ІЗ

О

СО

о

а>

іо

о

о

ДОДАТОК Д (довідковий)

СКЛАД ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ

Таблиця Д.1 — Склад жирних кислот пальмової олії

Жирна кислота

Масова частка, %

С12:0

0,1—0,4

С14:0

0,5—2,0

С16:0

39,0—46,8

С16:1

0,0 0,6

С18:0

^5—6,0

С18:1

36,7 43,0

С18:2

6,5—12,0

С18:3

0,0 0,5

С20:0

0,0—1,0

Таблиця Д.2 — Склад тригліцеридів пальмової олії

Тригліцериди

Масова частка, %

С44

0,0—0,2

С46

0,7—2,0

С48

4,7—9,7

С50

38,9—41,6

С52

33,1—41,1

С54

10,3—12,1

С56

0,5—0,8

Таблиця Д.3 — Склад твердих гліцеридів пальмової олії

Температура, оС

Масова частка, %

10

46,1—60,8

15

33,4—50,8

20

21,6—31,3

25

12,1—20,7

30

6,1—14,3

35

3,5—11,7

40

0,0 8,3

ДОДАТОК Е (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. МБТиСН № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. Затверджені МОЗ СРСР 01.08.98 р.
 2. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози концентрації кількості та рівні вмісту пестицидів в сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони й атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті
 3. ДР 97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах харчування і питній воді. Затверджені МОЗ України 01.01.98 р. № 255
 4. МУ 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации, определению афло- токсина в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Затверджені МОЗ СРСР 20.03.86 р.
 5. МР 2273-80 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлотоксина в пищевых продуктах. Затверджені МОЗ СРСР 10.12.1980 р.
 6. МР 2964-84 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания зеараленона в пищевых продуктах. Затверджені МОЗ СРСР 23.01.1984 р.
 7. МР 4.4.4-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки. Затверджені МОЗ України 02.07.2004 р. № 329
 8. МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах. Затверджені МОЗ СРСР
 9. р.
 10. МУ 5778-91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах. Затверджені МОЗ СРСР
 11. р.
 12. СанПиН 42-123-4240-86 Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Методы их определения
 13. Р 50-056-96 Рекомендації. Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені Держстандартом України 18.07.1996 р. № 300
 14. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы по охране почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами
 15. ДСП 201-97 Державні санітарні правила «Охорона атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)». Затверджені МОЗ України 09.07.1997 р. № 201
 16. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений
 17. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
 18. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
 19. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
 20. ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

Ключові слова: пальмова олія, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, показники безпеки, маркування, пакування, строк придатності до споживання.

 1. Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности. Том 1, книга друга, м. Ленінград, 1967.

Редактор М. Клименко

Технічний редактор О. Касіч Коректор О. Ніколаєнко Верстальник І. Сохач

Підписано до друку 12.05.2005. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,86. Зам.Цінадоговірна.

Науково-редакційний відділ ДП «УкрНДНЦ» 03115, Київ, вул. Святошинська, 2