„2.10 За вогнестійкістю будівельні конструкції залежно від нормативних граничних станів та межі вогнестійкості поділяють на класи вогнестійкості”.

2.10.1 Основні види граничних станів для конструкцій з вогнестійкості:

- граничний стан за ознакою втрати несучої здатності (умовне позначення R);

- граничний стан за ознакою втрати цілісності (умовне позначення Е);

- граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності (умовне позначення І).

2.10.2 Межа вогнестійкості конструкції визначається часом (у хвилинах) від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з нормативних для даної конструкції граничних станів з вогнестійкості.

Значення межі вогнестійкості будівельних конструкцій визначають шляхом випробувань за ДСТУ Б В. 1.1-4, за стандартами на методи випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій конкретних видів або за розрахунковими методами відповідно до стандартів або методик, узгоджених з центральним органом виконавчої влади з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та центральним органом державного пожежного нагляду. Загальні вимоги до розрахункових методів наведено у додатку В.

2.10.3 Позначення класу вогнестійкості будівельних конструкцій складається з умовних літерних позначень граничних станів і числа, що відповідає нормованій межі вогнестійкості у хвилинах, з ряду 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.”.


Пункт 2.11 викласти у новій редакції:

„2.11 Здатність будівельних конструкцій поширювати вогонь визначається межею поширення вогню.

Будівельні конструкції за межею поширення вогню поділяють на три групи:

М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см);

М1 (М 25 см - для горизонтальних конструкцій; М 40 см - для вертикальних і похилих конструкцій);

М2 (М > 25 см - для горизонтальних конструкцій; М > 40 см - для вертикальних і похилих конструкцій).

Значення межі поширення вогню будівельними конструкціями визначають за методом, наведеним у додатку Г.

Якщо будівельні конструкції складаються тільки з негорючих матеріалів (НГ), то їх відносять до групи М0 без проведення випробувань.”.

Таблиця 4. У верхньому рядку таблиці слова „Мінімальні межі вогнестійкості” та „максимальні межі поширення вогню” викласти в новій редакції: „Мінімальні значення межі вогнестійкості” та „максимальні значення межі поширення вогню” відповідно.

Таблиця 5. У планувальних та конструктивних рішеннях зовнішніх пожежних драбин типу П2 слова: „ширину 0,7 м, а також площадки не рідше ніж через 8 м і поручні” викласти в наступній редакції: „ширину маршів 0,7 м, ширину проступів 0,25 м, а також площадки не рідше ніж через 8 м і поручні висотою 1,2 м”.

Пункт 3.4. Другий абзац викласти в новій редакції:

„У внутрішніх шарах системи зовнішнього облицювання стін будинків можуть використовуватися матеріали груп горючості Г1, Г2 до умовної висоти не більше 26,5 м”.

Пункт 4.8. Доповнити:

- після слів „протипожежних стінах” та „протипожежної стіни” словами у дужках (перегородках) та (перегородки) відповідно;

- другим абзацом наступного змісту: „ Допускається в протипожежних стінах (перегородках) прокладати електропроводку, що не проходить через зазначені вище вентиляційні та димові канали”.

Пункт 4.18. У кінці першого та другого абзаців записати „за винятком випадків, обумовлених НД”.

Пункт 4.19. Вилучити слова „та ущільнення стиків”.

Доповнити другим абзацом наступного змісту: „Сміттєзбиральні камери, стовбур сміттєпроводу обладнуються установками пожежогасіння згідно з вимогами ДБН В.2.2-15 та інших відповідних НД”.

Пункт 4.21. Доповнити новим абзацом наступного змісту:

„У зазначених будинках не допускається застосовувати покрівлі з матеріалів, що належать до груп В3, РП4 (крім матеріалів пароізоляції)”.

Пункт 4.34. В першому та другому абзацах вилучити слова „цокольними” та „цокольним” відповідно.

Пункт 4.39. Після слів „виробничого та складського призначення” записати слова „категорій Г і Д”.

Пункт 4.40. Слова „R 15 або RЕІ 15” викласти в наступній редакції: „R 15 (RЕ 15, RЕІ 15)”.

Пункт 4.42. У другому абзаці після слів „згідно з ПУЕ” поставити кому та записати „ДНАОП 0.00-1.32”, далі за текстом.

Розділ 4„ Обмеження поширення пожежі в будинках”. Доповнити новими пунктами 4.43 та 4.44:

„4.43 Приміщення, які розташовані в цокольних, підвальних, підземних поверхах та призначені для розміщення і прокладання інженерного обладнання будинку, слід відокремлювати від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттям 3-го типу”;

„4.44 Ліфтові шахти, що розміщуються ззовні будинків, допускається огороджувати конструкціями з негорючих матеріалів з ненормованою межею вогнестійкості, якщо конструкції цієї ліфтової шахти не є несучими конструкціями будинку”.

Пункт 5.8. У другому абзаці посилання на „ВСН 59” замінити посиланням на ДБН В.2.5-23.

Пункт 5.13. У підпункті „б” після слів „металевими сходами (або скобами) записати „шириною не менше 0,45 м”, далі за текстом.

Пункт 5.16. Доповнити пункт третім абзацом наступного змісту:

„Двері сходових кліток у відкритому положенні не повинні зменшувати розрахункову ширину сходових площадок та маршів”.

Пункт 5.42. На початку пункту після слів „У сходових клітках” доповнити словами: „та сходах типу С1”, далі за текстом.

Пункт 5.49:

- другий абзац викласти в наступній редакції:

„Ці переходи, як правило, не слід розташовувати у внутрішніх кутах зовнішніх стін будинку. У разі прилягання однієї частини зовнішньої стіни будинку до іншої під кутом менш ніж 120 0 необхідно, щоб відстань по горизонталі від найближчого дверного прорізу в зовнішній повітряній зоні до вершини внутрішнього кута зовнішньої стіни була не менш як 4 м. Зазначену відстань (4 м) може бути зменшено до величини виступу зовнішньої стіни. Дана вимога не розповсюджується на переходи, розташовані у внутрішніх кутах 120 0 і більше, а також на виступ зовнішньої стіни величиною не більше 1,2 м”;

- у кінці останнього абзацу записати нове речення наступного змісту:

„Ширина глухого простінку між дверними прорізами повітряної зони та найближчим вікном приміщення повинна становити не менше 2 м”.

Пункт 6.6. У першому та третьому абзацах після слів „металевих драбинах” записати „шириною не менше 0,45м”.

Пункт 6.12. Перед посиланням на ДБН В.2.2-9 доповнити посиланням на НАПБ Б.01.007, далі за текстом.

Пункт 7.1. Доповнити другим абзацом наступного змісту:

„Сигнали від АУП, АУПС виводять на пульт пожежного спостереження згідно з вимогами 1.1.7 ДБН В.2.5-13”.

Пункт 7.7. Доповнити другим абзацом наступного змісту:

„Сигнал про відчинення шаф пожежних кранів із зазначенням поверху, секції будинку (номера під’їзду), як правило, передається до пожежного посту (диспетчерської)”.


Додаток А.

Доповнити посиланням на:

- ДБН В.2.2-15-2005 „Житлові будинки. Основні положення”;

- ДБН В.2.5-23-2003 „Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення”;

- НАПБ Б.01.007-2004 „Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах”;

- ДНАОП 0.00-1.32-01 „Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”.

Виправити шифри:

- ДСТУ Б В.1.1-4-98 на ДСТУ Б В.1.1-4-98*;

- ДБН 360-92* на ДБН 360-92**;

- НАПБ Б.02.014-98 на НАПБ Б.02.014-2004;

- НАПБ Б.06.004-97 на НАПБ Б.06.004-2005.

Вилучити посилання на „ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования”.

Додаток В, пункт В.1.8. Доповнити у кінці речення словами „з коефіцієнтом надійності, що дорівнює 1”.

Додаток Е, таблиця Е.1:

- у рядку 16 після слів „Висотні житлові будинки” записати у дужках: (з умовною висотою до 73,5 м включно);

- доповнити рядками 18, 19, 20:


Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника)

Нормативний показник

Тип СО

1

2

3

4

5

18. Будинки адміністративні та побутові промислових підприємств, офіси (кількість місць, людей)

до 50

*

50 – 100


*
понад 100*
19. Культові будинки (найбільша місткість зали, людей)

до 300

*

понад 300


*

20. Виставкові центри (площа поверху, м 2)

до 500

*

500 - 3500


*
понад 3500*