Примітка. Знаком * позначені добавки, які пластифікують і підвищують міцність.

Таблиця 2

Комплексні добавки до бетонів і будівельних розчинів

Сполучення добавок за призначенням

Приклади сполучення в умовних позначеннях

Суперпластифікатори + пластифікатори II, III, IV груп

СП + (ЛСТ; УПБ)

Суперпластифікатори + пластифікуючі з підвищеним повітроутягуванням

СП + (ЩСПК; ГКЖ-10; ГКЖ-11)

Суперпластифікатори + повітроутягувальні

СП + (СНВ; СДО)

Суперпластифікатори + прискорювачі тверднення

СП + (НК; ННК; ННХК; СН)

Суперпластифікатори + протиморозні

(С-3; 10-03) + (НК; ННК; ННХК; НН)

Пластифікатори II, III, IV груп + пластифікатори, які підвищують міцність

(ЛСТ; УПБ) + (ПДК; ПДКО)

Пластифікатори II, III, IV груп + пластифікуючі з підвищеним повітроутягуванням

(ЛСТ; УПБ) + (ЩСПК; ГКЖ-10; ГКЖ-11)

Пластифікатори II, III, IV груп + повітроутягувальні

(ЛСТ; УПБ) + (СНВ; СДО)

Пластифікатори II, III, IV груп + гідрофобізуючі

(ЛСТ; УПБ) + (ССП; ФЭС-50)

Пластифікуючі з підвищеним повітроутягуванням + повітроутягувальні

ЩСПК + (СНВ; С)

Пластифікатори II, III, IV груп + добавки, які кольматують пори

(ЛСТ; УПБ) + (СА; НЖ; СЖ)

Суперпластифікатори + пластифікатори II, III, IV груп + повітроутягувальні

С-3 + ЛСТ + СНВ

Пластифікатори II, III, IV груп + прискорювачі тверднен­ня

(ЛСТ; УПБ) + (СН; НН; ХК; НК; ННХК)

Пластифікуючі з підвищеним повітроутягуванням + прискорювачі тверднення

ЩСПК + (НК; ННК; ННХК; СН)

Пластифікатори II, III, IV груп + пластифікуючі з підвищеним повітроутягуванням + прискорювачі тверд­нення

(ЛСТ; УПБ) + ЩСПК + СН

Повітроутягувальні + прискорювачі тверднення

СНВ + (СН; НК; НН; ХК)

Пластифікатори II, III, IV груп + протиморозні

(ЛСТ; УПБ) + (П; НК; ННХК; М)

Пластифікуючі з підвищеним повітроутягуванням + протиморозні

ЩСПК + (П; НН; НК; ННК; ННХК)

Повітроутягувальні + протиморозні

СНВ + (НН; НК; ННК; ННХК)

Прискорювачі тверднення + інгібітори корозії сталі

ХК + (СН; ННК) НН + (ТБН; БХН; БХК)

Протиморозні + інгібітори корозії сталі

ХК + (НН; ННК)

Пластифікуючі з підвищеним повітроутягуванням + інгібітори корозії сталі

ЛСТ + СНВ + ННК

Протиморозні + регулятори тверднення

(ННК; НК; ННХК) + М; П + Б (бура, ГОСТ 8429-77) П + Б + Г (гліцерин, ГОСТ 6259-75)

Примітка. У прикладах комплексних добавок застосовується один із компонентів, зазначених дужках

2.4 Застосування хімічних добавок, не наведених в таблицях 1 і 2, і комплексних доба-вок, що поставляються в готовому виді, допускається після проведення необхідних дослід-жень, розробки та погодження нормативно-технічної документації за встановленим порядком.

2.5 Використання добавки здійснюється після перевірки її на основний ефект за таблицею 3, який визначається при її оптимальному дозуванні.

Таблиця 3

Ефект від застосування добавок у бетоні

Вид добавки

Критерій ефективності

Додаткові ефекти

1 Пластифікатори:

1.1 Пластифікатори І групи (суперпластифікатори)

Збільшення рухливості бетонної суміші від П1 до П5 (від 4 см і менше до 25 см) без зменшення міцності в усі строки випробувань

Підвищення міцності бетону, розшаровуваність бетонної суміші, додаткове повітроутягу-вання, збільшення деформаціі усадки та повзучості.

При рівнорухомих бетонних сумішах можливе: підвищення міцності, морозостійкості, водонепроникності, корозійної стійкості бетону

1.2 Пластифікатори II групи

Збільшення рухливості бетонної суміші від П1 до П4 (від 4 см і менше до 20 см) без зменшення міцності бетону у всі строки випробувань, збільшення рухливості розчинної суміші від П4 до П14 (від 1 см до 14 см)

Сповільнення тужавлення бетонної суміші, розшаровува­ність бетонної суміші, додатко-ве повітроутягування, збіль-шення деформації усадки і повзучості.

