(розташовуються на двадцяти сторінках)

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду

Ліфт зареєстрований за № _______________ у _________________________ _____________________________________ (реєстраційний орган)

у паспорті пронумеровано і прошнуровано _________всього аркушів, у тому числі креслень на _____________ аркушах.

__________________________ ________________ _________________

(посада особи, яка реєструє) (підпис) (П.І.Б.)

М.п. “ ___ “ __________ 20 __ р.

Додаток 2

до пункту 7.10.17 Правил будови

і безпечної експлуатації ліфтів

Норми бракування сталевих канатів

1. Бракування сталевих канатів, які перебувають в роботі, здійснюється за кількістю обривів дротин на довжині кроку сукання згідно з даними таблиці 1.

Таблиця 1

Норми бракування каната залежно від кількості обривів дротин

на довжині одного кроку сукання каната

Вихідний

Норма бракування (кількість обривів дротин) на

коефіцієнт запасу

довжині одного кроку сукання каната у залежності

міцності каната

від конструкції каната та типу його сукання

у відношенні D : d

6х19=114 і одне органічне осердя та сукання

6х37=222 і одне органіч- не осердя та сукання

хрестинне

однобічне

хрестинне

однобічне

До 9 включ.

14

7

23

12

Більше 9 " 10 "

16

8

26

13

" 10 " 12 "

18

9

29

14

" 12 " 14 "

20

10

32

16

" 14 " 16 "

22

11

35

18

" 16

24

12

38

19

2. Приклад визначення кроку сукання каната.

На поверхні будь-якої сталки наносять мітку, від якої відлічують

вздовж центральної осі каната стільки сталок, скільки їх є у перерізі

каната (наприклад, шість у шестисталковому канаті), і на наступній

після відліку сталці (у даному випадку на сьомій) наносять другу мітку.

Відстань між мітками приймають за крок сукання каната.

3. Бракування каната, виготовленого з дротин різного діаметра, конструкції

6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям виконуються відповідно з даними, наведеними в першій графі таблиці 1. Кількість обривів, як норма бракування, приймається за умовну. Під час підрахунку обрив тонкої дротини приймається за 1,0, а обрив товстої дротини - за 1,7.

Приклад:

Якщо на довжині одного кроку сукання каната з початковим коефіцієн-

том запасу міцності до 9 є 7 обривів тонких дротин і 5 обривів товстих

дротин, то 7 х 1 + 5 х 1,7 = 15,5, тобто понад 14 (таблиця 1) і, отже, канат

підлягає бракуванню.

Продовження додатка 2

4. Кількість дротин на одному кроці сукання, як ознака бракування каната, конструкція якого не вказана в таблиці 1, визначають за даними цієї таблиці для каната, найближчого за кількістю сталок і кількістю дротин у перерізі.

Приклад:

Для каната конструкції 8 х 19 = 152 дротин з одним органічним осердям,

найближчим є канат 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям.

Для визначення ознаки бракування слід дані таблиці 1 (кількість обри-

вів на одному кроці сукання) для каната 6 х 19 = 114 дротин з одним ор-

ганічним осердям помножити на коефіцієнт 96:72, де 96 і 72 - кількість

дротин у зовнішніх шарах сталок одного і другого канатів.

5. У разі наявності у канатів поверхневого зношення або корозії дротин кількість обривів дротин на кроці сукання, як ознака бракування, повинна бути зменшена відповідно з даними таблиці 2.

Таблиця 2

Норми бракування каната залежно від поверхневого

зношення або корозії

Поверхневе зношення або корозія дротин на діаметрі, %

Кількість обривів дротин на кроці сукання, % від норм, указаних у

таблиці 1

10

85

15

75

20

70

25

60

30 і більше

50

У разі зношення або корозії до 40 % і більше початкового діаметру дротин, канат повинен бути забракований.

Визначення зношення або корозії дротин за діаметром каната здійснюється мікрометром або іншим інструментом; у разі відсутності обірваних дротин вимірювання зношення або корозії не проводиться.

6. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на двох окремих канатах, кожний з них бракується окремо, у разі цього дозволяється заміна одного більш зношеного каната.

7. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на трьох і більше канатах, їх бракування здійснюється за середнім арифметичним значенням, визначеним за

Продовження додатка 2

найбільшою кількістю обривів дротин на довжині одного кроку сукання кожного каната. Дозволяється у одного з канатів збільшена кількість обривів дротин, але не більше ніж на 50 % проти норм, указаних у таблиці 1.

8. У разі наявності обривів, кількість яких не досягає бракувального показника, встановленого цими нормами, а також у разі наявності поверхневого зношення дротин канат допускається до роботи за умови:

- ретельного нагляду за його станом під час періодичних оглядів з записом результатів у журнал технічного обслуговування;

- заміни каната після досягнення ступеня зношення вказаного в цих нормах.

9. У разі виявлення в канаті обірваної сталки або осердя канат підлягає заміні.

Додаток 3

до пункту 12.2.4 Правил будови

і безпечної експлуатації ліфтів

АКТ

готовності будівельної частини ліфта

“___” _____ 20___ р.

__________________________________________________________________

(будова і її місце знаходження)

Цей акт складений про те, що______________________________________

(шахта, машинне приміщення,

__________________________________ ______________________________

блочне приміщення) ( тип ліфта)

ліфта, заводський №_______________________ виконані згідно з кресленнями

___________________________ , розробленими _______________________

(шифр креслень) (назва організації-розробника креслень

_________________________ , та готові до виконання робіт з монтажу облад-

будівельної частини ліфта)

нання ліфта.

ЗДАВ:

Представник будівельної організації (генпідрядник),

посада _________________ ____________________

(підпис) (П.І.Б.)

"____" _______20 р.

ПРИЙНЯВ:

Представник монтажної організації,

посада

___________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

"____" _______20 р.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України

від 25.06.2001 р. № 275

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної, політики України, затвердженого Указом Президента .Укра їни від30.08.2000 р. №1035/2000, і на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 21.05.2001р №59, наказую:

1.Затвердити зміни і доповнення до Правил будови і без-печної експлуатації ліфтів (ДНАОП 0.00-1.02-99), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 03.11.99 р. № 208

2 Наказ ввести в дію з 1 серпня 2001 р.

3 Голові Державного департаменту з нагляду за охороною Праці Сторчаку С.О.:

вжити заходів щодо вивчення вимог змін і доповнень до Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами ЕТЦ, працівниками підприємств, установ і організацій;

забезпечити системний контроль за виконанням вимог змін і доповнень до цих Правил; забезпечити вчасне видання змін і доповнень до Правил.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Солдатенка М. О.

Міністр І.САХАНЬ

ЗМІНИ І ПОПОВНЕННЯ ДО ПРАВИЛ БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Розділ 2. доповнити нормативними документами:

ГСТУ 36.1-009-99 «Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи, оснащеності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів»;

ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці», затрерджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 р. № 27, зареєстроване в Мінюсті України за № 248/3541 від 21.04.99 р.;

Д НАОП 0.00-4.34-99 «Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці, від 04.06.99 р. №103; зареєстроване в Мінюсті України за №6900/3983 від 08.10.99 р.

Розділ 3 Доповнити абзацами:

експертне обстеження (технічне діагностування) — визначення технічного стану ліфта із заданою ймовірністю на наступний інтервал часу, а також встановлення терміну подальшої його безпечної експлуатації і потреби проведення ремонту, модернізації, рернструкції чи заміни ліфта;

Держнаглядохоронпраці — Державний департамент з нагляду за охороною праці України;

орган Держнаглядохоронпраці — територіальне управління Держнаглядохоронпраці України;

п. 4.1 доповнити текстом після першого абзацу:

«Відступи від вимог цих Правил дозволяються в порядку, встановленому чинним законодавством. Рішення щодо можливості відступу повинно бути вкладене в паспорт кожного ліфта»;

п. 4.10 після слів «виконана українською» доповнити словами: «або, як виняток, російською мовами»;

п. 6.2.14 — третій абзац викласти у новій редакції:

«Якщо на дахах кабін встановлені перила, які відповідають вимогам п. 7.5.7, дозволяється перегородки в шахті виконувати висотою не менше 2000 мм від підлоги шахти (приямку)»;

п. 6.3.24 доповнити в кінці тексту словами: «А також не дозволяється встановлювати обладнання і прокладати комунікації, які не відносяться до ліфта, за винятком систем, які призначені для опалення і вентиляції вказаних приміщень. Пускорегулюючі пристрої вказаних систем і комунікацій повинні бути розміщені поза цими приміщеннями»;

п. 7.1.7 викласти у новій редакції:

«Двері шахти повинні мати суцільну огорожу. Дозволяється часткове огородження дверей металевою сіткою або склом, які дозволені для огородження шахти; при цьому на висоту не менше 1000 мм від рівня посадочної (вантажної) площадки двері повинні мати суцільну огорожу без застосування скла (за винятком дверей панорамних ліфтів). Стулки дверей шахти та їх кріплення повинні витримувати навантаження, вказані в п. 6.2.4»;

п. 7.1.19 — замінити займенник «її» словами: «підлоги посадочної (вантажної) площадки»;

п. 7.1.24 доповнити абзацом:

«У тротуарному і вантажному ліфтах із зовнішнім управлінням, а також у вантажному ліфті зі змішаним управлінням, який не призначений для самостійного користування, відмикання ззовні дверей шахти, замкненої неавтоматичним замком, повинно здійснюватись тільки спеціальним ключем»;

п. 7.1.28 викласти у новій редакції:

«Зачинення дверей шахти і їх замикання автоматичним замком повинно контролюватись вимикачами; при цьому контроль замикання повинен бути здійснений незалежно від контролю зачинення. Дозволяється контролювати одним і тим же вимикачем замикання однієї стулки і зачинення другої. При цьому на дверях повинно бути установлено не менше двох вимикачів. У розсувних дверях, які мають декілька панелей, що з'єднані між собою іншим чином (наприклад, за допомогою каната або ланцюга), і в яких контроль зачинення і замикання однієї панелі виключає можливість відчинення інших панелей, а також у горизонтально-розсувних дверях, дозволяється контролювати зачинення і замикання дверей одним і тим же вимикачем, конструкція якого забезпечує примусове розмикання контактів, навіть коли вони спаялись між собою.

У малому вантажному ліфті дозволяється не контролювати замикання дверей автоматичним замком, якщо двері обладнані неавтоматичним замком, замикання якого контролюється вимикачем»;

п. 7.4.6 — вилучити з тексту друге речення;

п. 7.5.20 — третє речення викласти в новій редакції:

«При цьому відстань від порога кабіни до передньої стіни шахти повинна бути не більше 150 мм, а зусилля, яке треба прикласти для відчинення дверей кабіни, повинно бути не більше 300 Н і не менше 50 Н»;

п. 7.8.6 після слова «відрегульований» доповнити словами «на стенді» і далі за текстом;

п. 7.9.8 вилучити з тексту;

п. 7.10.1 викласти в такій редакції:

«Кабіна і противага повинні бути підвішені на металевих канатах, або на армованих ременях, або на тягових пластинчатих, або на приводних роликових (втулкових) ланцюгах (далі — канати)»;

п. 8.1.8 — в останньому реченні після слів «повинна бути» додати слово: «номінальна» і далі за текстом;

п. 8.1.11 — після слів «не дозволяється» поставити крапку і далі текст вилучити;

п. 8.3.26 — вилучити з тексту підпункт «г»;

п. 8.3.30 — перше речення викласти в новій редакції: