ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України лист від 26.07. 04 № 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» Наказ від 30 07. 04 № 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці лист від

19.07.04. №420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України» лист від 27.07. 04 №15/3-361

ПІ 1.1. 23-313-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ В КОЛОДЯЗЯХ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці при виконанні робіт в колодязях

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1. Роботи в колодязях, що пов'язані з експлуатацією і техобслуговуванням діючих газопроводів, супроводжуються наявністю в цих спорудах накопичених вибухонебезпечних та отруйних газів, витісненням повітря важчими газами, що створює задушливі умови для працюючих, виконанням робіт в обмеженому просторі.

1.2. Крім цього, під час виконання цих робіт можуть виникати травмуючі фактори:

- виконання робіт на проїзній частині вулиці, дороги з інтенсивним дорожнім рухом автотранспорту і пішоходів;

- зняття дорожнього покриття та розкопування котлованів, траншей для ремонту діючих підземних газопроводів в місцях, насичених іншими підземними комунікаціями (електрокабелями, телефонними кабелями, теплотрасами, каналізацією), пошкодження яких може призвести до електротравм, отруєння та іншого травмування;

- виконання ремонтних робіт з застосуванням підйомних механізмів поблизу електроліній.

1.3. Роботи в колодязях, відносяться до газонебезпечних робіт і мають виконуватись за нарядом - допуском під керівництвом інженерно-технічних працівників, а з застосуванням в комплексі вогневих робіт ці роботи виконуються за спеціально розробленими планами робіт які затверджуються головним інженером управління по експлуатації газового господарства.

1.4. До виконання робіт в колодязях, що пов'язані з експлуатацією і техобслуговуванням діючих газопроводів і споруд на них, допускаються працівники не молодші 18 років, що пройшли медогляд і за станом здоров'я можуть виконувати ці роботи, пройшли спеціальне навчання і практичне напрацювання навичок безпечного виконання робіт.

Повторну перевірку знань безпечного виконання робіт слюсарі по ремонту і експлуатації підземних газопроводів та споруд на них повинні проходити не рідше одного разу на 12 місяців. Крім цього вони проходять інструктажі:

- вступний - під час прийому на роботу;

- первинний - на робочому місці - підчас допуску до роботи;

- повторний - один раз на три місяці;

- позаплановий - у разі зміни технології і умов праці.

1.5. Всі працівники, що пов'язані з експлуатацією і технічним обслуговуванням діючих газопроводів і споруд на них, яким доручається виконання робіт в колодязях, повинні щоквартально проходити тренувальні заняття на учбово-тренувальних майданчиках з практичним відпрацюванням навичок безпечного виконання цих робіт, умілого користування засобами індивідуального і колективного захисту та надання долікарняної медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

1.6. Працівники, що залучаються до виконання робіт в колодязях, камерах, котлованах, траншеях, забезпечуються спецодягом і засобами індивідуального і колективного захисту згідно типових норм та колективного договору.

1.7. Слюсар по ремонту і експлуатації підземних газопроводів і споруд на них, що виконує роботи в колодязях, траншеях, повинен знати і виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в управлінні газового господарства та інструкції з охорони праці як по своїй основній професії (роботі) так і з виконання суміжних робіт.

1.8. Засоби індивідуального захисту (шлангові протигази і рятівні пояси з канатами), що використовуються для виконання робіт в колодязях, камерах, котлованах, траншеях, мають бути справними і випробувані у відповідності до вимог чинних нормативних документів.

1.9 Слюсар по ремонту та експлуатації підземних газопроводів, виконує роботи в колодязях, камерах, котлованах, підвалах, траншеях, повинен дбайливо відноситись до приладів, інструменту, засобів індивідуального і колективного захисту під час користування ними, щоб не допустити їх пошкодження, розрегулювання та травмування внаслідок цього людей.

1.10. Під час виконання робіт працівник зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм та правил особистої гігієни:

1.10.1. Для запобігання простудним захворюванням слід стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження та перегрівання тіла.

1.10.2. Утримувати у чистоті і порядку робоче місце.

1.10.3. Перед кожним прийманням їжі мити руки з милом.

1.10.4. Після користування мастильними матеріалами та іншими небезпечними речовинами обов'язково мити руки з милом або миючим засобом.

1.10.5. Утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді.

1.10.6. Дотримуватись режиму праці і відпочинку.

