ДСТУ-Н Б Д.1.2-ХХХ:201Х. Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних робіт у будівництві


І

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМАТИВИ ВИТРАТ ТРУДА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ У БУДІВНИЦТВІ

ДСТУ-Н Б Д.1.2-ХХХ:201Х

(Проект, перша редакція)

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України 201Х

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний

інститут будівельних конструкцій»

 1. РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко канд. екон. наук; Н. Івлєва канд. екон. наук (науковий керівник); Ю. Немчинов, д-к. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-к. техн. наук.
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від200_ №
 3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

України

Мінрегіон України, 201Х

ЗМІСТ

С.

Вступ ІУ

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять 2
 4. Загальні положення 3
 5. Методика визначення трудомісткості та вартості науково-дослідних

робіт 5

 1. Нормативи витрат труда на виконання науково-дослідних робіт7
 2. Нормативи витрат труда на виконання інженерних розрахунків у

склади науково-дослідних робіт 10

 1. Нормативи витрат труда на розробку конструкторської документації

у склади науково-дослідних робіт 12

 1. Нормативи витрат труда на розробку супровідної документаціїпри

виконання науково-дослідних робіт 13

Додаток А Характеристика груп складності науково-дослідних робіт..15

Додаток Б Характеристика категорій новизни науково-дослідних

робіт 16

Додаток В Розрахунок витрат труда на виконання науково-дослідних

робіт 17

Додаток Д Розрахунок кошторисної вартості науково-дослідних

робіт 23

ВСТУП

Метою розроблення цієї настанови є встановлення нормативів витрат труда для визначення кошторисної вартості та формування договірних цін на науково-дослідні роботи у будівництві.

Впровадження даної настанови необхідно для приведення нормативної бази у будівництві до сучасних вимог ціноутворення.

Діючі нормативні документи у сфері ціноутворення не враховують особливостей визначення трудомісткості та вартості науково-дослідних робіт, пов’язаних з їх складністю та новизною розробки.

На сьогодні визначення вартості цих робіт здійснюється на підставі відомчих документів або методичних рекомендації, які розроблені галузевими організаціями, але ці документи не охоплюють всього кола робіт, які є об’єктом нормування науково-дослідних робіт у будівництві.

Методичною основою при розробці цієї настанови є законодавча база, регламентуюча і нормативно-методична документація, що використовується в Україні щодо визначення витрат труда на наукові, проектні, конструкторські та інші роботи, що виконуються у складі науково-дослідних робіт, а також нормативно-методичні матеріали, які розроблені окремими організаціями України і колишнього Радянського Союзу.

Під час користування цією настановою доцільно перевірити дію нормативних документів, на які є посилання в інформаційній системі загального користування та на офіційному сайті Мінрегіону України. Якщо нормативний документ, на який посилаються, замінений (змінений), то при користуванні чинним нормативним документом слід керуватися заміненим (зміненим) нормативним документом. Якщо нормативний документ, на який посилаються, відмінений без заміни, то положення, в якому подане посилання на нього, застосовується в частині, яка не стосується цього посилення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нормативи витрат труда для визначення вартості науково-дослідних

робіт у будівництві

Нормативы затрат труда для определения стоимости научно-исследовательских

работ в строительстве Man-hours Guidelines for determination of the research works cost in construction area

Чинний від 201Х - ХХ - 01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Ця настанова встановлює нормативи витрат труда для визначення кошторисної вартості науково-дослідних робіт у будівництві (далі - НДР).
  2. Ця настанова призначена для використання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які виконують НДР або є замовниками цих робіт, що здійснюються на території України.
  3. Нормативи витрат труда рекомендуються використовувати для обґрунтування договірної ціни на НДР під час укладання господарських договорів між замовником і виконавцем.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність від 01.12.98 № 284-ХІУ

Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. № 996 - ХІУ

ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконаннянауково-дослідних робіт. Загальні

положення.

ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008 Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цієї настанові, та визначення позначених ними понять.

 1. наукова робота

Дослідження з метою одержання наукового результату відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 1. науковий результат

Нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукові інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково- дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 1. науково-прикладний результат

Нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразку тощо відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 1. науково-дослідні роботи (НДР)

Сукупність робіт, які виконуються з метою пошуку перспективних принципів створення нової чи модернізації виготовлюваної продукції згідно з ДСТУ-Н Б Д.1.1-8

 1. дослідно-конструкторські роботи (ДКР)

Комплекс робіт при створенні конструкторської та технологічної документації, виготовлення та випробування дослідного або головного зразка продукції згідно з ДСТУ-Н Б Д.1.1-8

 1. пошукові наукові дослідження

Теоретичні дослідження, пов’язані з поглибленням знань із визначеної проблеми і (або) створенням підґрунтя для проведення прикладних досліджень згідно з ДСТУ 3973

 1. прикладні наукові дослідження

Наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей згідно з ДСТУ 3973

 1. нормативи

Кількісні і якісні показники норм - витрати труда та (або) вартості на одиницю виміру певного виду (етапу робіт) згідно з ДСТУ-Н Б Д.1.1-8

