Герб

Державний комітет Українипо нагляду за охороною праці

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЗ, СКЛАДІВ І СХОВИЩ,ВИКОНАННІ ВАНТАЖО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХРОБІТ НА ОБ??ЄКТАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

наказом Державного комітетупо нагляду за охороною працівід 08.05.96 № 78

 

ДНАОП 7.1.00-1.03.96

 

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БАЗ, СКЛАДІВ І СХОВИЩ,ВИКОНАННІ ВАНТАЖО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХРОБІТ НА ОБ??ЄКТАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

 

 

 

КИЇВ

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО

науково-дослідним, проектно-технологічним і впроваджувальним центром організації праці і управління виробництвом Укоопспілки (Укоопоргтехцентром)

2. ВНЕСЕНО

Центральною спілкою споживчих товариств України (Укоопспілкою)

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

 

@— “Передрукування заборонено”

Держнаглядохоронпраці України

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

5. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

5.1. Загальні вимоги

5.2. Вимоги пожежної безпеки до території, будівель і споруд

5.3. Вимоги до автоматичних установок пожежогасіння

5.4. Протипожежне водопостачання

5.5. Утримання пожежної техніки і засобів зв’язку

5.6. Евакуація людей з приміщень і будівель

6. ТЕРИТОРІЯ, БУДОВИ І СПОРУДИ

6.1. Загальні вимоги безпеки

6.2. Улаштування території

6.3. Автомобільні проїзди і залізничні колії

6.4. Вимоги безпеки до відкритих дільниць зберігання і вантажно-розвантажувальних майданчиків

6.5. Вимоги безпеки до закритих складів

6.6. Вимоги безпеки до дільниць технічного обслуговування та ремонту вантажно-розвантажувального і складського устаткування

6.7. Вимоги безпеки до допоміжних приміщень

6.8. Вимоги до улаштування освітлення

6.9. Будова сигналізації і зв’язку

6.10. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

6.11. Вимоги до будови і експлуатації систем водопостачання і каналізації

6.12. Шум і вібрація

7. ТОРГОВЕ І ТЕХНОЛОГІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТ, ТАРА

7.1. Загальні положення

7.2. Вимоги до складського технологічного устаткування

7.3. Інструмент та пристосування, тара

7.4. Вимоги безпеки до парових і водогрійних котлів

7.5. Вимоги безпеки до експлуатації холодильних установок

7.6. Вимоги до посудин, що працюють під тиском

7.7. Вимоги безпеки до експлуатації ліфтів

8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

8.1. Загальні вимоги

8.2. Технологія розміщення товарів на складі

8.3. Відбирання товарів, які потребують комплектування замовлень покупців

8.4. Вимоги до організації робочих місць

9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ

9.1. Загальні вимоги

9.2. Роботи усередині ємності

9.3. Миття і дезинфекція ємностей

9.4. Вогневі роботи

10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

10.1. Загальні вимоги

10.2. Вимоги безпеки під час роботи на вантажопідіймальних машинах і устаткуванні

10.3. Вимоги безпеки при роботі на електронавантажувачах, електроштабелерах, електрокарах

10.4. Вимоги безпеки під час роботи на конвейєрах, підіймачах та іншому устаткуванні

10.5. Вимоги безпеки до будови площадок, містків, драбин і роботи на них

10.6. Вимоги безпеки під час виконання вантажо-розвантажувальних робіт немеханізованим засобом

11. СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ І ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ)

11.1. Загальні положення

11.2. Вантажопереробка і зберігання кислот та лугів

11.3. Вантажопереробка і зберігання солей

11.4. Вантажопереробка і зберігання лакофарбових матеріалів

11.5. Вантажопереробка і зберігання полімерних матеріалів

11.6. Вантажопереробка та зберігання балонів під тиском

12. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

12.1. Загальні вимоги

12.2. Технічна документація

12.3. Обслуговування електрообладнання

12.4. Захисні заходи щодо електробезпеки від ураження електричним струмом

12.5. Захист будівель і споруд від блискавки

12.6. Робота з переносним електроінструментом

13. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

13.1. Загальні положення

13.2. Призначення, застосування і зберігання засобів індивідуального захисту

ДОДАТОК 1

Розрахункові показники температур повітря і кратність повітрообміну складів та інших виробничих приміщень

ДОДАТОК 2

Розрахункові температури і кратність повітрообміну в допоміжних приміщеннях

ДОДАТОК 3

Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочих зон загальнотоварних складів, допоміжних і підсобних приміщень

ДОДАТОК 4

Санітарні норми виробничого шуму

ДОДАТОК 5

Допустимі рівні вібрації

ДОДАТОК 6

Перелік виробництв з установленням їх категорій по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці

ДОДАТОК 7

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

ДОДАТОК 8

Порядок зберігання хімічних речовин і матеріалів

ДОДАТОК 9

Перелік приміщень, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння

ДОДАТОК 10

Норми первинних засобів пожежогасіння для баз, складів і сховищ

ДОДАТОК 11

Колірне оздоблення поверхні складських, підсобних і допоміжних приміщень, устаткування

