ІКд

1 1

2

.............. ,

26 ; Лі сова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість

1,01

27 (Промисловість будівельних матеріалів

1.19

28

Легка та текстильна промисловість

1,07 І

29

Рибна промисловість

1,07

ЗО

Медична та мікробіологічна промисловість

1,01

ЗІ

Підприємства агропромислового комплексу

1,19

32

іі

М у комо льно-круп' я 11 а та комбікормова промисловість

1,07

. і

33 (Лісове господарство

1,07

34 :Водогосподарськс будівництво

1,07

35 Підприємства морського транспорту

1,07

36 Будинки та споруди повітряного транспорту

1,01

37 рв'язок

1.19

38 'Залізниці та автомобільні дороги. Мости, тунелі. 'Метрополітен. Промисловий транспорт

1,01

39

Житлові та цивільні будинки

1,19

40

Районне планування. Планування та забудова населених пунктів

1,01

41

Об'єкти улаштування геології

1,07

і 42

Підприємства торгівлі та громадського харчування

1,19

і 43

Підприємства матеріально-технічного постачання та збуту

1,07

! і

44 «Установи охорони здоров'я

1,07 !

45 j Виші учбові заклади

1,07

46

Театрально-видовищиі підприємства

1,01

47

Об'єкти кінематографії

L07

48

Поліграфічна промисловість

1,01

49

Водопостачання і каналізація

1,00

50

j

Підприємства транспорту, зберігання нафтопродуктів і автозаправні станції

1,07

І 51

Науково-дослідні установи

1,01

52 |Фізкультуряо-сїюрти.вні споруди

1,07 І

53 ГГорф'яна промисловість

1.07

54

і

Річковий транспорт

1,07

55

Підприємства автомобільного транспорту

1,01

56

Кому нальне господарство

1,19

57

і

Підприємства побутового обслуговування

1,01

І 58

Місцева промисловість

1,07

і 59

Захисні споруди цивільної оборони

1,07

60

1,01

>S'' .

Автоматичні установки пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації

1,00

1,00

61 (Газоочисні та пилоуловлтовальиі споруди

62 (Промислові печі, сушила, димові та вентиляційні труби,; 'конструкції теплової ізоляції та антикорозійного захисту

ЇДІ

_1,00

1.19

1,19

Заглиблені споруди та конструкції, будівельне водозниження і дренаж

Газообладнання та ідзоностачання промислових підприємств, будинків і споруд. Зовнішнє, освітлення

Міські інженерні споруди та комунікації

Збірник цін на проекті роботи для капітального ремонту будинків та споруд

Науково-проектні роботи

Тішчасовнн_зШрникдІц,на_наукозодіроекхпіробот_яо;

і-' —

Проектно-конструкторська документація

і

1

і

:

Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого устаткування

1,25

нерухомих пам'ятках історії та культури Української PCPj (ТЗЦНПР-91)

1,25

Примітка і Кошторисна вартістьпроектнихробіт для будівництва, за винятком

капітального ремонту, визначаєтьсяу відповідності з«Загальнимивказівкамищодо

застосування збірника цін на проектні роботи для будівиицтва»(2-е вид., Москва, 1990 p.), ідо не суперечать правилам, встановленим цим стандартом

в

0&: -V

Шї

Wri;

Ша

Г •»*

•Sx>£ • у.-.-

Примітка 2 Кошторисна вартість вишукувальних робіт визначається з урахуванням Доповнення до Збірника цін на вишукувальніроботи.(Додаток допостановиNs 22

Держбуду ОРСР від 1 березня 1990 р.)

і Примітка 3 До цін таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи застосовується поправочний |косфіцієнт 1,21, крім таблиць цього Збірника, наведених у додатку Ж.2. До таблиць, що Іпавсдеиі у додатку Ж.2. застосовується коефіцієнт 1,5

'• Примітка 4 Приведення вартості проектних та вишукувальних робіт у поточний рівень цін ‘здійснюють із застосуванням індексів, що наведені у додатку Ж.З

Таблиця Ж.2 - Перелік таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи, до яких застосовують коефіцієнт 1,5

№ № таблиць Збірника цін на вишукувальні. роботи

Польові роботи

Камеральні роботи

39 41; 51; 52; 58; 61

9; .12; 13; 19; 21; 26; 27; 37; 39-42; 47; 64; 77; 94: 100-103; 105; ї0S; 109; 111; И4; 124-130; 132: 133; 154-158; 161-164; 169; 182: 184; 1.86; 190; 192; 196-220; 222 -249; 256; 282; 286; 314; 31.6; 341; 343; І 355; 365; 403 406; 408 410; 416 420

Додаток 3 до Збірника иін на вишукувальні роботи

|І2; 17-21

Таблиця Ж3 - Індекси визначення кошторисної вартості проектних

та вишукувальних робіт та усереднені показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день

Чергове

число

1

1

1

Види робіт

;

Індекси визначення кошторисної вартості

Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.день, грн. і

і 1

1

Проектні роботи

7,77

355

2

1 Іроектно-шіанувальні роботи

8,65

393 ;

3

і

і

Вишукувальні роботи (крім інжеі іерно-геодезичних):

- польові

8,90

467

- камеральні

7,77 j 355

і 4

Ілженерио-геодезичн і роботи

1

8,32 ! 434

і і

і

І Примітка, Зазначені індекси та показники враховують рівень середньомісячної заробітної плати 2300 грн. для розряду складності робіт у будівництві 3,8.

Таблиця Ж.4 - Перелік відомчих збірників цін та індекси визначення

кошторисної вартості на просктно-вишукувальні роботи у будівництві

t#'

W-.:. '

ФУ" '

■U і ■' ' ■

:

;

:v' '

• "■

;*;• . ^л*л»=:..

•••

/■

Ь • ^

: № ч.ч.

7,41

Цінник на розробку конструкторської

•документаціїнестандартизоваиого

.

Іустаткуваиня індивідуального виготовлення для чорної і кольорової металургії

Найменування збірника

Індекс

Ким затверджено тавизначення

дата затвердження ' кошторисної

вартості З4

Міністерство металургії СРСР наказ від 04.10.91 № 364

ЩФ-

^|у;

ш

ІР"

Wk:

Щ;.-

польові - 5,38 камеральні - 7,04

№46

Цінник на виробництво польових і камеральних робіт із спостережень методом реєстраціїприродногоімпульсного

електромагнітного поля землі при вивченні небезпечних геологічних процесів

Цінник на виробництво польових і камеральних робіт із спостережень газо- еманаційним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів

Держбуд України наказ від 09.03.2000 № 46

Держбуд України і наказ від 09.03.2000 польові - 5,38

камераіьні - 7,04

Мінмонтаж-

IXXOTI1D1D ППТАОТ Т"Т ЇЛОТТ I U DQITTAOTl

/Mat ппш mtJj./dl ilJ/dIU I ndfMV/vtl

•і спеціальних будівельних робіт і іншої ;проектної документації

’ро зробки проекті в виробництва монтажних

-I—fe

і

Т77"

Шм

1990 р.

Держ 6удоіуГРРФ€В7

-222-

Відомшш-23Шрник- цін на розробку—схем

1990 р.

газопостачання

Пиложення про визначення вартості робіт і

Держбуд України

-&

наказ від 29.01.92 №5

послуг, виконуваних при здійсненні фу нидійтериторіальних проектних

Ш

3,05

оргашлаши у промисловому оудівшщ-тш-ца

ж

Оі—4г-

території України

ЛСТУ Б ДЛ.1-7і2%І13

Продовження таблиці Ж А

1 • _ 2

7 ІЦікник на розробку документації на АСУ 'і” і І

_4

7.77

Мікелекхротех-

ііриладС1РСР^91_

Міністерство енергетики та слетарифікації CPСР протокол від _21.()3.88 Ле 107

Міиатоменері о СРСР та Міненерго СРСР протокол від 06.07.88 № 194

Міненерго СРСР наказ від 15.01.85 .Vs 48

технічної!

*■

Г

8

Прейскурант на розробку проектів; виробництва робіт при спорудженні; об'єктів ТЕС

7,77

ї..

