Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ НАПОВНЮВАЧА БАЛОНІВ

АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОНАПОВНЮЮЧИХ

КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

київ

Узгоджено

Державний департамент з нагляду за охороною праці

Лист№ 06-1-17/4210 від 06.12.2001 року

Затверджено

Наказ дочірньої компанії "Укртрансгаз"

№266 від 07.12.2001 року

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист № 276 від 04.10.2001р.

ПІ 1.1.23- 195 -2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ НАПОВНЮВАЧА БАЛОНІВ АВТОМОБІЛЬНИХ

ГАЗОНАПОВНЮВАЛЬНИХ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція призначена для наповнювача балонів автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій (АГНКС) всіх типів, і є обов'язковим документом для дотримання наповнювачем вимог з охорони праці при виконанні ним своїх обов'язків на робочому місці.

Робоче місце наповнювача балонів (далі - наповнювача) знаходиться на заправній галереї. Він виконує контроль за работою обладнання заправних колонок і додержанням водіями транспортних засобів встановлених правил заправки.

1.2. До самостійної роботи наповнювачем допускаються особи у віці не молодше 18 років, що отримали спеціальне навчання по даній професії у навчальних закладах та за станом здоров'я можуть бути допущеними до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, наповнювач повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого наповнювача. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування..

1.3. Система заправки автомобілів стисненим природним газом складає частину технологічної лінії: акумулятори газу; запірно-регулююча арматура між акумулятором та колонкою; заправна колонка; заправний шланг; штиркова головка заправного шлангу; газобалонне обладнання автотранспортного засобу. Системи заправки автомобілів стисненим газом мають конструктивні відмінності у залежності від типу АГНКС. Конструктивні елементи систем заправки і порядок наповнення балонів для кожного типу АГНКС викладені у технічній документації і технологічних регламентах щодо заправки автомобілів на АГНКС відповідного типу.

1.4. Заправна галерея призначена для заправки автомобілів, пересувних автогазозаправників (ПАЗГ) та інших транспортних засобів стисненим природним газом до тиску в балонах 19,6 МПа (200 кг/см2).

1.5. Робота наповнювача балонів полягає в обслуговуванні і ремонті заправної галереї та підвідних трубопроводів до неї, безпечному виконанні технологічних операцій із заправки автотранспортних засобів.

1.6. На в'їзді на територію кожної АГНКС повинен бути встановлений плакат, на якому вказуються обов'язки водія по заправці автотранспортних засобів стиснутим газом.

1.7. Перед в'їздом на територію АГНКС повинно бути облаштоване та позначене спеціально відведене місце для висадки пасажирів.

1.8 Наповнювач балонів повинен знати основні вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією, інструкціями за видами робіт, Технологічним регламентом на роботу АГНКС, інструкціями заводів-виготовлювачів на обладнання, яке він обслуговує; вимоги до балонів, що працюють на стиснутому природному газі і встановлені на автотранспортних засобах; вимоги безпеки до ручного інструменту, правила користування спецодягом і засобами індивідуального захисту; правила поведанки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; характеристику шкідливих речовин, які використовуються у технологічному процесі АГНКС, їх дію на організм людини і заходи захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Наповнювач балонів повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення наповнювачем балонів вимог інструкцій розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Кодексом законів про працю передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.9 Наповнювач зобов'язаний забезпечити безпечну заправку автомобілів стиснутим газом.

1.10. Наповнювач повинен знати, що технологічні операції і робота, яку він виконує, пов'язана з підвищеною небезпекою і проводиться у вибухопожежонебезпечних зонах класу В-1Г.

1.11. У процесі виробничої діяльності на наповнювача діють наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: особливий ризик, нічні зміни. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.12.Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" №296 від 29.12.2000 (розділ 3 п.3.2.) онаповнювачу видається наступний спецодяг:

Костюм бавовняний

12 місяців

ГОСТ 12.4.043-78

Черевики шкіряні

12 місяців

ГОСТ 5394-74

Рукавиці комбіновані

3 місяці

ГОСТ 12.4.010-75

Каска захисна

24 місяці

ТУ 6-11-278-83

Підшоломник під каску

12 місяців

ТУ 17-08-149-81

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.13. Спецодяг наповнювача повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли і рукави можуть бути захоплені частинами машин, що обертаються, На голові необхідно мати захисну каску.

1.14. Дотримання правил особистої гігієни. Особиста гігієна наповнювача сприяє попередженню професійних отруєнь і захворювань організму.

Наповнювач зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема: утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту;

утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді; перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом; дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці; дотримуватись режиму праці і відпочинку; - при появі температури чи інших ознак захворювання негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Під час приймання зміни перед початком роботи наповнювач повинен виконати наступне:

• привести у порядок свій робочий одяг;

• ознайомитися з записом в оперативному (вахтовому) журналі, який зробила попередня зміна;

• провести візуальний огляд обладнання, трубопроводів, запірної і регулювальної арматури на предмет виявлення видимих дефектів та пропусків газу.

• перевірити справність устаткування, пристроїв, інструменту і приладів

• перевірити роботу контрольно-вимірювальних приладів, автоматики;

• підготувати потрібну кількість мастильних і обтирочних матеріалів;

• перевірити освітлення заправної галереї та території станції у цілому;

• перевірити працездатність світлової сигналізації на пульті управління заправними колонками;

• оформити прийняття зміни записом в оперативному (вахтовому) журналі власними підписами та підписами працівників, що її здають;

2.2. Про недоліки, що виявлені при огляді, наповнювач доповідає майстру або начальнику АГНКС і, за їх вказівкою, приймає участь в усуненні цих недоліків, робить запис в оперативному (вахтовому) журналі.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Утримувати своє робоче місце у безпечному стані; використовувати засоби і пристрої, які забезпечують безпеку праці.

3.2. Працювати у спецодязі і використовувати безпечні прийоми праці, при цьому дотримуватись усіх вимог інструкцій з охорони праці за професією та видами робіт.

3.3. Протягом зміни звертати увагу на стан робочого місця, устаткування, пристроїв, приладів тощо. При виявлених несправностях повідомляти майстра або начальника АГНКС і, за їх вказівками, вживати заходів щодо їх усунення.

3.4. Не рідше одного разу за зміну методом зовнішнього огляду контролювати стан ізоляції і надійність закріплення трубопроводів, стан заправних шлангів (переконатися у відсутності тріщин, надрізів, потертих місць), перевіряти працездатність і плавність ходу запірної арматури, виявляти витоки газу, перевіряти комплектність обладнання і про результати перевірок робити записи у журналі.

3.5. Заправка автотранспорту та посудин ПАГЗ стисненим природним газом відноситься до періодично повторюваних газонебезпечних робіт, які є невід'ємною частиною технологічного процесу і виконуються з дотриманням вимог технологічного регламенту та інструкцій, без оформлення наряду-допуску та запису у журналі газонебезпечних робіт, що виконуються без наряду-допуску.

Наповнювач несе відповідальність за виконання всіх заходів безпеки під час виконнаня заправки автомобілів та інших газонебезпечних робіт.

3.6. Після зупинки автомобіля біля газозаправної колонки, наповнювач зобов'язаний впевнитись, що водій вимкнув двигун, увімкнув стоянкове ручне гальмо, витяг ключ із замка запалювання і залишив кабіну. Під час заправки наповнювач повинен слідкувати за тим, щоб водій знаходився попереду колонки на відстані не менше 3-х метрів.

3.7. Заправка автомобіля не виконується за наявності водія або пасажирів у кабіні чи кузові автомобіля. Водій зобов'язаний звільнити автотранспортний засіб від пасажирів до в'їзду на територію АГНКС у спеціально відведеному місці для висадки пасажирів.

3.8.Під час заправки державних і приватних автомобілів і посудин ПАЗГ стисненим газом на АГНКС їх водії пред'являють наповнювачу посвідчення на право експлуатації автомобіля, працюючого на стисненому природньому газі, з відміткою про проходження опосвідчення раз у 2 роки, а також документи: акт на первинну заправку; документ, який підтверджує опосвідчення газобалонної установки з вказаною датою проведеного опосвідчення і наступного, а також з вказанням спеціалізованої організації, яка проводила опосвідчення та строками дійсності виданих їм сертифікатів.

Наповнювач не виконує заправку автомобіля, якщо у водія відсутні названі вище документи або просрочені дати проходження автотранспортним засобом державного технічного огляду.

Газобалонна установка автотранспорту, а також посудини та газообладнання ПАГЗ є штатними одиницями автотранспорту та ПАГЗ і за їх технічний стан персонал АГНКС відповідальності не несе.

3.9. Перед заправкою автомобіля наповнювач зобов'язаний зробити зовнішній огляд газобалонного обладнання автомобіля з метою виявлення відповідності балонів найменуванню газу та робочому тиску, наявності видимих механічних пошкоджень (тріщин, корозії, зміни форми) газобалонної установки, несправності заправного вентиля, манометра, а також невідповідності заправочного штуцера технічним даним. У разі виявлення невідповідності газобалонної установки автотранспортного засобу технічним умовам заправка автотранспорту не здійснюється.

3.10. З початком грози наповнювач зобов'язаний призупинити заправку автомобіля і проконтролювати виїзд автомобіля з території АГНКС.

3.11. Наповнювач повинен слідкувати за територією станції і не дозволяти проводити ремонт та обслуговування автомобілів чи його газового обладнання на території АГНКС і у заправних боксах.

3.12. Якщо заправка балонів автомобіля виконується вперше (після установлення, переобладнання, опресування тощо), то наповнення балонів виконується за окремою інструкцією, яка розробляється власником АГНКС, а у випадках коли тиск у балонах автомобіля нижче 0,05 Мпа згідно вимог згаданої інструкції та за наявності у водія акту на первинну заправку автомобіля.

3.13. Наповнення балонів автомобіля стисненим газом дозволяється тільки при вимкнутому двигуні, перекритому магістральному газовому вентилі від балона до двигуна і відкритому вентилі максимального наповнення, згідно вимог п.п.3.20., 3.21. даної Інструкції.

3.14. Наповнювач не повинен залишати без нагляду газозаправну галерею під час здійснення процесу заправки на колонках, навіть на короткий час.

3.15. В'їзд автомобілів у заправну галерею виконується згідно зі схемою руху та з дозволу оператора чи наповнювача болонів або за сигналом світлофору і тільки після виїзду із заправного боксу попереднього автомобіля.

3.16. Наповнювач повинен контролювати виконання водіями вимог встановлених на території АГНКС дорожніх знаків.

3.17. Наповнювач не повинен заправляти автомобілі, які завантажені кисневими, пропановими балонами, місткостями з паливо-мастильними матеріалами та іншими вибухопожежонебезпечними вантажами, а також автоцистерн для перевезення зріджених газів.

3.18. Наповнювач повинен слідкувати і не заправляти автомобілі, що знаходяться під час заправки на жорсткому або гнучкому зчеплені.