Таблиця 2

Перелік виробничих секторів

Група I (сектори за технологією виготовлення)

Цифрове позначення виробничого сектору

Найменування сектору

1

Литво

2

Поковки, прокат, листи

3

Зварювання та наплавлювання

4

Труби

5

Металовироби та напівфабрикати

Група II

Цифрове позначення виробничого сектору

Найменування виробничого сектору

Зміст виробничого сектору

6

Металообробка і металовиробництво

Основні матеріали (напівфабрикати) - поковки, прокат, литво, листи, труби

7

Теплова енергетика

Основний метал і зварні з'єднання елементів котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, турбін і допоміжного обладнання теплових електростанцій (тиск 40 кГс/см2 і більше)

8

Промислова енергетика

Основний метал і зварні з'єднання елементів парових і водонагрівальних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води (тиск менше 40 кГс/см2)

9

Атомна енергетика

Тільки машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки

10

Трубопроводи

Основний метал і зварні з'єднання технологічних трубопроводів, магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів і споруд на них

11

Хімія та нафтохімія

Основний метал і зварні з'єднання посудин, машин і апаратів, що працюють під тиском, теплообмінної апаратури, газгольдерів, технологічних трубопроводів, компресорного і насосного обладнання

12

Бурильне обладнання

Обладнання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і континентальному шельфі.Обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом

13

Вантажопідіймальні споруди

Зварні з'єднання і металоконструкції вантажопідіймальних споруд

14

Металоконструкції і будівельні конструкції

Металеві та будівельні конструкції

15

Залізничний транспорт

Тільки машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки

 

 

 

 

III. Вимоги до кваліфікації фахівців з неруйнівного контролю

3.1. Фахівець, сертифікований на I рівень кваліфікації, компетентний виконувати НК за письмовими інструкціями та під наглядом фахівців II або III рівня кваліфікації. У межах компетентності, зазначеної у сертифікаті, фахівець I рівня кваліфікації має право:

налаштовувати апаратуру НК;

виконувати НК;

фіксувати, обробляти і класифікувати результати НК на основі встановлених критеріїв;

заносити результати НК до протоколу.

3.1.1. Фахівець I рівня кваліфікації повинен знати:

термінологію та загальні поняття методу НК;

фізичні основи методу НК та пов'язані з ним теоретичні знання;

загальні знання властивостей машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (метал та зварні з'єднання, машини, механізми, устаткування та їх елементи тощо), можливостей методу НК та особливості технології НК;

обладнання, що використовується для проведення НК у цьому методі.

3.1.2. Фахівець I рівня кваліфікації повинен уміти:

здійснювати налаштування апаратури та виконувати НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за детальною інструкцією з НК та під наглядом фахівців II або III рівня кваліфікації;

на підставі письмово сформульованих критеріїв проводити інтерпретацію результатів НК (розшифровку індикацій, R-плівок тощо) та класифікацію виявлених несуцільностей;

складати звіт за результатом НК.

3.1.3. Фахівець I рівня кваліфікації не відповідає за:

вибір методу НК або його спосіб, що використовуватиметься;

оцінку результатів НК.

3.2. Фахівець, сертифікований на II рівень кваліфікації:

компетентний виконувати НК відповідно до встановлених чи прийнятих процедур;

відповідає за результати НК, технічні засоби та фахівців з НК, що йому підпорядковуються.

У межах компетенції, зазначеної у сертифікаті, фахівець II рівня кваліфікації має право:

обирати методику для методу НК, який використовуватиметься;

визначати обмеження у застосуванні методу НК;

інтерпретувати вимоги стандартів стосовно НК і специфікації в інструкціях з НК;

налагоджувати і перевіряти налагодження апаратури;

виконувати і здійснювати нагляд за НК;

оцінювати результати НК відповідно до вимог стандартів, правил чи специфікацій;

готувати інструкції з НК;

виконувати і здійснювати нагляд за всіма завданнями, передбаченими для фахівців I та II рівнів кваліфікації;

керувати фахівцями II рівня кваліфікації і нижче;

складати та оформляти протоколи за результатами НК;

складати та підписувати остаточний висновок про результати НК.

3.2.1. Фахівець II рівня кваліфікації повинен знати:

загальну термінологію з НК та загальні поняття методу НК;

фізичні основи методу НК та пов'язані з ним теоретичні знання;

детальні знання властивостей машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (конструктивні особливості, технології виготовлення, умови експлуатації) та її характерні недоліки, можливості та обмеження методу НК для контролю якості машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, особливості технології НК;

обладнання, що використовується для проведення НК у цьому методі;

загальні питання та спеціальні знання, визначені для фахівців I рівня кваліфікації.

3.2.2. Фахівець II рівня кваліфікації повинен вміти:

здійснювати вибір методики НК, проводити налагодження апаратури та виконувати НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

контролювати роботу фахівця I рівня кваліфікації;

на підставі встановлених стандартів, правил або специфікацій проводити інтерпретацію результатів НК (розшифровку індикацій, R-плівок тощо) та класифікацію виявлених несуцільностей;

складати звіт за результатом НК та проводити оцінку якості машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

на підставі встановлених стандартів, правил або специфікацій складати інструкції з НК;

здійснювати нагляд за роботою або керувати фахівцями I та II рівнів кваліфікації.

3.3. Фахівець, сертифікований на III рівень кваліфікації:

компетентний виконувати і керувати операціями з того методу НК, з якого він сертифікований;

відповідає за результати НК, технічні засоби та фахівців з НК, що йому підпорядковуються.

У межах компетенції, зазначеної у сертифікаті, фахівець III рівня кваліфікації має право:

розробляти та перевіряти правильність інструкцій з НК та їх методик;

інтерпретувати стандарти, норми, специфікації та процедури з НК;

призначати конкретні методи НК, методики НК і інструкції з НК, які мають використовуватися;

виконувати всі обов'язки фахівців I та II рівнів кваліфікації, а також здійснювати нагляд за їх виконанням;

забезпечувати керівництво фахівцями з НК всіх рівнів кваліфікації;

складати та підписувати остаточний висновок про результати НК.

3.3.1. Фахівець III рівня кваліфікації повинен знати:

загальні питання, фізичні основи та спеціальні знання з методу НК у межах компетенції фахівців II рівня кваліфікації;

історію розвитку, сучасний стан та інноваційну техніку і технологію з даного методу НК;

теоретичні та спеціальні знання з інших методів НК;

правила, процедури сертифікації фахівців з НК;

загальні питання та спеціальні знання, визначені для фахівців I та II рівнів кваліфікації.

3.3.2. Фахівець III рівня кваліфікації повинен вміти:

здійснювати вибір методики НК, проводити налагодження апаратури та виконувати НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

контролювати роботу фахівців I та II рівнів кваліфікації: здійснювати перевірку налагодження апаратури та нагляд за проведенням НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

на підставі встановлених стандартів, правил або специфікацій проводити інтерпретацію результатів НК (розшифровку індикацій, R-плівок тощо), класифікацію виявлених несуцільностей та визначати критерії їх приймання;

складати звіт за результатом НК, проводити інтерпретацію результатів НК та оцінку якості машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

здійснювати інтерпретацію встановлених стандартів, правил або специфікацій, та на їх основі складати інструкції з НК або розробляти методики НК;

забезпечувати керівництво фахівцями з НК всіх рівнів та нагляд за технічними засобами з НК.

3.4. Фахівець, сертифікований на I, II, III рівні кваліфікації з RT-методу НК, окрім вимог, зазначених у пунктах 3.1 - 3.3 цього розділу, також повинен:

знати норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки, включаючи Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 21 вересня 2010 року за N 121, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за N 950/18245;

розуміти властивості іонізуючого випромінювання та його характеристики;

знати правила, вимоги і методики ремонту і налаштування приладів з джерелами іонізуючого випромінювання, вміти перевіряти придатність приміщення/майданчика для розміщення джерела іонізуючого випромінювання, проведення інших радіометричних вимірювань, необхідних для контролю характеристики джерела іонізуючого випромінювання.