І

9 і Прейскурант на розробку проектів [виробництва робіт при спорудженні ■об’єктів ДЕС з реакторами ВВЕ1М000

7,77

7 7-7 ' > • •’

10

Пре иску ранг на розробку ПВР з монт ажу і еізлое нергешчного обладнання ТЕС. Розділ 9

Прейскурант на розробку робочих, креслої] вп и л о га зон о в і тро л ровод і в

котлів ТЕС і котелень. Розділ 12

Міненерго СРСР наказ від 29.12.87 Vs 362а

11

7,77

Погоджено Дсржбудом СРСР, 1989 р.

7,77

12 Цінник на проектні роботи для і будівництва.РозділЗа.

;Ма ш и нобуді в на п р о м исл ов і сть

Погоджено Держбуд ом СРСР, 1989 р.

7,77

13 Дбіртгик цій на проектні роботи для будівництва підприємств., будинків і споруд міністерства радіо-1 промисловості СРСР. СЦ-29-89і

14

Погоджено Держбудом СРСР, 1989 р.

7.77

Збірник пін на проектні роботи дляї будівництва. Галузевий розділ авіаційна промисловість

Збірник цін на простсші та обстежу вальні ■роботи для капітального ремонту І штучних споруд

16* іЗбірник цін на проектні та вишукувальні роботи для капітального ремонту колії

15

Міністерством шляхів сполучення СРСР. 1989 р.

Міністерство шляхів сполучення СРСР наказ від 03.11.87 Хг ЦШУР-20 7,77

... >

&

проектні - 1J1 вишукувальні - 8,32Й-У;; (інженерно- ; геодезичнії) te

J&!

--V4 • . •

=—

1

Аі

’Vy**

17

Збірник цін та нормативів на проектні. Держбуд УРСР

«vvjf-i^uftvM.r rrn^^vri о /■vrvrcitai^offiY £уі/ітта-ґ.ггт-пг>а гмт ПА 0^ 1001

7 Iі 5

ч?' v?f., .• • •

njjvwimii уу:«яі.лши u_t лошш,»д<н. vv.vj. іу.< »

&>-*Ч sfe:".

•:>ЛЧ- ■ ■ •Г.-Л .-■... •.

Жі-У."

Лл- •■•"о'ч

.• *.Г. *

■%V- '

СТІН Q I C—91

Ks ЦЕЗУР-20

18

Цінник «На виробництво водолазного обстеження гідротехнічних споруд і укладених трубо проводів»

Держбуд України наказ від 09.03.2000 Ж> 46

польові-5.3 8 камеральні ■ 7,04

W<-/ ■

#5Ї-- •

-w-

Розділ 22 <<Млшіідооу !дува.няя дам

легкої і харчової промисловості і

Держбудо’кт СУ СІС

1987 р.

7,77 ;

i.»s •-?.;: .

гтооугоких прнлздгв»

•AAv^.-tV ;• #/•=■•

-

20

Су д нобуд і го іа про ми слов і сть

Міністерство

> •••

суднобудівної промисловості СРСР від 23.10.91

7 77

*•>> •

V-ЬД; •..

&U4-.

'V

№РТО-2Ш526

.К1аащь-габлш)ц.Жд£

.

/•ч

-Йри-мггк Д ї 1 ■ До

2. Індекси у колонці 4 враховують рівень середньомісячної заробітної платні 2Я00--і-рц.-;і:'іЯ-ро?4^ад.л^глчійлЦіОС:і:і.рііпі:і:.->ібуділнііЦ.і.ні3..8 L

'^'/■У: ■ ■■■■

'Шз-

■ФЬ&УГ-

JpJ.V.f'.vV

ДОДАТОК К (довідковий)

ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНО-%

ВИШУКУВАЛ ЬНИХ РОЫ.Т НА ПІДСТАВІ РОЗРАХУНКУf"

а

ВИТРАТ ТРУДА ТА ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАНИХ

ЕЛЕМЕНТІВ ВИТРАТр:.

У;:-

1 За умови неможливості визначити вартість проектних, втіукувальни$р>£ науково-проектних робіт за розділом 5 та за додатком Ж, кошторисну вартіст^. можливо визначити методом калькулювання витрат, виходячи з обфунтовани>^|.: