періодична, повторна, перед початком робіт

у приміщенні)

Дата перевірки

Результати перевірки (наявність,

тип газу, концентрація)

Прийняті заходи, оповіщення аварійної служби газового госп-ва, результати перевірки наявності газу в інших приміщеннях

Посада і прізвище перевіряючого

Підпис