При рівнорухливих бетонних сумішах підвищення інтенсивності тепловиділень, підвищення морозостійкості та корозійної стійкості бетону

1.3 Пластифікатори III групи

Збільшення рухливості бетонної суміші від П1 до П3 (від 4 см і менше до 15 см) без зменшення міцності бетону у всі строки випробувань, збільшення рухливості розчинної суміші від П4 до П12 (від 1 см до 12 см)

Уповільнення тужавлення бетонної суміші, уповільнення тверднення бетону

Для рівнорухомих бетонних су-мішей підвищення інтенсивно-сті тепловиділень, підвищення корозійної стійкості бетону

1.4 Пластифікатори IV групи

Збільшення рухливості бетон-ної суміші від П1 до П2 (від 4 см і менше до 9 см) без змен-шення міцності у всі строки випробувань, збільшення рухливості розчинної суміші від П4 до П8 (від 1 см до 8 см)

Те саме

2 Стабілізуючі, водоутримуючі та такі, що поліпшують перекачуваність

Показник розчиновідділення бетонної суміші з осіданням конуса 20-22 см не більше 4 %, водовідділення бетонної сумі-ші з осіданням конуса 20-22 см не більше 0,8 %, зниження тиску матеріалу в трубопрово-ді бетононасосу на 20 %

Підвищення однорідності бетону, зниження проникності бетону, збільшення рухливості бетонної суміші, зниження міцності бетону, зниження водовідділення бетонної суміші


Продовження таблиці 3

Вид добавки

Критерій ефективності

Додаткові ефекти

3 Такі, що сповільнюють тужавлення

Збільшення часу втрати рухливості бетонної суміші від початкового значення до 2 см в 2 рази і більше при температурі навколишнього повітря (20 ± 2) °С.

Сповільнення тужавлення в 2 рази і більше при температурі навколишнього повітря (20 ± 2) °С (додатковий спосіб)

Зменшення швидкості тепло-ви­ділення у масивних спору-дах, сповільнення тверднення бетону на ранній стадії, подов-ження строку попередньої вит-римки перед термообробкою.

Збільшення міцності бетону в довготривалі строки тверднен-ня, підвищення густини бетону, сповільнення набирання міцно-сті у ранні строки тверднення, зниження проникності бетону

4 Такі, що прискорюють тужавлення

Прискорення тужавлення на 25 % і більше при температурі навколишнього повітря (20 ± 2) °С

Сповільнення зростання міцно-сті бетону в пізні строки тверд-нен­ня, утворення висолів, ко-розія арматури, підвищення електро­провідності бетонної суміші

5 Кольматуючі пори (ущільнюючі)

Підвищення марки бетону за водонепроникністю на 2 ступені і більше

Зниження міцності бетону, підвищення корозійної стійкості бетону

6 Газоутворюючі:


6.1 Газоутворюючі для важких бетонів

Об'єм газу, що виділяється в ущільненій бетонній суміші, 1,5-3,5 %. Підвищення морозостійкості бетону у 2 рази і більше

Пластифікація бетонної суміші, зниження розшаровуваності бетонної суміші, ущільнення; структури при твердненні бето-ну в замкнутому об'ємі, підви-щення марки бетону за водо-непроникністю, зниження водо-поглинання, неможливість застосування електропрогрівання

6.2 Газоутворюючі для легких бетонів

Потрібний об'єм газу, який утворюється в бетонній суміші за рахунок газоутворення, 15-25 %. Період активності газовиділення 5-30 хв. Відсутність зниження міцності при однаковій середній густині бетону

Підвищення легкоукладальності і зниження розшаровуваності бетонної суміші

7 Повітроутягувальні:


7.1 Повітроутягувальні для важких бетон і в

Повітровміст в ущільненій бетонній суміші 2-5 % (за об'ємом). Підвищення морозостійкості бетону у 2 рази і більше

Пластифікація бетонної суміші, зниження розшаровуваності бетонної суміші, підвищення марки бетону за водонепроник­ністю, зниження міцності бетону, зниження водопоглинання

7.2 Повітроутягувальні для легких бетонів

Потрібний об'єм утягнутого повітря в межах 6-15 % з одер-жанням суцільної структури бетону. Втрата утягнутого по-вітря після 30 хв витримки не більше 25 %. Відсутність зни-ження міцності при однаковій середній густині бетону

