ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України лист від 26.07. 04 № 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» Наказ від 30 07. 04 № 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці лист від 19.07.04. №420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України» лист від 27.07. 04 №15/3-361

ПІ 1.1.23-319-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ

НА ВИБУХОПОЖЕЖЕНЕБЕЗПЕЧНИХ ТА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ОБ'ЄКТАХ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

з організації безпечного ведення вогневих робіт

на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця Примірна інструкція передбачає основні вимоги до організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах.

Об'єкти – виробництва, цехи, установки, сховища, відділення, склади, агрегати, ємності.

Інструкція розроблена відповідно до закону України «Про охорону праці», Закону України «Про пожежну безпеку», Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом МВС України від 22.06.95 року за № 400, зареєстрованих Міністерством юстиції України 14.07.95 року за №219/775 ( далі – правила пожежної безпеки України), Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.06.99 року за № 112, зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.06.99 року за № 424/3717, та інших нормативно-правових актів.

1.2. Інструкція поширюється на виконання робіт на всіх вибухопожеженебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах підприємств, на яких безпосередньо виконуються вогневі роботи, незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

1.3. З урахуванням специфіки об'єкта можуть бути опрацьовані додаткові вимоги щодо організації проведення планових робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах, які не протиріч ятьз вимогам цієї інструкції і бути не нижче її вимог.

1.4. Відповідальність за розробку заходів з організації і проведення вогневих робіт на об'єктах покладається на керівників цих об'єктів або уповноважених ними осіб відповідно до діючих нормативних актів з пожежної безпеки.

1.5. До вогневих робіт належать виробничі операції, пов'язані із застосування відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викликати загоряння матеріалів та конструкцій (електро- та газозварювання (різка), бензогазорізка, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів, розігрів бітумів, смол тощо)

1.6. Вогневі роботи на діючих вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах дозволяються у виняткових випадках ( у разі неможливості проводити їх у відведених для цього місцях). Дозволяється проводити їх тільки у світлий час доби (за винятком аварійних випадків).

1.7. На кожному підприємстві слід розробити перелік виробництв, цехів, відділень, дільниць, на яких вогневі роботи слід проводити у відповідності до вимог цієї інструкції та вимог інструкцій, які розробляються на підприємствах.

Перелік таких об'єктів слід узгодити з аварійно-рятувальною службою (у разі її наявності), службами охорони праці і пожежної безпеки та затвердити наказом по підприємству.

1.8. Місця проведення вогневих робіт можуть бути:

- постійними, які організовуються у спеціально обладнаних для цієї мети місцях;

- тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо на об'єктах, під час експлуатації і ремонту устаткування, виконання будівельно-монтажних робіт, тощо.

1.9. Постійні місця проведення вогневих робіт визначаються наказами та розпорядженнями власника підприємства. Розміщувати постійні місця для проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних місцях не дозволяється.

Вогневі роботи, які проводяться на тимчасових місцях, слід виконувати з оформленням наряду - допуску на проведення цих робіт, підписаного керівником підрозділу, на якому виконується вогневі роботи, затвердженого технічним керівником підприємства.

1.10. Безпосередніми виконавцями вогневих робіт можуть бути працівники, які досягли 18 років, мають необхідну кваліфікацію (електрозварник, газозварник, газорізальник, бензорізальник, паяльщик і інші), яка підтверджується відповідним кваліфікаційним документом, навчені безпечним методам виконання вогневих робіт, мають навики застосування відповідних засобів індивідуального та колективного захисту, а також надання долікарняної медичної допомоги, які пройшли спеціальну підготовку і мають посвідчення з пожежної безпеки згідно з вимогами ст.3.9. Правил пожежної безпеки в Україні.

1.11. Обов'язки та відповідальність керівників та виконавців.

- розробити необхідні заходи щодо безпечного ведення вогневих робіт і забезпечити їх виконання;

- призначити відповідальних осіб за підготовку та ведення вогневих робіт з числа спеціалістів підрозділів, які знають умови підготовки та правила ведення вогневих робіт на вибухопожеженебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах;

- забезпечити необхідні узгодження наряду-допуску на ведення вогневих робіт;

- забезпечити виконання заходів щодо безпечного ведення вогневих робіт;

- організувати контроль за дотриманням вимог цієї інструкції;

- організувати контроль за станом повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт та в небезпечній зоні.

1.12. Особа, відповідальна за підготовку обладнання та комунікації до ведення вогневих робіт:

- організовує виконання заходів, вказаних у наряді-допуску;

- перевіряє повноту та якість виконання заходів, що передбачені нарядом-допуском;

- забезпечує своєчасне проведення аналізів повітряного середовища на місці ведення вогневих робіт та в небезпечній зоні.

1.13. Особа, відповідальна за ведення вогневих робіт:

- організовує виконання заходів щодо безпечного ведення вогневих робіт;

- перевіряє наявність кваліфікаційних посвідчень і талонів з пожежної безпеки у виконавців вогневих робіт, справність та комплектність інструмента та засобів для ведення вогневих робіт, відповідність засобів індивідуального захисту і спецодягу умовам проведення вогневих робіт;

- проводить інструктаж виконавців робіт:

- перед початком роботи та після перерви перевіряє стан місця ведення вогневих робіт та обладнання і дозволяє ведення робіт тільки після задовільного аналізу повітряного середовища в зоні робіт;

- забезпечує місця ведення вогневих робіт первинними засобами пожежегасіння, а виконавців засобами індивідуального захисту.

- перебуває на місці ведення вогневих робіт, контролює роботу виконавців;

- контролює результати аналізу стану повітряного середовища на місці ведення вогневих робіт і в разі необхідності припиняє ведення вогневих робіт;

- після закінчення вогневих робіт перевіряє робоче місце в відсутність можливих джерел виникнення вогню.

1.14. Начальник зміни зобов'язаний:

- повідомити персонал зміни про ведення вогневих робіт на об'єкті;

- забезпечити ведення технологічного процесу у відповідності до параметрів, які встановлені на час проведення вогневих робіт;

- вести записи в журналі приймання та здавання змін про проведення вогневих робіт на об'єкті;

- після закінчення вогневих робіт перевірити разом з відповідальним за ведення вогневих робіт місце, де проводились вогневі роботи, з метою унеможливлення загорання та забезпечити протягом трьох годин нагляд персоналом зміни за місцем найбільш можливого виникнення джерела пожежі.

1.15. Виконавці вогневих робіт зобов'язанні:

- мати при собі кваліфікаційне посвідчення талон з пожежної безпеки;

- мати посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно -технічного мінімуму) з відміткою щорічної перевірки знань;

- отримати інструктаж з безпечного ведення вогневих робіт і розписатися у наряді - допуску. Виконавці підрядної (сторонньої) організації - додатково мають отримати інструктаж з веденням вогневих робіт у даному цеху;

- знати повний обсяг робіт па місці, де проводитимуться вогневі роботи та послідовність їх виконання;

- розпочинати вогневі роботи тільки з дозволу особи, відповідальної за ведення вогневих робіт;

- виконувати тільки ту роботу, яка вказана в наряді-допуску;

- дотримуватись заходів безпеки, які передбачені нарядом - допуском;

- уміти користватися засобами захисту та засобами пожежегасіння і в разі виникнення пожежі негайно викликати пожежну охорону, евакуювати людей та почати ліквідацію пожежі;

- виконувати роботу в спецодязі і спецвзутті і тільки справним інструментом;

- після закінчення вогневих робіт оглянути місце їх проведення і привести його у вибухопожежебезпечний стан;

- негайно припинити вогневі роботи у разі виникнення небезпечної ситуації.

1.16. Особа, яка затверджує наряд-допуск на проведення вогневих робіт, керівник об'єкта, на якому проводяться вогневі роботи (або особа, що його заступає), відповідальні за підготовку та ведення вогневих робіт, виконавці робіт несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків відповідно до вимог законодавства України.

1.17. Вимоги цієї інструкції поширюються на роботи, які виконуються підрозділами, бригадами та окремими спеціалістами як підприємства, так і сторонніми організаціями.

1.18. Організаційно та технологічно вогневі роботи можуть бути виконанні поетапно.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ.

2.1. Перед початком вогневих робіт проводяться підготовчі роботи.

До підготовчих робіт належать усі види робіт, які пов'язані з підготовкою людей, обладнання, комунікацій та конструкцій для ведення вогневих робіт.

2.2. Підготовка об'єкта до ведення вогневих робіт здійснюється експлуатаційним персоналом під керівництвом спеціально призначеної відповідальної особи. Якщо підготовка та ведення вогневих робіт виконується тільки одним підрозділом виконавців, то призначається один відповідальний за підготовку та ведення вогневих робіт.

2.3. Відповідальними за виконання підготовчих робіт призначається тільки спеціалісти виробничого підрозділу даного об'єкта. Перелік посадових осіб, відповідальних за підготовчі роботи, затверджується наказом керівника (власника) об'єкта.

2.4. Під час підготовки до вогневих робіт начальник структурного підрозділу або його заступник разом з відповідальними за підготовку та проведення цих робіт, визначають небезпечну зону межі якої слід огородити та чітко позначити знаками небезпеки та написами. Місця зварювання, різання, нагрівання позначаються крейдою, фарбою, біркою або помітними розпізнавальними знаками.

2.5. Місце проведення вогневих робіт слід очистити від вибухопожеженебезпечних і вибухонебезпечних речовин і матеріалів.

2.6. Апарати, машини, ємності, трубопроводи та інше обладнання, на якому будуть проводитись вогневі роботи, слід зупинити, знеструмити, звільнити від вибухопожеженебезпечних, вибухонебеапечних і токсичних речовин, відключити заглушками від діючих апаратів та комунікацій. Пускова апаратура, призначена для вмикання машин і механізмів, слід вимкнути, вжити заходів, що унеможливлюють раптовий пуск машин, механізмів.

Настили підлог, оздоблення, а також ізоляція та частини обладнання, виконані з горючих матеріалів, захищаються металевими екранами, покривалом з негорючого теплоізоляційного матеріалу або іншими способами і, в разі потреби, мають бути политі водою.

2.7. Перед проведенням вогневих робіт слід вивісити відповідні попереджувальні плакати: «Не вмикати!», «Не відкривати!», «На лінії працюють!», «Апарат у ремонті!» т. ін..

2.8. Після закінчення підготовчих робіт у вибухопожеженебзпечних і вибухонебезпечних місцях обов'язково проводиться експрес-аналіз на наявність вибухонебезпечних речовин у повітряному середовищі із застосуванням газоаналізаторів.

2.9. Місце проведення вогневих робіт слід забезпечити необхідними первинними засобами пожежегасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою, відром з водою). Вид (тип) та кількість первинних засобів пожежогасіння, якими слід забезпечити місце робіт, визначають відповідно до правил пожежноі безпеки в Україні.

2.10. Для проведення вогневих робіт у всіх випадках, у тому числі і в аварійних ситуаціях, необхідно оформляти наряд-допуск.

Наряд-допуск видається керівником підприємства (його заступником, головним інженером або заступником головного інженера з виробництва або начальником виробництва). За наявністю на підприємстві відомчої пожежної охорони наряд-допуск слід узгодити з нею напередодні виконання робіт.

2.11. В аварійних випадках наряд-допуск може видаватись керівником структурного підрозділу (цеху, ділянки) або його заступником з обов'язковим повідомленням керівництва та пожежної охорони об'єкта.

У такому разі вогневі роботи слід виконувати під безпосереднім керівництвом особи, що видала наряд-допуск.

2.12. Начальник підрозділу (або його заступник на об'єкті якого проводяться вогневі роботи, призначає відповідальних за підготовку і проведення вогневих робіт а також визначає обсяг та зміст підготовчих робіт послідовність їх виконання, заходи безпеки під час виконання вогневих робіт, порядок контролю за станом повітряного середовища, що підтверджується його підписом у наряді - допуску.

2.13 Нард-допуск складається у двох примірниках і видається відповідальним за підготовку та проведення вогневих робіт для виконання заходів, які передбачені в наряді - допуску. Забороняється вносити в наряд -допуск виправлення, закреслення та оформляти записи олівцем.

2.14. Після виконання всіх заходів, що передбачені в наряді-допуску відповідальні за підготовку та проведення вогневих робіт ставлять свої підписи у наряді - допуску, після чого керівник об'єкту перевіряє повноту виконання заходів, розписується у наряді - допуску та передає його на затвердження посадовій особі підприємства.