1.11. У разі погіршення стану здоров'я, слід припинити роботу, попередити керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

1.12. Особи, що порушують правила внутрішнього розпорядку, інструкції з охорони праці та технологічні притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, якщо їх дії не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

2.1. Перед початком робіт в колодязях, камерах, котлованах, траншеях керівник бригади повинен при собі мати:

- наряд - допуск на проведення цих робіт;

- планшет плану траси існуючої дільниці газопроводу та споруд на ньому з нанесеними трасами інших інженерних комунікацій.

2.2. Одержавши документи, вказані в п. 2.1. даної інструкції, керівник бригади в залежності від виду роботи зобов'язаний:

- ознайомити бригаду з планом проведення робіт;

- забезпечити бригаду необхідним для виконання робіт інструментом, приладами, засобами пожежегасіння, індивідуального захисту, попередньо перевіривши їх справність.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1. З прибуттям бригади на місце проведення робіт керівник зобов'язаний:

3.1.1. Провести інструктаж робітникам, який має включати розбір порядку проведення виданих завданням робіт, конкретне виконання роботи кожним членом бригади, розгляд плану ліквідації можливих аварій під час виконання робіт з врахуванням «Правил безпеки систем газопостачання України».

3.1.2. Пересвідчитись в правильності і достатності передбачених нарядом-допуском заходів щодо безпечного виконання робіт, а у разі необхідності провести додатковий інструктаж робітників.

3.1.3. В залежності від місця проведення та характеру передбачених робіт укомплектувати бригаду справними засобами індивідуального і колективного захисту, інструментом, приладами, знаками і плакатами безпеки, засобами пожежегасіння.

3.1.4.Огородити небезпечну зону місця проведення робіт, виставити попереджувальні і забороняючи знаки і плакати.

У разі виконання робіт на проїзній частині дороги, вулиці необхідно додатково встановити попереджувальні дорожні знаки: «Дорожні роботи», «Інша небезпека» на відстані не менше 10 м від місця робіт і за необхідністю знаки об'їзду місця робіт або заборони проїзду. В темний час доби до огорожі додатково прикріпити ліхтарі червоного кольору на висоті 1,5 м. Всі робітники повинні працювати в спецодязі з надягнутими сигнальними жилетами.

3.2. Роботи в колодязях, камерах виконуються бригадою робітників в кількості не менше 3-х чоловік, яким необхідно дотримуватись таких вимог безпеки:

3.2.1. Очистити від бруду, снігу, льоду кришки люків колодязя і навколо нього на відстані 1 м.

3.2.2.Перевірити наявність в повітрі колодязя, камери загазованості. Об'ємна частка газу в повітрі не має перевищувати 1/5 нижньої межі вибуховості (НВМ); наявність сірководню не допускається.

3.2.3.Забір проб повітря для перевірки загазованості колодязів, камер з допомогою газоаналізатора необхідно здійснювати через отвори в кришках люків з поверхні землі.

3.2.4. У разі відсутності отворів в кришках люків необхідно їх трохи відкрити, не зсовуючи з горловини, за допомогою спеціального гачка, змащеного мастилом (солідолом) та дерев'яного клина-підставки. При цьому забороняється нахилятись над люком, а роботу цю виконувати з відхиленим корпусом і голови від люка, щоб запобігти травмування при можливому виникненні вибуху газоповітряної суміші в колодязі і викиді кришки люка.

3.2.5.Під час закладання клина-підставки, а також шланга для відбору проб повітря з колодязя не можна вставляти пальці рук за край горловини причиненого люка.

3.2.6. Таких же заходів безпечного виконання роботи (п.п.3.2.4; 3.2.5) необхідно дотримуватись під час установки кришки люка на місця після відбору проб повітря для аналізу на його загазованість.

3.2.7. Уразі виявленні газу в повітрі колодязя необхідно видалити або природнім провітрюванням протягом 15-20 хвилин, або нагнітанням повітря вентиляційною установкою.

Для цього необхідно повністю зняти кришки люків колодязя чи камери і виставити їх по ходу руху транспорту на віддалі 1 м від люка колодязя.

Зняття кришок люків слід здійснювати без зсовування її по горловині люка і покриттю дороги, для запобігання утворення іскри.

Не дозволяється ліквідовувати загазованість колодязів, камер методом випалювання чи видуванням за допомогою кисню з кисневого балону.

3.2.8. Після ліквідації загазованості необхідно повторно перевірити відсутність газу в повітрі колодязя за допомогою газоаналізатора. Впевнившись у відсутності небезпечної концентрації газів, можна приступати до виконання робіт.

3.2.9. Пересвідчитись у цілісності і надійності кріплення скоб спуску в колодязь. У разі відсутності скоб опустити в колодязь (камеру) і надійно закріпити переносну драбину.

3.2.10. Спуск робітників в колодязь, камеру дозволяється тільки за командою і в присутності керівника робіт з надягнутими шланговими протигазами типу ПШ-1; ПШ-2 та рятувальними поясами зі страхувальними канатами незалежно від результатів перевірки загазованості колодязя, камери.

3.2.11. Довжина рятувального канату має бути не менше 6 м, але довше на 2 м від глибини колодязя (камери).

Довжина гофрованого шлангу протигаза ПШ-1 має бути на 2 м довша від глибини колодязя (камери), але не більша 10 м. На шлангу не слід мати різких перегинів і чим-небудь защімлюватись. Кінець шланга має бути закріпленим на штирі висотою 0,5 м над рівнем землі з підвітряної сторони по відношенню до колодязя.

3.2.12. Для одночасної роботи в колодязях (камерах) в залежності від їх розмірів можна спускати не більше двох робітників. Під час виконання робіт на кожного працюючого в колодязі на поверхні землі з підвітряної сторони повинні знаходитись не менше двох чоловік, один тримає кінець від рятувального пояса робітника, який знаходиться в колодязі, та веде за ним безперервний нагляд і за повітрязабірним патрубком шлангового протигаза. Другий спостерігає за охоронною зоною, щоб ніхто з сторонніх не зайшов за огорожу і не вніс відкритого вогню, не наїхав, не наступив на шланг протигаза або не скинув його на землю, а також подає працюючому в колодязі необхідні матеріали, інструмент, а за необхідністю надає допомогу першому у разі рятування працюючого в колодязі.

3.2.13. Під час спуску в колодязь, камеру і виході з них робітники не повинні нічого тримати в руках і нічого не мати в кишенях одягу. Вони повинні бути взуті у взуття без сталевих підківок та цвяхів або надягнути калоші.

3.2.14. Під час виконання робіт в колодязі слід користуватись тільки інструментом, що не висікає іскри (обмідненим або добре змащеними мастилом робочими частинами).

3.2.15. Тривалість роботи в протигазі без перерви не має перевищувати ЗО хв. Час відпочинку без протигаза має бути не менше 15-20 хвилин.

3.2.16. Необхідні для роботи в колодязях, камерах інструменти, пристрої, матеріали розміщувати не ближче 1 м від люку колодязя, камери і подавати їх працюючим в колодязі, камері в сумках, ящиках або із рук в руки, щоб унеможливити їх падіння.

3.2.17. Спуск у колодязь обладнання і матеріалів вагою понад 50 кг здійснювати тільки за допомогою вантажопідйомних механізмів за сигналами працюючого в колодязі, камері. Якщо розміри колодязя, камери не дозволяють цього зробити, то працюючий в колодязі, камері повинен на час підйому або спуску вантажу піднятися з колодязя на поверхню. Подачу в траншею, котлован матеріалів, обладнання вагою понад 50 кг здійснювати за допомогою вантажопідйомних механізмів за відсутності людей в траншеї чи котловані.

Під час спуску в колодязь гарячих речовин (розплавлений бітум, свинець, окріп тощо) знаходитись робітникам в колодязі не дозволяється.

3.2.18. Фарбування арматури, газопроводу в колодязі необхідно здійснювати ручним пензлем олійними фарбами (пневматичне розпилювання фарби не допускається). Не дозволяється застосовувати фарби, виготовлені з використанням легковипаровуваних розчинників. В колодязь слід подавати невелику кількість фарби. Під час фарбування необхідно безперервно провітрювати колодязь з допомогою вентилятора. Фарбу необхідно зберігати в герметично закритій тарі.

3.2.19. Під час виконання робіт в колодязі не дозволяється:

- палити та користуватись відкритим вогнем як працюючому у колодязі, так і всім членам бригади, що виконують дані роботи;

- відволікатись іншими роботами, справами і випускати з рук рятівний канат робітникові, що веде нагляд за працюючим в колодязі;

- користуватись освітлювальними ліхтарями напругою більше 12 В або акумуляторними ліхтарями вибухонебезпечного виготовлення;

- спускатися в колодязь, не встановивши огородження і не перевіривши його загазованості;

- залишати без нагляду відкритий колодязь.

3.2.20. В процесі виконання робіт в колодязі, камері необхідно періодично (кожні 15 хв.), а також у разі можливої появи газу в колодязі, проводити перевірку загазованості повітря газоаналізатором.