Підвищення легкоукладаль-ності і зниження розшарову-ваності бетонної суміші


Продовження таблиці 3

Вид добавки

Критерій ефективності

Додаткові ефекти

8 Піноутворюючі

Об'єм повітря, введеного в бетонну суміш з піною, що раніше приготовлена, у межах 10-25 % з одержанням поризованої структури бетону. Втрата повітря після 30 хв. витримування - 25 % і менше. Відсутність зменшення міцності при однаковій середній щільності бетону

Підвищення легкоукладальності і зниження розшаровуваності бетонної суміші

9 Протиморозні

Забезпечення тверднення бетону та розчину при температурі мінус (15 ± 5) °С з набиранням міцності 30 % і більше від міцності у віці 28 діб нормального тверднення

Підвищення електропровідності бетону, прискорення тужавлення, утворення висолів, можлива корозія арматури

10 Інгібітори корозії сталі

Забезпечення значення струменя пасивації сталі не менше 10 mкА/см2 і потенціалу пасивації сталі не менше мінус 450 mB

Збільшення рухомості бетонної суміші, зниження дифузійної проникності бетону, забезпечення тверднення бетону при негативних температурах, збільшення електропровідності бетону

11 Гідрофобізуючі

Зниження водопоглинання бетону в 1,4-5 раз і більше (через 28 діб тверднення)

Зниження швидкості тепловиділення, сповільнення тужавлення і тверднення бетону, зниження міцності бетону

12 Бактерицидні

Біоцидні розчини та бетони для будинків і споруд

При передозуванні зниження міцності бетону

Примітка. Показники властивостей бетону відносяться до його проектного віку.

2.6 Бетони з добавками застосовуються для виготовлення збірних і монолітних армованих та неармованих виробів і конструкцій з обов'язковим урахуванням галузі застосування згідно з додат­ком 1.

Коротка характеристика добавок наведена в рекомендованому додатку 3 .

2.7 Суперпластифікатори повинні застосовуватися переважно для одержання високорухливих бетонних сумішей, які укладаються в густоармовані конструкції, а також для одержання високо­міцних бетонів на звичайних цементах. Доцільність використання дорогих суперпластифікаторів для економії цементу повинна обґрунтовуватися техніко-економічними розрахунками.

2.8 При будуванні малоармованих монолітних конструкцій та виготовленні збірних і збірно-монолітних виробів і конструкцій може застосовуватися безвібраційне укладання бетонної суміші з суперпластифікаторами, пластифікаторами II, III, IV груп або комплексними добавками на їх основі за умови забезпечення однорідності і міцності бетону в конструкції. Рухливість бетонної суміші при цьому повинна характеризуватися осіданням стандартного конуса, що дорівнює 18 см і більше.

2.9 Для забезпечення збереженості рухливості бетонної і розчинної сумішей в часі повинні вводитись уповільнювачі тужавлення і тверднення, пластифікатори, а також комплексні добавки, які одержуються на їх основі (див. таблиці 1 і 2). Найбільш ефективне застосування комплексних добавок, які поряд з підвищенням збереженості бетонної суміші забезпечують поліпшення інших її властивостей - легкоукладальності, нерозшаровуваності, повітровмісту тощо.

2.10 У бетонах, призначених для монолітних конструкцій, і в розчинах, які тверднуть при мінусових температурах навколишнього середовища без обігрівання, необхідно передбачити засто­сування протиморозних добавок або комплексних добавок на їх основі (див. таблиці 1 і 2).

2.11 Для одержання бетону з потрібними фізико-технічними властивостями у його склад не­обхідно вводити такі добавки:

а) для підвищення міцності - пластифікатори, водоредуційні добавки або прискорювачі тверд­нення, а також комплексні добавки з вищезазначених;

б) для підвищення морозостійкості - пластифікуючі, повітроутягувальні або комплексні добавки на їх основі;

в) для підвищення непроникності - кольматуючі пори, пластифікуючі, повітроутягу-вальні або комплексні добавки на їх основі.

2.12 Для підвищення захисної дії бетону щодо сталевої арматури конструкцій, які призначені для експлуатації в умовах дії агресивних хлоридних та інших середовищ, у склад бетонної суміші слід вводити інгібітори корозії сталі: НН або ННК - для слабоагресивних середовищ; НН + ТБН; НН + (БХН, БХК) - для середньо- і сильноагресивних середовищ.

2.13 Для запобігання появі вицвітів на поверхні бетону в склад бетонної суміші рекомендується вводити пластифікуючі, повітроутягувальні добавки.