Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-459-2006


Примірна інструкція

з охорони праці для пробовідбірника


м. Київ


Узгоджено Затверджено


Національний науково-дослідний Міністерство промислової

інститут охорони праці політики України

Лист №489 Наказ № 476

від «26» 10 2006 p. від «19» 12 2006 р.


ПІ 1.3.10-459-2006


Примірна інструкція

з охорони праці для пробовідбірника


м. Київ


1 Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для пробовідбірника.

Роботи, що виконуються пробовідбірником, повинні проводитися згідно з вимогами цієї інструкції. До складу робіт, що виконуються пробовідбірником, входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п.10, 15, 31, 36, 53, 94 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою пробовідбірник, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Пробовідбірник має постійне робоче місце в лабораторії та зони обслуговування з визначеними точками відбору проб в цехах, дільницях виробництв і на території підприємства.

До складу робіт, що виконуються пробовідбірником, входять:

- відбирання проб шкідливих (у т.ч. надзвичайно небезпечних та високо-небезпечних) хімічних речовин за допомогою пробовідбірників та спеціальних пристроїв;

- відбирання та оброблення проб сировини, напівфабрикатів, готової продукції;

 • пакування проб, оформлення етикеток (написів) до них, забезпечення їх збереження та транспортування;
 • проведення аналізу, обліку відібраних та оброблених проб, оформлення відповідних документів;
 • чищення, миття та зберігання пробовідбірників, посуду, який використовується при відбиранні проб;
 • підготовка і перевірка справності обладнання для відбирання проб та участь у його ремонті і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

 • досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо пробовідбірник відноситься до категорії працівників, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;
 • мають базову загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з

питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного Інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

 1. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.
 2. Пробовідбірник зобов'язаний;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 • вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;
 • користуватися спецодягом та Іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним дого­вором (угодою, трудовим договором);
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • не виконувати роботи , не передбачені завданням;
 • не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7 В процесі роботи на пробовідбірника можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • рухомі частики виробничого устаткування, машин, механізмів;
 • незахищені струмоведучі частини електрообладнання;
 • токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються в технологічних процесах і знаходяться в технологічному устаткуванні та можуть спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, хімічні опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;
 • ураження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;
 • підвищена або знижена температура поверхні устаткування;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищений рівень шуму або вібрації на робочому місці;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищена рухомість повітря в робочій зоні;
 • фізичні та нервово-психічні перенавантаження.

1.8 Пробовідбірнику видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

 • костюм (бавовняний з кислото-захисним просочуванням, сукняний);
 • черевики шкіряні, чоботи гумові;
 • рукавиці комбіновані, рукавички гумові;
 • окуляри захисні.

На зовнішніх роботах додатково видається: куртка бавовняна на утеплювальній прокладці.

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці пробовідбірнику, при необхідності, видається протигаз відповідної марки або респіратор.

При виконанні пробовідбірником робіт певного виду , у т.ч. з підвищеною небезпекою (газонебезпечних, на висоті і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.9 Пробовідбірник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • дбайливо і за призначенням користуватися санІтарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані І чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;
 • палити у спеціально відведених для цього місцях;
 • приймати їжу у відведених для цього місцях;
 • зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.).
 2. У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.
 3. Оглянути (разом із пробовідбірником, якого він змінює, у випадку змінної роботи) робоче місце , переконатися у справній роботі систем вентиляції, належному рівні освітлення, наявності і справності засобів пожежогасіння, засобів колективного захисту. Перевірити: справність обладнання, пристроїв, приладів, інструменту, посуду; наявність необхідних для роботи хімічних реактивів, проточної води (а при її відсутності - достатнього запасу води), нейтралізуючих, знешкоджуючих речовин та стерильних медикаментів в аптечці.
 4. Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. Не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне виконання пробовідбірником поставлених перед ним завдань, до їх усунення.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Відбір проб слід виконувати у відповідності з інструкціями, методичними вказівками і методиками, що розроблені і затверджені на підприємстві з метою забезпечення якісного і безпечного виконання операцій з відбору і аналізу проб з урахуванням конкретних умов, місць (точок) відбору та характеристик речовин, які відбираються.

3.2 Проби летких кислот необхідно відбирати в гумових рукавичках, шерстяному спецодязі і в протигазі з коробкою марки «В». Проби слід відбирати в сулії, які щільно закриваються пробками, кількість кислоти повинна становити не більше 80% об'єму сулії. Необхідно також слідкувати за справністю ніпелів, через які ведеться відбір проб.

