ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання;

ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення;

ДБН 360-92* Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень;

ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків та споруд. Покриття будівель і споруд;

СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий";

СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания";

СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания";

СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий";

СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";

СНиП 2.11.01-85* "Складские здания";

СНиП II-44-78 "Тоннели железнодорожные и автодорожные";

СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";

СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение";

СНиП II-35-76 "Котельные установки";

ПУЭ-86. "Правила устройства электроустановок";

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";

СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

17.3. Вимоги щодо якості робіт

Оцінка протипожежного стану об'єктів повинна визначити відповідність приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництв тощо вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також достатність та відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Виконані роботи оформляються висновком, який уміщує:

найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер ліцензії;

найменування замовника робіт;

найменування об'єкта проведення робіт та його адресу;

характеристику об'єкта та його існуючий протипожежний стан;

аналіз існуючих інженерно-технічних протипожежних систем (зовнішніх і внутрішніх) та їх стан;

аналіз достатності та ефективності організаційних та технічних заходів щодо пожежної безпеки, запроваджених адміністрацією на об'єкті;

аналіз відповідності (невідповідності) об'єкта протипожежним вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки (території, будівель, приміщень, споруд, інженерного обладнання, засобів протипожежного захисту тощо);

перелік протипожежних заходів, які потрібно впровадити на об'єкті для приведення його в пожежобезпечний стан;

аналіз протипожежних заходів капітального характеру, виконання яких можливе тільки в умовах реконструкції або капітального ремонту об'єкта, а також тих, що неможливо виконати за умовами існуючих конструктивних, об'ємно-планувальних рішень на об'єкті.

Висновок підписується керівником суб'єкта господарювання та спеціалістом (спеціалістами), що безпосередньо здійснював оцінку протипожежного стану об'єкта, і засвідчується печаткою. Висновки готуються у трьох примірниках. Один примірник висновку надається керівнику суб'єкта господарювання (замовнику послуги), другий - до органу державного пожежного нагляду (за територіальністю), третій - зберігається у суб'єкта господарювання (виконавця послуги).

 

Заступник
директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України 

 
 
 
О. Б. Іванченко 

Начальник управління
нормативно-технічної роботи та
ліцензування Держпожбезпеки
МНС України 

 
 
 
О. О. Євсеєнко 
 

Додаток 1
до пункту 1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і до пункту 1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ____________________________________________________________________________
                                              (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 
____________________________________________________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної особи, 
                                                                                         ким і коли виданий) 
____________________________________________________________________________________
                           (поштовий індекс, місцезнаходження юридичної або місце проживання фізичної особи)   

__________________
              (телефон) 

________________
(факс) 

_________________________
(адреса електронної пошти) 

організаційно-правова форма ___________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи -
платника податків ____________________________________________________________________

банківські реквізити ___________________________________________________________________
                                                                                  (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку) 

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності ________________________
                                                                                                                                           (найменування виду господарської діяльності) 

з таких робіт та послуг: ________________________________________________________________

З ліцензійними умовами провадження вказаного виду господарської діяльності та порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть дану діяльність на підставі ліцензії: N
з/п 

Найменування 

Місцезнаходження 

Тел. Факс 

Назва видів робіт та послуг  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  До заяви додаються документи, зазначені в описі. 

___________________________________
             (керівник суб'єкта господарювання) 

________________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ ____ р.

М. П.  

Заступник
директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України 

 
 
 
О. Б. Іванченко 

Начальник управління
нормативно-технічної роботи та
ліцензування Держпожбезпеки
МНС України 

 
 
 
О. О. Євсеєнко 
 

Додаток 2
до пункту 1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і до пункту 1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам ДОВІДКА
про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження заявленого виду господарської діяльності

_____________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
(вид робіт та послуг протипожежного призначення)

1. Відомості про наявність адміністративних, виробничих, складських приміщень, лабораторій тощо  N
з/п 

Місцезнаходження приміщення 

Призначення приміщення  

Дата та номер дозволу на початок роботи, атестата акредитації тощо, назва органу, що його видав 2. Відомості про наявність власної оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання N
з/п 

Найменування оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання 

Кількість 

Рік виготовлення 

Нормативний строк роботи 

Технічний стан 

Дата тех. обстеження (повірки) та назва організації, що його проводила  3. Відомості про наявність спеціалістів N
з/п 

Керівник/
виконавець робіт 

Посада 

Прізвище,
ім'я та по батькові 

Освіта
(який і коли закінчив навчальний заклад, спеціальність) 

Стаж роботи за цим напрямком діяльності 

Кваліфікаційні розряди _________________________________
(керівник суб'єкта господарювання)  

_________________
(підпис)  

_______________________
(прізвище, ініціали)  

"___" ____________ ____ р.

М. П.

Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та у довідці про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, перевірив та ______________________________________
                                                                   (вказати, підтверджую чи не підтверджую достовірність та причини непідтвердження)  

_________________________________
(посада особи, яка здійснювала перевірку)  

_________________
(підпис)  

_______________________
(прізвище, ініціали)  

"___" ____________ ____ р.

М. П.  

Примітка. 

Приміщення, обладнання та фахівці вказуються окремо, за кожним заявленим видом послуг та робіт протипожежного призначення.   

Заступник
директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України 

 
 
 
О. Б. Іванченко 

Начальник управління
нормативно-технічної роботи та
ліцензування Держпожбезпеки
МНС України 

 
 
 
О. О. Євсеєнко  

Додаток 3
до пункту 1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і до пункту 1.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам Опис
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії), про переоформлення та видачу дубліката ліцензії

_____________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200_ р. N __________ N
з/п  

Найменування документа  

Кількість аркушів у документі  

Ким завірено документ 

Відмітка посадової особи органу ліцензування про наявність документа ____________________________________
(керівник суб'єкта господарювання) 

_______________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище, ініціали) 

Прийняв документи в кількості ___________________________________________________ аркушів
                                                                                                                            (цифрами і літерами) 

"___" ____________ ____ р. 

____________________________________
(посада особи, яка прийняла документи) 

_______________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище, ініціали) 

Другий екземпляр опису отримав

"___" ____________ ____ р. 

____________________________________
(посада представника суб'єкта господарювання) 

_______________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________________
(відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії) 

_______________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище, ініціали відповідальної особи)