IV. Кваліфікаційні органи та їх компетенція

4.1. До кваліфікаційних органів належать:

органи із сертифікації персоналу;

атестаційні центри з неруйнівного контролю;

навчальні центри з неруйнівного контролю;

екзаменаційні комісії.

4.2. ОСП:

повинен впроваджувати, підтримувати і керувати системою сертифікації відповідно до вимог цих Правил;

може передавати повноваження щодо конкретного здійснення елементів процедури сертифікації під свою відповідальність визнаним АЦНК (атестація) та НЦНК (спеціальна підготовка);

повинен безпосередньо проводити процедуру визнання технічної компетентності АЦНК та НЦНК, відповідним чином забезпечених персоналом і устаткуванням, і періодично (не рідше одного разу на рік) їх перевіряти;

повинен встановлювати відповідну систему заповнення протоколів результатів кваліфікаційних екзаменів, які потрібно зберігати не менше одного сертифікаційного циклу;

повинен відповідати за видачу всіх власних сертифікатів;

повинен відповідати за визначення виробничих секторів (таблиця 2);

відповідно до документованої процедури (документованих процедур) повинен здійснювати контроль за всіма переданими функціями.

4.3. Перевірку АЦНК або НЦНК здійснює ОСП за власними процедурами.

4.4. Функції АЦНК та НЦНК визначаються у відповідних положеннях про них, які погоджуються ОСП.

4.5. Екзаменаційні комісії для кожного кваліфікаційного екзамену створюються з конкретного методу НК керівником АЦНК. Затвердження складу екзаменаційної комісії здійснюється розпорядженням ОСП на проведення кваліфікаційного екзамену.

4.6. До складу екзаменаційних комісій АЦНК входять:

екзаменатор (фахівець III рівня кваліфікації) з визначеного методу НК при атестації фахівців з НК на I або II рівень кваліфікації;

екзаменатори (фахівці III рівня кваліфікації) з визначеного методу НК при атестації фахівців з НК на III рівень кваліфікації;

спостерігач, уповноважений ОСП.

4.7. Члени екзаменаційних комісій повинні бути атестовані в порядку, встановленому ОСП.

V. Визнання технічної компетентності АЦНК та НЦНК

5.1. АЦНК, що претендує на проведення атестації фахівців з НК, та НЦНК, що претендує на проведення спецпідготовки фахівців з НК у системі сертифікації ОСП, повинні пройти перевірку уповноваженими представниками ОСП на технічну компетентність щодо вимог процедурних документів ОСП.

5.2. Діяльність АЦНК та НЦНК відповідно до своєї сфери діяльності (атестація або спецпідготовка відповідно) регламентується вимогами цих Правил та процедурними документами ОСП.

5.3. Підставою для діяльності АЦНК та НЦНК є визнання за результатами перевірки працівниками ОСП технічної компетентності даного центру.

5.4. Визнані ОСП АЦНК або НЦНК працюють під керівництвом ОСП. Структура АЦНК або НЦНК формується відповідно до його сфери діяльності та наданих прав.

VI. Вимоги до кандидатів на сертифікацію

6.1. Для допуску до кваліфікаційних екзаменів кандидат на сертифікацію повинен відповідати мінімальним вимогам щодо стану здоров'я (необхідний рівень гостроти зору та кольоросприйняття згідно з пунктом 6.2 цього розділу - для всіх методів НК; можливість роботи в зоні іонізуючого випромінювання - для радіографічного методу НК), спеціальної підготовки, а також мінімальним вимогам до виробничого стажу (таблиця 4).

6.2. Кандидат на сертифікацію повинен надати документальне підтвердження задовільного стану зору відповідно до таких вимог:

гострота зору зблизька повинна давати змогу кандидату щонайменше читати букви N 1 за таблицею Джегера або N 4, 5 шрифту Times Roman чи еквівалентні (заввишки 1,6 мм) на відстані не менше ніж 30 см одним оком або обома очима з корекцією чи без (в окулярах чи без);