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. При користуванні даною настановою слід керуватися ДСТУ-Н Б Д.1.1-8.
 2. Особливість визначення трудомісткості та вартості НДР полягає в індивідуальності змісту пошукових і прикладних досліджень різних етапів робіт, що пов’язано з новизною та складністю наукової роботи.
 3. Складність характеризується комплексом вимог до технічних параметрів, що включають конструктивну та технологічну складність виробів, що вимагають нового обладнання, пристосування тощо. Складність визначається за ознаками, що збігаються з характеристиками НДР наведеними в Додатку А.
 4. Новизна характеризується рівнем властивостей та вимогами, які спрямовані на створення нових конструктивних рішень, технологій, будівельних матеріалів, виробів і принципово нових випробувань та досліджень, (модифікація, модернізація, змінювання параметрів, створення нового тощо), що змінює існуючі підходи до будівництва житлових будинків, виробничих об’єктів, реконструкції підприємств, розробки нової техніки і технології тощо. Характеристика параметрів категорій новизни НДР наведена в Додатку Б.
 5. Облік факторів трудомісткості робіт, обумовлених складністю та новизною НДР, ґрунтується на застосуванні коректувальних коефіцієнтів до базових норм витрат труда.
 6. Під час визначення трудомісткості робіт допускається використання усереднених значень категорій новизни та групи складності за відповідними етапами робіт.
  1. Наведені нормативи враховують як основні витрати труда, так і додаткові витрати на супровідні роботи: узгодження й ув'язування роботи всередині відділу (лабораторії), з функціональними підрозділами, сторонніми організаціями, одержання завдань і приймання роботи, внесення доповнень і виправлень за вказівкою керівників і замовника НДР.
  2. Базові нормативи витрат труда (далі в таблицях - витрати труда) розроблені на конкретний вид робіт, склад та порядок виконання яких, встановлено відповідними нормативними документами. Одиницю виміру обсягу робіт наведено в таблицях 2 ^ 10 (етапи, тема, документ, лист, схема, позиція тощо).
  3. Витрати труда на налаштування випробувальних стендів, обладнання, виготовлення та випробування макетів, зразків тощо визначаються за відповідними міжгалузевими, галузевими або місцевими нормативами.
  4. Нормативи витрат труда не враховують витрати на відрядження, які визначаються окремим розрахунком.
  5. Нормативи витрат труда на НДР розроблені виходячи з тривалості робочого тижня 40 год. при 8-ми годинному робочому дні.

5 МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ВАРТОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

 1. Вартість НДР - це сума коштів, необхідних для відшкодування витрат, які понесені науковою організацією при створенні наукової і науково- технічної продукції.
 2. Вартість НДР визначається виходячи з витрат труда, які розраховуються за нормативами, що наведені в даній настанові та складових вартості цих робіт, визначених за економічними статтями калькулювання.
 3. Трудомісткість НДР Тр в люд.-день визначають за формулою:

т,=1( к * о,Ь0)

і=1

де n - кількість етапів НДР;

tEi - норматив витрат труда на одиницю виміру і-го етапу робіт, люд.-день;

Кі - диференційований коефіцієнт, який враховує і-й фактор складності та новизни виконання НДР, якій приймається за таблицею 1;

Оі - обсяг одиниць виміру і-го етапу робіт, що виконується (етап, тема, завдання, лист формату А 4, розрахунок, модель тощо).

Таблиця 1 -Значення коефіцієнтів, що враховують новизну і складність виконання НДР

Категорія новизни НДР

Група складності НДР

І

ІІ

ІІІ

ІУ

А

1,00

1,12

1,25

1.43

Б

1,20

1,30

1,42

1.85

В

1,33

1,45

1,58

2.01

 1. До етапів робіт, що включаються в трудомісткість НДР, відносять:
 • витрати на пошукові дослідження; розробка технічного завдання, вибір напрямків досліджень, пропозицій; складання методики виконання робіт;
 • витрати, пов’язані зі збором та вивченням науково-технічної літератури, інформативних матеріалів, складання аналітичних звітів, розробка техніко- економічного обґрунтування, складання технічного завдання;
 • витрати на теоретичні дослідження, розробка робочих гіпотез, побудова математичних моделей; виконання розрахункових робіт;
 • експериментальні дослідження, оцінка результатів та розробка рекомендацій щодо використання досліджень.
 1. В нормативах витрат труда не враховані витрати, які не пов’язані з виконанням НДР, а саме: дослідно-конструкторські та дослідно-технологічні роботи, а також створення та підготовка серійного виробництва; розширення та модернізація основних фондів; придбання наукового обладнання, приладів та апаратури загального використання тощо.
 2. Приклад розрахунку трудомісткості виконання НДР наведено в Додатку В.
 3. Складові вартості НДР визначаються відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» як сума витрат за такими статтями калькулювання:
 • прямі витрати на оплату праці;
 • єдиний соціальний внесок;
 • прямі матеріальні витрати;
 • службові відрядження;
 • спецпридбання для виконання НДР;
 • витрати на роботи, що виконують сторонні організації;
 • інші витрати;
 • загальновиробничі витрати;
 • прибуток;
 • адміністративні витрати.
 1. Приклад розрахунку кошторисної вартості на виконання НДР за статтями калькулювання витрат наведено в Додатку Д.
 2. Кошторисна вартість робіт Вр може бути розрахована в цілому на обсяг робіт виходячи з усередненого показника вартості НДР в розрахунку на один люд.-день за наступною формулою:

Вр = Тр * Ц >(2)

де Тр — трудомісткість робі на виконання НДР, яка розраховується за формулою (1), люд.-дн.;

Ц- показник вартості (ціна) НДР в розрахунку на один люд.-день, грн.;

 1. Наразі виконання робіт за рахунок державних коштів, показник вартості на один люд.-дн. не повинен перевищувати показника, що погоджується центральним органом виконавчої влади в сфері будівництва на поточний час.
 2. Зазначений показник вартості враховує усі витрати, пов’язані з виконанням НДР, крім витрат на відрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість (ПДВ).