ВБН В.2.3-218-186-2004. БН В.2.3-218-186-2004. Сооружения транспорта. Дорожная одежда нежесткого типа


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

ДОРОЖНІЙ ОДЯГ НЕЖОРСТКОГО ТИПУ

ВБН В.2.3-218-186-2004

Київ

УКРАВТОДОР

2004

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Транспортною академією України (ТАУ), Національним транспортним університетом (НТУ), Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (ХНАДУ), Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ)

РОЗРОБНИКИ: В. Савенко, д-р техн. наук (керівник розробки), О. Василевич, В. Мозговий, д-р техн. наук, І. Гамеляк, канд. техн. наук, О. Бесараб, канд. техн. наук, О. Прудкий – ТАУ(НТУ); І. Кіяшко, канд. техн. наук, В. Плевако, д-р техн. наук, Є. Прусенко, канд. техн. наук, М. Стороженко, канд. техн. наук, В. Філіппов, д-р техн. наук, В. Ряпухін, канд. техн. наук, – ХНАДУ; С. Головко, канд. техн. наук, Г. Малєванський, канд. техн. наук, – ДерждорНДІ

 1. ПОГОДЖЕНО: Держбудом України лист від 20 жовтня 2004 р. № 5/11-1894
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Укравтодору від 15 жовтня 2004 р. № 756 і надано чинності з 01 січня 2005 р.
 3. НА ЗАМІНУ ВСН 46-83/ Минтрансстрой СССР

ЗМІСТ

1Загальні положення5

2Конструювання дорожнього одягу нежорсткого типу та земляного полотна7

2.1Задачі і принципи конструювання7

2.2Конструювання покриттів і основ капітальних дорожніх одягів10

2.3Конструювання покриттів і основ полегшених і перехідних дорожніх одягів нежорсткого типу11

2.4Конструювання шарів додаткової основи12

2.5Заходи щодо підвищення міцності робочого шару земляного полотна14

2.6Врахування регіональних особливостей15

2.7Регулювання водно-теплового режиму при конструюванні дорожнього одягу16

2.8Конструювання підсилення та розширення дорожнього одягу17

3Розрахунок дорожнього одягу нежорсткого типу на міцність22

3.1Загальні положення22

3.2Загальна процедура розрахунків за критеріями граничного стану25

3.3Розрахункові навантаження та інтенсивність руху26

3.4Розрахунок дорожніх одягів за допустимим пружним прогином30

3.5Розрахунок за умовою зсувостійкості земляного полотна та шарів із малозв'язних матеріалів34

3.6Розрахунок монолітних шарів на розтяг при згині38

3.7Особливості розрахунку підсилення дорожнього одягу44

3.8Особливості розрахунку асфальтобетонних шарів армованих синтетичними матеріалами47

4Забезпечення морозостійкості конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу і земляного полотна47

5Проектування системи осушення дорожнього одягу нежорсткого типу та земляного полотна51

5.1Загальні положення51

5.2Конструкції дренажних споруд56

5.3Розрахунок дренуючого шару, що працює за методом поглинання60

5.4Розрахунок дренуючого шару, що працює за методом осушення61

5.5Особливості проектування дренажу доріг, що підлягають реконструкції64

Додаток А Перелік номативних документів, на які є посилання у даних Нормах66

Додаток Б Терміни та визначення67

Додаток В Дорожньо-кліматичне районування України за умовами проектування дорожніх одягів68

Додаток Г Теплофізичні характеристики матеріалів і грунтів73

Додаток Д Розрахункові характеристики грунту робочого шару земляного полотна74

Додаток Е Міцнісні та деформаційні характеристики матеріалів конструктивних шарів дорожнього одягу82

Додаток Ж Розрахункові навантаження. Параметри для визначення розрахункового сумарного числа прикладення навантаження за термін служби дорожнього одягу90

Додаток И Розрахунок надійності конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу95

Додаток К Методика визначення розрахункових характеристик для армованого асфальтобетону102

Додаток Л Приклади розрахунку104

Додаток М Методи експериментального визначення деформаційних і міцнісних характеристик матеріалів і грунтів121

Додаток Н Вимоги щодо оцінки міцності і деформативності дорожнього одягу нежорсткого типу137

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту.Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН В.2.3-218-186-2004Вводяться на замінуВСН 46-83/ Минтрансстрой СССР

Ці Норми встановлюють вимоги і рекомендації до конструювання, розрахунку та оцінки технічного стану дорожнього одягу нежорсткого типу та використовуються при проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг загального користування, при розробленні нормативних документів, технічної документації і відповідного програмного забезпечення.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для виконання суб'єктами господарської діяльності, що входять до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України "Укравтодор".