ДОДАТОК 12

Засоби механізації по операціях технологічного процесу

ДОДАТОК 13

Типи великогабаритних піддонів, їх параметри і технічна характеристика

ДОДАТОК 14

Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт

ДОДАТОК 15

Журнал допуску до проведення газонебезпечних робіт, а також робіт усередині апаратів, ємностей, колодязів, у колекторах, спорудах та іншому аналогічному обладнанні при можливому виділенні шкідливих і вибухонебезпечних речовин

ДОДАТОК 16

Прийоми надання першої допомоги

 

 

 

ДНАОП 7.1.00-1 96

Правила охорони праціпри експлуатації баз, складів і сховищ,виконанні вантажно-розвантажувальнихробіт на об’єктах оптової торгівлі

_____________________________________________________________________________

Дата введення 10.09.1996

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі (далі — Правила) розповсюджуються на об’єкти оптової торгівлі cпоживчої кооперації України, а також інших відомств і організацій незалежно від форм власності.

Правила установлюють основні вимоги з охорони праці, виробничої санiтарiї і пожежної безпеки, обов’язкові для виконання при проектуванні, будівництві, монтажі, реконструкції, технічному переоснащенні і експлуатації оптових підприємств.

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для вантажо-розвантажувальних робіт на базах і cкладах споживчої кооперації, затверджені ЦК профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації 18.10.66. (НАОП 7.1.20-1.02-66).

Для забезпечення охорони праці на оптових підприємствах необхідно також керуватися стандартами, будівельними нормами і правилами, правилами улаштування електроустановок, міжгалузевими правилами охорони праці, нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, що регламентують вимоги з охорони праці.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дані Правила використовують чинні в Україні такі нормативні документи:

Позначення

Назва нормативного акта

Затвердження нормативного акта

 

 

Дата(документ №)

Організація

 

 

 

 

 

Закон України “Про охорону праці”

14.10.92N2695-XII

Верховна Рада

 

Закон України “Про пожежну безпеку”

17.12.93N3747-XII

Верховна Рада

 

Закон України “Про дорожній рух”

28.01.93

Верховна Рада

 

Закон України “Про споживчу кооперацію”

10.04.92N2266-XII

Верховна Рада

 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епiдемічного благополуччя населення”

24.02.94

Верховна Рада

ДНАОП0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

17.06.92

Держгіртех-нагляд України

ДНАОП0.001.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажо-підіймальних кранів

16.12.92Наказ N128

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

18.10.94Наказ N104

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

26.05.94Наказ N51

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП0.00-1.09-94

Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Зареєстровано:

31.03.94Наказ N2612.05.94за N98/307

Держнагляд-охоронпраці УкраїниМінюстУкраїни

ДНАОП0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

09.01.90

Держгіртех-нагляд СРСР

ДНАОП0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгіртех-нагляд СРСР

ДНАОП0.00-1.19-83

Правила перевезення вибухонебезпечних матеріалів автомобільним транспортом

22.11.83

Держгіртех-нагляд СРСР

ДНАОП0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

26.12.90постанова№ 3

Держпром-атомнагляд СРСР

ДНАОП0.00-1.21-84

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів

Зміни:

21.12.841988

Мiненерго СРСР

ДНАОП0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професiйних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

10.08.93N623Зміни: 23.02.94 № 97

Кабінет Міністрів України

ДНАОП0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

17.09.93№ 754

Кабінет Міністрів України

ДНАОП0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

06.10.93№ 831

Кабінет Міністрів України

ДНАОП0.00-4.07-93

Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці підприємств

07.10.93Постанова№ 838

Кабінет Міністрів України

ДНАОП0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, iнструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зареєстровано:

04.04.94Наказ№ 3012.05.94за № 95/304

Держнаглядохо-ронпраці УкраїниМінюст України

ДНАОП0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

01.03.94Наказ№ 16

Держнагляд-охоронпраці України

ДНАОП0.00-4.14-94

Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

Зареєстровано:

16.03.94Наказ№ 1912.05.94за № 94/303

Держнагляд-охоронпраці УкраїниМінюст України

ДНАОП0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

03.08.93Наказ № 73

30.09.93за № 140

Держнагляд-охоронпраці УкраїниМінюст України

ДНАОП0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

Зареєстровано:

11.10.93Наказ№ 9420.10.94за № 154

Держнаглядохорон-праці УкраїниМінюст України

ДНАОП0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Зареєстровано:

30.11.93Наказ № 12323.12.93за № 196

Держнаглядохорон-праці України Мінюст України

ДНАОП0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Зареєстровано:

21.12.93Наказ № 132

07.02.94за № 20/229

Держнагляд-охоронпраці УкраїниМінюст України

ДНАОП0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гiгiєнiчні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73

1973

Мiнохорониздоров’я СРСР

ДНАОП0.03-1.08-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування мiнеральних добрив у сільському господарстві № 1049-73

1973

Мiнохорониздоров’я СРСР

ДНАОП0.03-1.12-73

Санітарні правила зберігання, транспортування та застосування пестицидів (отрутохiмікатів) у сільському господарстві№1123-73

1973

Мiнохорониздоров’я СРСР

ДНАОП0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств СН № 245-71

05.11.71

Мiнохорони здоров’я СРСР

ДНАОП0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць

1984 № 3044-84

Мiнохорониздоров’я СРСР

ДНАОП0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях СН № 3223-85

12.03.85

Мiнохорони здоров’я СРСР

ДНАОП0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Зареєстровано:

10.12.93Наказ № 24122.12.93за № 194

Мiнохорони здоров’я УкраїниМінюст України

ДНАОП0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Зареєстровано:

31.03.94Наказ № 4521.06.94за № 136/345

Мiнохорони здоров’я УкраїниМінюст України

ДНАОП0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітнiх

Зареєстровано:

31.03.94Наказ № 4628.07.94 за № 176/385

Мiнохорони здоров’я УкраїниМінюст України

ДНАОП0.03-8.08-93

Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Зареєстровано:

29.12.93Наказ № 25630.03.94 № 51/260

Мiнохорони здоров’я УкраїниМінюст України

ДНАОП0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачi спецодягу, спецвзуття та інших засобів iндивiдуального захисту робітникам і службовцям різних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

12.02.81 № 46/П-2 Зміни: 21.08.85№ 289/П-8 06.11.86№ 476/П-12

Держком праці СРСР

ДНАОП0.05-3.05-81

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельномонтажних та ремонтно-будівельних роботах

09.06.81 № 166/П-51 Зміни: 25.04.84№ 120/П-6 21.08.85№ 289/П-8 20.06.86 № 230/П-6

Держкомпраці СРСР

ДНАОП0.05-5.01-83

Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивiдуального захисту

24.05.83 № 100/П-9 Зміни: 21.08.85.№ 289/П-8 24.03.87№ 177/П-4

Держкомпраці СРСР

ДНАОП0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

01.08.93Постанова № 442

Кабінет Мініст-рів України

НАОП1.1.10-1.04-85

Правила безпеки при роботі з інструментом та пристроями

30.04.85

Мiненерго СРСР

НАОП1.3.00-1.02-72

Правила захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохiмічної та нафтопереробної промисловостi

31.01.72

Мiнхiмпром СРСР

НАОП5.1.11-1.42-86

Правила технічної експлуатації залізниць СРСР ЦТЕХ-4345

02.01.86

Мiнiстерство шляхів сполуче-ння СРСР

НАОП7.1.00-2.02-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державної торгівлі

20.02.80 № 43/П-2 Зміни: 21.09.90№ 289/П-82

Мінторгівлі СРСР

НАОП8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

27.09.90

Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань продовольства

ВБНВ2.2-58.1-94

Проектування складів нафти і нафтопродуктів тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

18.03.94№ 133

Держкомнаф-тогаз України

ВНТП 02-84

Відомчі норми технологічного проектування загальнотоварних складів

13.07.84№ 198

Мінторг СРСР

ВСН 205-84

Інструкція по проектуванню електроустановок систем автоматизацiї технологічних процесів

05.04.84

Мiнмонтаж-спецбуд СРСР

ОНТП 24-86

Загальносоюзні норми тех-нологічного проектування

27.02.86

МВС СРСР

ОНТП 01-86

Загальносоюзні норми тех-нологічного проектування складів тарно-штучних і довгомірних вантажів

11.07.86 № 74

Держснаб СРСР

РД 34.21.122-87

Інструкція по устрою захисту від блискавки будівель і споруд

12.10.87

Мiненерго СРСР

 

Інструкція про проведення обов’язкових попередніх і перiодичних медичних оглядів

29.09.89 № 555

Мiнздрав СРСР

 

Норми технічного оснащення підприємств оптової торгівлі споживчої кооперації СРСР

18.04.83

Центроспілка СРСР

 

Типові рекомендації по технологiї складських операцій на оптових базах

21.07.78

Центроспілка СРСР

Галузеві вимоги і нормативні матеріали, які повинні враховуватись при проектуванні нових і реконструкції діючих підприємств оптової торгівлі, розробці технологічних процесів та устаткування

06.01.81№ 34-53/6

Центроспілка СРСР

 

Перелік виробництв з установленням їх категорій по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці в системі Мінторгівлі СРСР

24.07.76№ 173

Міністерство торгівлі СРСР

 

Положення про добровільні пожежні дружини (команди) і Типове положення про пожежо-технічні комісії

27.09.94 № 521

МВС України

 

Правила пожежної безпеки в Україні

Зареєстровано:

22.06.95№ 400 14.06.95за № 219/755

МВС України Мінюст України

 

Правила улаштування електроустановок

06.07.84

Мiненерго СРСР

 

Рекомендації по застосуванню на оптових базах різних типів піддонів

29.03.90№ 153-Р

Укоопспілка

 

Рекомендації щодо експлуатації, технічного обслуговування і ремонту технологічного устаткування для вантажопереробки на оптових базах

27.12.88№ 1004-Р

Укоопспілка

 

Типове положення про спеціальне навчання, iнструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах і організаціях України

Зареєстровано:

17.11.94 № 62822.12.94 за № 307/517

МВС УкраїниМінюст України