ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 25 грудня 2007 р. N 326 Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

I. На суб'єктах господарювання всіх ступенів ризику незалежно від галузі, до якої вони відносяться перевіряється:

1. Наявність установчих документів та державна реєстрація.

2. Впровадження та функціонування системи управління охороною праці.

3. Наявність та функціонування служби охорони праці та інших служб технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці).

4. Відповідність проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з охорони праці вимогам чинних нормативно-правових актів, підготовка кадрів, проходження стажування новоприйнятих на роботу працівників, відповідність освіти керівного складу, професійного добору тощо.

5. Наявність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (у випадку відсутності профспілкової організації).

6. Відсоток витрат на охорону праці від суми реалізованої продукції (фонду оплати праці).

7. Наявність у колективному договорі комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці.

8. Правильність і повнота розслідування нещасних випадків. Ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

9. Своєчасність усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, здійснення заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин.

10. Наявність документів дозвільного характеру. Відповідність фактичного стану виробництва умовам дозволу.

11. Проведення ідентифікації та декларування об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності).

12. Наявність ПЛАС (ПЛА), відповідність їх розробки та погодження встановленому порядку, наявність відповідної експертизи, проведення навчань та тренувань персоналу.

13. Забезпеченість працівників суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом.

14. Забезпеченість працівників санітарно-побутовими приміщеннями.

15. Наявність систем контролю технологічних процесів.

16. Наявність необхідної проектної та технічної документації, розроблених спеціальних заходів, паспортів, технологічних карт, схем, регламентів, маршрутів тощо.

17. Додержання вимог правил безпеки, нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій тощо.

18. Дотримання передбачених технологічними регламентами та інструкціями безпечних параметрів процесу виробництва.

19. Відповідність технологічного обладнання та трубопроводів правилам безпеки та правильність їх експлуатації.

20. Наявність висновків експертизи про відповідність обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні.

21. Наявність паспортів (сертифікатів) на обладнання, машини, механізми, устаткування та інструмент.

22. Порядок прийому до експлуатації після монтажу і капітального ремонту технологічного обладнання.

23. Наявність і стан контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інших засобів проти аварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва.

24. Відповідність електрообладнання класу приміщення, де воно експлуатується.

25. Наявність блискавкозахисту будівель, споруд та обладнання, а також захисту обладнання, резервуарів та трубопроводів від статичної електрики.

26. Відповідність вимогам безпеки виконання вогневих та газонебезпечних робіт.

II. При здійсненні гірничого нагляду на суб'єктах господарювання всіх ступенів ризику додатково перевіряються:

1. Повнота вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних, інженерно-геологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва.

2. Своєчасність та правильність введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин.

3. Правильність ведення робіт з дослідно-промислової експлуатації та розробки родовищ корисних копалин, відповідність цих робіт проектній документації.

4. Повнота видобування оцінених запасів корисних копалин і супутніх компонентів, що знаходяться у них.

5. Додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованість і своєчасність їх списання.

6. Дотримання встановленого порядку ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимог із забезпечення охорони надр, а при консервації - також вимог, що забезпечують збереження гірничих виробок (свердловин) на час консервації.

7. Дотримання щорічних планів гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної та нерудної промисловості, планів робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості, з розробки гідромінеральних ресурсів та прісних вод, а також встановлених нормативів втрат корисних копалин при їхньому видобутку й переробці.

8. Виконання вимог з охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленні кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин.