Відповідальний виконавець ___________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток И

(обов'язковий)

Форма

Календарний графік виконання робіт по об'єкту


Обсяг робіт

Затрати

ТривалістьЧисель-­


Найменування робіт

одиниця виміру

кіль­кість

праці, людино-дн.

робіт,

дн.

Кіль­кість змін

Склад бригади

ність працю­ючих в зміну

Роки, кварта­ли, мі­сяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Відповідальний виконавець ________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток К

(обов'язковий)

Форма 1

Акт засвідчення прихованих робіт

Місто _____________________________________ ″___″ _____________ 20_____ р.

( найменування робіт )

виконаних в _________________________________________________________________________

( найменування і місце розміщення об’єкта)


Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації_________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада

представника технічного нагляду замовника ___________________________________________

(прізвище, ініціали, посада )

представника проектної організації (у випадках здійснення авторського нагляду проектною організацією)________________________________________________________________________


(прізвище, ініціали, посада )

провела огляд робіт, виконаних__________________________________________________________________

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про подане нижче:

1. До огляду пред'явлені такі роботи________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування проектної організації, номери креслень і дата їх складання)

  1. При виконанні робіт застосовані ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертифікати або інші документи)


  1. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної документації___

_____________________________________________________________________________________

(за наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені, номери креслень і дата погодження)


5. Дата:

початку робіт ____________________________________________________________________

закінчення робіт__________________________________________________________________

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами і відповідають вимогам щодо їх приймання.

На основі викладеного дозволяється виконання подальших робіт з улаштування (монтажу) ____________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________

(найменування робіт і конструкцій)

Представник

будівельно-монтажної організації _____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Представник

технічного нагляду замовника _____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Представник

проектної організації ____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


ДБН В.2.4-1-99 С. 163

Форма 2

Акт проміжного прийняття відповідальних

конструкцій

Місто ___________________________________ ″ ____″ _____________ 20 ____ р.


_________________________________________________________________________________

(найменування конструкцій)

виконаних в______________________________________________________________________

(найменування і місце розміщення об'єкта)

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації _____________________________________

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника_________________________________________

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

представника проектної організації _________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)


провела огляд конструкцій і перевірку якості робіт, виконаних _________________________

__________________________________________________________________________________

(найменування будівельно-монтажної організації)

і склала цей акт про подане нижче:

  1. Для прийняття пред'явлені такі конструкції ____________________________________

___________________________________________________________________________________

(перелік і стисла характеристика конструкцій)

2. Роботи виконані за проектною документацією________________________________

___________________________________________________________________________________

(найменування проектної організації, № креслень і дата їх складання)


3. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від проектної докумен­тації________________________________________________________________________________


(за наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені, № креслень і дата погодження)

4. Дата: початку робіт ___________________________________________________________

закінчення робіт _________________________________________________________


Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією, стандартами, будівельними нормами, правилами і технічними умовами.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт з улаштування (монтажу)___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування робіт і конструкцій)

Представник

будівельно-монтажної організації _________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Представник

технічного нагляду замовника _________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Представник

проектної організації _________________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Форма 3

Акт про проведення пневматичного випробування напірного трубопроводу на міцність і герметичність

Місто________________ "__"_____________20__р.


Комісія у складі представників:

будівельно-монтажної організації ____________________________________________________

(найменування організації, посада,


прізвище, ініціали)

технічного нагляду замовника ________________________________________________________

(найменування організаці, посада, прізвище, ініціали)

експлуатаційної організації ___________________________________________________________

(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

склала цей акт про проведення пневматичного випробування на міцність і герметичність ділянки напірного трубопроводу ______________________________________________________


(найменування об'єкта та номери

пікетів на його межах)

Довжина трубопроводу ____м, матеріал труб _______, діаметр труб __ мм, матеріал

стиків ______________________________________________________________________________


Величина внутрішнього розрахункового тиску в трубопроводі Рр становить_____МПа

____(кгс/см2)

Для випробування на міцність тиск у трубопроводі був збільшений до_____МПа

_______ (кгс/см2) і підтримувався протягом 30 хвилин. Порушень цілісності трубопроводу не виявлено. Після цього тиск у трубопроводі було знижено до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) і під цим тиском тру­бопровід витримувався протягом 24 годин.

Після закінчення зазначеного терміну в трубопроводі початковий випробний тиск Рn стано­вив 0,03 МПа (0,3 кгс/см ). Цьому тиску відповідає показання підключеного рідинного манометра Рn =_____мм вод.ст. (або в мм гас. ст. - при заповненні манометра гасом).

Час початку випробування____год__хв, початковий барометричний тиск становив ____мм рт. ст. Під цим тиском трубопровід було випробувано протягом __год. Після закін­чення цього терміну було заміряно кінцевий випробний тиск у трубопроводі Pк, який досягав ____мм вод. ст. (____мм гас. ст.). При цьому кінцевий барометричний тиск

становив ____мм рт. ст.

Фактична величина зниження тиску в трубопроводі становить:

_____мм вод. ст., що менше допустимої величини тиску (таблиця 7 СНіП 3.05.04)


Рішення комісії

Трубопровід визнано таким, що витримав пневматичне випробування на міцність і герме­тичність.

Представник

будівельно-монтажної організації __________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Представник

технічного нагляду замовника __________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Представник

експлуатаційної організації __________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


ДБН В.2.4-1-99 С. 167

Форма 4

Акт про проведення приймального гідравлічного випробування напірного трубопроводу на міцність і герметичність

Місто _____________________ "__"_____________20__р.

Комісія у складі представників:

будівельно-монтажної організації _____________________________________________________


(найменування організації, посада,

____________________________________________________________________________________

прізвище, ініціали)

технічного нагляду замовника _______________________________________________________

(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

експлуатаційної організації __________________________________________________________

(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

склала цей акт про проведення приймального гідравлічного випробування на міцність і герме­тичність ділянки напірного трубопроводу________________________________________

(найменування об 'єкта та номери

___________________________________________________________________________________

пікетів на його межах,

____________________________________________________________________________________

довжина трубопроводу, діаметр, матеріал труб і стикових з 'єднань)

Зазначені в робочій документації величини розрахункового внутрішнього тиску трубопроводу, що проходить випробування, Рр становить ____МПа (____кгс/см2) і випробного тиску Рв = ____МПа (____кгс/см2)

Вимірювання тиску під час випробування провадилось технічним манометром класу точності ____з верхньою межею вимірювань _____кгс/см2 . Ціна поділки шкали манометра ____кгс/см2

Манометр був розміщений вище осі трубопроводу на ____м

Для зазначених вище величин внутрішнього розрахункового і випробного тиску трубопроводу, що проходить випробування, показання манометра Рр.м.. і Рв.м повинні бути відповідно:

Допустима витрата підкачаної води згідно з таблицею 6 СНіП 3.05.04 на 1 км трубопроводу стано­вить _____л/хв або у перерахунку на довжину трубопроводу, що проходить випробування, ___________л/хв


Проведения випробування та його результати

Для випробування на міцність тиск у трубопроводі був підвищений до Рв.м. = _____кгс/см2 і підтримувався протягом _____хв., при цьому не допускалось його знижен­ня більше ніж на 1,0 кгс/см2. Після цього тиск було знижено до величини внутрішнього розрахунко­вого манометричного тиску Рр.м. = _____кгс/см2 і проведено огляд вузлів трубопроводу в колодя­зях (камерах); при цьому витікання та розривів не виявлено і трубопровід було допущено для прове­дення подальшого випробування на герметичність.

Для випробування на герметичність тиск у трубопроводі було збільшено до величини ви­пробного тиску на герметичність Р1= Рр.м. +ΔP =_____ кгс/см2, зафіксовано час початку випробу­вання Тn=_____год. _____хв. і початковий рівень води в мірному бачку hn =_____мм.

Випробування трубопроводу здійснювалися у такій послідовності:__________________

_____________________________________________________________________________________

(зазначити послідовність проведення випробування і спостереження за падінням

тиску: чи провадився випуск води з трубопроводу та інші особливості методики випробування)

За час випробування трубопроводу на герметичність тиск у ньому за показанням манометра було знижено до ____кгс/см2, зафіксовано час закінчення випробування Тк =____ год. ____хв. та кінцевий рівень води у мірному бачку hк = ____ мм. Об'єм води, потрібний для відновлення тиску до випробного, визначений за рівнями води в мірному бачку, Q = ____л.

Тривалість випробування трубопроводу на герметичність Т=Тк - Тn =______ хв. Величина витрати води, підкачаної в трубопровід під час випробування, становить

qn = ____л/хв, що менше допустимої витрати.

Рішення комісії

Трубопровід визнано таким, що витримав приймальне випробування на міцність і герме­тичність.

Представник

будівельно-монтажної організації _______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Представник

технічного нагляду замовника ______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Представник

експлуатаційної організації _______________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Форма 5

Акт про проведення приймального гідравлічного випробування безнапірного трубопроводу на герметичність

Місто ________________ "__"______________20__р.

Комісія у складі представників:

будівельно-монтажної організації _____________________________________________________

(найменування організації, посада.

_____________________________________________________________________________________

прізвище, ініціали)

технічного нагляду замовника _________________________________________________________

(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

експлуатаційної організації __________________________________________________________

(найменування організації, посада, прізвище, ініціали)

склала цей акт про проведення приймального гідравлічного випробування на міцність і герме­тичність ділянки безнапірного трубопроводу ____________________________________________

(найменування об'єкта, номери пікетів

_____________________________________________________________________________________

на його межах і діаметр)

Рівень грунтових вод у місці розміщення верхнього колодязя знаходиться на відстані ____м від верху труби в ньому при глибині закладання труб (до верху) _____м .