Якщо в літню пору температура зовнішнього повітря перевищує 35 оС, температура соєвого харчового текстурату не повинна перевищувати температуру зовнішнього повітря більше ніж на 5 оС.

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирання проб соєвого харчового текстурату і готування їх до випробовування здійснюють згідно з ГОСТ 139790, ГОСТ 26929, ГОСТ 26668, ГОСТ 26669.
  2. Зовнішній вигляд, правильність пакування і маркування на відповідність вимогам цього стандарту контролюють візуально.
  3. Визначання смаку
   1. Відбирання зразків

Відбирання зразків — згідно з ГОСТ 13979.0.

 1. Допоміжні пристрої

Ваги лабораторні — згідно з ГОСТ 24104, 3-го класу точності з найбільшою межею зважування до 1 кг, або інші ваги з тим самим класом точності.

 1. Правила випробовування

На вагах 3-го класу зважують текстурат соєвий харчовий з точністю (10 ± 2) г, злегка зволожують дистильованою водою — згідно з ГОСТ 6709. Смак визначають органолептично.

 1. Визначання органолептичних показників (запах, колір) — згідно з ГОСТ 13979.4, масових часток вологи — згідно з ГОСТ 13979.1, жиру — згідно з ГОСТ 13979.2, сирого протеїну — згідно з ГОСТ 13979.4, загальної золи — згідно з ГОСТ 13979.6, металевих домішок — згідно з ГОСТ 13979.5.
  1. Визначання сторонніх домішок
   1. Допоміжні пристрої

Розбірна дошка — таця з дюралюмінію з вирізом в одній зі стінок.

 1. Правила випробовування

Відібрану пробу розкладають тонким шаром на розбірній дошці та прискіпливо проглядають на наявність сторонніх домішок. За наявності сторонніх домішок продукцію бракують.

 1. Визначання токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178.
  1. Визначання залишкового вмісту пестицидів здійснюють згідно з ДСТУ EN 1528-1.
  2. Вміст радіонуклідів визначають згідно з МУ 5778 [10] та МУ 5779 [20] та іншими методиками, затвердженими у встановленому порядку.
  3. Вміст мікотоксинів визначають згідно з МВ 4082 [2], МР 2273 [3], ДСТУ EN 12955, МР 2964 [4].
  4. Визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів і бактерій групи кишкових паличок (коліформи) контролюють згідно з гОсТ 9225.
  5. Визначання пліснявих грибів та дріжджів — згідно з ГОСТ 10444.12.
  6. Визначання патогенних мікроорганізмів, зокрема бактерії роду Salmonella — згідно з ДСТУ EN 12824 та чинною документацією.
 2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Для перевіряння якості продукції на відповідність вимогам цього стандарту підприємство- виробник проводить приймальний і періодичний контроль.
  2. Приймання текстурату соєвого харчового здійснюють партіями.

Кожну партію текстурату соєвого харчового треба супроводжувати документом встановленої форми, що засвідчує якість продукції.

 1. Правила приймання текстурату соєвого харчового — згідно з ГОСТ 13979.0.
  1. Органолептичні показники, масу нетто, якість паковання, марковання, масову частку вологи, вміст сирого протеїну, жиру, золи, бактерії груп кишкової палички визначають у кожній партії текстурату соєвого харчового.
  2. Контролювання і періодичність показників безпеки, вміст токсичних елементів, вміст мікотоксинів, залишковий вміст пестицидів підприємство-виробник здійснює згідно з МР 4.4.4.-108 [21].
  3. Контролюють вміст радіонуклідів атестовані лабораторії, які мають право на проведення радіаційного контролювання рівня радіаційного забруднення продуктів харчування та сільськогосподарської сировини згідно з МР 4.4.4.-108 [21].
  4. Періодичність контролювання мікробіологічних показників здійснюють згідно з вимогами МР 4.4.4.-108 [21].
  5. У разі отримання незадовільних результатів контролювання проводять повторне аналізування з подвійної вибірки або проби. Результати повторного аналізування поширюються на всю партію. У разі отримання незадовільних результатів партію бракують повністю.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

 1. Виробник гарантує відповідність текстурату соєвого харчового вимогам цього стандарту за дотримання умов транспортування та зберігання.
 2. Термін придатності до споживання текстурату соєвого харчового — 6 місяців з дня його вироблення.

ДОДАТОК А (обв’язковий)

КОД ДКПП

Таблиця К.1 — Коди ДКПП згідно з ДК 016-97

Вид продукції

Код ДКПП

Текстурат соєвий харчовий

15.89.20.050

ДОДАТОК Б (обов’язковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. МБТ и СН № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР 01.08. 89 р.
 2. МУ 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлотоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (Методичні вказівки з виявлення, ідентифікації і визначання афлотоксину в продовольчій сировині і харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії), затверджені МОЗ СРСР 20.03.86
 3. МР 2273-80 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания афлотоксина в пищевых продуктах (Методичні рекомендації з виявлення, ідентифікації і визначання афлотоксину в харчових продуктах), затверджені МОЗ СРСР 10.12.1980 р.
 4. МР 2964-84 Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания зеараленона в пищевых продуктах (Методичні рекомендації з виявлення, ідентифікації і визначання вмісту зеароленону в харчових продуктах), затверджені МОЗ СРСР 23.01.1984 р.
 5. ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сз-137 і Sr -90 у продуктах харчування і питній воді, затверджені мОз України 03.05.2006 № 256
 6. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози концентрації кількості та рівні вмісту пестицидів в сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони й атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті
 7. НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці 22.04.97 № 99
 8. ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії, затверджені постановою МОЗ України 31.05.2002 № 21
 9. ДСП 4.4.4.089-2002 Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють маргаринову та майонезну продукцію, затверджені МОЗ України 28.12.2001 р., № 71
 10. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 42
 11. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 37
 12. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, затверджені постановою Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 39
 13. ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення, затверджені Мінбудом України 15.05.06 р. № 168
 14. НПАОП 15.0-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості, наказ Держнаглядохоронпраці 10.06.98 за № 115
 15. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені МОЗ України 09.07.1997 № 201
 16. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР
 17. № 4630
 18. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы по охране почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами (Санітарні правила і норми по охороні ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами)
 19. Р 50-056-96 Рекомендації. Продукція фасована у пакуванні. Загальні вимоги до кількості, затверджені Держстандартом України 18.07.97 р. № 300
 20. МУ 5778-91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах (Стронцій-90. Визначання в харчових продуктах), затверджені МОЗ СРСР 04.01.1991 р.
 21. МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах (Цезій-137. Визначання в харчових продуктах), затверджені МОЗ СРСР 04.01.1991 р.
 22. МР 4.4.4.-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені МОЗ України 02.07.2004 № 329.

Ключові слова: маркування, органолептичні показники, пакування, показники безпеки, термін придатності до споживання, текстурат соєвий харчовий, фізико-хімічні показники.

Редактор О. Біндас Технічний редактор О. Касіч Коректор О. Шинкаренко Верстальник С. Павленко

Підписано до друку 06.07.2007. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,86. Зам.Цінадоговірна.

Відділ редагування нормативних документів ДП «УкрНДНЦ» 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2