3.3 Під час відбору проб кислот і лугів слід оберігати лице, шию, руки від бризок; відбір проб виконувати в захисних окулярах і гумових рукавичках.

Не допускається набирати кислоти і луги и пінетки ротом, з цією метою слід застосовувати гумову грушу.

 1. Склянки з кислотами, лугами і іншими їдкими речовинами слід переносити в спеціальних ящиках (дерев'яних або металевих), викладених азбестом.
 2. Проби концентрованих розчинів кислот (азотної, соляної, оцтової) необхідно зберігати в склянках з притертими пробками.

3.6 Відібрані проби кислот і лугів необхідно збирати роздільно в спеціальний посуд, а після нейтралізації зливати в каналізацію або (у відповідності з місцевими умовами) в інше спеціально відведене місце.

3.7 Пролиті під час відбирання проб кислоти і луги необхідно негайно засипати піском, нейтралізувати і тільки після цього їх прибрати. Пролитий метанол необхідно негайно змити великою кількістю води.

Пролиті надзвичайно і високо-небезпечні рідини необхідно негайно знешкодити, а потім змити водою.

 1. Для відбирання проб легкозаймистих і горючих рідин слід застосовувати пристосування, які виключають іскроутворення в разі ударів.
 2. Проби легкозаймистих і горючих рідин слід доставляти в лабораторію в щільно закритому посуді, який повинен бути поміщений в спеціальний ящик з ручками.
 3. Зберігати проби легкозаймистих і горючих рідин необхідно в товстостінному скляному посуді з щільно закритими пробками. Посуд повинен бути поміщений в спеціальні ящики з кришками, стінки і дно яких повинно бути викладене азбестом.
 4. При випадкових проливах легкозаймистих рідин, місця проливів необхідно засипати піском, забруднений пісок слід зібрати дерев'яним совком (застосування сталевих лопат не допускається) і видалити у відведене для цього місце.
 5. Спецодяг, забруднений легкозаймистими і горючими рідинами або окисниками, необхідно негайно замінити з метою уникнення його спалахування.

3.13 Під час відбору проб розчинів, які містять шкідливі сполуки хлору, слід обов'язково застосовувати відповідні засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, протигаз з коробкою марки «В» і Ін.).

3.14 Під час збирання, розбирання пробовідбірників, їх вузлів і іншого обладнання для відбирання проб, виготовленого із скла, необхідно виконувати наступні заходи безпеки: скляні трубки невеликого діаметра ламати після надрізування їх напилком або спеціальним ножем для різання скла, попередньо захистивши руки рушником; просвердлена пробка, в яку встановляється скляна трубка, не повинна упиратися в долоню, її слід тримати за бокову поверхню; трубку не припустимо сильно стискати, її необхідно тримати якомога ближче до кінця, що вставляється в пробку.

3.15 Знешкодження і видалення залишків речовин із пробовідбірників і посуду необхідно проводити, по можливості, відразу після їх вивільнення. Під час знешкодження і миття необхідно одягати захисні окуляри, гумові рукавички, фартух.

3.16 Про виявлені під час роботи порушення, неполадки, які можуть завадити безпечній роботі або призвести до аварійної ситуації, а також про кожний нещасний випадок пробовідбірник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання долікарської допомоги потерпілому.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.


4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Прибрати місце проведення робіт, відходи знешкодити, зібрати і видалити у відведене для цього місце.
 2. У випадку змінної роботи, підготуватися до здачі зміни та здати зміну у встановленому на підприємстві порядку.
 3. У випадку проведення робіт в лабораторії вимкнути електроустаткування, закрити водяні вентилі, вентилі газових балонів, відключити вентиляційну систему (через 15-20 хв. після закінчення роботи).
 4. Зняти та прибрати у відведене для цього місце спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, що використовувалися в процесі роботи.
 5. Вимити лице і руки теплою водою з милом або прийняти душ.
 6. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце в процесі роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Характерна ознаки можливих аварійних ситуацій в процесі роботи пробовідбірника наступні:

 • розгерметизація пробовідбірного обладнання з проникненням продуктів, що відбираються, (у т.ч. токсичних, вибухопожежонебезпечних і ін.) у виробниче та зовнішнє середовище;
 • розгерметизація устаткування під час відбору проб з викидом назовні шкідливих речовин та попаданням їх на незахищені частини тіла (лице, шию, руки) пробовідбірника;
 • поява джерел запалювання в обладнанні та поза ним;
 • коротке замикання в електрокомунікаціях, електрообладнанні;
 • загоряння обладнання, продуктів відбору проб і ін.