Державний КОМІТЕТ УКРАЇНИ з нагляду за охороною праці

Державний нормативний акт про охорону праці

Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

Київ2003

Державний нормативний акт про охорону праці

Затверджено

наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

від 04.08.03 № 141

Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

Київ2003

Розроблено:Галузевою асоціацією “Укртрансвуз” м. Харків

Внесено:відділом організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Держнаглядохоронпраці України

Введено:з введенням в дію цих Правил вважаються такими, що не застосовуються на території України “Правила техники безопасности и производственной санитарии при подготовке цистерн и вагонов для нефтебитума к наливу и ремонту” №ЦВ/3824, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 24.12.1979 р.

Зміст

1. Галузь застосування5

2. Нормативні посилання5

3. Скорочення10

4. Загальні вимоги10

5. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування цистерн і

вагонів-бункерів18

5.1. Вимоги безпеки під час приймання, огляду і технічного

обслуговування цистерн і вагонів-бункерів18

5.2. Вимоги безпеки під час холодної обробки цистерн для наливу22

5.3. Вимоги безпеки під час гарячої обробки цистерн

для наливу і їх ремонту24

5.4. Вимоги безпеки під час роботи всередині котлів цистерн25

5.5. Вимоги безпеки під час зовнішнього обмивання і очищення цистерн

і вагонів-бункерів29

6. Вимоги безпеки під час поточного ремонту цистерн і вагонів-бункерів30

7. Вимоги до території, виробничих приміщень, площадок і робіт, що там виконуються31

8. Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів, які підготовлені

для наливу і ремонту35

9. Вимоги до виробничого обладнання, споруд, пристроїв та інструменту36

10. Вимоги до транспортування і зберігання вузлів деталей та інших

матеріалів40

11. Вимоги до професійного добору працівників і перевірки знань з питань

охорони праці41

12. Вимоги до застосування засобів захисту працівників43

13. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення46

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 20.06.2001 р. №272

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 №27, зареєстровано в Мінюсті України 21.04.99 за №248/3541

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9, зареєстровано в Мінюсті України 07.04.98 за №226/2666

ДНАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 №170, зареєстровано в Мінюсті України 18.11.96 за №667/1692

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Мінохоронздоров’я України від 31.03.94 №45, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94 за №136/345

Мінохоронздоров’я України від 29.12.93 №256, зареєстровано В Мінюсті України 30.03.94 за №51/260

Держкомпраці СРСР та Президія ВЦРПС, Постанова від 16.12.87 №731/П13

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 20.02.87

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 18.09.90

НАОП 5.1.11-3.02-91

РД3215-91 Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 25.04.91

НАОП 5.1.11-3.03-88

Норми обладнання об’єктів та рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння ЦУО/4607

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 22.06.88

НАОП 5.1.11-3.04-86

Галузеві норми природного та спільного освітлення виробничих підприємств залізничного транспорту

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 30.12.86

НАОП 5.1.11-4.03-86

Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392

Затверджено Міністерством шляхів СРСР 04.08.86

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Міністерство внутрішніх справ України від 14.01.95, зареєстровано в Мінюсті України 14.07.95 за №219/755

НАПБ Б.07.005-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**

Затверджено наказом МВС СРСР 27.02.86, заміна №1 11.05.87

НАПБ В.01.010-97/950

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 № 240, зареєстровано в Мінюсті України 24.07.97 за №440/2244

ДСН №3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

Міністерство охорони здоров’я України, 1999 рік

ДСН №3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій.

Міністерство охорони здоров’я України, 1999 рік

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (СТСЕВ 790-77) Изменения 1978

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. Зміни 1989.

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

ГОСТ 12.1.010-76

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. Зміни 1988.

Відомості про проходження навчання, перевірку знань, стажування і проведення інструктажів повинні реєструватися з обов’язковим підписом тих, хто інструктував, відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99.

11.2. Працівники ППС повинні знати:

- технологію ремонту і підготовки цистерн до наливу різних нафтопродуктів;

- способи визначення роду залишків вантажу, що раніше перевозився, по зовнішнім прикметам і якостям (колір, в’язкість, запах);

- дію на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які виникають під час роботи, прикмети отруєння, способи захисту і правила надання першої (долікарняної) допомоги;

- сигнали тривоги, які встановлені на ППС, і місця знаходження пристроїв для їх подачі;

- вимоги безпеки праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки;

- правила користування пожежною технікою та первинними засобами пожежогасіння.

11.3. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативних актів з питань пожежної безпеки.

11.4. Працівники, які пов’язані з обслуговуванням і експлуатацією електрообладнання, в тому числі зварювальних агрегатів, електроінструменту, електроосвітлення, повинні проходити навчання і перевірку знань у відповідному обсязі згідно ДНАОП 0.00-1.21-98.

11.5. Працівники ППС в залежності від посади, професії і характеру робіт повинні мати групу по електробезпеці у відповідності з переліком професій і посад наказу 24-Ц.

11.6. На ППС обладнуються кабінети або куточки охорони праці, які мають наочне приладдя з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, а також пристрої для демонстрації кінофільмів, відеофільмів.

12. Вимоги до застосування засобів захисту працівників.

12.1. Працівники, які безпосередньо пов’язані з обробкою цистерн і вагонів-бункерів, мають бути забезпечені відповідним спецодягом, спецвзуттям, натільною білизною і іншими ЗІЗ у відповідності з НАОП 5.1.11-3.01-90, а також первинними засобами пожежогасіння у відповідності з НАОП 5.1.11-3.03-88 та рятувальним спорядженням.

12.2. Порядок видачі, зберігання і використання спецодягу, спецвзуття і інших ЗІЗ має відповідати ДНАОП 0.00-4.26-96.

12.3. Спецодяг, спецвзуття, інші ЗІЗ, а також рятувальне спорядження має бути справним і відповідати розміру і зросту робітника, якому вони видаються. Спецвзуття повинно мати підошви із іскронеутворюючого матеріалу.

12.4. Для можливості негайної заміни спецодягу у випадках його забруднення етильованим бензином або іншими токсичними речовинами на ППС має бути постійний запас комплектів спецодягу, натільної білизни і інших ЗІЗ.

Кількість аварійних комплектів спецодягу, натільної білизни і інших ЗІЗ має бути обумовлене місцевими умовами, специфікою роботи і затверджено адміністрацією ППС у відповідному документі (інструкції, що діє на підприємстві).

12.5. Спецодяг і інші ЗІЗ перед здаванням їх в приміщення для зберігання мають бути очищені від нафтопродуктів, які потрапили на них в процесі роботи.

12.6. Керівництво ППС забезпечує механізоване хімочищення спецодягу не рідше одного разу на тиждень і в кожному випадку значного забруднення його, а також ремонт спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв по мірі їх зношення. Зберігання, ремонт і прання спецодягу і захисних засобів вдома не дозволяється. Перед здаванням в ремонтну майстерню ЗІЗ і інші запобіжні пристрої підлягають дегазації, очищенню і пранню.

12.7. Проводити дегазацію спецодягу і спецвзуття працівників, які зайняті обробкою цистерн з-під етильованого бензину необхідно наступним чином:

- бавовняного – шляхом пропарювання гострою парою в спеціальній камері з температурою не менше 110 оС, тиском не менше 0,2 МПа (2 кгс/см2) на протязі 45 – 60 хв. або вимочуванням і пранням з додаванням 1% розчину монохлораміна;

- гумового – зануренням на 1 годину в насичену хлорну воду або в кашку з хлорним вапном або на 30 хв. в 10% розчин діхлораміна в діхлоретані з наступним відмочуванням в гарячій воді на протязі 1 години, а потім миттям з милом.

12.8. Для захисту рук промивальники-пропарювачі і слюсарі повинні забезпечуватися:

- рукавицями КР, а коли готуються цистерни з-під етильованого бензину – гумовими рукавичками;

- плівкоутворюючими кремами типу силіконових, а також різними захисно-мийними пастами;

- противопековими пастами ХІОТ (для захисту шкіри під час роботи з пеком і від інтенсивних сонячних променів);

- світлозахисними пастами і кремами (цинкова, мелан).

12.9. Захисні мазі слід наносити на шкіру два рази на протязі робочої зміни (перед роботою і після обідньої перерви) і відповідно два рази їх змивати.

12.10. Після закінчення робочої зміни для очищення шкіри від забруднень необхідно використовувати олефін-сульфат, сульфат, поверхнево-активні речовини ОП – 7; ОП – 10 і інші захисно-відмиваючі пасти і мазі, які поєднують якості захисних і миючих засобів.

Для підтримання шкіри в хорошому стані необхідно застосовувати різні індиферентні мазі і креми (борний вазелін, ланоліновий крем тощо).

Після закінчення роботи з нафтопродуктами необхідно вимити все тіло водою з милом під душем.

Не дозволяється застосовувати гас та інші токсичні нафтопродукти для очищення шкіри і оброблення ЗІЗ.

12.11. Для захисту ніг промивальники-пропарювачі і слюсарі повинні забезпечуватися спецвзуттям від дії нафтопродуктів і механічних травм.

12.12. Під час зовнішнього обмивання цистерн для захисту очей від дії бризок розчинів працівники повинні забезпечуватися захисними окулярами типу ЗН або Г.

12.13. Робота всередині котлів цистерн дозволяється тільки із застосуванням засобів захисту органів дихання.

Для захисту органів дихання під час роботи в котлі цистерни повинні застосовуватися шлангові протигази типу ПШ-2, апарат дихальний “шкід” або пневмокостюми.

12.14. Перед початком роботи промивальники-пропарювачі разом з бригадиром або майстром повинні впевнитися в справному стані рятівного спорядження, інструменту, засобів захисту органів дихання і шлангових дихальних приладів, а також перевірити довжину шланга, щільність прилягання маски до обличчя, відсутність пошкоджень маски і шланга.