ГКД 341.003.004.001-2000. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство ветровых электростанций.


Міністерство палива та енергетики України

ГКД 341.003.004.001-2000

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.

Державним науково-дослідним і проектно- конструкторським інститутом нетрадиційної енергетики та електротехніки (ДНДІ НЕЕ)

І РОЗРОБЛЕНО

2 ВИКОНАВЦІ

3 УЗГОДЖЕНО

4 ВНЕСЕНО

5 ЗАТВЕРДЖЕНО

М.М.Жовмір, А.С.Симонов, Ю.Г.Манойло, Є.І.Криворучко, Т.Н.Серебряннікова, С .В. Шульга

Міністерством промислової політики України, Державним комітетом України по водному господарству

Міжгалузевою координаційною радою з питань будівництва вітрових електростанцій

Міністерством палива та енергетики України

2004 рік

6 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

Цей нормативний документ не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений в якості офіційного видання без дозволу Міністерства палива та енергетики України

Зміст

С.

Вступ

 1. Галузь застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Визначення, позначення і скорочення
 4. Загальні положення,
 5. Організація розробки ТЕО
 6. Вибір основних технічних рішень
 7. Визначення кошторисної вартості будівництва
 8. Техніко-економічні показники
 9. Погодження, експертиза і затвердження ТЕО
 10. Додаток А. Завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування інвестицій у будівництво ВЕС
 11. Додаток Б. Перелік основних вихідних даних для проектування

Додаток В. Склад матеріалів першого етапу ТЕО Додаток Г. Зміст пояснювальної записки для обґрунтування вибору площадки

Додаток Д. Склад комісії для вибору площадки ВЕС Додаток Ж. Обсяг і зміст ТЕО ВЕС Додаток И. Розподіл ринкової вартості устаткування Додаток К. Бібліографія

ВСТУП

Інвестиції у будівництво ВЕС - це засіб розв'язання комплексу економічних, екологічних і соціальних проблем. Тому будівництво ВЕС не варто розглядати винятково як фінансовий проект, що здійснюється з метою одержання прибутку. Цим пояснюється необхідність розробки даного нормативного документа (НД), що враховує особливості інвестування в будівництво ВЕС.

Специфіка ВЕС як промислового об'єкта полягає в тому, що обсяг виробництва електричної енергії носить ймовірнісний характер. Це визначено ймовірнісними характеристиками поновлюваного енерго ресурсу, що використовується - вітру. При створенні ВЕС слід виходити з того, що визначальним фактором у виборі місць розташування ВЕС є наявність вітрових умов, що забезпечують більше виробництво електроенергії. Супутні фактори (геологічні умови, інженерні мережі, лінії видачі потужності, автошляхи) не впливають на виробництво електроенергії, але можуть вплинути на розмір капітальних вкладень у будівництво ВЕС. ,

У зв'язку з цим зростає значення попередніх досліджень як місць розташування ВЕС, так і документально підтверджених характеристик вітрового потоку. На передпроектних стадіях створення об'єктів вітроенергетики рекомендується така етапність робіт:

 • перший етап - намір Замовника про інвестиції або залучення Інвестора в будівництво ВЕС у визначеному регіоні;
 • другий етап - відбір площадок, що можуть розглядатися як перспективні для будівництва ВЕС у наміченому регіоні (кадастр площадок для будівництва ВЕС);
 • третій етап - виміри параметрів вітрового потоку на намічених площадках, перспективних для будівництва ВЕС;
 • четвертий етап - розробка ТЕО інвестицій у будівництво ВЕС.

Для забезпечення системного підходу, обґрунтованості й уніфікації прийнятих рішень при створенні ВЕС уводяться нормативні документи, що регламентують порядок виконання етапів робіт, обсяг звітної документації, проведення погоджень, експертизи та її затвердження після завершення кожного етапу. Виконання робіт наступного етапу може здійснюватися тільки після затвердження роботи попереднього етапу.

Даний НД регламентує виконання четвертого етапу робіт: "Техніко- економічне обґрунтування інвестицій у будівництво ВЕС".

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.

Чинний від

 1. Галузь застосування
  1. Даний НД установлює склад, порядок розробки, погодження або затвердження ТЕО інвестицій для нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення і розширення діючих вітрових електричних станцій на території України.
  2. Даний НД поширюється на проектування ВЕС будь-якої форми власності (державної, корпоративної, приватної) різної потужності з ВЕУ одиничною потужністю 100 кВт і більше, що під'єднуються до електричної мережі загального призначення і працюють паралельно з нею.
  3. Вимоги даного НД є обов'язковими для застосування всіма організаціями, що розробляють ТЕО ВЕС, незалежно від відомчого підпорядкування.

Вимоги даного НД обов'язкові при розробці ТЕО інвестицій у вітроенергетику, що здійснюються за замовленням, пайовій участі або за підтримкою держави, або державних організацій.

 1. При розробці проектної. документації для будівництва ВЕС із використанням дослідних ВЕУ або ВЕС, працюючих в автономному режимі, положення даного НД використовують як рекомендаційні.
  1. Питання, не обговорені в даному документі, вирішуються відповідно до чинних в Україні НД.
 2. Нормативні посилання

У даному нормативному документі використані посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3896-99 Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки і вітроелектричні станції. Терміни і визначення.

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету.

ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування.

ДБН А.2. 2-3-97. Проектування. Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

ДБН ГУ-16-98 (частина 1) Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення і благоустрою, а також реставрації пам'ятників архітектури і містобудування.

ДБН ГУ-16-98 (частина 2) Правила упорядкування кошторисної документації і визначення базисної і розрахункової вартості будівництва.

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

ГКД 340.000.001-95 Определение экономической эффективности капитальных вложений в энергетику. Методика. Общие методические положения.

ГКД 340.000.002-97 Определение экономической эффективности капитальных вложений в энергетику. Методика. Энергосистемы и электрические сети. ГКД ... Вітроенергетика. Площадки для вітрових електричних станцій. Вимоги щодо відбору (у стадії розробки).

ГКД ... Площадки для вітрових електричних станцій. Метеорологічні дослідження характеристик вітру (у стадії розробки).

ГКД Під'єднання об'єктів вітроенергетики до електричних мереж. Порядок і вимоги (у стадії розробки).

ГКД ... Правила проектування вітрових електричних станцій (у стадії розробки).

 1. Визначення, позначення і скорочення

ТЕО ВЕС - техніко-економічне обґрунтування інвестицій у будівництво вітрової електричної станції.

Площадка будівництва ВЕС - ділянка території, на якій намічається розмістити всі основні і допоміжні будинки і споруди ВЕС. Площадка містить у собі територію, на якій розміщаються ВЕУ, відкриті або закриті електричні розподільні устрої, лінії електропередачі, керування і зв'язку, автомобільні дороги, будинки і споруди.

Нове будівництво - будівництво комплексу об'єктів основного і допоміжного призначення нового енергетичного підприємства, що здійснюється на новій площадці з метою створення нової виробничої потужності, яке після введення в експлуатацію буде перебувати на самостійному балансі. Реконструкція і технічне переоснащення - заміна морально і фізично застарілих ВЕУ та іншого устаткування без або зі зміною їхніх параметрів по потужності, конструкції або принципу дії.

Розширення діючої ВЕС - встановлення додаткових ВЕУ на діючій ВЕС (у тому числі на нових площадках), а також будівництво об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення для них.

Терміни в частині вітроенергетичних установок і вітроелектричних станцій - відповідно до ДСТУ 3896.

 1. Загальні положення
  1. Право на розробку ТЕО ВЕС або його окремих розділів налається юридичним і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності, що мають ліцензію на виконання відповідних видів робіт при проектуванні ВЕС.
  2. Розробка ТЕО ВЕС, що споруджуються за підтримкою держави, може виконуватися на підставі таких документів:
 • комплексної програми будівництва ВЕС в Україні на період до 2010 року;
 • рішень Міжгалузевої координаційної ради з питань будівництва вітрових електричних станцій;
 • схем розвитку галузі або проектів районного планування (при наявності);
 • завдання потенційного Замовника.

При інвестуванні у будівництво ВЕС власних і позикових коштів підприємств без підтримки держави розробка ТЕО ВЕС виконується на підставі завдання Замовника.

 1. При розробці ТЕО ВЕС, поряд із даним НД, необхідно керуватися законодавством України, у тому числі:
 • земельним, водним і лісовим законодавством;
 • законодавством про охорону навколишнього природного середовища, атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу, про надра, природно-заповідний фонд і т.д.;
 • законодавством про працю;
 • санітарними нормами проектування промислових підприємств;
 • державними будівельними нормами;
 • відомчими будівельними нормами.
  1. При розробці ТЕО ВЕС повинні забезпечуватися:
 • реалізація досягнень науки, техніки і передового вітчизняного і зарубіжного досвіду;
 • високий технічний рівень ВЕС (у т.ч. високий коефіцієнт використання встановленої потужності, низькі питомі показники по матеріалоємності, низька собівартість відпущеної електроенергії та ін.);
 • висока ефективність капітальних вкладень;
 • раціональне використання земель, охорона навколишнього природного середовища, а також сейсмостійкість, вибухо і пожежобезпека всіх об'єктів ВЕС;
 • необхідні умови праці працівників ВЕС згідно чинного законодавства про працю, сприятливих умов їх побуту, а також населення в районі розміщення ВЕС за рахунок розвитку промислової і соціальної інфраструктури.
  1. ТЕО ВЕС за вимогою Замовника можуть розроблятися в декількох варіантах і (або) на конкурсній основі.
  2. Основні завдання, що вирішуються при розробці ТЕО ВЕС, полягають у:
 • визначенні технічної можливості будівництва ВЕС та економічної доцільності інвестування у будівництво ВЕС у заданому районі;
 • виборі площадки для будівництва ВЕС;
 • виборі основного устаткування, що забезпечує максимальний виробіток електроенергії для вітрових умов вибраної площадки;
 • виборі оптимальних технічних рішень по розміщенню основного і до - поміжного устаткування з урахуванням їхніх технологічних взаємозв'язків;
 • виборі оптимальних технічних рішень щодо видачі генерованої потужності в енергосистему;
 • визначенні та оптимізації техніко-економічних показників ВЕС.

5 Організація розробки ТЕО

 1. Для розробки ТЕО ВЕС як вихідні дані Замовнику необхідно мати:
 • потенційні площадки, намічені для розміщення ВЕС, відібрані відповідно до вимог ГКД .... (Вітроенергетика. Площадки для вітрових електричних станцій. Вимоги щодо відбору);
 • характеристики вітрового потоку для намічених потенційних площадок, визначені відповідно до вимог ГКД... (Площадки для вітрових електричних станцій. Метеорологічні дослідження характеристик вітру);
 • попередні пропозиції на підключення ВЕС до енергосистеми відповідно до ГКД... (Під'єднання об'єктів вітроенергетики до електричних мереж. Порядок і вимоги) і до інших інженерних комунікацій.
 1. При наявності документів, перерахованих у 5.1, Замовник, із залученням, при необхідності, Генерального проектувальника, складає і затверджує завдання на розробку ТЕО. Рекомендована форма завдання наведена в додатку А.
 2. При підготовці завдання уточнюється перелік вихідних даних, необхідних для розробки ТЕО ВЕС. Особлива увага приділяється можливості використання архівних і фондових матеріалів. Перелік основних вихідних даних наведений у додатку Б. У випадку відсутності яких-небудь вихідних даних при визначенні вартості робіт і складанні календарного плану робіт враховується необхідність їх одержання або проведення спеціальних вишукувань.

5.4На підставі завдання, затвердженого Замовником, між Замовником і Г енеральним проектувальником укладається договір на розробку ТЕО ВЕС. Замість розробки ТЕО ВЕС у повному обсязі для всіх пропонованих площадок, з метою зменшення витрат рекомендується проводити розробку в такій послідовності:

 • на першому етапі проробляються технічні рішення й основні показники ВЕС для всіх площадок і приймається рішення про вибір площадки;
 • на другому етапі виконується уточнення технічних рішень ВЕС, що розміщується на вибраній площадці.

5.5На першому етапі Генеральний проектувальник проводить аналіз архівних картографічних матеріалів по потенційних площадках і намічає попередні технічні рішення по розміщенню ВЕС на них.

Замовник із залученням Г енерального проектувальника проводить рекогносцирувальні обстеження намічених площадок на місцевості для уточнення завдання на збір вихідних даних для проектування.

 1. Після одержання уточнених вихідних даних Генеральний проектувальник проводить порівняння обсягів виробітку електроенергії і техніко - економічних показників варіантів будівництва ВЕС на намічених площадках і дає пропозиції щодо вибору варіантів ВЕС.
 2. Матеріали, що обґрунтовують вибір площадки на першому етапі розробки ТЕО (в обсязі додатка В), з проектом акта вибору площадки і пояснювальної записки ( додаток Г) передаються Замовнику для одержання висновків і погоджень органів державного нагляду та інших зацікавлених організацій згідно з додатком З ДБН А.2.2-3-97.
 3. Для остаточного вибору площадки Замовник призначає комісію. Комісія після вивчення поданих матеріалів і огляду конкуруючих площадок у натурі складає акт вибору площадки, що рекомендується. Склад комісії і порядок оформлення акта вибору площадки наведений у додатку Д.
 4. Акт вибору площадки для будівництва ВЕС, підготовлений комісією, затверджується місцевою державною адміністрацією.
 5. Після затвердження акта вибору площадки Замовник звертається у відповідні організації за уточненням технічних пропозицій на під'єднання ВЕС до енергосистеми та інших інженерних комунікацій і оформляє архітектурно-планувальне завдання.
 6. Генеральний проектувальник готує окремі завдання співвиконавцям розробки другого етапу ТЕО на виконання спеціальних розділів, включаючи проведення вишукувальних робіт (геодезичних, геологічних і т.д.).
 7. При одержанні вихідних даних, технічних пропозицій на під'єднання ВЕС до інженерних комунікацій, матеріалів субпідрядних організацій Генеральний проектувальник формує матеріали ТЕО. Обсяг матеріалів ТЕО наведений у додатку Ж.
 8. ТЕО ВЕС розробляється на повну потужність станції, у той же час у складі ТЕО даються рекомендації щодо черговості будівництва ВЕС і виділення пускових комплексів.