Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-464-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для кислототривника-гумувальника


м. Київ


Узгоджено

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

Лист №489

від" 26 " 10 2006р.


Затверджено

Міністерство промислової

політики України

Наказ № 476

від" 19 " 12 2006 р.


П1 1.3.10-464-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для кислототривника-гумувальника


м. Київ

  1. Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для кислототривника-гумувальника.

Роботи, що виконуються кислототривником-гумувальником, повинні проводитися згідно з вимогами цієї інструкції. До складу робіт, що ним виконуються, входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 15, 19, 36, 45, 53, 88, 91 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою кислототривник-гу му вальни к, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.2 Кислототривник-гумувальник може мати постійне чи непостійне робоче місце в залежності від характеру та виду робіт, які він виконує. До складу робіт, що виконуються кислототривником-гумувальником (на спеціально обладнаних дільницях або в діючих виробництвах) входять наступні:

- підготовка вихідних матеріалів (клеїв, антикорозійних складів і ін.);

- підготовка поверхонь устаткування до нанесення антикорозійних покрить (очищення вручну з застосуваннями щіток, хімічних сполук, з застосуванням піскоструменного апарату, знежирювання і ін);

- дублювання, розкрій гуми та обклеювання поверхонь;

- вулканізація гумового покриття;

- виконання антикорозійних покрить в замкнених просторах, з рештувань і підмостів;

- контроль якості антикорозійних покрить і інші роботи, склад яких залежить від специфіки виробництв підприємства, на якому працює кислототривник-гумувальник.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо кислототривник-гумувальник відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

- мають повну базову або загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.5 Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6 Кислототривник-гумувальник зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

- не виконувати роботи , не передбачені завданням;

- не знаходитися на робочому місці у позаурочний час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

- проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7 В процесі роботи на кислототривника-гумувальника можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, розчинників, які використовуються в процесі приготування клеїв, складів антикорозійних покрить, очищення поверхонь устаткування, знежирювання, виконання антикорозійних покрить та можуть спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, хімічні опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;

- ураження внаслідок утворення займистих і вибухопожежонебезпечних сумішей;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму, вібрації на робочому місці;

- недостатня освітленість робочої зони;

- заряди статичної електрики;

- підвищена вологість повітря робочої зони;

- фізичне та нервово-психічне перенавантаження.

1.8 Кислототривнику-гумувальнику видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- костюм (бавовняний , сукняний);

- черевики шкіряні, чоботи гумові;

- рукавиці брезентові, комбіновані;

- окуляри захисні;

- дерматологічні захисні засоби.

На зовнішніх роботах додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці. Для захисту органів дихання в залежності від умов праці кислототривнику-гумувальнику видається респіратор або протигаз відповідної марки.

1,9 Кислототривник-гумувальник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

- дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

- мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- палити у спеціально відведених для цього місцях;

- приймати їжу у відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.


2 Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1 Отримати завдання від керівника робіт та ознайомитись з проектом виконання робіт, згідно з яким повинна проводитися робота.

2.2 Перевірити справність та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.)

2.3 Перед виконанням робіт з підвищеною небезпекою, які повинні проводитися з оформленням наряду-допуску, переконатися в належному оформленні документації та передбачених в ньому заходах щодо забезпечення безпечної роботи. Пройти цільовий інструктаж.

2.4 Виконати всі заходи, передбачені проектом виконання робіт, нарядом-допуском щодо підготовки до проведення передбаченої завданням роботи (перевірити наявність необхідної сировини, матеріалів, наявність і справність ручного інструменту, механізмів, що повинні застосовуватись, огороджувальних пристроїв, засобів пожежогасіння і ін.)

2.5 Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника і не приступати до роботи до їх усунення, якщо ці порушення унеможливлюють безпечне виконання роботи, передбаченої відповідним проектом виконання робіт, нарядом-допуском.


3 Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1 При виконанні антикорозійних і гумувальних робіт слід чітко дотримуватися послідовності ведення технологічних операцій та заходів безпеки згідно з проектом виконання робіт, а при виконанні робіт в умовах підвищеної небезпеки також згідно з нарядом-допуском.

3.2 При виконанні робіт в замкнених об'ємах (закритих апаратах, закритих металевих резервуарах тощо) з використанням пожежовибухонебезпечних і шкідливих речовин необхідно дотримуватися режиму праці і відпочинку на протязі робочої зміни, періодичність і тривалість яких визначається проектом виконання робіт, нарядом-допуском.

