ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

26.01.2005 N 15

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р.

за N 231/10511

Про затвердження Типового положення про порядок

проведення навчання і перевірки знань

з питань охорони праці та Переліку робіт

з підвищеною небезпекою

Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону

праці" ( 2694-12 ), Указу Президента України "Питання Державного

комітету України з нагляду за охороною праці" від 16.01.2003 N 29

( 29/2003 ), з метою встановлення вимог щодо організації навчання

і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших

працівників, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці (далі - Типове положення);

Перелік робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ) (далі -

Перелік).

2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення

подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове

положення та Перелік ( z0232-05 ). Після державної реєстрації

Типового положення та Переліку розмістити їх на веб-сайті

Держнаглядохоронпраці України та внести відповідні зміни до

державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони

праці.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних

управлінь та інспекцій, експертно-технічних центрів, державним

інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити

систематичний контроль за дотриманням вимог Типового положення.

4. Державному підприємству "Головний навчально-методичний

центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:

дотримання вимог Типового положення під час організації та

проведення навчального процесу у Головному навчально-методичному

центрі Держнаглядохоронпраці;

вивчення Типового положення та Переліку ( z0232-05 ) під час

чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці

посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці України;

видання і розповсюдження Типового положення та Переліку.

5. Відділу документального забезпечення та контролю

(Деньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації

Міністерством юстиції України довести наказ до відома центральних

і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та

експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

6. Редакції журналу "Технополіс" (Спіріну В.Ф.) опублікувати

наказ у черговому номері журналу.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 )

"Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони

праці", зареєстрований Міністерством юстиції України 21.04.99 за

N 248/3541;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 N 94

( z0154-93 ) "Про Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці",

зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.93 за N 154;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123

( z0196-93 ) "Про перелік робіт з підвищеною небезпекою",

зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 за N 196.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Голови Комітету Семка О.П.

Голова Комітету С. Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України

з нагляду за охороною праці

26.01.2005 N 15

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р.

за N 231/10511

(На зміну наказу Держнаглядохоронпраці України

від 17.02.99 №27, зареєстрованого в Мін’юст України 21.04.99 №248/3541 – ДНАОП 0.00-4.12-99)

НПАОП 0.00-4.36-05 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення навчання

і перевірки знань з питань охорони праці

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і

перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення)

встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони

праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової

діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів

навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

1.2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні

системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових

осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги

потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі

виникнення аварій.

1.3. Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання

усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами

місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами

господарської діяльності (далі - підприємства) незалежно від форми

власності та видів діяльності.

1.4. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір

проводити навчання з питань охорони праці працівників інших

суб'єктів господарської діяльності або професійну підготовку,

перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, повинен

одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його

територіального органу в порядку визначеному постановою Кабінету

Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ) (із

змінами і доповненнями).

1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення

здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а

контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів

виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.

1.6. Координацію і методичний супровід суб'єктів

господарської діяльності, які проводять навчання працівників з

питань охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр

Держнаглядохоронпраці та навчальні підрозділи експертно-технічних

центрів Держнаглядохоронпраці.

1.7. Визначення понять і термінів

У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються

у такому значенні:

навчання з питань охорони праці - це навчання працівників,

учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних

знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення

робіт;

робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу

шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є

потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням,

управлінням, застосуванням технічних засобів праці або

технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем

ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди

здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де

є потреба в професійному доборі, вимог відповідних

нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування - набуття особою практичного досвіду виконання

виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства

після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під

безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублювання - самостійне виконання працівником (дублером)

професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого

працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і

протипожежного тренувань.

2. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під

час професійного навчання працівників на підприємстві

2.1. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах, а

саме: предмета "охорона праці" (професійно-технічні навчальні

заклади), навчальних дисциплін "основи охорони праці" (вищі

навчальні заклади) та "охорона праці в галузі" (вищі навчальні

заклади), проводиться за типовими навчальними планами і програмами

з цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються

спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі освіти і науки за погодженням із спеціально вповноваженим

центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у

навчальних програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.

2.2. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх

вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу

Міністерства освіти від 02.12.98 N 420 ( z0059-99 )

"Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки

життєдіяльності у вищих закладах освіти України", зареєстрованого

Міністерством юстиції України 03.02.99 за N 59/3352.

2.3. Зміст та обсяг предмета "охорона праці" для підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою,

визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною

програмою з предмета "охорона праці", що затверджуються спеціально

вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти

і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

При цьому теоретична частина предмета "охорона праці"

вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та

підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Специфічні питання

охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах

спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання

технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі

навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні

питання безпеки праці.

Теоретична частина предмета "охорона праці" під час

професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не

належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в

обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення

кваліфікації - не менше 8 годин.

Обсяг годин предмету "охорона праці" не може зменшуватись під

час розробки робочих навчальних планів і програм.

2.4. При підготовці в професійно-технічних навчальних

закладах працівників за професіями, пов'язаними з роботами

підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог

Положення про порядок трудового і професійного навчання

неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та

важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки,

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003

N 244 ( z1257-03 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції

України 30.12.2003 за N 1257/8578.

3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони

праці на підприємстві

3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі

роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час

трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за

рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з

питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від

нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення

аварії.

3.2. На підприємствах на основі Типового положення, з

урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових

актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні

положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також

формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з

питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

3.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони

праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві

здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким

роботодавцем доручена організація цієї роботи.

3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації

навчального процесу (формування навчальних груп, розробка

навчально-тематичних планів та програм, форм навчальної

документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно

до вимог законодавства та нормативно-правових актів у галузі

освіти.

3.5. Навчання з питань охорони праці може проводитись як

традиційними методами, так і з використанням сучасних видів

навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням

технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних

навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

3.6. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною

пожежною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання

(пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з

підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять

перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки,

а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і

періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку

знань з питань пожежної безпеки.

3.7. Особи, які суміщують професії, проходять навчання,

інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх

основних професій, так і з професій за сумісництвом.