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах, наведені у додатку А.

Терміни, що використані у даних Нормах, та визначення їх понять наведені у додатку Б.

1ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. В залежності від строку служби та рівня надійності дорожній одяг нежорсткого типу поділяють на три типи: капітальний, полегшений та перехідний. При виборі типу дорожнього одягу виходять із інтенсивності руху, складу транспортного потоку, вимог безпеки, комфортності руху, природних умов та техніко-економічних розрахунків.
 2. Типи дорожніх одягів нежорсткого типу, основні матеріали покриттів і область їх використання наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Категорія дороги

Класифікація дороги

Конструкція дорожнього одягу нежорсткого типу

Тип

Матеріал покриття

Іа, Іб, II

Державна магістральна

Капітальний

Асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий І марки; щебенево-мастиковий асфальтобетон

Іб, II, III

Державна регіональна

Капітальний

Асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий І або II марки; щебенево-мастиковий асфальтобетон

II, III

Місцева територіальна

Капітальний

Асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий І або II марки, тонкошарові органо-мінеральні покриття

III

Місцева територіальна

Полегшений

Асфальтобетон гарячий щільний дрібнозернистий II марки; холодний асфальтобетон І марки; тонкошарові органо-мінеральні покриття, кам'яний матеріал, оброблений органічним в'яжучим

IV

Місцева районна

Полегшений

Асфальтобетон гарячий дрібнозернистий II марки; асфальтобетон гарячий пористий або високо пористий з поверхневою обробкою; кам'яний матеріал, оброблений в'яжучим методом змішування в установці або методом просочування чи змішування на дорозі

IV, V

Місцева районна

Перехідний

Кам'яний матеріал, оброблений органічним в'яжучим в установці або способом просочення; фракційний кам'яний матеріал

 1. Дорожній одяг нежорсткого типу проектують з урахуванням надійності – ймовірності безвідмовної роботи конструкції протягом наміченого строку експлуатації до капітального ремонту. Кількісним показником надійності є рівень надійності, що являє собою частку довжини (чи площі на смугах накату) ділянок без пошкоджень і деформацій, пов'язаних з втратою міцності конструкцій в загальній довжині ділянки дороги, яка розглядається.
 2. Конструкція дорожнього одягу нежорсткого типу, його загальна товщина, товщини окремих шарів і матеріал покриття повинні забезпечувати шорсткість і стабільну в часі рівність поверхні, а також міцність і морозостійкість всієї конструкції, – які відповідають внормованим показникам.
 3. При конструюванні дорожнього одягу нежорсткого типу належить визначати оптимальні дорожньо-будівельні матеріали і призначати раціональне розміщення шарів у комплексі із земляним полотном.
 4. Товщину шару дорожнього одягу нежорсткого типу призначають з урахуванням процесу формування стійкої структури шару і його сполучення з існуючою конструкцією. Найменші товщини шарів потрібно призначати не меншими за величину, наведену у 3.2.4.
 5. Покриття дорожнього одягу нежорсткого типу забезпечує необхідну рівність та шорсткість згідно з внормованими показниками, залежно від типу конструкції одягу. Покриття повинне протистояти накопиченню залишкових деформацій зсуву влітку й зберігати суцільність при прогині навесні та восени, а також при розтягу від охолодження в осінньо-зимовий період. Для тривалого збереження шорсткості матеріал покриття повинен бути стійким до стирання.
 6. Основа дорожнього одягу нежорсткого типу забезпечує зменшення прогину покриття від навантаження транспортних засобів, а також розподіляє напруження на ґрунт земляного полотна до припустимих значень. Основа повинна мати міцність, необхідну для виконання цих функцій протягом усього терміну служби.
 7. Дорожній одяг нежорсткого типу повинен забезпечувати внормовану морозостійкість, залежно від типу конструкції одягу, та мати необхідні дренувальні властивості. У місцях зі складними ґрунтово-гідрологічними умовами повинні бути передбачені спеціальні заходи згідно з ДБН В.2.3-4.

1.10Дорожній одяг нежорсткого типу у зоні перехрещень доріг, на узбіччях, на підходах до перехрещень із залізницями, на автостоянках, на зупинках громадського транспорту і на підходах до них необхідно розраховувати як на повторну дію короткочасного навантаження, так і на дію статичного навантаження тривалістю 600 секунд.

Асфальтобетонні покриття дорожніх одягів нежорсткого типу на дорогах Iа, Іб та II категорій згідно з ДБН В.2.3-4 додатково розраховують на температурну тріщиностійкість та зсувостійкість.

 1. Дорожній одяг нежорсткого типу укріплених смуг (крайових смуг узбіччя) рекомендується влаштовувати ідентичним дорожньому одягу основної проїжджої частини. Решту конструкції узбіччя призначають залежно від ґрунту земляного полотна, річної кількості опадів, інтенсивності й характеру руху.
 2. Розділювальну смугу сполучають з проїжджою частиною влаштуванням укріплених смуг на розділювальній смузі. Дорожній одяг укріплених смуг (крайових смуг розділювальної смуги) рекомендується влаштовувати ідентичним дорожньому одягу основної проїжджої частини. Іншу частину розділювальної смуги доцільно укріплювати засівом трав, посадкою чагарнику заввишки понад (суцільною або у вигляді поперечних смуг-куліс), із розташуванням на відстані понад від крайки проїжджої частини.
 3. На посадкових майданчиках зупинок транспорту загального користування, майданчиках відпочинку, велосипедних і пішохідних доріжках доцільно влаштовувати покриття з дрібношорсткою поверхнею (піщаних асфальтобетонних сумішей з використанням подрібненого піску або відсіву).

2КОНСТРУЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НЕЖОРСТКОГО ТИПУ ТА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

2.1Задачі і принципи конструювання

 1. Проектування дорожнього одягу нежорсткого типу являє собою єдиний процес конструювання й розрахунку дорожньої конструкції (системи дорожній одяг плюс робочий шар земляного полотна) на міцність, морозостійкість і осушення з техніко-економічним обґрунтуванням варіантів з метою вибору найбільш економічного за даних умов.
 2. Задачі конструювання дорожнього одягу нежорсткого типу:
 • вибір типу покриття;
 • призначення кількості конструктивних шарів основи (додаткової основи;
 • розміщення шарів у конструкції і попереднє призначення їх товщин;
 • попередня оцінка необхідності призначення додаткових морозозахисних заходів з урахуванням дорожньо-кліматичної зони, типу ґрунту робочого шару земляного полотна та схеми зволоження робочого шару на різних ділянках;
 • попередня оцінка необхідності призначення заходів для осушення конструкції, а також для підвищенню тріщиностійкості конструкції;
 • оцінка доцільності зміцнення чи поліпшення верхньої частини робочого шару земляного полотна;

2.1.3При конструюванні дорожнього одягу нежорсткого типу необхідно керуватися наступними принципами:

а)тип дорожнього одягу та вид покриття, конструкція дорожнього одягу в цілому повинні задовольняти транспортно-експлуатаційні вимоги, які ставляться до дороги певної категорії з очікуваним у перспективі складом й інтенсивністю руху, з урахуванням зміни інтенсивності протягом заданих міжремонтних термінів і передбачуваних умов ремонту й утримання;

б)конструкція одягу може бути прийнята типовою чи розроблена індивідуально для кожної ділянки або ряду ділянок дороги, що характеризуються подібними природними умовами (грунт робочого шару земляного полотна, умови його зволоження, клімат, забезпеченість місцевими дорожньо-будівельними матеріалами і т. ін.) з однаковими розрахунковими навантаженнями. При виборі конструкції дорожнього одягу для даних умов перевагу варто віддавати перевіреній на практиці в даних умовах типовій конструкції;

в)у районах, недостатньо забезпечених стандартними кам'яними матеріалами, допускається (при відповідному обґрунтуванні) застосовувати місцеві кам'яні матеріали, побічні продукти промисловості та ґрунти, властивості яких можуть бути поліпшені шляхом їх обробки в'яжучими матеріалами (цемент, бітум, вапно, активні золи віднесення і т. ін.) Одночасно треба прагнути до створення конструкції по можливості найменш матеріалоємної;