3.3 Під час роботи з пожежовибухонебезпечними матеріалами необхідно виконувати вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, використовувати обладнання, інструмент, спецодяг у відповідному виконанні, які виключають розряди статичної електрики і утворення іскор; не палити і не розводити вогнище ( в зоні радіусом 25 м.), а також не мати при собі сірників, запальничок, металевих предметів, які можуть викликати іскру. Концентрація пожежовибухонебезпечних летких речовин в робочій зоні не повинна перевищувати гранично допустимих вибухонебезпечних концентрацій (ГДВК), що повинно забезпечуватись належною роботою примусової припливно-витяжної вентиляції.

3.4 Абразивно-струменне очищення слід виконувати з застосуванням обгороджувань, які виключають розповсюдження пилу.

3.5 При очищенні поверхні вручну із застосуванням металевих щіток необхідно користуватися респіратором, захисними окулярами і рукавицями.

3.6 Приготування антикорозійних сумішей слід виконувати за технологічними інструкціями та інструкціями про заходи пожежної безпеки, затвердженими у встановленому порядку.

3.7 Під час приготування антикорозійних сумішей не допускається змінювати порядок введення компонентів, а також використовувати матеріали, на застосування яких немає технологічних інструкцій.

3.8 При хімічному очищенні металевих поверхонь сполуками, які містять кислоти, необхідно: працювати в захисних окулярах, гумових рукавичках, гумовому фартусі, гумових чоботях та в спецодязі з кислотостійкої тканини. При розбавленні кислоти водою слід вливати кислоту у воду (а не навпаки) тонким струменем при безперервному розмішуванні.

3.9 Знежирення металевих поверхонь органічними розчинниками, що виконується в приміщенні, слід проводити при працюючій припливно-витяжній вентиляції, а при виконанні цих робіт на відкритому повітрі - працюючи, слід знаходитися з навітряного боку.

Місце, де проводиться знежирення, необхідно огородити і вивісити попереджувальні написи. Не допускається використовувати для знежирення розчинники, які можуть спричинити отруєння (чотирихлористий вуглець, діхлоретан і ін.). В приміщеннях, де виконуються знежирювальні роботи, не допускається працювати з відкритим вогнем або виконувати роботи, що можуть спричинити іскроутворення.

3.10 Для приготування і перенесення клею слід використовувати бачки, виготовлені з алюмінію або оцинкованої жесті. Приготування клею повинно проводитися в приміщеннях з працюючою припливно-витяжною вентиляцією.

3.11 Для перемішування клею слід застосовувати дерев'яні мішалки, а для його переливання - алюмінієві кухлі. Наносити клей необхідно волосяними пензлями, які не мають металевих обідків.

3.12 Розкочувати рулони гуми, промащувати клеєм і розкроювати їх слід на спеціальному столі (верстаті), оббитому алюмінієм чи оцинкованим залізом, металева кромка якого заземлена. Слід використовувати ножі, ролики, щітки з дерев'яними держаками.

При роботі з клеями та розчинниками для захисту рук слід користуватися плівкоутворюючими кремами, які повинні знаходитися на робочому місці.

3.13 Під час обклеювання апарата гумою не допускається зачищати поверхню апарата металевим інструментом, на ногах необхідно мати взуття на гумовій підошві (без цвяхів і підків), металеві поверхні, що обклеюються гумою, слід заземлювати.

3.14 Вулканізацію гумувального покриття в апаратах слід виконувати тільки після повного видалення з них парів розчинників.

3.15 Скидання тиску і відведення пароповітряної суміші і конденсату після закінчення вулканізації під тиском слід здійснювати за допомогою призначеної для цього арматури.

3.16 Зняття опалубки з-під несучих елементів антикорозійного захисту, а також передачу навантаження на них слід проводити після досягнення матеріалами міцності, передбаченої робочою документацією.

3.17 Зберігати на об'єкті матеріали, необхідні для виконання антикорозійних і гумувальних робіт слід в місцях, передбачених планом виконання робіт.

3.18 Вибухонебезпечні і шкідливі речовини належить зберігати і транспортувати в тарі, яка виключає можливість їх розливання, розсипання, випаровування, утворення пилу. Відкривати пробки і кришки тари слід інструментом, виготовленим із металів, які виключають іскроутворення.

3.19 Легкозаймисті речовини, які використовуються, необхідно зберігати в мінімально необхідних кількостях, не більше змінної норми.

Не допускається застосовувати для зберігання клею, бензину ємкості з поліетилену, вініпласту і інших органічних матеріалів.

3.20 Зберігання порожньої тари з-під пожежовибухонебезпечних і шкідливих речовин і сумішей, а також її очищення необхідно виконувати на спеціально відведених і обгороджених площадках.

Не допускається залишати порожню тару в робочій зоні.

3.21 Обтиральний матеріал, який використовувався в роботі, слід складати в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються, та своєчасно утилізувати.

3.22 Кислототривник-гумувальник повинен утримувати робоче місце в чистоті і порядку, не допускати скупчення зайвих предметів, інструменту, їх розкидання.