ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримання установок пожежної автоматики;

НАПБ Б.07.005-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**";

ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические";

ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические";

ГОСТ 12.3.046-91 "ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования";

ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание";

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации";

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16.09.2003 N 348-НК "Про затвердження Правил проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння";

технічна та експлуатаційна документація на обладнання установок пожежогасіння, що застосовуються (паспорт, сертифікат тощо);

виробнича документація, що оформляється при монтажі установок пожежогасіння, а також документація, що оформлюється при прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів у період експлуатації (ДБН В.2.5-13-98);

регламенти робіт з технічного обслуговування установок пожежогасіння, розроблені для конкретної установки, з урахуванням вимог паспортів на вузли і агрегати та іншої технічної документації.

5.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративне приміщення;

прилади вимірювання сили електричного струму, напруги, опору, параметрів заземлення в електромережах установок (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр тощо);

обладнання для проведення гідро-, пневмовипробувань на міцність та герметичність елементів установок пожежогасіння;

електро-, газозварювальне обладнання;

промислові ваги для контролю кількості вогнегасної речовини;

пристрої для проведення вхідного контролю пожежних сповіщувачів*;

пристрої для перевірки працездатності установки пожежної сигналізації (імітатори тепла та диму)*;

____________
* Обладнання, яке необхідне для виконання робіт з монтажу та технічного обслуговування установок водяного дренчерного, пінного дренчерного, газового, порошкового (крім модульного типу) та аерозольного пожежогасіння.

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування установок пожежогасіння і технічною документацією виробника обладнання, що застосовується.

5.4. Вимоги щодо якості робіт

Роботи з монтажу установок пожежогасіння повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду, та технічної документації підприємств-виробників. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного нагляду.

Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного експертного висновку.

Виконані роботи з монтажу установки пожежогасіння оформлюються актом прийняття виконаних робіт, в якому зазначається:

найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса, площа захищуваних приміщень; 

найменування виду установки пожежогасіння та перелік встановленого обладнання;

найменування органу, що проводив експертизу проектно-кошторисної документації, дата та номер експертного висновку;

найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензій суб'єкта господарювання, що розробив проект, виконавців робіт з монтажу установки пожежогасіння та системи пожежного спостереження;

найменування замовника робіт;

кошторисна та фактична вартість виконаних робіт;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження пульта пожежного спостереження, дата, номер та термін дії договору на спостереження;

найменування приладу - передавача сигналу;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування установки пожежогасіння, номер, термін дії його ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне обслуговування;

результати перевірки;

висновки комісії та оцінка виконаних робіт;

перелік документації, що додається до акта.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками замовника, виконавців робіт з монтажу установки пожежогасіння і системи пожежного спостереження, суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, державного пожежного нагляду і засвідчується печатками.

Роботи з технічного обслуговування установок пожежогасіння повинні здійснюватись відповідно до затверджених регламентів робіт та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування, повинен забезпечити працездатність установки пожежогасіння, своєчасне виконання планових профілактичних робіт, позапланових (у разі надходження повідомлень) робіт з усунення несправностей, заміну обладнання та ремонт установки, що обслуговується.

6. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення з монтажу, технічного обслуговування установок пожежної сигналізації і монтажу, технічного обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі

6.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр;

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати: 

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 3 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 4 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду; 

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го розряду.

6.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации";

ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические";

НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримання установок пожежної автоматики;

ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические";

НАПБ 05.012-91 Технологічна інструкція. Порядок улаштування, монтаж засобів систем оповіщення про пожежу;

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации";

ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

виробнича документація, що оформляється при монтажі установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, а також документація, що оформлюється при прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів у період експлуатації (ДБН В.2.5-13-98);

технічна та експлуатаційна документація на обладнання установок пожежної сигналізації та систем оповіщення, що застосовується (паспорт, сертифікат тощо);

регламенти робіт з технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, розроблені для конкретної установки (системи) з урахуванням вимог паспортів на вузли і агрегати та іншої технічної документації.

6.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративне приміщення;

прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер тощо);

пристрої для проведення вхідного контролю пожежних сповіщувачів;

пристрої для перевірки працездатності установки пожежної сигналізації (імітатори тепла та диму);

електромеханічний та слюсарний інструмент (електродрилі, перфоратори, молотки тощо);

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування установок пожежної сигналізації та/або регламентами робіт з технічного обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі і технічною документацією виробника обладнання, що застосовується.

6.4. Вимоги щодо якості робіт

Роботи з монтажу установок пожежної сигналізації та/або систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі повинні здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду, та технічної документації підприємств-виробників. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного нагляду.

Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного експертного висновку.

Виконані роботи з монтажу установки пожежної сигналізації і системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі оформлюються актом прийняття виконаних робіт, в якому зазначається:

найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса, площа захищуваних приміщень; 

тип установки пожежної сигналізації, перелік та кількість встановленого обладнання;

тип системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;

найменування органу, що проводив експертизу проектно-кошторисної документації, дата та номер експертного висновку;

найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензій суб'єкта господарювання, що розробив проект, виконавців робіт з монтажу установки пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі та системи пожежного спостереження;

найменування замовника робіт;

кошторисна та фактична вартість виконаних робіт;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження пульта пожежного спостереження, дата, номер та термін дії договору на спостереження;

найменування приладу - передавача сигналу;

найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування установки пожежної сигналізації, номер, термін дії його ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне обслуговування;

результати перевірки;

висновки комісії і оцінка виконаних робіт;

перелік документації, що додається до акта.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками замовника, виконавців робіт з монтажу установки пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі і системи пожежного спостереження, суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне спостереження, державного пожежного нагляду та засвідчується печатками.

Роботи з технічного обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі повинні здійснюватись відповідно до затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування та технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що використовується.

Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування, повинен забезпечити працездатність установки пожежної сигналізації (системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі), своєчасне виконання планових профілактичних робіт, позапланових (у разі надходження повідомлень) робіт з усунення несправностей, заміну обладнання та ремонт установки (системи), що обслуговується.

7. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення з монтажу, технічного обслуговування систем протидимного захисту

7.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт: